Публікації кафедри за 2016 рік

У дальньому зарубіжжі:

1. Drozdova I. Formation of professional mentality of the specialist of non-philological profile as phenomenon of social and professional formation of the personality / I. Drozdova //European humanities studies state and society / Europejskie studia humanistyczne : państwo i społczeństwo, 2016. – No 1. –  рр. 33-46.

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

2. Бешенцева О.А., Волосюк М.А. Розвиток пізнавальної діяльності студентів-
іноземців на заняттях хімії в умовах індивідуалізації навчання / О.А. Бешенцева, М.А. Волосюк // Материали за 12 междунар. научна практична конф. «Образованието и науката на ХХI век – 2016», 17-25 октомври, 2016. – Том 3. Педагогически науки. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД. – C. 22-25.
3. Печерцев О.О. Науково-методичні аспекти підвищення ефективності базової графічної підготовки студентів / О.О. Печерцев, О.М. Проценко, М.А. Волосюк, О.О. Печерцева // Науково-методичне забезпечення сучасного освітнього процесу в технічному університеті: колективна монографія. — Варшава: «Dіаmопd tгаdіng tоuг», 2016. — С. 95-99.

У збірниках ВАК:

1. Шмоніна Т.А. Академічна адаптація іноземних студентів до вивчення природничих дисциплін у ВНЗ України / Т.А. Шмоніна, О.Ю. Свистунов // Наукові записки. – Випуск 9. – Серія : Проблеми методики фізико- математичної і технологічної освіти. Ч. 2. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 300-307.
2. Подшивалова К.В. Использование модульно-рейтинговой системы оценивания уровня довузовской подготовки студентов-иностранцев / К.В. Подшивалова // Новый коллегиум. – 2016. – No2. – С. 51-57.
3. Волосюк М.А. Адаптація іноземних студентів до навчання у ВНЗ на основі
концепції безперервності та спадкоємності / М.А. Волосюк, О.М. Проценко // Наукові записки: збірник наукових статей. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 129. – С. 61-70.
4. Подшивалова К.В. Особенности содержания дисциплины «Основы
информатики» при раннем вводе дисциплин на факультете подготовки иностранных студентов/ К.В. Подшивалова, // Новый Коллегиум. – 2016. – No 3. – С. 48-51.
5. Дроздова І.П. Основні аспекти навчання мови студентів-іноземців підготовчих факультетів / І.П. Дроздова // Теоретична і дидактична філологія: збірник наукових праць. – Серія «Педагогіка». – Переяслав-Хмельницький : «ФОП Домбровська Я.М.», 2016. – Вип.22. – С. 32 – 42. 
6. Дроздова І.П. Проектна діяльність у навчання української мови студентів-
іноземців підготовчих факультетів / І.П. Дроздова // Теоретична і дидактична філологія: збірник наукових праць. – Серія «Педагогіка». – Переяслав-Хмельницький : «ФОП Домбровська Я.М.», 2016. – Вип.23. – С. 14 – 24.
7. Подшивалова К.В. Влияние изучения вводного курса на качество дальнейшего усвоения дисциплины «Основы информатики» на подготовительном факультете / К.В. Подшивалова // Новый Коллегиум. – 2016. – No 4. – С. 46-49.
8. Печерцев О.О. Науково-методичні аспекти підвищення ефективності базової графічної підготовки студентів / О.О. Печерцев, О.М. Проценко, М.А. Волосюк, О.О. Печерцева // Науково-методичне забезпечення сучасного освітнього процесу в технічному університеті: колективна монографія. — Варшава: «Dіаmопd tгаdіng tоuг», 2016. — С. 95-99. (колективна монографія)

В інших виданнях:

1. Дроздова І.П. Проблеми самоактуалізації і креативного розвитку особистості в умовах сучасної вищої школи / І.П. Дроздова // Матеріали VІІ Міжвузівського семінару «Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання» (19.01.2016 р., м. Харків). – Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2016. – С. 98–100.
2. Дроздова І.П. Сучасні підходи до модернізації вищої освіти України / І.П.
Дроздова // Збірник матеріалів ХУІІ міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті» 19-20 квітня 2016 року. – Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2016. – С. 81- 82.
3. Дроздова І.П. Технології навчання української мови як реалізація мети та
завдань професійної підготовки фахівців / І.П. Дроздова // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Харківський торговельно-економічний інститут КНЕТУ. – Харків: РВВ ХТЕІ КНЕТУ, 2016. – С.31–38.
4. Дроздова І.П. Тренінгова методика навчання мов у вищій школі / І.П. Дроздова // Экспертные оценки элементов учебного процесса : программа и материалы ХVIII межвуз. науч.-практ. конф., Харьков, 26 ноября 2016 года / Нар. укр. акад., каф. информ. технологий и математики; [редкол.: П.Э.Ситникова (отв. ред.) и др.]. – Х.:, Изд-во НУА. – 2016. – С. 22–26.