Протягом 2016-2017 н.р. викладачами кафедри опубліковано 200 наукових статей, зокрема: в Україні - 161 (27 - у збірниках ВАК); 39 - за кордоном і 14 - у міжнародних наукометричних базах даних:

1. Моргунова С.О. Система оцінки готовності до соціальної взаємодії майбутніх менеджерів організацій і адміністрування / С.О.Моргунова // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. - №9. – 2016. – С. 60-65

2. Моргунова С.О. Суть соціальної взаємодії як педагогічної категорії / С.О. Моргунова // Наукові записки : зб. наукових статей / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Випуск СХХІХ (129). – С. 114-122

3. Дем’янова В.Г. Організація педагогічного спілкування з іноземними студентами / В.Г. Дем’янова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць за загальною редакцією : академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х. : Видавець Рожко С.Г., 2016. – Вип. 54. – С. 161-169

4. Моргунова Н.С. Особливості використання інтерактивного лінгвометодичного тренажера у вивченні початкового фонетичного курсу української мови як іноземної // Н.С.Моргунова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць за загальною редакцією : академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х. : Видавець Рожко С.Г., 2016. – Вип. 54. – С. 67-76

5. Моргунова С.О. Формування професійної комунікативної компетентності майбутнього менеджера засобами SMART-технологій / С.О. Моргунова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць за загальною редакцією : академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х., 2016. – Вип. 55. – С. 193-201.

6. Семененко І.Є. Формування професійної компетентності студентів в умовах реалізації індивідуально-пізнавальних маршрутів у навчанні / І.Є. Семененко // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць за загальною редакцією : академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х., 2016. – Вип. 54. – С. 76-84

7. Цимбал Т.М. Тестова система оцінювання і контролю у мовній підготовці іноземних студентів / Т.М. Цимбал // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією : академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х. : Видавець Рожко С.Г., 2016. – Вип. 55. – С. 81-89.

8. Кісіль Л.М. Система вправ із навчання діалогічного мовлення студентів-іноземців основних факультетів ВТНЗ / Л.М.Кісіль // Наукові записки. Серія: педагогічні науки . – Кропивницький : КДПУ імені В.Винниченка, 2017. – Вип. 150. – С. 194-198.

9. Уварова Т.Ю. Форми організації позааудиторної діяльності іноземних студентів з метою їхньої самореалізації / Т. Ю. Уварова // Педагогічні науки : зб. наук. праць . – Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – Вип. LXXIV. – Том 2. – С. 174-177.

10. Моргунова Н.С. Мовне портфоліо у системі педагогічної діагностики навчальних досягнень іноземних студентів / Н.С. Моргунова // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України. Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Випуск СХХХ (130). – (Серія педагогічні та історичні науки) – С. 168 - 178.

11. Рязанцева Д.В. Функціонування оцінних форм прикметників із префіксом пре-: відображення аксіологічних смислів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна": зб. наук. пр. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. - Вип. 62. - С. 292-294.

12. Уварова Т.Ю. Критерії та показники сформованості у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації // Наукові записки : зб. наукових статей / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Випуск СХХІХ (129). – С. 223-230

13. Уварова Т.Ю. Реалізація педагогічних умов формування у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації // Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 55 - 311 с.(c. 108-116).

14. Семененко І.Є. Застосування індивідуальних освітніх маршрутів іноземних студентів у процесі мовної підготовки / І.Є.Семененко // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки.– № 9. – 2016.– С. 46-50. 

15. Головко В.А. Розвиток пізнавальної активності іноземних студентів на заняттях з української мови у технічному ВНЗ / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. - Запоріжжя: КПУ, 2016. – Вип. 48. – С. 261-268.

16. Цимбал Т.М. Реалізація проектних технологій у процесі мовної підготовки іноземних студентів технічних ВНЗ / Т.М.Цимбал // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України. Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Випуск СХХХ (130). – (Серія педагогічні та історичні науки) – С. 212 – 220.

17. Манохіна Ю.Є. Мовний портрет пана Купи як засіб психоментальної характеристики персонажа у романі О.Ільченка «Козацькому роду нема переводу» // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика.– Вип. 27. – 2017. – С. 157-161.

18. Манохіна Ю.Є. Методичний коментар щодо вивчення експресивної лексики на заняттях із сучасної української мови // Професіоналізм педагога: теоретичні і методичні аспекти. Наукове видання ДВНЗ «Донбаський державний педагогічни університет», м. Славянськ – Вип.5. – Ч.2.– 2017 р. – С. 57-64. 

19. Приходько А.М. Формування комунікативної компетентності іноземних студентів засобами мобільних технологій // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». - Вип. LXXІІІ. - Том 2. - Херсон.-2016. - № 73.- С.104-108.

20. Головко В.А. Професійне виховання у вищому навчальному закладі як педагогічна категорія // Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с.(c. 11-18).

21. Моргунова С.О. Роль соціальної взаємодії у формуванні РR-компетенції майбутнього менеджера // Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с. (c. 215-223).

22. Уварова Т.Ю. Педагогічні умови формування у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації // Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с.(c. 233-240).

23. Божко Н.М. Особливості адаптації студентів з Китаю до навчального процесу у вищих навчальних закладах України // Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с.(c. 283-290).

24. Дем’янова В.Г. Роль викладача в організації самостійної роботи іноземних студентів / В.Г. Дем’янова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенко, проф. С.Т. Золотухіної. – Харків : Видавець Рожко С.Г., 2016. – Вип. 53 –С. 167-176

25. Кісіль Л.М. Особливості навчання українського професійного мовлення студентів іноземців в умовах білінгвізму / Л.М.Кісіль // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенко, проф. С.Т. Золотухіної. – Харків : Видавець Рожко С.Г., 2016. – Вип. 53 – С. 185-192

26. Семененко І.Є. Проблема підвищення якості професійної підготовки іноземних студентів / І.Є. Семененко // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенко, проф. С.Т. Золотухіної. – Харків : Видавець Рожко С.Г., 2016. – Вип. 53 – С. 224-233

27. Моргунова Н.С. Психологічний аспект тьюторської та кураторської діяльності у процесі роботи з іноземними студентами у ВНЗ України // Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с.(c. 330-339).

28. Morhunova S. Description of business and administration managers readiness for social interaction //Středoevropský vĕstnĺk pro vĕdu a výzkum" № 17(30) – 2016. –.40-45.

29. Уварова Т.Ю. Оцінка рівня самореалізації іноземних студентів у процесі їх навчання в українських ВНЗ // Materials of theXIII International scientific and practical Conference «Moderns cientific potential- 2017» (28 February - 07 March 2017). – Vol.3 : Pedagogical sciences. – Sheffield. Science and education LTD. – Р.12-15

30. Семененко І.Є. Мовна підготовка як інструмент професійно- пізнавальної діяльності іноземних студентів / І.Є. Семененко // Материали за ХІІ Международна научна практична конференция «Achievement of high sсhool-2016», Том 6 Педагогически . – София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2016. – С. 59-64.

31. Моргунова Н.С. Шляхі підвищення продуктивності навчання іноземних студентів // Raboty XIII mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2017». - Díl 9. Pedagogické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» - С. 35-40.

32. Демьянова В.Г. Взаємозвязок видів мовленнєвої діяльності у процесі мовної підготовки іноземців // Raboty XIII mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2017». - Díl 9. Pedagogické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» - С. 22-28.

33. Головко В.А. Розвиток самовиховання іноземних студентів у ВНЗ України // Raboty XIII mezinárodní vědecko-praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2017». - Díl 9. Pedagogické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» - С.41-47.

34. Цимбал Т.М. Заходи та засоби акультурації іноземних студентів у ВНЗ України // Science works of the XI International scientific and practical conference, "Science and civilization - 2017", (30.01-07.02.2017) Volume 6. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.77-81.

35. Семененко І.Є. Сучасні проблеми формування іншомовної компетенції майбутнього інженера // // Science works of the XI International scientific and practical conference, "Science and civilization - 2017", (30.01-07.02.2017) Volume 6. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.53-59.

36. Кисиль Л.Н. Розвиток професійного діалогічного мовлення іноземних студентів у процесі мовної підготовки // // Science works of the XI International scientific and practical conference, "Science and civilization - 2017", (30.01-07.02.2017) Volume 6. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.41-47.

37. Манохина Ю.Е. Комунікативний підхід як основа мовної підготовки іноземних студентів // Science works of the XI International scientific and practical conference, "Science and civilization - 2017", (30.01-07.02.2017) Volume 5. Philological sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.33-38.

38. Приходько А.М. Використання мульті-медіа технологій у мовній підготовці іноземних студентів у технічному ВНЗ. // Materiały XI Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Przestrzeń naukowa w Europie - 2017” (07.-15.04.2017) Sekcja 5. Pedagogiczne nauki. –Przemysl: “Nauka I studia”. – С.58-64.

39. Головко В.А. Pedagogical support of foreign students’ professional self-education in technical universities // Materiały XI Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Przestrzeń naukowa w Europie - 2017” (07.-15.04.2017) Sekcja 5. Pedagogiczne nauki. –Przemysl: “Nauka I studia”. – С.17-23.

40. Цимбал Т.Н. Визначення домінантних форм спілкування на заняттях з мовної підготовки іноземних студентів // Materiały XI Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Przestrzeń naukowa w Europie - 2017” (07.-15.04.2017) Sekcja 5. Pedagogiczne nauki. –Przemysl: “Nauka I studia”. – С.67-72.

41. Семененко И.Е. Реалізація індивідуальних освітніх маршрутів у професійно орієнтованій моделі навчання іноземних студентів // Materiały XI Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Przestrzeń naukowa w Europie - 2017” (07.-15.04.2017) Sekcja 5. Pedagogiczne nauki. –Przemysl: “Nauka I studia”. – С.44-49.

42. Моргунова Н.С. Взаємозв'язок психосоматичних особливостей іноземних студентів та вибору ними стратегії адаптації // Materiały XI Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna - Przestrzeń naukowa w Europie - 2017” (07.-15.04.2017) Sekcja 5. Pedagogiczne nauki. –Przemysl: “Nauka I studia”. – С.32-38.

43. Божко Н.М. Етнопсихологічні особливості сучасного контингенту іноземних студентів у ВНЗ України // Raboty XIII mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2017». - Díl 9. Pedagogické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» - С. 19-25.

44. Новина Н.Н. К вопросу о социально-психологической адаптации иностранных студентов в вузах Украины // Материали за XI Международен научно-практическа конференция "Основните проблеми на съвременната наука - 2017" (15-22.04.2017), София, Бял ГРАД-БГ. - С.42-47.

45. Божко Н.М. Количественная значимость и информативная ценность имен артефактов в современном русском языке // Материали за 12-а международна научна практична конференція «Achievement of high sсhool-2016». 17-25 November, 2016. Том 10. Филилогическите науки. София «Бял ГРАД-БГ». - С.52-57.

46. Божко Н.М. Проявления особенностей национального менталитета марокканских студентов в процессе обучения в вузах Украины // Материали за XI Международен научно-практическа конференция "Основните проблеми на съвременната наука - 2017" (15-22.04.2017), София, «Бял ГРАД-БГ». - С.11-16.

47. Головко В.А. Питання розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх менеджерів // Материали за ХІІ Международна научна практична конференция «Achievement of high sсhool-2016», Том 6 Педагогически . – София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2016. – С. 19-23.

48. Моргунова Н.С., Ахунджанов Х. Узбекистан – Украина: аспекты межкультурного взаимодействия // Materiály XII mezinárodní vědecko-praktická konference : Zprávy vědecké ideje – Díl 3. Pedagogické vědy. – Praha : Publishing House Education and Science s.r.o., 2017. – S. 7-11.

49. Кісіль Л.М. Professionally oriented dialogical speech in psychologistical aspect // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum . Central European Journal for Science and Research. 6 (42). 2017 . - Praha, Publishing house Education and Science. 2017. - 124 p. ( p. 34-41).

50. Уварова Т.Ю. Организационные формы внеаудиторной деятельности иностранных студентов с целью их успешной самореализации // «Дайджест педагогических новаций» : Альманах / сост. Ж.Нуршаихова. – Алматы, 2017. - № 6 апрель 2017 - С. 119-123.

51. Божко Н.М.Формирование полифункциональной межкультурной компетенции - одна из целей современного образования // «Дайджест педагогических новаций» : Альманах / сост. Ж.Нуршаихова. – Алматы, 2017. - №6 апрель 2017 - С. 17-22.

52. Демьянова В.Г. Профессионально-педагогическое общение преподавателей с иностранными студентами в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете // «Дайджест педагогических новаций» : Альманах / сост. Ж.Нуршаихова. – Алматы, 2017. - №6 апрель 2017 - С. 29-33.

53. Моргунова Н.С. Невербальная коммуникация в аспекте языковой подготовки иностранных студентов // «Дайджест педагогических новаций» : Альманах / сост. Ж.Нуршаихова. – Алматы, 2017. - №6 апрель 2017 - С. 59-64.

54. Моргунова С.А. Преодоление барьеров общения в процессе языковой подготовки иностранных студентов // «Дайджест педагогических новаций» : Альманах / сост. Ж.Нуршаихова. – Алматы, 2017. - №6 апрель 2017 - С. 64-70.

55. Приходько А.М. Учебный подкаст как средство обучения иностранных студентов аудированию лекций по специальности // «Дайджест педагогических новаций» : Альманах / сост. Ж.Нуршаихова. – Алматы, 2017. - №6 апрель 2017 - С. 89-94.

56. Семененко И.Е. Языковая подготовка как способ активизации познавательной деятельности иностранных студентов базовых факультетов // «Дайджест педагогических новаций» : Альманах / сост. Ж.Нуршаихова. – Алматы, 2017. - №6 апрель 2017 - С. 98-103.

57. Kisil L. M. Situationality of professionally-oriented dialogical speech as a lingvodidactic category // «Дайджест педагогических новаций» : Альманах / сост. Ж.Нуршаихова. – Алматы, 2017. - №6 апрель 2017 - С. 19-23.

58. Цимбал Т.Н. Современный учебник в языковой подготовке иностранных студентов технических вузов // «Дайджест педагогических новаций» : Альманах / сост. Ж.Нуршаихова. – Алматы, 2017. - №6 апрель 2017 - С. 156-161.

59. Кісіль Л.М. Специфіка взаємодії комунікативного методу з інтерактивним навчанням у процесі мовної підготовки іноземних студентів / Л.М. Кісіль // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 2016 р. – С. 69 – 72.

60. Манохина Ю.Е. Трудности при обучении аудированию на занятиях по РКИ / Ю.Е. Манохина // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 2016 р. – С.92-95.

61. Моргунова Н.С., Моргунова С.О. Особливості використання невербальних засобів спілкування викладачем у роботі з іноземними студентами / Н.С. Моргунова, С.О. Моргунова // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 2016 р. – С. 104-107.

62. Моргунова С.О. Шляхи формування толерантності в іноземних студентів у процесі мовної підготовки / С.О. Моргунова // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 2016 р. – С. 107-110.

63. Семененко І.Є. Умови підвищення ефективності фахової підготовки іноземних студентів / І.Є. Семененко // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 2016 р. – С.146-149.

64. Уварова Т.Ю. Використання текстів соціокультурної тематики при навчанні іноземних студентів російської мови в технічному вузі / Т.Ю. Уварова // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 2016 р. – С. 171-174.

65. Цимбал Т.Н. Современные приемы в обучении иностранных студентов русскому языку / Т.Н. Цимбал // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 2016 р. – С.183-186.

66. Бжезински А., Моргунова Н.С. Современные информационные технологии как инструмент эффективной организации самостоятельной работы канадских студентов / А. Бжезински, Н.С. Моргунова // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 10-13.

67. Головко В.А. Технології формування вмінь міжкультурного та міжособистісного спілкування іноземних студентів у процесі навчання / В.А. Головко // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 21-26.

68. Головко В.А., Овчарова О.М. Міжпредметні звязки у процесі професійно-мовної підготовки іноземних студентів на початковому етапі / В.А. Головко, О.М. Овчарова // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 26-30.

69. Демьянова В.Г. Система упражнений для обучения иностранных студентов технических вузов составлению монологического высказывания на научные темы / В.Г. Демьянова // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 30-34.

70. Димитров Д.Б., Моргунова Н.С. Актуальные проблемы организации самостоятельной деятельности иностранных студентов / Д.Б. Димитров, Н.С. Моргунова // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 34-39.

71. Кісіль Л.М. Ситуативність у професійно орієнтованому говорінні під час навчання української/російської мови як іноземної / Л.М. Кісіль // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 45-49.

72. Манохина Ю.Е. Аудирование как эффективный метод при обучении языку специальности / Ю.Е. Манохина // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 55-58.

73. Моргунова Н.С. Інтерактивні засоби навчання у вивченні початкового фонетичного курсу української мови як іноземної / Н.С. Моргунова // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 61-65.

74. Моргунова С.О. Роль SMART-технологій у формуванні професійної комунікативної компетентності іноземних студентів / Н.С. Моргунова // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 65- 69.

75. Новіна Н.Н., Фісун С.С. Обучение иностранных студентов в технических вузах Украины при использовании дистанционных курсов в системе Moodle / Н.Н. Новіна, С.С. Фісун // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 69-73.

76. Абдурахманов Сердар, Кісіль Л.М. Туркменские заимствования в русском языке: лексико-семантический аспект // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 20 апреля 2017 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2017. – С. 72-76.

77. Приходько А.М. Комунікативний тренінг як ефективний засіб формування професійно-комунікативної компетентності студентів-іноземців / А.М. Приходько // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 77 – 82.

78. Приходько А.М. Особливості мовної підготовки іноземних студентів у ВТНЗ на початковому етапі навчання / А.М. Приходько // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 82-86.

79. Рязанцева Д.В. Інноваційні підходи до вивчення морфології у викладанні української мови як іноземної (на матеріалі девіативних форм прикметника) / Д.В. Рязанцева // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 94-98.

80. Семененко І.Є. Організаційно-педагогічні умови підвищення якості фахової підготовки іноземних студентів у вищих технічних закладах / І.Є. Семененко // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 104-108.

81. Уварова Т.Ю. Організація педагогічної підтримки розвитку творчого інженерного мислення іноземних студентів в процесі навчання їх іноземної мови / Т.Ю. Уварова // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 121-124.

82. Уварова Т. Ю., Приходько А.М. Навчальні екскурсії та тексти української літератури як засоби формування соціокультурної компетенції іноземних студентів із країн Ближнього зарубіжжя А.М. Приходько, Т.Ю. Уварова // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 124 -128.

83. Цимбал Т.Н. Формирование коммуникативной языковой компетенции иностранных студентов технических вузов на современном этапе / Т.Н. Цимбал // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 131-135.

84. Моргунова Н.С. Дидактичні особливості використання інтерактивного тренажера «Український алфавіт» у процесі навчання іноземців фонетиці української мови. «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: Матеріали всеукраїнського науково-методичного семінару. – Х. : ХНАДУ, 2017. – C. 186-190.

85. Моргунова С.О. Жестова комунікація викладача у процесі мовної підготовки іноземних студентів. «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: Матеріали всеукраїнського науково-методичного семінару. – Х. : ХНАДУ, 2017. – C. 190-195.

86. Семененко И.Е. Условия повышения эффективности образовательных процессов при профессиональной подготовке иностранных студентов / И.Е. Семененко // «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: Матеріали всеукраїнського науково-методичного семінару. – Х. : ХНАДУ, 2017. – С. 268-273.

87. Уварова Т.Ю. Організація позааудиторної діяльності іноземних студентів як умова їх подальшої особистісної самореалізації / Т.Ю. Уварова // «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: Матеріали всеукраїнського науково-методичного семінару. – Х. : ХНАДУ, 2017. – С. 299-305.

88. Демьянова В.Г. Обучение иностранных студентов реферированию профессионально-ориентированных научных текстов // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 17 травня 2017 р. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 120 с. (С. 26-29).

89. Манохина Ю.Е. Аудирование как эффективный прием обучения иностранному языку// Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 17 травня 2017 р. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 120 с. (С. 47-51).

90. Моргунова С.А. Пособие по обучению чтению как средство формирования лингвокультурной компетенций иностранных студентов // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 17 травня 2017 р. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 120 с. (С.63-67).

91. Уварова Т.Ю. Методические средства организации самостоятельной работы иностранных студентов, изучающих украинский язык // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 17 травня 2017 р. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 120 с. (С.106-111).

92. Божко Н.М. Врахування ментальності китайських студентів у процесі навчання в українському ВНЗ // Науковий вісник інноваційних технологій: науково-методичне видання. – № 12 (32). – Кропівницький, 2017. – С. 12 – 17.

93. Божко Н.М. Некоторые социально-психологические и коммуникативные характеристики студентов из Туркменистана // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 17 травня 2017 р. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 120 с. (С.17-21).

94. Кисиль Л.Н. Роль ситуативности в эффективности обучения профессионально ориентированной диалогической речи иностранных студентов // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 17 травня 2017 р. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 120 с. (С.33-37).

95. Моргунова Н.С. Из опыта организации самостоятельной работы по русскому языку как иностранному на основном этапе обучения в ХНАДУ // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 17 травня 2017 р. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 120 с. (С.58-63).

96. Новина Н.Н., Думбур Е.А. Педагогический дизайн при создании дистанционных курсов для иностранных студентов в системе Moodle // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 17 травня 2017 р. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 120 с. (С.70-73).

97. Приходько А.М. Нові форми організації професійно-комунікативної підготовки іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 17 травня 2017 р. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 120 с. (С.81-85).

98. Семененко И.Е. Информационные технологии (ИТ) как способ индивидуализации обучения иностранных студентов // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 17 травня 2017 р. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 120 с. (С. 88-91).

99. Цимбал Т.Н. К вопросу совершенствования системы оценивания и контроля качества языковой подготовки иностранных студентов // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 17 травня 2017 р. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 120 с. (С. 114-117).

100. Приходько А.М. Технологія інтенсифікації навчання на основі опорних схем і знакових моделей у системі мовної підготовки іноземних студентів ВТНЗ // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – 145 с. (С. 86-90).

101. Божко Н.М. Цивилизационно-культурные и этнопсихологические особенности студентов из Монголии. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – 145 с. ( С. 17-20).

102. Моргунова Н.С. Роль і місце інформаційно-комунікативних технологій у процесі мовної підготовки іноземних студентів // Науковий вісник інноваційних технологій: науково-методичне видання. – № 12 (32). – Кропівницький, 2017. – С. 35 – 43.

103. Цимбал Т.М. Інтерактивні технології як засіб підвищення якості мовної підготовки іноземних студентів // Науковий вісник інноваційних технологій: науково-методичне видання. – № 12 (32). – Кропівницький, 2017. – С. 124 – 127.

104. Приходько А.М. Використання педагогічної технології «Відоконференція» у процесі вдосконалення комунікативних вмінь іноземних студентів // Науковий вісник інноваційних технологій: науково-методичне видання. – № 12 (32). – Кропівницький, 2017. – С. 77 – 85.

105. Моргунова С.А. Розвиток вмінь соціальної взаємодії у процесі професійної підготовки майбутніх менеджерів організацій і адміністрування / Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // За заг. ред. Нісімчука А.С., Бенери В.Є. - Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка. - 2016. - Вип. 9. - С. 85-93.

106. Демьянова В.Г. Підвищення якості навчання іноземних студентів мові навчання засобами навчально-методичного комплексу. // Освіта та розвиток обдарованої особистості: щомісячний науково-методичний журнал. – К., 2016. – № 10(41). – С. 28 – 33.

107. Кисиль Л.Н. Психолінгвістичний аспект професійно-орієнтованого діалогічного мовлення // Криворізький державний педагогічний університет: зб. наук. праць : Проблеми компетентнісного підходу у підготовці майбутніх вчителів: тенденції та перспективи. – Кривий Ріг, 2017 – С. 57-62.

108. Уварова Т.Ю. Використання можливостей художнього тексту у процесі формування соціокультурної компетентності іноземних студентів // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / ред. кол. В. В. Кузьменко (голова та ін.). – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – Випуск 27. – С. 29 – 36.

109. Божко Н.М. Приховані коди східної культури: семантичні особливості східних імен / Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень – 2017: Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції (21 березня 2017 р., м. Переяслав-Хмельницький) / відп. ред. О. В. Дробот; ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – м. Переяслав-Хмельницький, 2017. – 257 с. – [С. 43-47].

110. Головко В.А. Шляхи реалізаційї педагогічного супроводу професійного самовиховання іноземних студентів // Зб. наук. пр. ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» "Освітній простір". - С. 33-39.

111. Уварова Т.Ю. Навчальні екскурсії як засіб формування толерантного ставлення іноземних студентів до скраїни навчання // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: РІПО, 2017. – Випуск 18. – Частина 1. – С. 304 – 310.

112. Кісіль Л.М. Дискусія як один з прийомів вдосконалення усного мовлення іноземних студентів основного етапу навчання // «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у XXI ст.»: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25-27 січня 2017 року): – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. – С. 128–131.

113. Головко В.А. Позааудиторна робота з іноземними студентами у умовах полі національного середовища // «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у XXI ст.»: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25-27 січня 2017 року): – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. – С. 34–40.

114. Цимбал Т.М. Механізми письмового мовлення, необхідні для складання продуктивних письмових висловлювань реферативного типу у процесі мовної підготовки іноземних студентів// Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні , методичні та соціально – психологічні аспекти : матеріали Всеукр . наук .- метод. конференції. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2017. – С. 125–128.

115. Божко Н.М. До питання про формування вторинной мовної особистості за допомогою діалогу культур // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми і перспективи розвитку: Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 26-27 січня 2017 р. – Переяслав-Хмельницький, 2017.– С. 18-23.

116. Новіна Н.Н. Соціокультурна адаптація та навчальна мотивація у процесі навчання іноземних студентів у ВНЗ України // Педагогічні та психологічні науки аналіз сучасності та прогноз майбутнього: зб. наук. робіт учасників Міжнар. наук.- практ. конф. – Одеса: ГО „Південна фундація педагогіки”, 2017. – С . 105–109.

117. Семененко І.Є. Інтерактивно-комунікативний потенціал навчальної гри у процесі мовної підготовки іноземних студентів // Педагогічні та психологічні науки аналіз сучасності та прогноз майбутнього: зб . наук . робіт учасників Міжнар . наук .- практ . конф . – Одеса : ГО „Південна фундація педагогіки ”, 2017. – С . 78–84.

118. Приходько А.М. Формування толерантності іноземних студентів у процесі мовної підготовки // Міжнародне співробітництво в освіті в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / відп. ред. В.М. Єфімова. – Одеса: Лідер, 2017. – С. 350 – 355.

119. Божко Н.М. Культурологический аспект на занятиях по грамматике с иностранными студентами (на примере изучения отрицательных конструкций) // Міжнародне співробітництво в освіті в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / відп. ред. В.М. Єфімова. – Одеса: Лідер, 2017. – С. 35 – 39.

120. Дем’янова В.Г. Методична організація навчального матеріалу у процесі вивчення фразеологізмів іноземними студентами // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів». – Тернопіль, 2017. – С. 32 – 38.

121. Моргунова Н.С. Принципи відбору навчального матеріалу у процесі мовної підготовки іноземних студентів у ВНЗ: змістовний і методичний аспекти // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів». – Тернопіль, 2017. – С. 59 – 64.

122. Ісса Хусейн, Кісіль Л.М Некоторые особенности разновидностей арабского языка // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 20 апреля 2017 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2017. – С. 56-59.

123. Кісіль Л.М. Діалогічне мовлення як ефективний засіб формування навичок мовленнєвої діяльності студентів-іноземців. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с. 15-19).

124. Манохина Ю.Е. Использование кейс-метода в обучении русскому языку как иностранному. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с.21-25).

125. Моргунова Н.С. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у мовній підготовці іноземних студентів. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с. 29-34).

126. Моргунова Н.С., Дем’янова В.Г. Возможности интерактивного учебного текста в обучении иностранных студентов языку специальности. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с.48-52).

127. Новина Н.Н.,, Фісун С.С. Создание дистанционных курсов для обучения иностранных студентов. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с. 56-61).

128. Божко Н.М. Языковая работа аспирантов иностранцев с текстами по философии. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с. 64-68).

129. Уварова Т.Ю. Текст як засіб формування соціокультурної компетенції іноземних студентів. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с. 78-82).

130. Моргунова Н.С. Навчання читання і розуміння змісту тексту у процесі мовної підготовки іноземних студентів ВТНЗ. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с. 90-95).

131. Уварова Т.Ю. Навчально-методичні комплекси як засіб професійно орієнтованого навчання іноземної мови у ВНЗ. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с. 106-110).

132. Цимбал Т.М. Проектна діяльність як сучасна тенденція у мовній підготовці іноземних студентів. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с. 110-115).

133. Кісіль Л.М. Принципи навчання мов у формуванні культури мовлення іноземних студентів. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с. 139-142).

134. Моргунова С.О. Сучасні підходи до читання як найважливішого з видів комунікативно-пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання мови. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с. 144-149).

135. Манохіна Ю.Є. Учебные ролевые игры в развитии коммуникативной компетенции студентов-иностранцев. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с. 154-158).

136. Цимбал Т.Н. К проблеме организации контроля при обучении иностранных учащихся русскому языку. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с.183-188).

137. Приходько О.М. Особливості мовної підготовки іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с.74-78).

138. Димитров Д.Б., Моргунова Н.С. Задачи и условия успешной организации самостоятельной работы иностранных студентов. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с.134-139).

139. Головко В.А., Овчарова О.М. Міжпредметні зв'язкі у процесі мовної підготовки іноземних студентів базових факультетів ВНЗ. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с.68-72).

140. Головко В.А. Роль фразеологизмов в формировании коммуникативной компетенции иностранных студентов. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с.126-129).

141. Семененко І.Є. Організаційно-педагогічні умови підвищення якості фахової підготовки іноземних студентів у вищих технічних закладах. «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: Матеріали всеукраїнського науково-методичного семінару. – Х. : ХНАДУ, 2017. – 357 с. (с. 259-264).

142. Головко В.А., Овчарова О.М. Педагогический и воспитательный потенциал внеаудиторной работы с иностранными студентами. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – 145 с. (С. 73-77).

143 Цимбал Т.Н. Возможности формирования автономии в языковой подготовке иностранных студентов. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків : ХНАДУ, 2017 р. – С.377-382.

144. Драбкин Д., Новина Н.Н. Обучение русскоязычных студентов в Германии: тенденции и перспективы. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – 145 с. ( С. 39-42).

145. Уварова Т.Ю. Організація педагогічної підтримки розвитку творчого інженерного мислення іноземних студентів в процесі навчання їх іноземної мови. «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: Матеріали всеукраїнського науково-методичного семінару. – Х. : ХНАДУ, 2017. – 357 с. (с. 299-305).

146. Димитров Д.Б., Моргунова Н.С. Интерактивные экскурсии для иностранных студентов: лингвокультурологический аспект. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – 145 с. ( С. 22-26).

147. Моргунова Н.С., Бзежински А. Формирование межкультурной компетенции иностранных студентов в процессе обучения на краткосрочных курсах. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – 145 с. ( С. 47-52).

148. Уварова Т.Ю., Овчарова О.О. Изучение «новой лексики» на занятиях по русскому языку как иностранному. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – 145 с. ( С. 116-121).

149. Божко Н.М. Марокканская этнокультурная составляющая современного студенчества вузов Украины. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків : ХНАДУ, 2017 р. – С. 425-431.

150. Демьянова В.Г. Обучение иностранных студентов технических вузов. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції(12-13 жовтня 2017 р.). – Харків : ХНАДУ, 2017 р. – С. 47-51.

151. Кісіль Л.М. Інноваційні методи формування діалогічного професійного мовлення студентів-іноземців. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків : ХНАДУ, 2017 р. –С. 320-325.

152. Моргунова Н.С. Особливості включення іноземних студентів до іншомовного середовища українського ВНЗ. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків : ХНАДУ, 2017 р. – С. 510-514.

153. Моргунова С.О. Шляхи розвитку позитивної мотивації до соціальної взаємодії у процесі професійної підготовки іноземних студентів – майбутніх менеджерів. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків : ХНАДУ, 2017 р. – С. 514 – 519.

154. Новіна Н.Н. Аспекти психолого-педагогічної адаптації іноземних студентів у період навчання на першому курсі технічного ВНЗ України. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків : ХНАДУ, 2017 р. – С. 519-523.

155. Приходько А.М. Комунікативний потенціал гри у системі мовно-професійної підготовки іноземних студентів ВТНЗ. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків : ХНАДУ, 2017 р. – С. 358-363.

156. Семененко І.Є. Тьюторство у професійному навчанні іноземних студентів. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків : ХНАДУ, 2017 р. – С.550-555.

157. Уварова Т.Ю. Вивчення фразеологізмів як засіб оволодіння іноземними студентами українською мовою. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків : ХНАДУ, 2017 р. – С. 175 - 180.

158. Приходько А.М., Абдурашидов Дилербек. Антропонимическая модель узбеков: история становлення // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (3-6).

159. Цимбал Т.Н., Амарир Хамза. Народные традиции в современных обрядах и празниках // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (14-17).

160. Моргунова С.А., Атамуразов Сурач. Настоящий смысл известных русских пословиц и поговорок // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (17-20).

161. Моргунова С.А., Сариєва Айна. Особенности адаптации туркменских студенток к социальным условиям жизни в Украине // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 20 апреля 2017 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2017. – С. 33-37.

162. Уварова Т.Ю., Солиев Аббосбек. Различия некоторых средств невербальной коммуникации украинцев и узбеков // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 20 апреля 2017 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2017. – С. 42-46.

163. Приходько А.М., Ягмуров Худояр. Русский и туркменский героический эпос: на перекрестке культур // Материалы XXXII-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2017 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2017 – С. 134-135.

164. Демьянова В.Г., Батбаяр Долгормаа. Монгольские свадебные традиции // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (24-27).

165. Кисиль Л.Н., Буфкри Илясс. Строительство автомобильных дорог в Марокко: технология и организаци // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (31-35).

166. Семененко И.Е., Ибрагимов Гасан. Традиционная архитектура Азербайджана // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (41-45).

167. Манохина Ю.Е., Лага Ихаб. Отражение исламских традиций в архитектуре // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (49-52).

168. Моргунова С.А., Мурадов Шамиль. Традиции чаепития в культурах мир // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (56-59).

169. Моргунова Н.С., Намжилсурен Тугулдур. Символика монгольской ономастики // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (64-67).

170. Новина Н.Н., Нуралиев Эльмаддин. Этническая культура Азербайджана: особенности, тенденции, проблемы // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (67-70).

171. Кисиль Л.Н., Худир Хамза. Русские и арабские имена собственные: сравнительный аспект // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (73-76).

172. Рязанцева Д.В., Эль Магири Моад. Марокко – страна футбола // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (88-92).

173. Моргунова Н.С., Рахматуллаева Диёра. Связь между типом темперамента и успеваемостью студентов // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (130-133).

174. Моргунова Н.С., Алтангерел Сандагцерен. Проблема розвитку креативності в процесі підготовки майбутніх інженерів // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (142-146)

175. Цимбал Т.Н., Батырова Гулшат. Культура общения в современном обществе // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (152-155).

176. Уварова Т.Ю. Солиев Аббосбек. Стратегии промышленного развития Узбекистана // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (171-175).

177. Семененко І.Є., Туваков Аннадурды. Национальный костюм как отражение культуры Туркменистана // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. С. 79-82.

178. Манохина Ю.Е., Аль Хахбар Ильяс. Арабская средневековая математика и поэзия. Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (11-13).

179. Головко В.А., Кафи Набиль. Семиотическая функция кофе у арабов. Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (47-49).

180. Приходько А.М., Назаров Сомон. Танец как олицетворение души народа. Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (60-62).

181. Демьянова В. Г., Эбаланке Аксель. Трудности конспектирования лекций по специальности. Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (139-141).

182. Уварова Т.Ю., Эрденебат Лувсандорж. Юрта как важная составляющая монгольской национальной самобытности. Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (99-101).

183. Буфкри Илляс, Кисиль Л.Н. Возможности самореализации иностранных студентов в период обучения в Украине // Материалы XXXII-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2017 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2017 – С. 19-23.

184. Боумбоует Адриен, Божко Н.М. Особенности современного самосознания жителей Анголы // Материалы XXXII-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2017 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2017 – С. 32-35

185. Батырова Гульшат, Цимбал Т.Н. Вежливость в письменной официальной коммуникации // Материалы XXXII-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2017 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2017 – С. 36-39.

186. Халыков Халикберди, Цимбал Т.Н. Век нынешний и век минувший (проблемы современной молодежи) // Материалы XXXII-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2017 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2017 – С. 89-92.

187. Сердар Абдурахманов, Кисиль Л.Н. Туркменские заимствования в современном русском языке // Материалы XXXII-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2017 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2017 – С. 39-43.

188. Боли Жиль Вильфред, Моргунова Н.С. Экономика африканских стран сегодня: проблемы и перспективы развития // Материалы XXXII-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2017 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2017 – С. 45-49.

189. Исса Хусейн, Моргунова Н.С. Концепт семья в русских и арабских фразеологизмах // Материалы XXXII-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2017 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2017 – С. 52-57.

190. Хузали Насер, Моргунова С.О. Из истории возникновения арабських цифр // Материалы XXXII-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2017 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2017 – С. 99-113.

191. Розмурадов Кемалджан, Семененко І.Є. Имидж преподавателя глазами студента // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 20 апреля 2017 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2017. – С. 96-100.

192. Батбаяр Долгормаа, Дем’янова В.Г. Роль праздников в культурной жизни Монголии // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 20 апреля 2017 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2017. – С. 78-82.

193. Хузалі Насер, Моргунова С.О Арабские пословицы как отражение культуры народа (на примере пословиц с концептом «еда») // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 20 апреля 2017 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2017. – С. 85-88.

194. Болормаа Хонголзур, Приходько А.М. Молодежный сленг как социальная разновидность речи // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции. НАУ «ХАИ», 20 апреля 2017 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2017. – С. 21-25.

195. Лашхаб Осман, Цимбал Т.М. Творчество А.С. Пушкина и Коран // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции. НАУ «ХАИ», 20 апреля 2017 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2017. – С. 124-126.

196. Агалієв Мухамет, Моргунова Н.С. Историческиеи культурние истоки государственных символов Туркменистана // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 255 с. (С. 108-112).

197. Батбаяр Долгормаа, Демьянова В.Г. Монгольские имена: традиции и современность // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 255 с. (С. 93-98).

198. Лі Ван Цінь, Уварова Т.Ю. Природа в русской, украинской и китайской поэзии // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 255 с. (С. 146-150).

199. Сейілханов Інаят, Моргунова С.А. Туркменская ономатсика как отражение национальной картины мира // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 255 с. (С. 104-108).

200. Ягмуров Худояр, Приходько А.М. Русский и туркменский героический эпос: на перекрестке культур // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 255 с. (С. 135-139).