КНЫШЕНКО НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА ‒ заместитель заведующей кафедрой украиноведения Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, кандидат филологических наук, доцент.

Родилась 18 июня 1974 в городе Святогорск Донецкой области, с 1996 года живет в городе Харьков, замужем.

ДЛЯ КОНТАКТОВ: мобильный телефон - 095-58-48-908; адрес электронной почты - knishenko@meta.ua.

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году окончила обучение по специальности «Учитель начальных классов и украинского языка и литературы» на факультете подготовки учителей начальных классов (украинское отделение) Славянского государственного педагогического института (ныне ДВУЗ «Донбасский государственный педагогический университет»).

28 марта 2013 защитила диссертацию «Украинская дорожно-строительная терминология (структурно-семантический анализ», представленную на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 - украинский язык (научный руководитель - д. филол. н., проф., профессор кафедры украинского языка ХНПУ имени Г. С. Сковороды С. И. Дорошенко).

В 2014 году получила звание доцента.

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

После окончания вуза работала воспитателем в детском оздоровительном санатории города Святогорск. В марте 2002 года зачислена на должность специалиста редакционного дела в издательстве при Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете.

В сентябре 2007 года начала работать преподавателем кафедры украиноведения ХНАДУ. С сентября 2014 занимает должность доцента. Преподает курсы «Украинский язык (по профессиональному направлению)», «Деловой украинский язык».

2017-2018 гг. Работала совместителем на кафедре языковой подготовки ХНУ имени В.Н. Каразина, преподавала украинский язык иностранным студентам.

2018-2019 гг. Работала совместителем на кафедре украиноведения и латинского языка Харьковского национального фармацевтического университета, преподавала украинский язык иностранным студентам.

НАУЧНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ:

проблемы украинского терминоведения, в частности дорожно-строительной терминологии; редактирование и перевод технических текстов.

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦИЙ:

      1. Книшенко Н. П. Дорожньо-будівельна термінологія: стан і перспективи дослідження / Н. П. Книшенко // Українська терміно­логія і сучасність: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2009.– Вип. 8. – С. 124 – 126 (фахова стаття).

       2.Книшенко Н. П. До проблеми лінгвістичного опису дорожньо-будівельної термінології / Н. П. Книшенко // Матеріали за 5-а международна научна практична конференция «Новини от добрата наука». – 2009. – Том 14: Филологични науки. – София. «БялГРАД-БГ» ООД. – С. 40– 42.

        3. Книшенко Н. П. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / Н. П. Книшенко.− Харків: Видавництво ХНАДУ, 2009.–28 с.

        4. Книшенко Н. П. Тестовий контроль з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Н. П. Книшенко, Н. В. Нікуліна, Л. І. Бадєєва.   ─ Харків: Видавництво ХНАДУ, 2009. – 28 с.

           5. Книшенко Н.П. Методичні вказівки до практичних занять  з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів дорожньо-будівельного факультету / Н. П. Книшенко. − Харків: Видавництво ХНАДУ, 2010. – 32 с.

6. Книшенко Н. П. Абревіація в системі сучасної дорожньо-будівельної термінологічної номінації / Н. П. Книшенко // Вісник національного університету «Львівська політехніка»: зб. наук. праць 11 Міжн. наук. конференції «СловоСвіт 2010». – Львів: видавництво Львівської політехніки, 2010. – №675. – С. 19 – 22 (фахова стаття).

7. Книшенко Н. П. Дорожньо-будівельна термінологія як складова курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням») / Н. П. Книшенко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції «Актуальні проблеми гуманітарної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу». –– Харків: Вид-во ХНАДУ, 2010. – С. 138 – 140.

8. Книшенко Н. П. Термінологічна система дорожнього будівництва у лексикографічній спадщині 20-30-х років ХХ ст. / Н. П. Книшенко // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми галузевої комунікації та перекладу». – Харків: Академія внутрішніх військ МВС України, 2011. – С. 63– 65.

9. Книшенко Н. П. Етапи становлення та розвитку української дорожньо-будівельної термінології / Н. П. Книшенко  // Збірник наукових праць учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фахова мова як динамічний функційний різновид загальнонародної української мови». – Луганськ: СПД Рєзніков В. С., 2011. – С. 59 – 63.

10. Книшенко Н. П. Термінологія дорожнього будівництва крізь призму родо-видової класифікації на тематичні групи  / Н.П.Книшенко // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Вип. 33 – Харків, 2012. – С. 183 – 187 (фахова стаття).

11. Книшенко Н. П. Діяльність професора О. К. Бірулі у справі розбудови науково-термінологічного апарату національної терміносистеми дорожнього будівництва в період українізації  / Н.П.Книшенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія: Філологія. – № 994. – Вип. 64 – Харків, 2012. – С. 89 – 92 (фахова стаття) .

12. Книшенко Н. П. Особливості прояву відношень антонімії в системі сучасної дорожньо-будівельної термінології / Н.П.Книшенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2012. – № 733: Серія «Проблеми української термінології». – С. 107 – 109 (фахова стаття).

13. Книшенко Н. П. Лінгвістичне дослідження термінологічного корпусу дорожнього будівництва / Н. П. Книшенко // Зб. матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Історичні регіони України: минуле та сучасність». – Харків: ХНАДУ, 2013. – С. 105– 108.

14.Книшенко Наталія Петрівна. Українська дорожньо-будівельна термінологія: структура і семантичні відношення : дис. ... канд. філол. наук / Наталія Петрівна Книшенко ; ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2013.− 232 с.

15.Книшенко Н. П. Українська дорожньо-будівельна термінологія: структура і семантичні відношення : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 10.02.01 / Н. П. Книшенко ; ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. − Х., 2013.−20 с.

16. Книшенко Н. П. Тлумачний словник вузькогалузевих термінів дорожнього будівництва: довідково-навчальне видання / Н. П. Книшенко ; ХНАДУ. − Х., 2013.− 300 с.

17. Книшенко Н. П. Зошит-конспект з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (1 блок змістових модулів) / Н. В. Нікуліна, Т. М. Демкова, Н. П. Книшенко. − Харків: Видавництво ХНАДУ, 2013. – 136 с.

18. Книшенко Н. П. Зошит-конспект з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (2 блок змістових модулів) / Нікуліна Н. В., Книшенко Н. П.− Харків: Видавництво ХНАДУ, 2013. – 120 с.

19. Книшенко Н. П. Методичні вказівки та теми контрольних робіт з дисципліни «Ділова українська мова» / Н. В. Нікуліна, Н. П.Книшенко − Харків: ХНАДУ, 2013. – 24 с.

20.Книшенко Н. П. Термінологія дорожнього будівництва в Західній Україні (на матеріалі монографічного дослідження М. С. Глушка «Шляхи сполучення і транспортні засоби в Українських Карпатах другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.») / Н.П. Книшенко // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Вип. 36.– Харків, 2013. – С. 243 – 248 (фахова стаття).

21. Книшенко Н. П. Методичні вказівки з підготовки до  вступних іспитів абітурієнтів /Т.О. Ярхо Л.Ф. Чернова.− Харків: Видавництво ХНАДУ, 2013. – 64 с.

        22. Книшенко Н. П. Українсько-російсько-англійський словник дорожньо-будівельної термінології/Н. П. Книшенко, Ж.П. Безцінна.−Харків: Видавництво ХНАДУ, 2014.− 152 с.    

        23. Книшенко Н. П. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / Нікуліна Н. В., Книшенко Н. П.−Харків: ХНАДУ, 2014. – 104 с.

         24. Книшенко Н. П. Багатокомпонентні терміни української дорожньо-будівельної терміносистеми / Н.П.Книшенко // Всеукраїнський  науковий журнал «Мандрівець». – Вип. 3 (111). –Травень–червень.– Тернопіль: Вид-во «Мандрівець», 2014. – С. 62 – 66 (фахова стаття).

25.Книшенко Н. П. Професіоналізм як неофіційний термін мовлення фахівців дорожньо-будівельної галузі / Н.П.Книшенко Лінгвістика: збірник наукових праць. – №1 (31). – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». – 2014. – С. 17– 23(фахова стаття).

26. Книшенко Н. П. Наукова рецепція понять «термінологія» і «термінологічна система» (на матеріалі термінології дорожньо-будівельної галузі) / Н. П. Книшенко  // Вісник національного університету «Львівська політехніка»: зб. наук. праць 13 міжн. наук. конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт 2014». – Львів: видавництво Львівської політехніки, 2014. – №791. – С. 57 – 61(фахова стаття).

27. Книшенко Н. П. Аналітичні терміни національної терміносистеми дорожнього будівництва) / Н. П. Книшенко  // Наукові записки Ніжинського державного ун-ту імені Миколи Гоголя. Серія «Філологічні науки»: зб. матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мова як засіб міжкультурної комунікації».– Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Кн.1. – С. 132 – 136 (фахова стаття).

28. Книшенко Н. П. Концепт «шлях» у поетичних творах Т. Шевченка / Н. П. Книшенко  // Зб. матеріалів міжвузівського семінару «Знакова роль Т. Г. Шевченка в утвердженні українства». – Харків: ХНАДУ, 2014. – С. 105– 106.

29. Книшенко Н. П Військова термінологія у поемі Т. Шевченка «Гайдамаки» / Н. П. Книшенко  // Зб. матеріалів міжвузівського семінару «Знакова роль Т. Г. Шевченка в утвердженні українства». – Харків: ХНАДУ, 2014. – С. 106 – 107.

30. Книшенко Н. П Семантичний спосіб творення термінів дорожнього будівництва / Н. П. Книшенко  //  Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць 15 міжн. наук. конференції з актуальних проблем семантичних досліджень «Сучасні напрями в дослідженні мовних одиниць (на матеріалі української та російської мов)» ХНПУ імені   Г. С. Сковороди. – Вип. 38.– Харків, 2014. – С. 214 – 219 (фахова стаття).

31. Книшенко Н. П. Зошит-конспект з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (1 блок змістових модулів) (доп. і перер.) /      Н. В. Нікуліна, Т. М. Демкова, Н. П. Книшенко. − Харків: Видавництво ХНАДУ, 2014. – 136 с.

32. Книшенко Н. П. Зошит-конспект з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (2 блок змістових модулів) (доп. і перер.)  / Н. В. Нікуліна, Н. П. Книшенко. − Харків: Видавництво ХНАДУ, 2014. –   136 с.

33. Книшенко Н. П. Стандартизація науково-технічної мови // Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: У 2-х ч. – Ч. І. - Х.: НУЦЗУ, 2014. – С. 155 – 157.

34. Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять: ДСТУ Б А.1.1-100:2013 / Жданюк В.К., Догадайло О.О., Книшенко Н. П. та ін. – [Чинний від 01.04.2014. Наказ від 18.07.2013 № 328]. – К.: Будстандарт, 2014. – (Національний стандарт України) .

35. Книшенко Н. П. Гіперо-гіпонімічні зв’язки як засіб тематичної організації дорожньо-будівельної термінології / Н. П. Книшенко // Зб. наук. праць Міждисциплінарної науково-практичної конференції «Мова. Наука. Культура». – Х. : Видавництво Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, 2015. – С. 57 – 62.

36. Книшенко Н. П. Статус сучасного українського волонтерського руху / Н. П. Книшенко // Зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції «Волонтерський рух: історія, сучасність, перспективи» – Х. : Видавництво ХНАДУ, 2015. – С. 60 – 63.

37. Книшенко Н. П. Зошит-конспект з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (1 розділ) /Н. В. Нікуліна, Н. П. Книшенко. − Харків: Видавництво ХНАДУ, 2015. – 182 с.

38. Книшенко Н. П. Зошит-конспект з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (2 розділ) / Н. В. Нікуліна, Н. П. Книшенко. − Харків: Видавництво ХНАДУ, 2014. –   120 с.

39. Книшенко Н. П. Національна фахова мова в царині дорожнього будівництва на сторінках часопису «Авто і шляхи» / Н. П. Книшенко // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Вип. 38. – Харків, 2016. – С. 214 – 219 (фахова стаття).

40. Книшенко Н. П.  Терміноматеріал шляхового будівництва періоду українізації / Н.П. Книшенко, А.О. Книшенко // Зб. наук. праць Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів
«Україна на шляху державотворення: історія та сучасність (до 25-ї річниці незалежності України) (м. Харків, ХДУХТ, 26 травня 2016 р.). – Х. : Видавництво ХДУХТ, 2016. – С. 98 – 100.

41. Книшенко Н. П. Зошит-конспект з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (І і ІІ розділи)  / Н. В. Нікуліна,  Н. П. Книшенко. − Харків: Видавництво ХНАДУ, 2016. – 180 с.

42. Книшенко Н. П. Зошит-конспект з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (ІІІ розділ) (для студентів дорожньо-будівельного факультету)  / Н. В. Нікуліна,  Н. П. Книшенко.− Харків: Видавництво ХНАДУ, 2016. – 120 с.

43. Книшенко Н. П. Термінологічні набутки української фахової мови в царині дорожнього будівництва / Н. П. Книшенко // Збірник статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Незалежність України: витоки, утвердження, проспекція» (ХНАДУ, 1 грудня 2016 р.). −Харків: ХНАДУ, 2016. - С. 40 – 43.

44. Книшенко Н. П. Зіставний аналіз дорожньо-будівельних термінів, репрезентованих у перекладних технічних словниках  30-х років  ХХ століття / Н. П. Книшенко // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Вип. 45. – Харків, 2017. – С. 194 – 199 (фахова стаття).

45. Книшенко Н.П. До питання розрізнення омонімів та полісемантів у науково-технічних текстах / Н.П. Книшенко та ін. // Materials of the XIIІ International scientific and practical conference, Cutting-edge science - 2017 . Volume 11. Philology. Sheffield. Science and education. LTD − 128 с. − Р. 38−41.

46. Книшенко Н.П. Термінознавство  як наука, орієнтована на вивчення фахової лексики / Н.П. Книшенко // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті: сучасний погляд» (ХНАДУ, 9 червня 2017 р.). - Х.: ХНАДУ. − С. 208 −211.

47. Книшенко Н. П. Зошит-конспект з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»   / Нікуліна Н. В.,  Книшенко Н. П. − Харків: Видавництво ХНАДУ, 2017. – 180 с.

48. Книшенко Н. П. Формування термінології дорожньо-будівельної галузі на Західній Україні  / Н.П. Книшенко //  Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект»: 19 жовтня 2017 р. – Х.: НУЦЗУ, 2017. - С.169 −172.

         49. Книшенко Н. П. Галузева термінографія в курсі «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / Н.П. Книшенко //  Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Харчові традиції – ментальний код нації: мова, література, культура, історія» (12-13 жовтня 2017 р., м. Одеса). – Одеса: ОНАХТ, 2017. − С.111 −114.

50. Книшенко Н. П. Теоретичні й практичні основи для різноаспектного дослідження спеціальної лексики / Н. П. Книшенко, Н. В. Нікуліна // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Вип. 47. – Харків, 2018. – С. 222 – 227 (фахова стаття).

51. Книшенко Н. П. Вивчення багатокомпонентних термінів студентами-іноземцями технічних  спеціальностей у курсі «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / Н. П. Книшенко // Матеріали Міжнар. наук.-метод. семінару «Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства». – Харків: ХНАДУ, 2018. – С. 141 – 146 (стаття).

52.  Книшенко Н. П. Формування термінології дорожньо-будівельної галузі на Західній Україні  / Н.П. Книшенко //  Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект»: 19 жовтня 2017 р. – Х.: НУЦЗУ, 2017. - С.169 −172 (тези конференції).

53. Книшенко Н. П. Стандартизація як запорука впорядкування національної фахової мови / Н.П. Книшенко // Збірник матеріалів  Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Тенденції розвитку сучасної вищої школи: проблеми провадження освітньої та науково-інноваційної діяльності» (ХНАДУ, 16 травня 2018 р.). – Харків: ХНАДУ, 2018. – С. 170 – 172 (тези конференції).

54. Книшенко Н. П. Поділ термінологічної лексики дорожнього будівництва на тематичні підгрупи / Н.П. Книшенко // Збірник матеріалів  Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Українські студії: зміст, сутність, освітній потенціал» (ХНАДУ, 6 грудня 2018 р.). – Харків: ХНАДУ, 2018. – С.  63 – 65 (стаття).