Протягом 2017-2018 н.р. викладачі кафедри надрукували 123 наукових статті, зокрема: в Україні - 95 (з них 24 - у збірниках ВАК); 28 –за кордоном і 18 – у міжнародних наукометричних базах даних:

1. Моргунова Н.С. Невербальний аспект педагогічного спілкування у контексті міжкультурної комунікації. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2017. - Вип. 57 - 391 с. (c. 3-11).

2. Дем’янова В.Г. Посібник з реферування як засіб навчання іноземних студентів професійно-орієнтованому спілкуванню. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2017. - Вип. 57 - 391с. (c. 42-49).

3. Кісіль Л.М. Методи навчання українського діалогічного професійного мовлення студентів-іноземців транспортних спеціальностей. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2017. - Вип. 57 - 391 с. (c. 59-68).

4. Моргунова С.О. Педагогічні умови підготовки до соціальної взаємодії майбутніх менеджерів організацій і адміністрування. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2017. - Вип. 57- 391 с. (c. 32-41).

5. Семененко І.Є. Компоненти результативних технологій мовної підготовки іноземних студентів технічних ВНЗ в умовах професійно-орієнтованого навчання. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2017. - Вип. 57 - 391 с.(c. 78-85).

6. Приходько А.М. Реалізація технології формування професійно-комунікативної компетенції іноземних студентів в вищих технічних навчальних закладах. Наукові записки кафедри педагогіки. Збірник наукових праць. Випуск 41. - Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017 р. - 207 с. (с. 186-193.)

7. Моргунова Н.С. Шляхи включення іноземних студентів до іншомовного професійно-культурного середовища ВНЗ України. / Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: ТОВ "ДІСА ПЛЮС", 2017. - Вип. 58 - 330 с. (с. 282-290).

8. Дем’янова В.Г. Навчання іноземних студентів технічних вищих навчальних закладів підготовці оформленню курсової роботи за спеціальністю. / Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: ТОВ "ДІСА ПЛЮС", 2017. - Вип. 58 - 330 с. (с.23-31).

9. Кісіль Л.М. Критерії відбору змісту навчання українського професійного діалогічного мовлення іноземних студентів транспортних спеціальностей. / Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: ТОВ "ДІСА ПЛЮС", 2017. - Вип. 58 - 330 с. (с. 42-50).

10. Моргунова С.О. Прийоми формування позитивної мотивації майбутніх менеджерів до здійснення соціальної взаємодії у професійній діяльності / Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: ТОВ "ДІСА ПЛЮС", 2017. - Вип. 58 - 330 с. (с. 127-136).

11. Цимбал Т.М. До питання розвитку автономності іноземних студентів у процесі мовної підготовки в технічному вузі. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: ТОВ "ДІСА ПЛЮС", 2017. - Вип. 58 - 330 с. (с. 180-188).

12. Божко Н.М. Особливості вербальної, невербальної та паравербальної комунікації представників китайського етносу як учасників міжкультурного контакту. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: ТОВ "ДІСА ПЛЮС", 2017. - Вип. 58 - 330 с. (с. 239-248).

13. Уварова Т.Ю. Особливості вербального репрезентації образу «серця» в романі В. Шкляра «Пралис». Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. - Вип. 48. 360 с. (с. 259-263).

14. Моргунова Н.С. Емоційна компетентність викладача як чинник підвищення ефективності навчання іноземних студентів. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: ТОВ "ДІСА ПЛЮС", 2018. - Вип. 59 - 320 с. (c. 130-138).

15. Семененко І.Є. Формування креативної компетентності у процесі професійної підготовки студентів. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: ТОВ "ДІСА ПЛЮС", 2018. - Вип. 59 - 320 с. (c. 221-229).

16. Божко Н.М. Особливості ментальності, етничної культури та психології представників азербайджанського етносу. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: ТОВ "ДІСА ПЛЮС", 2018. - Вип. 59 - 320 с. (c. 261-269).

17. Рязанцева Д.В. Формування міжкультурної наукової компетентності викладачів вищих навчальних закладів. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: ТОВ "ДІСА ПЛЮС", 2018. - Вип. 59 - 320 с. (c. 212-220).

18. Uvarova Т. Enrichment of the content of educational activities of teenagers with educational material related to the coverage of ways of achieving happiness as a personal self-realization // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – No 10 (74). – С. 76-85.

19. Цимбал Т.М. Застосування методу проектів у процесі мовної підготовки іноземних студентів // Педагогіка формування творчої особистості у вищих і загальноосвітніх школах: збірник наукових праць - (редкол.Т.І. Сущенко гол. ред.. та ін..). - Запоріжжя: КПУ 2017. № 56 (106)- 383 с. (С. 75-80.).

20. Семененко І.Є. Принципи організації самоосвіти іноземних студентів у технічному університеті / І.Є. Семененко // Наукові записки. Серія: педагогічні науки . – Кропивницький : КДПУ імені В.Винниченка, 2018. – Вип. 151. – С. 184-188.

21. Приходько А.М. Технологія створення навчального блогу для іноземних студентів в ВТНЗ/ А.М. Приходько // Педагогічні науки : зб. наук. праць . – Херсон : Херсонський державний університет, 2017. – Вип. LXXV. – Том 2. – С. 154-157.

22. Дем’янова В.Г. Удосконалення мовної компетенції як важлива складова професійного розвитку іноземних студентів – майбутніх інженерів // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 63. – С.91-93.

23. Уварова Т.Ю. Інноваційний потенціал сучасного підручника з мови для іноземних студентів / Т.Ю Уварова // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. - №11. – 2018. – С. 80-85.

24. Божко Н.М. Професійна підготовка іноземних студентів у ВНЗ / Н.М. Божко // Наукові записки : зб. наукових статей / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск СХХХ (130). – С. 74-82.

25. Tatyana Uvarova. Methodical means of organizing students’ independent work when learning ukrainian as a foreign language. Сборник доклади от Международна та научна конференция на Факултета по славянски филологии (24-25 април 2018). Том II. София: СУ «Св.Климент Охридски». - P.488, (с. 388-394).

26. Божко Н.М. Особенности национально-культурной специфики и психологические характеристики монгольського студенчества. «Дайджест педагогических новаций» : Альманах / сост. Ж.Нуршаихова. – Алматы, 2018. - №6 апрель 2018 - 171 с. (с. 61-65).

27. Кисиль Л.М. Методы обучения диалогической профессиональной речи студентов-иностранцев транспортних спеціальностей. «Дайджест педагогических новаций» : Альманах / сост. Ж.Нуршаихова. – Алматы, 2018. - №6 апрель 2018 - 171 с. (с. 71-76).

28. Моргунова Н.С. Проблема адаптации иностранных студентов к иноязычной профессионально-культурной среде вуза. «Дайджест педагогических новаций» : Альманах / сост. Ж.Нуршаихова. – Алматы, 2018. - №6 апрель 2018 - 171 с. (с. 76-81).

29. Приходько А.М. Образовательный потенциал технологии «скрайбинг» в системе обучения иностранных студентов в техническом вузе. «Дайджест педагогических новаций» : Альманах / сост. Ж.Нуршаихова. – Алматы, 2018. - №6 апрель 2018 - 171 с. (с. 82-87).

30. Семененко И.Е. Организация учебной деятельности иностранных студентов в процессе их профессиональной подготовки. «Дайджест педагогических новаций» : Альманах / сост. Ж.Нуршаихова. – Алматы, 2018. - №6 апрель 2018 - 171 с. (с. 87-91).

31. Цимбал Т.М. Возможности использования социальных сетей в процессе обучения. «Дайджест педагогических новаций» : Альманах / сост. Ж.Нуршаихова. – Алматы, 2018. - №6 апрель 2018 - 171 с. (с. 91-95).

32. Демьянова В.Г. Моральні-етичні норми поведінки марокканських студентів / В.Г.Демьянова // Materials of the XIII International scientific and practical Conference «Modern scientific potential- 2018» (20 - 22 March 2018). – Vol.2 : Pedagogical sciences. – Sheffield. Science and education LTD. – Р. 15-20.

33. Моргунова Н.С. Новітні ігрові технології як засіб активізації роботи студентів на заняттях з УЯІ / Н.С. Моргунова // Materialy XII mezinarodni vedecko – prakticka conference «Moderni vymozenosti vedy – 2018». – Dil 6. Pedagogika.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – Р. 51-55.

34. Приходько А.М. О роли обучения украинскому языку в профессионально-языковой подготовке студентов технического вуза / Д.В. Рязанцева // Materials of the XIII International scientific and practical Conference «Modern scientific potential- 2018» (20 - 22 March 2018). – Vol.2 : Pedagogical sciences. – Sheffield. Science and education LTD. – Р. 41-34.

35. Рязанцева Д.В. Способы самореализации иностранных студентов в процессе их обучения в техническом вузе / Д.В. Рязанцева // Materialy XII mezinarodni vedecko – prakticka conference «Moderni vymozenosti vedy – 2018». – Dil 6. Pedagogika.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – Р. 33-37.

36. Семененко І.Є. Використання комунікативних ігор у навчанні іноземних студентів / І.Є. Семененко // Materialy XII mezinarodni vedecko – prakticka conference «Moderni vymozenosti vedy – 2018». – Dil 6. Pedagogika.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – Р. 85-90.

37. Уварова Т.Ю. Формування розумової діяльності іноземних студентів під час роботи на заняттях з УЯІ / Т.Ю.Уварова // Materials of the XIII International scientific and practical Conference «Modern scientific potential- 2018» (20 - 22 March 2018). – Vol.2 : Pedagogical sciences. – Sheffield. Science and education LTD. – Р. 97-102.

38. Божко Н.М. Ведущие этнокультурные и коммуникативные характеристики студентов из Армении // Materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Naukowa myśl informacyjnej powieki» , 07 -15 marca 2018 roku po sekcjach: Politologia. Filologiczne nauki. Prawo. Volume 4. Przemyśl: Nauka i studia -64 s. – (с. 58-61). (Польша)

39. Божко Н.М. Гуманітаризація та міжкультурна спрямованість – важливі риси сучасної вищої освіти України // Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce. - Katedra spoločenských vied, Technická univerzita v Košiciach, Košice 2018. – 357p. – P . 277-284.

40. Кісіль Л.М. Комунікативна поведінка іноземних студентів у процесі навчання діалогу-бесіди: психологічний аспект / Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce : Zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. – Košice, 2018. – 357 с. (С. 289-298).

41. Моргунова Н.С. Шляхи організації контроля рівня мовної підготовки іноземних студентів у навчально-виховному процесі закладу вищої освіти / Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce : Zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. – Košice, 2018. – 357 с. (С. 304-309).

42. Приходько А.М. Технология «скрайбинг» как средство визуализации учебного материала в системе обучения иностранных студентов / Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce : Zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. – Košice, 2018. – 357 с. (С. 316-322).

43. Семененко И.Е. Поиск путей интенсификации познавательной деятельности иностранных студентов в процессе языковой подготовки / Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce : Zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. – Košice, 2018. – 357 с. (С. 322-328).

44. Цимбал Т.М. Развитие автономии иностранных студентов как важный принцип в языковой подготовке / Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce : Zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. – Košice, 2018. – 357 с. (С. 328-334).

45. Абу Абделкадер Отман, Моргунова Н.С. Сравнительный анализ русских и арабских фразеологизмов о семье. Матеріали ХХХІІІ Міжнародної наукової конференцції студентів і молодих учених «Студенчество в науке как интеллектуальний потенциал будущего» - Алмати, Казахстан, 10 квітня 2018 р. - 185с. (с. 26-27)

46. Батценгел Балдорж, Божко Н.М. Отражение монгольской картины мира в пословицах и национальных стереотипах. Матеріали ХХХІІІ Міжнародної наукової конференцції студентів і молодих учених «Студенчество в науке как интеллектуальний потенциал будущего» - Алмати, Казахстан, 10 квітня 2018 р. - 185с. (с. 28-30)

47. Боли Жиль Вильфриел, Моргунова Н.С. Современная экономика африканских стран. Матеріали ХХХІІІ Міжнародної наукової конференцції студентів і молодих учених «Студенчество в науке как интеллектуальний потенциал будущего» - Алмати, Казахстан, 10 квітня 2018 р. - 185с. (с. 35-36).

48. Нго Чы Дат, Моргунова Н.С. Символика цвета в культуре русского и вьетнамского народов. Матеріали ХХХІІІ Міжнародної наукової конференцції студентів і молодих учених «Студенчество в науке как интеллектуальний потенциал будущего» - Алмати, Казахстан, 10 квітня 2018 р. - 185с. (с. 74-76).

49. Саиди Фадуа, Новіна Н.Н. Архитектурное наследие Марокко. Матеріали ХХХІІІ Міжнародної наукової конференцції студентів і молодих учених «Студенчество в науке как интеллектуальний потенциал будущего» - Алмати, Казахстан, 10 квітня 2018 р. - 185с. (с. 78-80).

50. Сердар Абдурахманов, Кісіль Л.М. Туркменские заимствования в современном русском языке. Матеріали ХХХІІІ Міжнародної наукової конференцції студентів і молодих учених «Студенчество в науке как интеллектуальний потенциал будущего» - Алмати, Казахстан, 10 квітня 2018 р. - 185с. (с. 80-81).

51. Собиров Наврузбек, Уварова Т.Ю. Детская «колыбель»как оберег в культуре народов Узбекистана, Украины и России. Матеріали ХХХІІІ Міжнародної наукової конференцції студентів і молодих учених «Студенчество в науке как интеллектуальний потенциал будущего» - Алмати, Казахстан, 10 квітня 2018 р. - 185с. (с. 81-83).

52. Ельбух Сара, Семененко І.Є. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции иностранных студентов как особенность их профессиональной подготовки. Матеріали ХХХІІІ Міжнародної наукової конференцції студентів і молодих учених «Студенчество в науке как интеллектуальний потенциал будущего» - Алмати, Казахстан, 10 квітня 2018 р. - 185с. (с. 93-95).

53. Кісіль Л.М. Традиційні методи формування діалогічного професійного мовлення студентів-іноземців. / Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 14 грудня 2017 р. – 339 с. (С. 122-125).

54. Божко Н.М. Представители индийского этноса как участники образовательного процесса в украинских вузах. / Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 14 грудня 2017 р. – 339 с. (С. 42-45).

55. Демьянова В.Г. Формирование навыков и умений письменной речи иностранных студентов технических вузов в ходе оформления курсового проекта по специальности. / Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 14 грудня 2017 р. – 339 с. (С. 83-85).

56. Моргунова Н.С. Практические приемы организации самостоятельной работы по РКИ на основном этапе обучения. / Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 14 грудня 2017 р. – 339 с. (С. 178-180).

57. Семененко І.Є. Деякі рекомендації щодо оптимізації процесу навчання у полікультурному середовищі. / Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 14 грудня 2017 р. – 339 с. (С. 260-263).

58. Uvarova T. Specificity of the formation of the sociocultural competence of foreigners in a technical university while working with the literary text. / Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 14 грудня 2017 р. – 339 с. (С. 297-300).

59. Цимбал Т.М. Организация самостоятельной деятельности иностранных студентов при обучении чтению. / Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 14 грудня 2017 р. – 339 с. (С. 307-311).

60. Моргунова Н.С. Моделювання навчально-наукового тексту для іноземних студентів. Теоретичні, прикладні та особистісні аспекти використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів: збірник наукових праць. – Харків: ТОВ «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2018. – 120 с. (c. 52-56).

61. Драбкин Д., Новина Н.Н. Межкультурная коммуникация в технических вузах Германии. Теоретичні, прикладні та особистісні аспекти використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів: збірник наукових праць. – Харків: ТОВ «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2018. – 120 с. (c. 110-114).

62. Демьянова В.Г. Учебно-методический комплекс по РКИ в практике обучения иностранных студентов. Теоретичні, прикладні та особистісні аспекти використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів: збірник наукових праць. – Харків: ТОВ «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2018. – 120 с. (c. 48-52).

63. Кісіль Л.М. Умови формування професійно орієнтованого діалогічного мовлення студентів-іноземців. Теоретичні, прикладні та особистісні аспекти використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів: збірник наукових праць. – Харків: ТОВ «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2018. – 120 с. (c. 8-11).

64. Кісіль Л.М. Формування навичок діалогічного професійного мовлення іноземних студентів у процесі навчання української/російської мови. Теоретичні, прикладні та особистісні аспекти використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів: збірник наукових праць. – Харків: ТОВ «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2018. – 120 с. (c. 3-7).

65. Новіна Н.Н. Особливості психолого-педагогічної адаптації іноземних студентів до навчальної діяльності у технічних внз України . Теоретичні, прикладні та особистісні аспекти використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів: збірник наукових праць. – Харків: ТОВ «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2018. – 120 с. (c. 78-83).

66. Приходько А.М. Особливості організації вузівських/міжвузівських івент-заходів для студентів-іноземців. Теоретичні, прикладні та особистісні аспекти використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів: збірник наукових праць. – Харків: ТОВ «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2018. – 120 с. (c. 71-77).

67. Семененко І.Є. Система заходів щодо покращення якості професійної підготовки фахівців для зарубіжних країн. Теоретичні, прикладні та особистісні аспекти використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів: збірник наукових праць. – Харків: ТОВ «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2018. – 120 с. (c. 11-16).

68. Уварова Т.Ю. Мови міжнаціонального спілкування: шляхи реалізації проблемного навчання. Теоретичні, прикладні та особистісні аспекти використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів: збірник наукових праць. – Харків: ТОВ «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2018. – 120 с. (c. 44-47).

69. Цимбал Т.Н. Обучение чтению иностранных студентов как виду речевой деятельности: методические приемы и задания. Теоретичні, прикладні та особистісні аспекти використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів: збірник наукових праць. – Харків: ТОВ «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2018. – 120 с. (c. 17-21).

70. Божко Н.М. Проявление национально-специфических особенностей в структуре сознания индийских студентов. Теоретичні, прикладні та особистісні аспекти використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів: збірник наукових праць. – Харків: ТОВ «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2018. – 120 с. (c. 67-70).

71. Новина Н.Н. Дистанционное обучение иностранных студентов в системе MOODLE. Теоретичні, прикладні та особистісні аспекти використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів: збірник наукових праць. – Харків: ТОВ «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2018. – 120 с. (c. 61-66).

72. Божко Н.М. Принцип диалога кукльтур как атрибут современного языкового образования в вузах Украины // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. КНЕУ, 2017. - 192 с. (с. 11-23).

73. Уварова Т.Ю., Ель Баглі Саміа. Народні прикмети і повір'я в українській і марокканський культурі: порівняльний аналіз. Наукова спільнота студентів ХХ1 століття: материалы Всеукрїнської науково-практичної студентської конференції (22–23 травня 2018 р.). – Суми: СумДУ, 2018. – 150 с. (с. 104-107).

74. Моргунова Н.С.Навчальна гра як засіб активізації мовленнєвої діяльності у процесі мовної підготовки іноземних студентів. Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 24 травня 2018 р. – Харків: ФОП Іванченко І.С., 2018. – 227 с. (с. 49-53).

75. Новіна Н.Н. Переваги дистанційного навчання у закладах вищої освіти. Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 24 травня 2018 р. – Харків: ФОП Іванченко І.С., 2018. – 227 с. (с. 54-58).

76. Рязанцева Д.В. Шляхи організації самостійної роботи іноземних студентів у процесі мовної підготовки. Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 24 травня 2018 р. – Харків: ФОП Іванченко І.С., 2018. – 227 с. (с. 59-63).

77. Приходько А.М. Мультимедиа-технологии в обучении русскому языку как иностранному (на примере мультимедийного курса для студентов заочной формы обучения). Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 24 травня 2018 р. – Харків: ФОП Іванченко І.С., 2018. – 227 с. (с. 63-68).

78. Уварова Т.Ю. Формування лінгвокультурологічної компетенції іноземних студентів за допомогою навчальних екскурсій. Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 24 травня 2018 р. – Харків: ФОП Іванченко І.С., 2018. – 227 с. (с. 75-79).

79. Цимбал Т.Н. Социальные сети как форма интерактивного подхода к учебно-познавательной деятельности иностранных студентов на занятиях языковой підготовки. Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 24 травня 2018 р. – Харків: ФОП Іванченко І.С., 2018. – 227 с. (с. 79-83).

80. Божко Н.М. Формирование межкультурной компетентности и нового языкового видения – одна из задач современного европейского образования. Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 24 травня 2018 р. – Харків: ФОП Іванченко І.С., 2018. – 227 с. (с. 90-95).

81. Демьянова В.Г. Условия успешного педагогического общения преподавателей и иностранных студентов в вузе. Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі ё іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 24 травня 2018 р. – Харків: ФОП Іванченко І.С., 2018. – 227 с. (с. 103-108). 8

2. Кісіль Л.М. Мотивація як умова формування професійної комунікації іноземних студентів. Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 24 травня 2018 р. – Харків: ФОП Іванченко І.С., 2018. – 227 с. (с. 136-141).

83. Цимбал Т.Н. Формирование устноречевых умений у иностранных студентов в процессе профессионально ориентированного обучения русскому язику. Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 24 травня 2018 р. – Харків: ФОП Іванченко І.С., 2018. – 227 с. (с. 173-178).

84. Семененко И.Е. Активизация познавательной деятельности иностранных студентов через языковую підготовку. Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 24 травня 2018 р. – Харків: ФОП Іванченко І.С., 2018. – 227 с. (с. 207-213).

85. Моргунова С.О. Шляхи формування професійно-мовної компетентності іноземних студентів у процесі мовної підготовки. Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 24 травня 2018 р. – Харків: ФОП Іванченко І.С., 2018. – 227 с. (с. 148-152).

86. Демьянова В.Г. Межпредметная координация в обучении иностранных студентов технических вузов инженерным дисциплінам. / Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 жовтня 2018 р.). – Х. : ХНАДУ. – 310 с. (227-231).

87. Кісіль Л.М. Вимоги до відбору змісту навчання діалогічного професійного мовлення іноземних студентів інженерних спеціальностей у процесі мовної підготовки. / Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 жовтня 2018 р.). – Х. : ХНАДУ. – 310 с. (60-65).

88. Приходько А.М. Відеоконференція як засіб формування комунікативної компетентності іноземних студентів вищих навчальних закладів. / Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 жовтня 2018 р.). – Х. : ХНАДУ. – 310 с. (179-185).

89. Семененко І.Є. Самореалізація іноземних студентів в структурі професійної освіти. / Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 жовтня 2018 р.). – Х.: ХНАДУ. – 310 с. (239-244).

90. Уварова Т.Ю. Учебные экскурсии как средство формирования лингвокультурной компетенции иностранных студентов. / Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 жовтня 2018 р.). – Х. : ХНАДУ. – 310 с. (206 – 112).

91. Цимбал Т.М. Использование активных методов обучения в адаптации иностранных студентов к обучению в украинском техническом вузе / Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 жовтня 2018 р.). – Х. : ХНАДУ. – 310 с. (258-263).

92. Божко Н.М. Проявление этнокультурных и коммуникативных особенностей студентов из Армении в инокультурном окружении. / Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 жовтня 2018 р.). – Х. : ХНАДУ. – 310 с. (219-224).

93. Тохтар Г.І., Моргунова Н.С. Стан та перспективи процесу набору студентів-іноземців на навчання в Україні / Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 жовтня 2018 р.). – Х. : ХНАДУ. – 310 с. (253-258).

94. Моргунова Н.С., Акмырадова Нурсолтан, Национальные традиции туркменской свадьбы. Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 5-11).

95. Цимбал Т.Н., Базарова Зарина. Весенний новый год в восточном мире и у славян Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 11-16).

96. Демьянова В.Г., Батбайар Долгормаа. Русские и монгольские пословицы о животных. Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 16-21).

97. Новина Н.Н., Батценгел Нямдорж. Национальные традиции Монголии Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 21-27).

98. Приходько А.М., Бенхамди Айман. Французские заимствования в лексике русского языка Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 27-31).

99. Кисиль Л.Н., Дорлиг Эрдэнэ. Специфика употребления личных местоимений ты и вы в русском, украинском и монгольском языках Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 31 -35).

100. Моргунова С. А., Жамбалдагва Тувшинжаргал. Символика цвета в монгольской культуре Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 35-39).

101. Новина Н.Н., Линь Мейсянь. Особенности китайского мировосприятия Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 52-58).

102. Кисиль Л.Н., Мовлямова Хилола. Способы создания терминов внешнеэкономической деятельности. Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 58-62).

103. Божко Н.М., Отгонбаяр Отгон. Исторические корни патриотизма монголов. Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 62-65).

104. Демьянова В.Г., Розиева Шахноза. Обряды и ритуалы туркменской свадьбы. Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 65-71).

105. Моргунова Н.С., Сейилханов Инаят. Национальные туркменские приметы, поверья, амулеты и талисманы. Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 71-75).

106. Уварова Т.Ю., Собиров Наврузбек. Лингвокультурологический анализ концептов «друг» и «дружба» в узбекской и украинской фразеологии. Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 75-80).

107. Приходько А.М., Суити Яфид. Портрет инженера XXI века. Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 80-84).

108. Кисиль Л.Н., Цацаев Мамед. Репрезентация концепта волк в русском и чеченском языках Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 92-96).

109. Уварова Т.Ю., Эль Багли Самиа. Народные приметы и суеверия в украинской и марокканской культуре: сопоставительный анализ Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 96-100).

110. Новина Н.Н., Эль Магери Анас. Берберы Марокко: история и современность. Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 103-108).

111. Цимбал Т.Н., Абдурахмонов Шерзод. Интеграция социальных сетей в процесс обучения Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 110-114).

112. Семененко И.Е., Акмырадова Нурсолтан. Школы, доброжелательные к детям. Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 114-119).

113. Божко Н.М., Бакайоко Абдул Карим. Система образования Кот-д’Ивуара. Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с.. (с. 123-126).

114. Семененко И.Е., Бакдамиров Эльбрус. Система образования в Азербайджане. Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 126 -131).

115. Приходько А.М., Болормаа Хонгорзул. Скрайбинг — новейшая техника и форма визуализации учебного материала Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 131-134).

116. Семененко И.Е., Нго Чи Дат. Система образования во Вьетнаме . Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с.. (с. 138-143).

117. Уварова Т.Ю., Чен Чен (Китай). Проблема мовної підготовки та міжкультурної комунікації у процесі навчання китайських студентів української мови як іноземної Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 157-161).

118. Цимбал Т.Н., Амарір Хамза. Спілкування – це основа нашого життя. Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 174-179).

119. Божко Н.М., Баомбоуе Адриен. Социально-экономические проблемы современной Анголы. Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 183-187).

120. Моргунова Н.С., Рахматуллаева Диёра. Проявление особенностей менталитета узбеков в вопросах рекламы и покупок. Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15 марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – 260 с. (с. 194-199).

121. Н.М. Божко, Баомбоует Адриен. Характеристики современного самосознания ангольцев. Наукова спільнота студентів ХХ1 століття: материалы Всеукрїнської науково-практичної студентської конференції (22–23 травня 2018 р.). – Суми: СумДУ, 2018. – 150 с. (с. 36-40).

122. Новина Н.Н., Саиди Фадуа. Архитектура Марокко – традиції й новації. Наукова спільнота студентів ХХ1 століття: материалы Всеукрїнської науково-практичної студентської конференції (22–23 травня 2018 р.). – Суми: СумДУ, 2018. – 150 с. (с. 79-84).

123. Моргунова Н.С., Тилфани Мохаммед. Педагогические традиции арабской мусульманской культуры. Наукова спільнота студентів ХХ1 століття: материалы Всеукрїнської науково-практичної студентської конференції (22–23 травня 2018 р.). – Суми: СумДУ, 2018. – 150 с. (с. 84-90).