Протягом звітного періоду викладачі кафедри видали 92 наукову статтю, зокрема: в Україні –74 (з них 16 – у наукових фахових виданнях); 18 –за кордоном і 16 – у міжнародних науковометричних базах даних (з них 16 – у міжнародній науковометричній базі даних Copernicus). Статті у наукових фахових виданнях:

1 Божко Н.М. Етнокультурні особливості та лінгвометодичні проблеми у навчанні іноземних студентів-вихідців зі східних та північно-африканських країн//Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Вип. 18. Том 2. Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.171-175.

2. Рязанцева Д.В. Самостійна робота іноземних студентів у вивченні текстів за професійним спрямуванням: особливості організації // Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Вип. 18. Том 3. Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.91-93.

3. Моргунова Н.С. Скрайбінг як інноваційний спосіб візуалізації інформації у процесі мовної підготовки іноземних студентів // Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Вип. 19. Том 2. Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.172-175.

4. Семененко І.Є. Практичне використання деяких прийомів розвитку творчого мислення у процесі мовної підготовки іноземних студентів // Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Вип. 19. Том 2. Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 71-74.

5. Божко Н.М. Сучасні проблеми створення навчальних текстів для студентів-іноземців. // Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Вип. 22 Том 1. Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 32-36.

6. Семененко І.Є., Тохтар Г.І. Здійснення професійно спрямованої мовної підготовки іноземних фахівців засобами технологій дистанційного навчання. // Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Вип. 22, Том 3. Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 37-41.

7. Приходько С.О., Моргунова Н.С. Стратегії використання технології цифрової розповіді (digital storytelling) у викладанні іноземної мови студентам технічних ЗВО. // Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Вип. 21. Том 2. Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.168-173.

8. Кісіль Л.М. Девіаційні явища в усному мовленні студентів-іноземців у процесі навчання української мови. // Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Видавничий дім : Гельветика, 2020. Вип. 20. Том 2. С.51–56.

9. Приходько С.О. Альтернативні форми оцінювання рівня володіння англійською мовою студентів технічних університетів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 67. Т. 2. С. 141-148.

10. Божко Н.М. Методичні аспекти розвитку лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в професійній підготовці Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 67. Т. 1. С. 129-133.

11. Авдеенко Ю.И. Особливості сприйняття арабськими студентами прикметників у вивченні російської мови як іноземної. Науковий вісник Мелітопольского педагогічного університету. Серія: педагогіка. №2 (23). 2020. С. 9-16.

12. Авдеенко Ю.И. Формирование понятия лингвистической нормативности у иностранных студентов при изучении РКИ. Науковий вісник Мелітопольского педагогічного університету. Серія: педагогіка. №3 (24). 2020. С. 21-28.

13. Моргунова Н.С., Приходько С.О. Практичні прийоми використання технології «майндмеппінг» в навчанні англійської мови студентів інженерних спеціальностей. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки №1 (34). 2020. С. 334-339.

14. Кісіль Л.М. Термінологічна лексика як складник професійної підготовки студентів-іноземців у процесі навчання української мови. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Видавничий дім : Гельветика, 2020. Вип. 26. Том 2. С. 49–54.

15. Рязанцева Д.В. Реалізація компетентнісного підходу у процесі самостійної роботи іноземних студентів у вивченні текстів за професійним спрямуванням // Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Видавничий дім : Гельветика, 2020. Вип. 27. Випуск 27. С. 82-86.

16. Моргунова Н.С., Приходько С.О. Мовні бар’єри і можливості їх подолання у процесі вивчення іноземної мови студентами технічних ЗВО //Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. Випуск 73. Том 2. – Київ, 2019. С. 140-151.

Статті у зарубіжжі: 

17. Natalia Bozhko. Учет в учебном процессе отдельных этнопсихологических характеристик студентов из Марокко. Vysokoškolské vzdelávaniе v modernej spoločnosti : Vedecký medzinárodný recenzovaný zborník. Technická univerzita v Košiciach, 2019. С. 203-207.

18. Kisil L.M. Роль тексту зі спеціальності у формуванні діалогічного мовлення іноземних студентів. Vysokoškolské vzdelávaniе v modernej spoločnosti : Vedecký medzinárodný recenzovaný zborník. Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2019. С. 229 –235.

19. Nadiia Morhunova. Можливості мобільних технологій у навчанні іноземної мови студентів. Vysokoškolské vzdelávaniе v modernej spoločnosti : Vedecký medzinárodný recenzovaný zborník. Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2019. С. 240-245.

20. Inha Semenenko. Засоби підвищення якості професійної підготовки іноземних студентів. Vysokoškolské vzdelávaniе v modernej spoločnosti : Vedecký medzinárodný recenzovaný zborník. Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2019. С. .251-258.

21. Моргунова Н.С., Приходько С.О. Альтернативне оцінювання як засіб підвищення ефективності іншомовної підготовки студентів ЗВО. Vzdelávaním k perspektívnemu uplatneniu (motivácia, kompetencie, adaptácia, pracovný trh) : Vedecký medzinárodný recenzovaný zborník. Časť 1. Vzdelávanie, zručnosti a trh práce. Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2020. Р. 221-227.

22. Авдеенко Ю. И. Понятие языковой нормы и вариативности в РКИ. Vzdelávaním k perspektívnemu uplatneniu (motivácia, kompetencie, adaptácia, pracovný trh) : Vedecký medzinárodný recenzovaný zborník. Časť 1. Vzdelávanie, zručnosti a trh práce. Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2020. Р.190-194.

23. Уварова Т.Ю. Організація навчальних екскурсій як засіб мовленнєво-культурної адаптації іноземних студентів. Vzdelávaním k perspektívnemu uplatneniu (motivácia, kompetencie, adaptácia, pracovný trh) : Vedecký medzinárodný recenzovaný zborník. Časť 1. Vzdelávanie, zručnosti a trh práce. Technická univerzita v Košiciach, Kosice, 2020. Р. 238-246.

24. Natalia Bozhko. Психолого-педагогічні проблеми дистанційного вивчення студентами української мови як іноземної за умов карантину. Vzdelávaním k perspektívnemu uplatneniu (kompetencie, internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania) : Vedecký medzinárodný recenzovaný zborník. Časť 2. Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2020. Р. 111- 115.

25. Kisil L.M. Професійно орієнтоване навчання діалогічного мовлення іноземних студентів інженерних спеціальностей засобами української мови. Vzdelávaním k perspektívnemu uplatneniu (kompetencie, internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania) : Vedecký medzinárodný recenzovaný zborník. Časť 2. Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2020. Р. 116- 123.

26. Inha Semenenko. Формування професійно-ціннісного ставлення іноземних студентів до освітньої діяльності. Vzdelávaním k perspektívnemu uplatneniu (kompetencie, internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania) : Vedecký medzinárodný recenzovaný zborník. Časť 2. Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2020. Р. 129- 135.

27. Tatiana Tsymbal. Возможности применения google форм в языковой подготовке иностранных студентов Vzdelávaním k perspektívnemu uplatneniu (kompetencie, internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania) : Vedecký medzinárodný recenzovaný zborník. Časť 2. Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2020. Р. 136-141.

Статті в Україні:

28. Моргунова Н.С. Інформаційно-комунікаційні технології у викладанні української мови як іноземної. Інноваційні ініціативи організації навчання іноземних здобувачів вищої освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: Видавництво ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2020. С. 91-94.

29. Приходько А.М. Умови формування інформаційно-комунікативної компетентності іноземних студентів ЗВО технічного профілю засобами мобільних технологій. Інноваційні ініціативи організації навчання іноземних здобувачів вищої освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: Видавництво ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2020. С. 111-115.

30. Семененко І.Є. Роль інтерактивного навчання в практично орієнтованій професійній освіті іноземних студентів. Інноваційні ініціативи організації навчання іноземних здобувачів вищої освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: Видавництво ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2020. С. 129-132.

31. Моргунова Н.С. Значення емоційної компетентності викладача у підвищенні ефективності навчання іноземних студентів. Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті: матеріали Міжнародної науково-методичної Інтернет-конференції, 14-15 травня 2020 року / за заг. ред. О.А. Жукової. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020 .С. 312-317.

32. Кісіль Л.М. Лінгводидактичні основи формування українського професійного мовлення іноземних студентів інженерних спеціальностей. Мова і спеціальність: актуальні проблеми навчання іноземців у закладі вищої освіти : збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції, м. Харків, 14–15 травня 2020 р. Харків: ХНУРЕ, 2020. С. 158-165.

33. Божко Н.М. Учебный текст для студентов-иностранцев как объект методического исследования преподавателей – практиков. Шляхи і методи формування мовленнєво-комунікативної іншомовної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць V Міжнар. наук.-метод. семінару, присвяченого 90 річниці створення ХНАДУ, м. Харків, 21 травня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. С. 6-12.

34. Рязанцева Д.В. Возможности повышения качества обучения иностранных студентов путем использования интерактивных компьютерных технологий. Шляхи і методи формування мовленнєво-комунікативної іншомовної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць V Міжнар. наук.-метод. семінару, присвяченого 90 річниці створення ХНАДУ, м. Харків, 21 травня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. С. 73-78.

35. Семененко І.Є. Професійно спрямована мовна підготовка іноземних фахівців засобами дистанційної оболонки Moodle. Шляхи і методи формування мовленнєво-комунікативної іншомовної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць V Міжнар. наук.-метод. семінару, присвяченого 90 річниці створення ХНАДУ, м. Харків, 21 травня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. С. 78-82.

36. Уварова Т.Ю. Интерактивный потенциал учебного текста по специальности в обучении иностранных студентов РКИ иностранных студентов. Шляхи і методи формування мовленнєво-комунікативної іншомовної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць V Міжнар. наук.-метод. семінару, присвяченого 90 річниці створення ХНАДУ, м. Харків, 21 травня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. С. 88-93.

37. Авдеенко Ю.И. Особенности восприятия иностранными студентами лексического значения и смысла слов при изучении РКИ. Шляхи і методи формування мовленнєво-комунікативної іншомовної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць V Міжнар. наук.-метод. семінару, присвяченого 90 річниці створення ХНАДУ, м. Харків, 21 травня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. С. 123-127.

38. Божко Н.М. Этнокультурные и психологические характеристики студентов из Индии. Шляхи і методи формування мовленнєво-комунікативної іншомовної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць V Міжнар. наук.-метод. семінару, присвяченого 90 річниці створення ХНАДУ, м. Харків, 21 травня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. С. 127-133.

39. Кісіль Л.М. Особливості мовної підготовки іноземних студентів в умовах білінгвального комунікативного середовища. Шляхи і методи формування мовленнєво-комунікативної іншомовної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць V Міжнар. наук.-метод. семінару, присвяченого 90 річниці створення ХНАДУ, м. Харків, 21 травня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. С. 149-153.

40. Моргунова Н.С. Ключові чинники соціокультурної адаптації туркменських студентів до умов навчання в Україні. Шляхи і методи формування мовленнєво-комунікативної іншомовної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць V Міжнар. наук.-метод. семінару, присвяченого 90 річниці створення ХНАДУ, м. Харків, 21 травня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. С. 162-166.

41. Приходько С.О. Невербальні засоби спілкування у роботі викладача-філолога з іноземними студентами. Шляхи і методи формування мовленнєво-комунікативної іншомовної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць V Міжнар. наук.-метод. семінару, присвяченого 90 річниці створення ХНАДУ, м. Харків, 21 травня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. С. 166-171.

42. Уварова Т.Ю., Димитров Д.Б. Система организации самостоятельной работы иностранных студентов в университетах Болгарии. Шляхи і методи формування мовленнєво-комунікативної іншомовної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць V Міжнар. наук.-метод. семінару, присвяченого 90 річниці створення ХНАДУ, м. Харків, 21 травня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. С. 201-206.

43. Уварова Т.Ю. Деякі засоби професійно-орієнтованого навчання іноземної мови у ЗВО. Шляхи і методи формування мовленнєво-комунікативної іншомовної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць V Міжнар. наук.-метод. семінару, присвяченого 90 річниці створення ХНАДУ, м. Харків, 21 травня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. С. 228-232.

44. Цимбал Т.М. Учебная игра – эффективный инструмент в языковой подготовке иностранных студентов. Шляхи і методи формування мовленнєво-комунікативної іншомовної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць V Міжнар. наук.-метод. семінару, присвяченого 90 річниці створення ХНАДУ, м. Харків, 21 травня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. С. 93-97.

45. Авдеенко Ю.И., Алахмар Салех. Особенности функционирования в современном русском языке жаргонной лексики автомобилистов. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 3-7.

46. Уварова Т.Ю., Алламов Юнусбек. История формирования циркового искусства как важная составляющая туркменской культуры. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 7-12.

47. Авдеенко Ю.И., Амеснау Валид, Фатех Иссам. Научно-техническая терминология, заимствованная из английского языка. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 12-16.

48. Уварова Т.Ю., Атаев Шохрат. История возникновения туркменского театра. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 16-21.

49. Атамурадова Дильфуза, Семененко И.Е. Пословицы и поговорки в процессе языковой подготовки иностранных студентов. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С.21-26.

50. Бабамурадова Майса, Семененко И.Е. Женские туркменские имена. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 29-35.

51. Бадре Эддине Азизе, Моргунова Н.С. Понимание красоты в арабской и русской культуре (на материале фразеологизмов). Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 35-39.

52. Бекдурдыев Азим, Рязанцева Д.В. Англицизмы в речи современных студентов. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 39-43.

53. Жакик Абдельхамид, Цимбал Т.Н. Метафоры в автомобильном жаргоне. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 50-54.

54. Ли Сян, Моргунова Н.С. Русские и китайские фразеологизмы-зоонимы: сравнительный анализ. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 54-59.

55. Монхбаатар Мохбилег, Моргунова Н.С. Поведение потребителей в русских и монгольских пословицах и поговорках. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 61-65.

56. Мсаад Хассан, Моргунова Н.С. Время в арабской и русской культуре. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 65-69.

57. Нго Чи Дат, Моргунова Н.С. Соматизм «голова» в русских и вьетнамских фразеологизмах. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 72-75.

58. Немат Дараби, Приходько С.А. Женские имена в иранской картине мира. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С.75-78.

59. Сабитова Ирода, Божко Н.М. Танцевальная культура народов Узбекистана. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С.78-80.

60. Таакили Халиль, Божко Н.М. Музыкальная культура народов Марокко. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 80-83.

61. Трики Мохамед Карим, Цимбал Т.Н. Сказочная страна Тунис. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 82-83.

62. Ужди Наима, Авдеенко Ю.И. Женщины в истории автомобилестроения. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 87-91.

63. Фатех Иссам, Приходько С.А. Сравнительный анализ фразеологизмов с числовым компонентом «0» и «1» в арабском и русском языках. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 91-97.

64. Эрден-Ошир Бат-Эрден, Цимбал Т.Н. Монгольские личные имена: происхождение и значение. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 126-131.

65. Аль Шамири Мохаммед, Кисиль Л.Н. Основные тенеденции развития системы образования в Йемене. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 154-159.

66. Аукраф Юнесс, Моргунова Н.С. Влияние цвета на профессиональную деятельность человека. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 163-168.

67. Буазбибен Айман, Приходько С.А. Адаптация иностранных студентов как фактор продуктивности обучения в университете. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 182-186.

68. Джавлиев Шахзод, Семененко И.Е. Мотивы изучения русского языка туркменскими студентами. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 190-192.

69. Идали Аалия, Моргунова Н.С. Управление стрессом в современной организации. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 192-196.

70. Karas Amina, Prykhodko S.O. The influence of instagram on collective and individual mentality. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 201-203.

71. Менлиева Аразбиби, Семененко И.Е. Межкультурная коммуникация иностранных студентов в образовательном пространстве украинского университета. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 206-211.

72. Ровшенов Кувват, Приходько С.А. Формирование мотивов учебной деятельности. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 216-220.

73. Хатамбаев Сапаргелди, Семененко И.Е. Некоторые методы повышения креативности. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 233-238.

74. Цацаев Мамед, Кисиль Л.Н. К вопросу о социальном статусе женщины в современном чеченском обществе. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 243-248.

75. Акмырадова Нурсолтан, Рязанцева Д.В. Компьютерные вирусы и защита информации. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 253-257.

76. Базарова Зарина, Рязанцева Д.В. Искусственный интеллект и его применение. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 260-263.

77. Мовлямова Хилола, Рязанцева Д.В. Криптовалюта как источник истощения энергетических ресурсов. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 269-272.

78. Рашед Саид, Семененко И.Е., Влияние глобального потепления на здоровье человека в условиях мегаполиса. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 272-275.

79. Таха Мохаммед, Кисиль Л.Н.Четвертая промышленная революция: «индустрия 4.0». Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 279-284.

80. Bondarenko Polina, Senior Lecturer, Prykhodko S.O. Тime management. Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Харків,19 березня 2020 р., Харків: ХНАДУ, 2020. С. 180-182.

81. Божко Н.М. Етнокультурні особливості роботи з іноземними студентами з Індії з урахуванням сучасних реалій навчання // Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: збірка статей за матеріалами міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 8 грудня 2020 р. С. 30-32.

82. Кісіль Л.М. Проблема мовних девіацій в українському усному мовленні студентів-іноземців // Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: збірка статей за матеріалами міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 8 грудня 2020 р. С. 65-69.

83. Моргунова Н.С. Можливості геймінгу як навчальної технології у мовній підготовці іноземних студентів // Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: збірка статей за матеріалами міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 8 грудня 2020 р. С. 79-83.

84. Семененко І.Є. Використання онлайн-платформ з метою дистанційного навчання іноземної мови в ЗВО Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: збірка статей за матеріалами міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 8 грудня 2020 р. С. 102-106.

85. Цимбал Т.М. Обучающая система заданий в тестовой форме // Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: збірка статей за матеріалами міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 8 грудня 2020 р. С. 143-148.

86. Моргунова Н.С. Практика використання ZOOM у процесі мовної підготовки іноземних студентів // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами ХIV Міжнародної науково-практичної конференції (23 жовтня 2020 р.). – Харків: ХНАДУ, 2020. С. 148-152.

87. Авдеенко Ю.И. Восприятие прилагательных русского языка арабскими студентами при изучении РКИ // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами ХIV Міжнародної науково-практичної конференції (23 жовтня 2020 р.). – Харків: ХНАДУ, 2020. С. 3-8.

88. Кісіль Л.М. Проблема інтерференції в українському усному мовленні іноземних студентів // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами ХIV Міжнародної науково-практичної конференції (23 жовтня 2020 р.). – Харків: ХНАДУ, 2020. С. 48-54.

89. Божко Н.М. Проблемы в работе по языковой подготовке иностранных студентов в условиях карантинных ограничений // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами ХIV Міжнародної науково-практичної конференції (23 жовтня 2020 р.). – Харків: ХНАДУ, 2020. С. 87-92.

90. Рязанцева Д.В. Использование компьютерных технологий в обучении русскому языку как иностранному. // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами ХIV Міжнародної науково-практичної конференції (23 жовтня 2020 р.). – Харків: ХНАДУ, 2020. С. 157-162.

91. Цимбал Т.М. Контроль і оцінка діяльності іноземних студентів в on-line Навчанні. // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами ХIV Міжнародної науково-практич ної конференції (23 жовтня 2020 р.). – Харків: ХНАДУ, 2020. С. 177-184.

92. Семененко І.Є. Професійна підготовка як дієвий інструмент полікультурної самоорганізації мовної особистості. // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами ХIV Міжнародної науково-практичної конференції (23 жовтня 2020 р.). – Харків: ХНАДУ, 2020. С. 240-245.