Публікації кафедри за 2017 рік

 Статті у збірках ВАК: 

1. Бешенцева О.А. Індивідуалізація в навчанні хімії іноземних студентів на підготовчих факультетах / О.А. Бешенцева // Новый Коллегиум. – 2017. – № 1. – С. 51-54.
2. Волосюк М.А. Методика поелементного аналізу успішності при навчанні іноземних студентів підготовчих факультетів ВНЗ / М.А. Волосюк // Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип. 56: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 24-31.
3. Волосюк М.А. Особенности преподавания спецдисциплин иностранным учащимся / М.А. Волосюк, Е.М. Проценко, А.А. Печерцев // Metodology of Modern Research : Proceedings of the III Internathional Scientific and Practical Conference, March 29, 2017, Dubai, UAE. — Internathional Scientific and Practical Conference “World Science”, № 4 (20), Vol.4, April 2017. — P.38-42. Index Copernicus (Польща).
4. Свистунов О.Ю., Шмоніна Т.А. Фреймові технології в процесі викладання природничих дисциплін іноземним студентам / О.Ю. Свистунов, Т.А. Шмоніна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – Вип.. 28(38). – Спец. вип.. наукова
спадщина академіка І. Зазюна у вимірах сучасності й майбутнього. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 133-138.

Статті (у інших виданнях): 

1. Бешенцева О.А. Навчально-методичні комплекси для навчання іноземних студентів / О.А. Бешенцева // Мат-ли Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Проблеми інтеграції природничих, техніко-технологічних та гуманітарних дисциплін в підготовці фахівців у ВНЗ», 25-26
квітня 2017 р., Харків. – ХНАДУ, 2017. – С. 90-92.
2. Прокопенко Н.В. Щодо особливостей інноваційного процесу в системі освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференцї «Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті: сучасний погляд». – Х.: 2017. – С. С. 75-79.

Надруковані тези міжнародних, всеукраїнських науково-методичних конференцій, семінарів:

1. Прокопенко Н.В. Основні форми перевірки якості самостійної роботи студентів // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасний стан та проблеми вищої освіти екологічної освіти України» - Одеса, 2017. – С. 141-142.
2. Прокопенко Н.В. Стосовно особливостей організації системи оцінки знань студентів // Збірник тез та доповідей Всеукраїнська науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців» - Одеса, 2017. – С. 69-70.