Протягом 2015-2016 н.р. викладачами кафедри опубліковано 181 наукову статтю, зокрема: в Україні - 148 (38 - у збірниках ВАК); 33 - за кордоном і 7 - у міжнародних наукометричних базах даних:

1) Дем’янова В.Г. Навчально-методичний комплекс як ефективний засіб мовної підготовки іноземних студентів / Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х. : «Смугаста типографія», 2015. – Вип. 51. – С. 29-38.

2) Моргунова Н.С. Мовне портфоліо як інструмент самооцінки досягнень студентів у процесі навчання української мови як іноземної / Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х. : «Смугаста типографія», 2015. – Вип. 51. – С. 66-76.

3) Цимбал Т.М. Технологія проектної діяльності в мовній підготовці іноземних студентів технічних ВНЗів Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х. : «Смугаста типографія», 2015. – Вип. 51. – С. 114-123.

4) Моргунова С.О. Наукові підходи до феномену PR-компетенції фахівця // Педагогіка та психологія: зібрник наукових праць / за заг. Ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. - Х. : "Смугаста типографія", 2015. Вип. 51. -С. 186-194.

5) Приходько А.М. Особливості формування професійно-комунікативної компетенції іноземних студентіву вищих технічних навчальних закладах // Педагогіка та психологія: зібрник наукових праць / за заг. Ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С. Т. Золотухіної. - Х. : «Смугаста типографія», 2015. Вип. 51. -С. 201-211.

6) Семенєнко І.Є. Аналіз теоретичних підходів до визначення поняття "фахова підготовка" іноземних студентів // Педагогіка та психологія: зібрник наукових праць / за заг. Ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. - Х.: "Смугаста типографія", 2015. Вип. 51. – С. 228-238.

7) Головко В.А. Особливості морального виховання учнівської молоді // Науковий вісник інноваційних технологій.– № 2.– 2016.– Кіровоград, 2016. - С. 34-36.

8) Моргунова Н.С. Психологічні особливості адаптації до навчання у ВНЗ студентів з різним рівнем саморегуляції / Н.С. Моргунова // Актуальні проблеми психології: зб наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Т. ХІV. – Вип. 18. – С. 225-232.

9) Божко Н.М. Азербайджанская этнокультурная парадигма в динамике современного образовательного пространства Украины / Н.М. Божко // Новий колегіум, № 4. – Харків : ПФ «Колегіум», 2015. – С. 58-64.

10) Рязанцева Д.В. Прикметник у сучасному розмовному стилі української мови / Д.В. Рязанцева // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство». № 12, 2016. Вип. 22. – С. 132-137.

11) Дем’янова В.Г., Моргунова Н.С. Взаємозв’язане навчання видів мовленнєвої діяльності іноземних студентів інженерних спеціальностей / В.Г. Дем’янова, Н.С. Моргунова // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України. Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск СХХIІІ (123). – (Серія педагогічні та історичні науки) - С. 65 - 77.

12) Рязанцева Д.В. Використання фразеологізмів у структурі курсу УМІ як необхідний фактор розвитку комунікативних вмінь іноземних студентів / Д.В. Рязанцева // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України. Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск СХХIІІ (123). – (Серія педагогічні та історичні науки) - С. 192 -203.

13) Божко Н.М. Некоторые особенности этнического самосознания азербайджанских студентов в условиях межкультурного контакта / Н.М.Божко // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України. Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск СХХIV (124). – (Серія педагогічні та історичні науки) - С. 21-29.

14) Приходько А.М. Структурні компоненти професійно-комунікативної компетентності студентів у вищих технічних навчальних закладах / А.М.Приходько // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України. Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск СХХIІІ (123). – (Серія педагогічні та історичні науки) - С. 177-186.

15) Кісіль Л.Н. Специфіка навчання діалогічного професійного мовлення студентів-іноземців транспортних спеціальностей / Л.Н.Кісіль // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України. Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск СХХIV (124). – (Серія педагогічні та історичні науки) - С. 89-95.

16) Приходько А.М. Технологія формування професійно–комунікативної компетентності іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів / А.М. Приходько // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: зб. наук. праць Херсон. нац. техн. ун– ту. – Вип.1 (12). – Херсон: Грінь Д. С., 2015. – Т. 2. – С. 90–93.

17) Приходько А.М. Навчальний блог як засіб формування професійно – комунікативної компетентності іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів / А.М. Приходько // Актуальні проблеми державного управління , педагогіки та психології : зб. наук. праць Херсон. нац. техн. ун – ту. – Вип. 1 (12). – Херсон: Грінь Д. С., 2015. Т. 3. – С. 85–88.

18) Приходько А.М. Відеоконференція як засіб формування професійно – комунікативної компетентності іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів / А М . Приходько // Вісн. Черкас. ун – ту. Серія: „Педагогічні науки ”: зб. наук. праць. – Черкаси, 2016. – No 1 – С. 15–19.

19) Моргунова С.О. Педагогічні умови формування ключових організаційно-управлінських компетенцій майбутніх менеджерів / С.О.Моргунова // Вісн. Дніпропетр. ун-ту імені Альфреда Нобеля: Серія: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. – 2016. – № 2 (12). – С. 57–64.

20) Божко Н.М. Формування лінгвоментальної моделі світу іноземних студентів у процесі мовної підготовки / Н.М. Божко // Вісн. Дніпропетр. ун-ту імені Альфреда Нобеля: Серія: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. – 2016. – № 2 (12). – С. 34–42.

21) Дем’янова В.Г. Складові навчального комплексу з професійно-мовної підготовки майбутніх менеджерів / В.Г.Дем’янова // Наук. зап. Сер. „Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя); за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2016. – № 4. – С 161–165.

22) Головко В.А. Психолого-педагогічні аспекти формування готовності іноземних студентів ВТНЗ до професійного саморозвитку / В.А. Головко // Наук. Вісник Ужгородського нац. ун-ту. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород: Говерла, 2016. – №37. – С. 84–89.

23) Рязанцева Д.В. Роль мережевих засобів навчання у системі мовної підготовки іноземних студентів. // Д.В. Рязанцева // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія: зб. наук. праць. Вип. 42. – Ч. 1 / редкол. : В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ „Нілан ЛТД”, 2016. – С. 163–171.

24) Кісіль Л.М. Сутність і структура комунікативної компетентності майбутніх інженерів транспортних спеціальностей / Л.М.Кісіль // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. Сер. : Педагогіка і психологія: зб. наук. праць. Вип. 42. – Ч. 1 / редкол. : В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ „Нілан ЛТД”, 2016. – С. 88–92.

25) Рязанцева Д.В. Шляхі впровадження мультімедійних техологій на заняттях з УМІ / Д.В.Рязанцева // Вісн. Кременчуц. нац.ун-ту імені Михайла Остроградського. Серія „Педагогічні науки”, 2016. –Вип. 1/2016(6). –С.48–59.

26) Манохіна Ю.Є. Особливості сполучуваності іменників із семантикою збірності зі словами різної частиномовної належності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 62. – С.211-213.

27) Моргунова С.О. Теоретична модель формування pr-компетенції майбутніх менеджерів організацій. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. –Запоріжжя : КПУ, 2016. – Вип. 48 (101). –С. 578-386.

28) Головко В.А. Професійне виховання у вищому навчальному закладі як педагогічна категорія. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с.(c. 11-18).

29) Дем’янова В.Г. Роль викладача в організації самостійної роботи іноземних студентів. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с.(c. 167-175).

30) Кісіль Л.М. Особливості навчання українського професійного мовлення студентів-іноземців в умовах білінгвізму. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с. (c. 185-191).

31) Моргунова С.О. Роль соціальної взаємодії у формуванні РR-компетенції майбутнього менеджера. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с. (c. 215-223).

32) Семенєнко І.Є. Проблема підвищення якості професійної підготовки іноземних студентів. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с.(c. 224-232).

33) Уварова Т.Ю. Педагогічні умови формування у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с.(c. 233-240).

34) Божко Н.М. Особливості адаптації студентів з Китаю до навчального процесу у вищих навчальних закладах України. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с.(c. 283-290).

35) Моргунова С.О. Структура соціальної взаємодії менеджера організацій і адміністрування. Сучасна педагогіка та психологія: від теорії до практики: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26-27 серпня 2016 р.- Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016.- 152 с. (С. 75-80).

36) Моргунова Н.С. Психологічний аспект тьюторської та кураторської діяльності у процесі роботи з іноземними студентами у ВНЗ України. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с.(c. 330-339).

37) Morhunova S.O. Сomponents of public relations competency of future managers. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. праць / ред. кол.: акад. І. Ф. Прокопенко (голов. ред.) та інші; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С.Сковороди. — Вип. 44. — Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2015.–С.107-118.

38) Моргунова С.О. Характеристика вмінь соціальної взаємодії менеджера організацій. Сучасна педагогіка та психологія: від теорії до практики: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. запоріжжя, 26-27 серпня 2016 р.- Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016.- С. 75-80.

39) Приходько А.М. Интернет-технологии в практике языковой и профессиональной подготовки иностранных студентов. Дайджест педагогических новаций": Альманах / сост. Ж. Нуршаихова. - Алматы, 2016. - № 4 апрель 2016. - 172 с. (с.80-83).

40) Дем'янова В.Г., Моргунова Н.С. Традиции и инновации в организации самостоятельной работы иностранных студентов по русскому языку как иностранному. Дайджест педагогических новаций": Альманах / сост. Ж. Нуршаихова. - Алматы, 2016. - № 4 апрель 2016. - 172 с. (с.19-23).

41) Моргунова С.О. Смарт-технологии как инструмент формирования профессиональной коммуникативной компетентности будущего менеджера. Дайджест педагогических новаций": Альманах / сост. Ж. Нуршаихова. - Алматы, 2016. - № 4 апрель 2016. - 172 с. (с.67-71).

42) Рязанцева Д.В. Современные аспекты применения информационных технологий в методике преподавания РКИ. Дайджест педагогических новаций": Альманах / сост. Ж. Нуршаихова. - Алматы, 2016. - № 4 апрель 2016. - 172 с. (с.92-94).

43) Семененко І.Є. Информационные технологии (ИТ) как фактор успешной адаптации иностранных студентов к условиям обучения в иноязычной среде. Дайджест педагогических новаций": Альманах / сост. Ж. Нуршаихова. - Алматы, 2016. - № 4 апрель 2016. - 172 с. (с.94-97).

44) Уварова Т.Ю. Формирование социокультурной компетенции иностранных студентов в процессе обучения их русскому язику. Дайджест педагогических новаций": Альманах / сост. Ж. Нуршаихова. - Алматы, 2016. - № 4 апрель 2016. - 172 с. (с.103-105).

45) Цимбал Т.М. Самостоятельная работа как предпосылка успешной реализации проектного подхода. Дайджест педагогических новаций": Альманах / сост. Ж. Нуршаихова. - Алматы, 2016. - № 4 апрель 2016. - 172 с. (с.107-111).

46) Божко Н.М. Лингвокультурные особенности китайских студентов. Дайджест педагогических новаций": Альманах / сост. Ж. Нуршаихова. - Алматы, 2016. - № 4 апрель 2016. - 172 с. (с.15-19).

47) Моргунова С.О. Структура соціальної взаємодії менежерів організацій і адміністрування. Практична психологія: методи і технології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 1-2 липня 2016 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016.– С. 68-73.

48) Цимбал Т.Н. Отбор текстов и определение доминантных форм общения на занятиях по русскому языку как иностранному в техническом вузе // Raboty XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2016». - Díl 9. Filologické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o - С. 35-40.

49) Манохіна Ю.Є., Помирча С.В. Орфографічно-пунктуаційний аналіз тексту як один із ефективних прийомів удосконалення писемної грамотності студентів // Raboty XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2016». - Díl 9. Filologické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – С. 30-35.

50) Семененко И.Е. Застосування індивідуальних освітніх маршрутів іноземних студентів у професійно орієнтованій моделі навчання // Raboty XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2016». - Díl 8. Pedagogika. Hudba a život.: Praha. Publishing House «Education and Science». – С. 21-26.

51) Уварова Т.Ю. Имидж преподавателя РКИ, как важная составляющая успешного обучения иностранных студентов русскому языку // Raboty XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2016». - Díl 6. Pedagogika.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o - С. 61-66.

52) Кісіль Л.М. Діалогічне мовлення у сфері професійного спілкування // Raboty XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2016». - Díl 6. Pedagogika.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o - С. 56-61.

53) Моргунова Н.С. Особливості прояву психосоматичних симптомів у іноземних студенів з різними стратегіями адаптації // Raboty XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2016». - Díl 10. Filologické vědy. Psychologie a sociologie.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – С. 79-84.

54) Новіна Н.Н., Думбур О.А. Психолого-педагогічні аспекти підготовки та перепідготовки майбутніх фахівців дизайнерських спеціальностей // Raboty of the XII International scientific and practical conference, «Areas of scientific thought», - 2015/2016. Volume 7. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD – С.55-60.

55) Рязанцева Д.В. Игровые технологии как средство активизации учебного процесса на уроках РКИ // Raboty of the XII International scientific and practical conference, «Areas of scientific thought», - 2015/2016. Volume 9. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD - С. 67-72.

56) Моргунова С.А. Public relations competency as a constituent of professional competence of future managers // Raboty of the XII International scientific and practical conference, «Areas of scientific thought», - 2015/2016. Volume 7. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD – С.50-55.

57) Рязанцева Д.В. Коммуникативные игры как прием интерактивных технологий на уроках РКИ // Raboty of the XII International scientific and practical conference, «Areas of scientific thought», - 2015/2016. Volume 9. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD - С. 59-64.

58) Новіна Н.Н., Думбур О.А. Підготовка та перепідготовка майбутніх фахівців дизайнерських спеціальностей: психолого-педагогічні аспекти // Raboty of the XII International scientific and practical conference, «Areas of scientific thought», - 2015/2016. Volume 7. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD – С. 65-70.

59) Божко Н.М. Этнопсихологические особенности отдельных представителей современного контингента иностранных учащихся вузов Украины // Raboty of the XII International scientific and practical conference, «Areas of scientific thought», - 2015/2016. Volume 11. Philological sciences. Music and life. Physical culture and sport. Sheffield. Science and education LTD – С. 67-72.

60) Prikhodko A. M. Role kvaziprofessionalnoy activity in the formation of professional communicative competence of foreign students in higher technical educational institutions / A. M. Prikhodko // Austrian journal of Humanities and Social Sciences / Scientific journal „East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, No 11-12 (November – December).– Vienna, 2015. – P. 39–42.

61) Уварова Т. Ю. Теоретичне обґрунтування критеріїв та показників сформованості у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації / Т. Ю. Уварова // «Naukowa przestrzen Europy-2015» : Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (Przemysl, 23-25 pazdziernika 2015). – Vol. 13, «Pedagogiczne nauki» – Przemysl :

62) Моргунова С.О. Впровадження навчально-практичного тренінгу як одна з педагогічних умов підготовки майбутніх менеджерів до соціальної взаємодії. Материали за ХІІ Международна научна практична конференция «Achievementofhighsсhool-2016», Том 6 Педагогически . – София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2016. – С. 64-67.

63) Моргунова С.О. Формування позитивної мотивації як одна з педагогічних умов підготовки майбутніх менеджерів до соціальної взаємодії. MaterialyXIIMiędzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji Perspektywiczne opracowania sanaukai technikami-2016» . – Volume6. Pedagogiczne nauki. : PrzemysłNaukaistudia. –S. 36-39.

64) Дем’янова В.Г. Навчально-методичний комплекс як ефективний засіб мовної підготовки іноземних студентів / Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х. : «Смугаста типографія», 2015. – Вип. 51. – С. 29-38. Index Copernicus.

65) Моргунова Н.С. Мовне портфоліо як інструмент самооцінки досягнень студентів у процесі навчання української мови як іноземної / Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х. : «Смугаста типографія», 2015. – Вип. 51. – С. 66-76. Index Copernicus.

66) Цимбал Т.М. Технологія проектної діяльності в мовній підготовці іноземних студентів технічних ВНЗів Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х. : «Смугаста типографія», 2015. – Вип. 51. – С. 114-123. Index Copernicus.

67) Моргунова С.О. Наукові підходи до феномену PR-компетенції фахівця // Педагогіка та психологія: зібрник наукових праць / за заг. Ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. - Х. : "Смугаста типографія", 2015. Вип. 51. -С. 186-194. Index Copernicus.

68) Приходько А.М. Особливості формування професійно-комунікативної компетенції іноземних студентіву вищих технічних навчальних закладах // Педагогіка та психологія: зібрник наукових праць / за заг. Ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С. Т. Золотухіної. - Х. : «Смугаста типографія», 2015. Вип. 51. -С. 201-211. Index Copernicus.

69) Семенєнко І.Є. Аналіз теоретичних підходів до визначення поняття "фахова підготовка" іноземних студентів // Педагогіка та психологія: зібрник наукових праць / за заг. Ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. - Х.: "Смугаста типографія", 2015. Вип. 51. – С. 228-238. Index Copernicus.

70) Божко Н.М. Коммуникативная парадигма мусульманской суперэтнической картины мира / Н.М. Божко // Придніпровський науковий вісник, 2015. – С. 29-35. Издание e-library.

71) Morhunova S.O. Сomponents of public relations competency of future managers. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. праць / ред. кол.: акад. І. Ф. Прокопенко (голов. ред.) та інші; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С.Сковороди. — Вип. 44. — Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2015.–С.107-118. Index Copernicus.

72) Уварова Т.Ю., Абдуллаев Олимжон. Детская колыбель – символ жизни в культуре народов Узбекистана // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 3-6.

73) Новина Н.Н., Аманов Рохмангелди. Истоки возникновения туркменской культуры // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 6-10.

74) Демьянова В.Г., Атанязов Атаджан. Досуг и духовное развитие туркменской молодежи // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 10-14.

75) Семененко И.Е., Ахунджанов Хумаюнмирзо. Памятники Т.Г. Шевченко в мире // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 14-17.

76) Цимбал Т.Н., Базаров Руслан. Языковая специфика повседневного общения в интернете // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 17-21.

77) Божко Н.М., Бамба Ламин. Африканский предок Пушкина – Ибрагим Ганнибал // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 21-22.

78) Демьянова В.Г., Батбаяр Долгормаа. Студенческие традиции Украины // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 25-27.

79) Семененко И.Е., Бешимова Тавус. Знаменитые харьковчане // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 27-30.

80) Божко Н.М., Боумбоует Андриен. Ангольские образовательные традиции // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 30-32.

81) Моргунова С.А., Гурбанов Байрамгелды. Туркменские ковры как один из брендов национальной культуры // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 32-35.

82) Божко Н.М., Доре Алексис. Африка – калейдоскоп народов и государств // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 43-44.

83) Рязанцева Д.В., Ланкеу Янник Стефан. Культура и традиции Камеруна // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 48-51.

84) Уварова Т.Ю., Мадаминов Азизбек. Символ зеркала в творчестве Алишера Навои и узбекском фольклоре // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 51-54.

85) Новина Н.Н., Мадаминов Мирзохид. Влияние Низами, Фирдоуси, Саади на узбекское поэтическое творчество // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 54-59.

86) Уварова Т.Ю., Мами Эжен Кидо. Особенности национальной кухни и связанные с ней традиции у жителей Гвинеи // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 59-63.

87) Моргунова Н.С., Мурадов Шамиль. Азербайджан: ментальность и культура народа // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 64-67.

88) Моргунова С.А., Намжилсурен Тугулдур. Неверрбальные средства в украинской и монгольской коммуникации // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 71-73.

89) Приходько А.М., Равшанбеков Жахонгир. Празднование весеннего Нового года в восточной и славянской культуре // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 80-83.

90) Манохина Ю.Е., Сапармырадов Мердан. Переводчик Махтумкули – Арсений Тарковский // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 87-89.

91) Приходько А.М., Сарыева Айна. Сопоставительный анализ героического эпоса в туркменской и русской литературе // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 91-93.

92) Манохина Ю.Е., Сейтиева Гульжан. Названия культовых сооружений и их частей в исламе // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 93-94.

93) Уварова Т.Ю., Хакимов Султанбек. Сходства и различия автомобильных терминов в русском и узбекском языках // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 103-105.

94) Кисиль Л.Н., Худир Хамза. Трансформация значения арабизмов во французском языке стран Магриба // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 111-115.

95) Эльшейх Мохаммед, Новина Н.Н. Египетские пирамиды – зашифрованное послание научных знаний // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 124-127.

96) Рязанцева Д.В., Ягмуров Худаяр. Волшебный мир туркменской сказки // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 130-134.

97) Моргунова Н.С., Ян Сяоцзюнь. Символическая роль животных в китайских и русских фразеологизмах // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 134-137.

98) Исса Хуссейн, Пронин С.В., Кисиль Л.Н. Особенности ультразвуковых систем измерения пространственного положения мобильных роботов // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 142-146.

99) Головко В.А., Сафаров Одинжон. Значение математики для инженерной деятельности // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 146-147.

100) Цимбал Т.Н., Бабаев Акмухаммет. Проблемы современной молодежи // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 173-177.

101) Моргунова Н.С., Питер Улуоша Мадубучи. Исследование особенностей мотивационной сферы иностранных студентов ХНАДУ // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 206-209.

102) Цимбал Т.М., Бабаєв Акмухаммет. Молодь у ХХ столітті // Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 20-24.

103) Приходько А.М., Равшанбєков Жахонгір. Система освіти в Польщі: погляд із України // Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 75-81.

104) Семенєнко І.Є., Чен Чжипен. Китайська система освіти // Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 102-107.

105) Манохіна Ю.Є., Абдурахманов Сердар. Конфесійний стиль у становленні релігійної лексики української мови // Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 166-171.

106) Цимбал Т.М., Базаров Руслан. Інтернет: особливості повсякденного спілкування // Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 177-182.

107) Моргунова С.О., Ділмуханова Айтолкин. Невербальні засоби комунікації в українському і казахському спілкуванні // Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 186-191.

108) Моргунова Н.С., Сагинтаєва Салтанат. Картина світу казахського народу крізь призму прислів’їв // Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 249-254.

109) Дем’янова В.Г., Батбаяр Долгормаа. Студентські традиції, звичаї, ритуали українців// Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 297-303.

110) Уварова Т.Ю., Корашев Носирбек. Дзеркало як символ долі у творчості Алішера Навої та узбецькому фольклорі // Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 372-375.

111) Уварова Т.Ю., Мамі Ежен Кідо. Національна кухня Гвінеї та пов’язані з нею традиції // Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 383-387.

112) Приходько А.М., Хамді Мохаммед. Весняне рівнодення – астрономічний Новий рік // Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 410-416.

113) Демьянова В.Г., Акботаев Арслан. Получение высшего экономического образования туркменскими студентами в вузах украины // зб. матер. IX Міжнародної науково-практичн. конференції мододих вчених та студентів «Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння», 6.04.2016, ХНУБА. – С. 2-3.

114) Моргунова Н.С., Дилмуханова Айтолкын. Жесты в казахском и русском общении // зб. матер. IX Міжнародної науково-практичн. конференції мододих вчених та студентів «Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння», 6.04.2016, ХНУБА. – С. 26-28.

115) Божко Н.М., Доре Алексис. Африка – колыбель народов и рас // зб. матер. IX Міжнародної науково-практичн. конференції мододих вчених та студентів «Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння», 6.04.2016, ХНУБА. – С. 36-37.

116) Семененко С.Е., Ибрагимов Гасан. Диалог культур // зб. матер. IX Міжнародної науково-практичн. конференції мододих вчених та студентів «Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння», 6.04.2016, ХНУБА. – С. 38-39.

117) Кисиль Л.Н., Надиф Ашраф. Адаптация заимствованной арабской лексики во французском языке // зб. матер. IX Міжнародної науково-практичн. конференції мододих вчених та студентів «Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння», 6.04.2016, ХНУБА. – С. 57-59.

118) Манохина Ю.Е., Сейтиева Гульджан. Названия в культовой сфере (храм и его части) караимов // зб. матер. IX Міжнародної науково-практичн. конференції мододих вчених та студентів «Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння», 6.04.2016, ХНУБА. – С. 74-75.

119) Моргунова С.А., Тилфани Мохаммед. Фразеологизмы-соматизмы в русском и арабском языках // зб. матер. IX Міжнародної науково-практичн. конференції мододих вчених та студентів «Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння», 6.04.2016, ХНУБА. – С. 75-80.

120) Моргунова С.А., Дилмуханова Айтолкын. Особенности невербальной коммуникации в украинской и казахской культурах // сб. матер. V Юбилейной Межд. научно-практ. конф. студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений «Язык в поликультурном мире: развитие международного образования», 19-21 апреля, ХНУРЭ, - С.3-5.

121) Рязанцева Д.В., Джумамурадов Мухат. Современные мировые требования к иностранному специалисту-инженеру // сб. матер. V Юбилейной Межд. научно-практ. конф. студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений «Язык в поликультурном мире: развитие международного образования», 19-21 апреля, ХНУРЭ, - С. 12-16.

122) Приходько А.М., Очирбат Монхбат. Обычаи Монголии // сб. матер. V Юбилейной Межд. научно-практ. конф. студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений «Язык в поликультурном мире: развитие международного образования», 19-21 апреля, ХНУРЭ, - С. 25-27.

123) Новина Н.Н., Смирани Маруан. Арабские традиции ведения переговоров // сб. матер. V Юбилейной Межд. научно-практ. конф. студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений «Язык в поликультурном мире: развитие международного образования», 19-21 апреля, ХНУРЭ, - С. 27-28.

124) Демьянова В.Г., Сабетов Алимжан. Речевая культура менеджера // сб. матер. V Юбилейной Межд. научно-практ. конф. студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений «Язык в поликультурном мире: развитие международного образования», 19-21 апреля, ХНУРЭ, - С. 31-33.

125) Моргунова Н.С., Ян Сяоцзюнь. Сравнительный анализ источников русских и китайских пословиц // сб. матер. V Юбилейной Межд. научно-практ. конф. студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений «Язык в поликультурном мире: развитие международного образования», 19-21 апреля, ХНУРЭ, - С. 35-37.

126) Моргунова С.А., Фен Эфей. Зоонимы в китайских и русских фразеологизмах // сб. матер. V Юбилейной Межд. научно-практ. конф. студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений «Язык в поликультурном мире: развитие международного образования», 19-21 апреля, ХНУРЭ, - С. 45-47.

127) Семененко И.Е., Аль-джабали Махмуд. Сравнительный анализ русских и арабских фразеологизмов // сб. матер. V Юбилейной Межд. научно-практ. конф. студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений «Язык в поликультурном мире: развитие международного образования», 19-21 апреля, ХНУРЭ, - С. 47-49.

128) Манохина Ю.Е., Эбаланке Аксель. Вербализация суточного отрезка как первичного в цикличной модели времени в русском, французском и конголезском языках // сб. матер. V Юбилейной Межд. научно-практ. конф. студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений «Язык в поликультурном мире: развитие международного образования», 19-21 апреля, ХНУРЭ, - С. 49-51.

129) Кисиль Л.Н., Нурмырадов Тиркиш. Некоторые грамматические аспекты заимствования туркменских слов // сб. матер. V Юбилейной Межд. научно-практ. конф. студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений «Язык в поликультурном мире: развитие международного образования», 19-21 апреля, ХНУРЭ, - С. 51-53.

130) Уварова Т.Ю., Ахмедов Рустам. Сравнительный анализ автомобильных терминов в русском и узбекском языках // сб. матер. V Юбилейной Межд. научно-практ. конф. студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений «Язык в поликультурном мире: развитие международного образования», 19-21 апреля, ХНУРЭ, - С. 56-58.

131) Кисиль Л.Н., Надиф Ашраф. К вопросу о марокканской ментальности // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. – 169 c. (с. 31-34).

132) Моргунова С.А., Тилфани Мохаммед. Категория вежливости и формы её проявления в арабской культуре // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. – 169 c. (с. 39-44).

133) Моргунова Н.С., Сагинтаева Салтанат. Сравнительный анализ пословиц о труде в английском, казахском и русском языках // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. – 169 c. (с. 44-47).

134) Рязанцева Д.В., Дильмуханова Айтолкын. Концепт «вежливость» в культуре народов мира// Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. – 169 c. (с. 48-51).

135) Моргунова С.А., Фен Эфей. Зоонимы в китайских и русских фразеологізмах. Матеріали Міжнародної студентської наукової конференцції для студентів-іноземців "Студенчество как интеллектуальный потенциал будущего" - 12 квітня 2016р.- Алмати: Казак университеі, 2016. - 195с. (с.134-135).

136) Демьянова В.Г., Батбаяр Долгормаа. Фразеологизмы как отражение ментальности народа (на примере русского и монгольского языков) // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. – 169 c. (с. 65-70).

137) Ягмуров Худaяр, Рязанцева Д.В. Волшебный мир туркменской скaзки//Студенчество в нaуке кaк интеллектуaльный потенциaл будущего : материалы XXXI-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2016 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2016 – С. 134-135.

138) Халиков Халикберди, Цимбал Т.Н. Метафорическая мотивация в понимании и продуцировании иностранных учащихся компьютерной технологии //Студенчество в нaуке кaк интеллектуaльный потенциaл будущего : материалы XXXI-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2016 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2016 – С. 115-117.

139) Шaмырaдов Аннaчaры, Кисиль Л.Н. Особенности проникновения туркменской лексики в русский язык //Студенчество в нaуке кaк интеллектуaльный потенциaл будущего : материалы XXXI-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2016 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2016 – С. 127-129.

140) Атaнязов А., Уварова Т.Ю. Сопостaвительный aнaлиз примет и поверий у туркменского и укрaинского нaродов //Студенчество в нaуке кaк интеллектуaльный потенциaл будущего : материалы XXXI-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2016 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2016 – С. 49-59.

141) Эбaлaнке Аксель, Манохина Ю.Е. Спецификa концептa «время» в русской, фрaнцузской и конголезской языковых кaртинaх мирa //Студенчество в нaуке кaк интеллектуaльный потенциaл будущего : материалы XXXI-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2016 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2016 – С. 131-132.

142) Мухaммед Тилфaни, Моргунова С.А. Невербaльнaя коммуникaция у aрaбских нaродов //Студенчество в нaуке кaк интеллектуaльный потенциaл будущего : материалы XXXI-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2016 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2016 – С. 92-93.

143) Ян Сяоцзюнь, Моргунова Н.С. Сопостaвление сaмобытности русской и китaйской культур через призму фрaзеологизмов//Студенчество в нaуке кaк интеллектуaльный потенциaл будущего : материалы XXXI-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2016 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2016 – С. 137-138.

144) Ахунджaнов Хумaюнмирзо, Моргунова Н.С. Укрaинские урбонимы в неформaльной коммуникaции //Студенчество в нaуке кaк интеллектуaльный потенциaл будущего : материалы XXXI-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2016 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2016 – С. 50-52.

145) Сaрыевa Айнa, Приходько А.М. Зaгaдочный день 29 феврaля //Студенчество в нaуке кaк интеллектуaльный потенциaл будущего : материалы XXXI-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2016 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2016 – С. 99-101.

146) Смирани Маруан, Новина Н.Н. Арабские традиции ведения переговоров. Матеріали ХХ ювілейного міжнародного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХ столітті", 19-20 квітня 2016р., Т. 12. V ювілейна міжнародна науково-практична конференція студентів-іноземців підготовчіх та основних факультетів, слухачів центрів навчання іноземних громадян вищих навчальних закладів "Мова в полікультурному світі: розвиток міжнародної освіти". Матеріали конференції. - Харків: ХНУРЕ. - 2016. - 296 с.(с. 162-164).

147) Нурмырадов Тиркиш, Кисиль Л.Н. Некоторые грамматические аспекты заимствования туркменских слов. Матеріали ХХ ювілейного міжнародного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХ столітті", 19-20 квітня 2016р., Т. 12. V ювілейна міжнародна науково-практична конференція студентів-іноземців підготовчіх та основних факультетів, слухачів центрів навчання іноземних громадян вищих навчальних закладів "Мова в полікультурному світі: розвиток міжнародної освіти". Матеріали конференції. - Харків: ХНУРЕ. - 2016. - 296 с.(с. 201-203).

148) Бабаєв Акмухаммет, Цимбал Т.М. Молодь у ХХ столітті "Мовна особистість у полікультурному світі": матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції м. Харків, 31 березня 2016 р. - Харків:ХНАДУ, 2016. - 426 с. (с.20-24).

149) Равшанбєков Жахонгір, Приходько А.М. Система освіти в Польщі: погляд із України. "Мовна особистість у полікультурному світі": матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції м. Харків, 31 березня 2016 р. - Харків:ХНАДУ, 2016. - 426 с. (с.75-81).

150) Чен Чжипен, Семенєнко І.Є. Китайська система освіти. "Мовна особистість у полікультурному світі": матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції м. Харків, 31 березня 2016 р. - Харків:ХНАДУ, 2016. - 426 с. (с.102-107).

151) Абдурахманов Сердар, Манохіна Ю.Є. Конфесійний стиль у становленні релігійної лексики української мови // Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 166-171.

152) Базаров Руслан, Цимбал Т.М. Інтернет: особливості повсякденного спілкування. "Мовна особистість у полікультурному світі": матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції м. Харків, 31 березня 2016 р. - Харків:ХНАДУ, 2016. - 426 с. (с. 177-182).

153) Ділмуханова Айтолкин, Моргунова С.О. Невербальні засоби комунікації в українському і казахському спілкуванні // Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 186-191.

154) Корашев Носирбек, Уварова Т.Ю. Дзеркало як символ долі у творчості Алішера Навої та узбецькому фольклорі. "Мовна особистість у полікультурному світі": матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції м. Харків, 31 березня 2016 р. - Харків:ХНАДУ, 2016. - 426 с. (с.372-375).

155) Мамі Ежен Кідо, Уварова Т.Ю. Національна кухня Гвінеї та пов’язані з нею традиції. "Мовна особистість у полікультурному світі": матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції м. Харків, 31 березня 2016 р. - Харків:ХНАДУ, 2016. - 426 с. (с.383-386).

156) Хамді Мохаммед, Приходько А.М. Весняне рівнодення – астрономічний Новий рік. "Мовна особистість у полікультурному світі": матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції м. Харків, 31 березня 2016 р. - Харків:ХНАДУ, 2016. - 426 с. (с.410-415).

157) Сагинтаєва Салтанат, Моргунова Н.С. Картина світу казахського народу крізь призму прислів’їв. "Мовна особистість у полікультурному світі": матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції м. Харків, 31 березня 2016 р. - Харків:ХНАДУ, 2016. - 426 с. (с.249-253).

158) Батбаяр Долгормаа, Дем’янова В.Г. Студентські традиції, звичаї, ритуали українців. "Мовна особистість у полікультурному світі": матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції м. Харків, 31 березня 2016 р. - Харків:ХНАДУ, 2016. - 426 с. (с.297-303).

159) Моргунова С.О. PR-компетенція як складова професійної компетентності майбутніх менеджерів. Зб. наук. пр. ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» "Освітній простір". - С. 23-28.

160) Моргунова С.О. Структура соціальної взаємодії менежерів організацій і адміністрування. Практична психологія: методи і технології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 1-2 липня 2016 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016.– С. 68-73.

161) Божко Н.М. Этнокультурные особенности азербайджанского коммуникативно--языкового сообщества. Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. - Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. - 343 с. (с. 141-145)

162) Кісіль Л.М. Професійне мовленнєве спілкування: психолінгвістичний аспект. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези дововідей міжнародної науково-практичної конференції. - Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016 р. - 400 с. (с. 59-62).

163) Моргунова Н.С. Інтерактивний потенціал навчально-наукового тексту у процесі навчання читання іноземних студентів. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези дововідей міжнародної науково-практичної конференції. - Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016 р. - 400 с. (с. 93-96).

164) Моргунова С.О. Можливі шляхи подолання труднощів у процесі навчання аудіювання іноземних студентів у ВНЗ. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези дововідей міжнародної науково-практичної конференції. - Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016 р. - 400 с. (с. 96-98).

165) Приходько А.М. Комунікативна компетенція іноземного студента: зміст та структура. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези дововідей міжнародної науково-практичної конференції. - Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016 р. - 400 с. (с. 111-114).

166) Божко Н.М. Семантические особенности предметних лексем и изучение язика. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези дововідей міжнародної науково-практичної конференції. - Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016 р. - 400 с. (с. 171-175).

167) Манохіна Ю.Є. (Не)конференції як інноваційний формат проведення наукових і освітніх подій. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези дововідей міжнародної науково-практичної конференції. - Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016 р. - 400 с. (с. 222-225).

168) Семененко І.Є. Індивідуальний освітній маршрут як засіб підвищення пізнавальної діяльності іноземних студентів. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези дововідей міжнародної науково-практичної конференції. - Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016 р. - 400 с. (с. 250-252).

169) Цимбал Т.М. Smart технологии в языковой подготовке иностранных студентов технических вузов. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези дововідей міжнародної науково-практичної конференції. - Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016 р. - 400 с. (с. 266-268).

170) Головко В.А. Загальна характеристика адаптаційних проблем іноземних студентів в сучасному освітньому просторі та педагогічні рекомендації до їх подолання. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези дововідей міжнародної науково-практичної конференції. - Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016 р. - 400 с. (с. 298-301).

171) Новіна Н.Н. Исследование факторов стрессоустойчивости иностранных студентов в процессе адаптации к учебной деятельности в вузах Украъни. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези дововідей міжнародної науково-практичної конференції. - Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016 р. - 400 с. (с. 332-335).

172) Дем’янова В.Г. Об особенностях педагогического общения с иностранными студентами в Харьковском автомобильно-дорожном университете. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези дововідей міжнародної науково-практичної конференції. - Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016 р. - 400 с. (с. 311-317).

173) Кушнир И.Н., Уварова Т.Ю. Условия интенсификации обучения русскому языку иностранных студентов технических специальностей. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016 р. – С. 219-222.

174) Отгон Джамиянсурен. Национальная одежда, как символ национальной идентичности монголов // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 22 апреля 2016 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2016. –С. 8-10.

175) Аллабердиев Артур. Украинские мотивы в произведениях туркменских писателей// Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 22 апреля 2016 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2016. – С. 22-24.

176) Ягмуров Худаяр. Личность преподавателя РКИ в системе подготовки иностранных граждан // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 22 апреля 2016 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2016. –С. 25-27.

177) Батцэнгэл Балдорж. Монгольские фразеологизмы - путь к пониманию мировосприятия монгольского народа // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 22 апреля 2016 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2016. –С. 28-30.

178) Абдурахмонов А. Традиции и обычаи узбекского народа// Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 22 апреля 2016 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2016. – С. 47-49.

179) Гоков Нурмырад. Традиции гостеприимства в Туркменистане // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 22 апреля 2016 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2016. – С. 53-55.

180) Дахмаш Мухаммад. Причудливая фантазия арабской сказки // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 22 апреля 2016 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2016. – С. 59-61.

181) Мурадов Шамиль. Топонимы в русской и азербайджанской фразеологии // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 22 апреля 2016 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2016. – С. 64-66.