Публікації кафедри за 2018 рік

Монографії:

1. Нікітіна Т.Б. Особливості навчання студентів-іноземців на підготовчих відділеннях ЗВО: монографія / Т.Б. Нікітіна, А.А. Басова, О.А. Бешенцева та ін. –Х. : ХНАДУ, 2018. – 168 с.

2. Нікітіна Т.Б. Багатокритеріальний синтез робастних систем керування: монографія / Т.Б. Нікітіна. – Х. : ХНАДУ, 2018. – 248 с.

3. Волосюк М.А. Проблеми інтеграції математичних, природничих та техніко-технологічних дисциплін при навчанні іноземних студентів у технічних ВНЗ / М.А. Волосюк, О.О. Печерцев, О.М. Проценко, О.О. Печерцева // Науково-методичне забезпечення сучасного освітнього процесу в технічному університеті: колективна монографія (випуск другий). — Варшава: «Dіаmопd tгаdіng tоuг», 2018. — С. 73-76. (колективна монографія)

4. Критский А.К. Диаграмма Вороного в современной архитектуре и урбанистике / А.К. Критский, Е.М. Проценко, М.А. Волосюк // Інноваційні технології в архітектурі і дізайні: колективна монографія. — Харків, ХНУБА, 2018. — С. 56-61. (колективна монографія)

 Статті у зарубіжжі:

1. Солонська С. В. Методи семантичної обробки сигнальної інформації в інтелектуальних системах / І. В. Шубін, С. В. Солонська, С. М. Снісар // Збірник матер. XIV Міжнародної конференції «Стратегія якості у промисловості і освіті» (4-7 червня 2018 р., Варна, Болгарія) – ТУ-Варна, 2018. – С. 318-322.

2. Шубін І.Ю., Солонська С.В.,Козирєв А.Д., Саркер М. Ш. «Інформаційна технологія компараторної ідентифікації для багатопотокової обробки  сигналів». // Матеріали ІІ міжнародній конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід » .12 - 15 листопада 2018 р., м. Гельсінкі (Фінляндія), стор. 121 – 126.

3. Волосюк М.А. Функціональний підхід до інженерної геометрії в освітньому контексті / М.А. Волосюк, О.М. Проценко, В.І. Батаженко // World Science: Multidisciplinary Scientific Edition. — Scientific Educational Center, Warsaw, Poland, 2018. — № 4 (32), Vol.7, April 2018. — P.32-36. (Index Copernicus, RS Global, Academia.edu, Google Scholar, Biblioteka Narodowa )

 Статті у збірниках ВАК:

 1. Nikitina T. High Voltage Power Line Magnetic Field Reduction by Active Shielding Means with Single Compensating Coil / T. Nikitina, B. Kuznetsov, A. Voloshko, I. Bovdui, E. Vinichenko, B. Kobilyanskiy // Proceedings of IEEE International Conference on modern electrical and energy systems. – Kremenchuk M. Ostrohradskyi National University. – 2017. – Р. 196-200  (Scopus).

2. Nikitina T.В. Modeling and Active Shielding of Magnetic Field in Residential Buildings Located near Group of High Voltage Power Lines / T.В. Nikitina, B.I. Kuznetsov, I.V. Bovdyj, A.V. Voloshko // Proceedings of 2018 IEEE 3rd  International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS) National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” , Kharkiv, – 2017. – PР. 106-109 (Scopus).

3. Nikitina T.В. Experimental Research of Effectiveness of Active Shielding System of Overhead Transmission Lines Magnetic Field with Various Control Algorithms / T.В. Nikitina, B.I. Kuznetsov, I.V. Bovdyj, A.V. Voloshko // Proceedings of 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS) National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” , Kharkiv, – 2017. – PР. 151-154 (Scopus).

4. Nikitina T.В. Parametric Synthesis of Electromechanical Servo Systems / T.В. Nikitina, B.I. Kuznetsov, I.V. Bovdyj, A.V. Voloshko // Proceedings of 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS)  National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” , Kharkiv, – 2017. – PР. 306-309 (Scopus).

5. Solonskaya S. V. Intelligent analysis of radar data based on fuzzy transforms/ S. V. Solonskaya, V. V. Zhirnov // Telecommunications and Radio Engineering – onskaya S. V. Signal processing in the intelligence systems of detecting low-observable and low-doppler aerial targets / S. V. Solonskaya, V. V. Zhirnov // Telecommunications and Radio Engineering – Begell House Inc., 2018. – Vol. 77, Issue 20 – P. 1827-1835. (Scopus).

7. Никитина Т.Б. Синтез систем активного экранирования магнитного поля одноцепных воздушных линий электропередачи с вертикальным  расположением токопроводов с помощью одной компенсационной обмотки / Т.Б. Никитина, Б.И. Кузнецов, В.В. Коломиец, А.В. Волошко, Б.Б.  Кобылянский // Электротехнические и компьютерные системы – № 25 (101). – 2017. – C. 402-408. (Index Copernicus).

8. Никитина Т.Б. Одноконтурное активное экранирование магнитного поля, созаваемого в жилой зоне несколькими воздушными линиями электропередачи / Т.Б. Никитина, Б.И. Кузнецов, И.В. Бовдуй, А.В. Волошко, Е.В. Виниченко, Б.Б. Кобылянский // Електротехніка і електромеханіка - №1. – 2018. – С. 41-45. (Web of Science, Eibrary (РІНЦ), Index Copernicus).

9. Никитина Т.Б. Разработка и исследование макета системы активного экранирования магнитного поля, создаваемого группой воздушных линий электропередачи / Т.Б. Никитина, Б.И. Кузнецов, И.В. Бовдуй, А.В. Волошко, Е.В. Виниченко, Б.Б. Кобылянский // Електротехніка і електромеханіка - №2. – 2018. – С. 36-40. (Web of Science, Eibrary (РІНЦ), Index Copernicus).

10. Nikitina T.В. Synthes of robust active shielding systems of magnetic field generated by group of high-voltage power lines / T.В. Nikitina, B.I. Kuznetsov, V.V. Kolomiets, I.V. Bovdyj, A.V. Voloshko, E.V. Vinichenko // Electrical Engineering & Electromechanics. 2018. no.5. – P. 33-37 (Web of Science, Eibrary (РІНЦ), Index Copernicus).

11. Nikitina T.В. Improving of electromechanical servo systems accuracy / T.В. Nikitina, B.I. Kuznetsov, V.V. Kolomiets, I.V. Bovdyj // Electrical Engineering  & Electromechanics. 2018. no.6. – P. 41-45 (Web of Science, Eibrary (РІНЦ), Index Copernicus).

12. Свистунов О.Ю. Навчальний експеримент як засіб формування наукових понять і комунікативних компетенцій студентів-іноземців у процесі вивчення природничих дисциплін на підготовчому факультеті / О.Ю. Свистунов,Т.А. Шмоніна // Збірник наукових праць «Педагогічні науки»: наукове видання. – Херсон, 2018. – Вип. LXXXIII, Том1. – С. 168-173. (Index Copernicus)

13. Волосюк М.А. Функціональний підхід до інженерної геометрії в освітньому контексті / М.А. Волосюк, О.М. Проценко, В.І. Батаженко // World Science: Multidisciplinary Scientific Edition. — Scientific Educational Center, Warsaw, Poland, 2018. — № 4 (32), Vol.7, April 2018. — P.32-36. (Index Copernicus, RS Global, Academia.edu, Google Scholar, Biblioteka Narodowa )

14. Волосюк М.А. Геометрія формоутворення шляхом об’єднання гранних поверхонь в інженерії / М.А. Волосюк, О.М. Проценко, І.В. Тимченко, В.І. Батаженко // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. — Вип. 177. — Х. : УкрДУЗТ, 2018. — С. 104. (Index Copernicus)

15. Бешенцева О.А. Математизація хімії – найважливіша складова підвищення ефективності пізнавальної діяльності іноземних студентів / О.А. Бешенцева, В.В.Даценко // Інженерні та освітні технології. [Електронний журнал] – Кременчук: КрНУ, 2018. – Вип.. 2(22). – С. 31-38. (Index Copernicus)

16. Никитина Т.Б. Синтез систем активного экранирования магнитного поля одноцепных воздушных линий электропередачи с одной компенсационной обмоткой / Т.Б. Никитина, Б.И. Кузнецов, И.В. Бовдуй, А.В. Волошко, Е.В. Виниченко, Б.Б. Кобылянский // Вестник НТУ «ХПИ» Тематический выпуск «Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. Силовая электроника и энергоэффективность». - Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – №27. (1249). – С. 99 – 102. (Ulrich’s Periodicals Directory, New Jersey, USA).

17. Нікітіна Т.Б. Багатокритеріальний синтез нелінійних робастних електромеханічних систем / Т.Б. Нікітіна, Б.І. Кузнєцов, В.В. Коломіец, А.В.Волошко, Б.Б. Кобылянський // Вестник НТУ «ХПИ» Тематический выпуск «Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. Силовая электроника и энергоэффективность». - Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – №27. (1249). – С. 58 – 61. (Ulrich’s Periodicals Directory, New Jersey, USA).

18. Никитина Т.Б. Разработка и исследование макета системы активного экранирования магнитного поля, создаваемого группой воздушных линий электропередачи / Т.Б. Никитина, Б.И. Кузнецов, И.В. Бовдуй, А.В. Волошко, Е.В. Виниченко, Б.Б. Кобылянский // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – № 7. – 2018. – С. 27-33.

19. Нікітіна Т.Б. Активное экранирование магнитного поля воздушных линий электропередачи / Т.Б. Нікітіна, В.Ю. Розов, Б.І., Кузнєцов, І.В. Бовдуй // Гігієна населених місць Київ-2018, випуск 68, С 232-242.

20. Солонская С. В. Интеллектуальный анализ радиолокационных данных на основе нечетких преобразований / С. В. Солонская, В.В. Жирнов // Радіотехніка. – Х.: ХНУРЕ, 2018. – № 192 – С. 28-33.

21. Солонская С. В. Обработка сигналов в интеллектуальных системах контроля малозаметных и малоподвижных воздушных объектов / С. В. Солонская, В. В. Жирнов // Радіотехніка. – Х.: ХНУРЕ, 2018. – № 194 – С. 73-78.

22. Волосюк М.А. Формування предметних компетенцій в умовах іншомовного навчального середовища / М.А. Волосюк, О.М. Проценко, О.О. Печерцев // Новий колегіум. — № 3 (93). — Х. : ХНУРЕ, 2018. — C. 80-94.

23. Подшивалова К.В. Использование мультимедийных средств, при  обучении иностранных студентов на подготовительном факультете ХНАДУ / К.В. Подшивалова // Новий Колегіум. – 2018. – № 2. – С. 59-61.