Протягом 2014 - 2015 н.р. викладачами кафедри опублікувано 152 наукові статті, зокрема: 40 - у збірниках ВАК; 50 - за кордоном і 3 - у міжнародних наукометричних базах даних:

1) Моргунова Н.С. Форми та засоби соціокультурної адаптації іноземних студентів до умов навчання в Україні: практичний аспект реалізації / Новий колегіум: науковий інформаційний журнал. - Х.: ПФ "Колегіум". - № 4, 2014 (78). - С. 35-40.

2) Моргунова Н.С. Проблема оволодіння іноземними студентами професійними комунікативними вміннями у вищих технічних навчальних закладах / Наукові записки Чернігівського національного університету. Філологія. - 2014. - №23. - С. 156-162.

3) Моргунова Н.С. Використання ігрових методик у викладанні української мови як іноземної студентам технічних ВНЗ / Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Педагогічні науки: зб. наукових праць. — К.: НПУ імені Драгоманова, 2015. — № 121. — С. 125-133.

4) Приходько А.М. Наукові підходи до визначення поняття"професійно-комунікативна компетентність студентів у вищих технічних навчальних закладах / Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. Випуск № 34 (327). - 2014. - С. 137-144.

5) Новіна Н.Н. Методичні аспекти перепідготовки майбутніх фахівців дизайнерських спеціальностей / Теорія і практика дизайну [зб наук. праць]. Випуск 6. - К. : НАУ ім. Жуковського, 2014. - С. 68-75.

6) Рязанцева Д.В. Особливості організації самостійної роботи іноземних студентів / Новий колегіум: науковий інформаційний журнал. - Х.: ПФ "Колегіум". - № 4, 2014 (78). - С. 40-45.

7) Овчарова О.М. Основні завдання морального виховання студентів у вищому навчальному закладі / Новий колегіум: науковий інформаційний журнал. - Х.: ПФ "Колегіум". - № 4, 2014 (78). - С. 63-68.

8) Семененко І.Є. Деякі особливості організації навчального процесу для іноземних студентів базових факультетів / Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / збірник наук. праць Херсонського національного технічного університету. - Вип. 2 (11). - Херсон: Грінь Д.С., 2014. - С. 68-73.

9) Уварова Т.Ю. Специфіка забезпечення особистісної самореалізації учнів у підлітковому віці / Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / збірник наук. праць Херсонського національного технічного університету. - Вип. 2 (11). - Херсон: Грінь Д.С., 2014. - С. 86-92.

10) Уварова Т.Ю. Обгрунтування педагогічних умов формування в підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов.ред.) та ін.]. - Запоріжжя: КПУ, 2014. - Вип. 38 (91). - С. 345-352.

11) Семененко І.Є. Особливості адаптації студентів-іноземців у вищих технічних навчальних закладах / Наукові записки Чернігівського національного університету. Філологія. - 2014. - №23. - С. 164-170.

12) Семененко І.Є. Вплив адаптації іноземних студентів на продуктивність навчання у вищому навчальному закладі / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук пр. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. – С. 134-139.

13) Божко Н.М. Особливості акультурації іноземних студентів в умовах вищого навчального закладу України / Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет". Серія Педагогіка, психологія і соціологія : ДНТУ, 2014. № 2(16). Ч.1 - С. 105-110.

14) Приходько А.М. Особливості фахової підготовки іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах / Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет". Серія Педагогіка, психологія і соціологія: ДНТУ, 2014. № 2(16). Ч.1 - С. 105-110.

15) Головко В.А. Особливості міжкультурної комунікації: педагогічне спілкування у вузівській іноземній аудиторії / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 302-308.

16) Головко В.А. Педагогічний супровід як наукова категорія / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук пр. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. – С. 124-128.

17) Головко В.А. Професійне самовиховання як педагогічна категорія / Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. – Херсон: ХНТУ, 2014. – С. 27-32.

18) Рязанцева Д.В. Інноваційні процеси у сфері функціювання прикметника у сучасному розмовному стилі української мови / Вісник Дніпропетровського університету: науковий журнал. Серія Мовознавство, № 11, т. 23. Випуск 23 (3) - Дніпропетровськ: "Ліра", 2015. - С. 132-137.

19) Манохіна Ю.Є. Синтагматична репрезентація іменникових інновацій із семантикою збірності в мові ЗМІ / Вісник Дніпропетровського університету: науковий журнал. Серія Мовознавство, № 11, т. 23. Випуск 23 (3) - Дніпропетровськ: "Ліра", 2015. - С. 83-89.

20) Божко Н.М. Сучасні особливості етнонаціональної свідомості та психологічних характеристик студентів із Марокко / Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки / зб наук. пр. - Випуск 26. - Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - С. 17-24.

21) Педан Т.В. Личностно-ориентированный подход в обучении иностранных студентов русскому языку / Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАП України. - К.: Видавництво "Фенікс", 2015. т. ХІІ. Психологія творчості. Вип. 18. – Част. І. - С. 200-206.

22) Педан Т.В. Проблемы изучения и преподавания русского языка в современной Украине / Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / За заг. ред. проф. В.І. Сипченка. Вип. XX. Ч. І. - Слов'янськ: СДПУ, 2015. с. 120-125.

23) Семененко І.Є. Пропедевтичний етап технології педагогічного супроводу фахової підготовки іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів / Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Педагогічні науки: зб. наукових праць. — К.: НПУ імені Драгоманова, 2015. — № 121. — С. 175-182.

24) Семененко І.Є. Проблеми фахової підготовки іноземних студентів в умовах вищого навчального закладу освіти / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 41 (94). – С. 544-552.

25) Моргунова Н.С. Позитивна мотивація до навчання як педагогічне явище / Науковий вісник інноваційних технологій.– № 5.– 2015.– Кіровоград, 2015. - С. 31-36.

26) Кісіль Л.М. Особливості проблемно-діалогічного навчання іноземних студентів / Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 64. – Херсон: ХДУ, 2013. – С. 249-254.

27) Рязанцева Д.В. Ступенювання прикметників: сучасні девіації / Культура слова: зб. наук. праць / [за заг. ред. проф. C. Я. Єрмоленко]. — К. : Наукова думка, 2014. — № 79. — С. 89–94.

28) Приходько А.М. Використання інтернет-блогу у структурі курсу УКІ / збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – Вип. 2 (10). – Херсон, 2014. – С. 402 – 407.

29) Семененко І.Є. Психолого-педагогическое сопровождение адаптации иностранных студентов в учебном процессе высшего ученого заведения Украины / Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць / гол. ред. В. К. Буряк. – Випуск 33. – Кривий Ріг, 2015. – С. 56-61.

30) Моргунова Н.С. Використання можливостей інтерактивної дошки smart-board у процесі мовної підготовки іноземних студентів технічних ВНЗ / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. - Запоріжжя: КПУ, 2015. - Вип. 42 (95). - С. 562-569.

31) Семененко І.Є. Активізація пізнавальної діяльності іноземних студентів базових факультетів засобами мовної підготовки / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. - Запоріжжя: КПУ, 2015. - Вип. 42 (95). - С. 298-306.

32) Овчарова О.М. Основні етапи адаптації іноземних студентів у вищому технічному навчальному закладі (з досвіду роботи з іноземними студентами) / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. - Запоріжжя: КПУ, 2015. - Вип. 42 (95). - С. 569-575.

33) Манохіна Ю.Є. Категорія збірності як складова лінгвофілософської категорії кількості / Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : зб. наук. праць. - Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. - Вип. 56. - С. 179-184.

34) Божко Н.М. Национально-психологическая специфика студентов из Марокко / Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.27-32.

35) Овчарова О.М. Социально-психологическая адаптация иностранных студентов в вузе / Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.31-36.

36) Педан Т.В. Взаимосвязь успешности адаптации и продуктивного обучения иностранных студентов / Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.32-38.

37) Дем'янова В.Г., Моргунова Н.С. Обучение различным видам речевой деятельности в процессе преподавания РКИ / Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.38-43.

38) Головко В.А. Проблемы самовоспитания иностранных студентов в ВУЗах Украины / Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.43-48.

39) Князева И.А. Сопровождение процесса аккультурации иностранных студентов в ВУЗах Украины / Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.48-53.

40) Семененко І.Є. Проблемы формирования иноязычной компетенции будущего инженера / Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.53-58.

41) Кісіль Л.М. Развитие диалогической речи иностранных студентов в процессе преподавания РКИ / Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.58-63.

42) Рязанцева Д.В. Особенности использования инновационных технологий в преподавании РКИ / Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.21-27.

43) Манохіна Ю.Є. Коммуникативный подход в процессе преподавания РКИ / Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.51-56.

44) Приходько А.М. Мульти-медиа технологии в обучении иностранных студентов / Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.28-33.

45) Цимбал Т.М. Активизация коммуникативной компетенции средствами современных обучающих технологий /Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.33-38.

46) Новіна Н.Н. Роль эмоциональных нарушений / Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.22-27.

47) Божко Н.М. Современные особенности этнонационального сознания студентов из Азербайджана как участников учебного процесса в вузе / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 1. - С. 27-32.

48) Головко В.А. Характеристика процесу самовиховання як складової підготовки іноземних студентів в українських вишах / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 1. - С. 74-78.

49) Дем'янова В.Г. Застосування інноваційних технологій у викладанні російської мови як іноземної / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 1. - С. 88-92.

50) Кісіль Л.М. Особенности развития диалогической речи иностранных студентов основных факультетов на занятиях по русскому/украинскому языку как иностранному / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 1. - С. 130-134.

51) Князева И.А. Питання адаптації студентів-іноземців у навчальному середовищі вищого технічного закладу / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 1. - С. 134-138.

52) Манохіна Ю.Є. Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения русскому языку иностранных студентов / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 1. - С. 179-184.

53) Моргунова Н.С. Организация контроля на занятиях РКИ на основном этапе обучения в техническом вузе (психолого-педагогический аспект) / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 1. - С. 198-203.

54) Новіна Н.Н., Фісун С.С. Психолого-педагогические проблемы адаптации иностранных студентов к образовательной среде при обучении в украинских вузах / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 2. - С. 3-7.

55) Овчарова О.М. Компьютерные технологии в образовательной системе / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 2. - С. 7-11.

56) Педан Т.В. Сучасні концептуальні принципи комунікативного навчання іноземних мов / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 2. - С. 30-34.

57) Приходько А.М. Навчаня іноземних студентів із ближнього зарубіжжя аудіюванню лекцій зі спеціальності засобами комп'ютерних програм / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 2. - С. 67-71.

58) Рязанцева Д.В. Роль фразеологизмов в формировании коммуникативных навыков и умений у иностранных учащихся / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 2. - С. 86-90.

59) Семененко І.Є. Деякі проблеми використання інноваційного підходу до навчання у процесі мовної підготовки / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 2. - С. 102-106.

60) Цимбал Т.М. К вопросу о тестировании по русскому языку при обучении иностранных студентов / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 2. - С. 178-182.

61) Рязанцева Д.В. Інноваційні процеси у сфері функціювання прикметника у сучасному розмовному стилі української мови / Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VII Международная научная конференция (Днепропетровск, ДНУ имени Олеся Гончара, 2-4 апреля 2015 г.): сб. науч. тр./ составитель Т.С. Пристайко. - Д.: Нова ідеологія, 2015. - С. 144-149.

62) Манохіна Ю.Є. Синтагматична репрезантація іменникових інновацій із семантикою збірності в мові ЗМІ / Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VII Международная научная конференция (Днепропетровск, ДНУ имени Олеся Гончара, 2-4 апреля 2015 г.): сб. науч. тр./ составитель Т.С. Пристайко. - Д.: Нова ідеологія, 2015. - С. 91-96.

63) Головко В.А. Особливості та проблематика методики навчання іноземних студентів у ВНЗ України / Сб. науч. тр. ІІІ Международной научно-практической конференции., Новосибирск, 2014. – С. 84-90.

64) Уварова Т.Ю. Визначення критеріїв та показників сформованності у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації / Materialy XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Naukowa przestrzen Europy - 2015" Volume 12. Pedagogiczne nauki. : Przemysl. Nauka i studia - p. 39-44.

65) Божко Н.М. Этнокультурная специфика и психологические особенности студентов из Азербайджана / сб. материалов ІІ Международной научно-методической конференции «Язык и специальность: актуальные проблемы обучения иностранцев в высшем учебном заведении». – Харьков: ХНУРЭ. – 2015. – С. 50-55.

66) Головко В.А. Теоретичне обгрунтування умов реалізації педагогічного супроводу професійного самовиховання іноземних студентів у ВНЗ / сб. материалов ІІ Международной научно-методической конференции «Язык и специальность: актуальные проблемы обучения иностранцев в высшем учебном заведении». – Харьков: ХНУРЭ. – 2015. – С. 112-117.

67) Кісіль Л.М. Профессионально-ориентированная диалогическая речь в психолингвистическом аспекте / сб. материалов ІІ Международной научно-методической конференции «Язык и специальность: актуальные проблемы обучения иностранцев в высшем учебном заведении». – Харьков: ХНУРЭ. – 2015. – С. 202-207.

68) Моргунова Н.С. Организация самостоятельной работы иностранных студентов основных факультетов в учебном процессе технического вуза / сб. материалов ІІ Международной научно-методической конференции «Язык и специальность: актуальные проблемы обучения иностранцев в высшем учебном заведении». – Харьков: ХНУРЭ. – 2015. – С. 242-247.

69) Семененко І.Є. Самостоятельная работа как метод обучения иностранных студентов базовых факультетов / сб. материалов ІІ Международной научно-методической конференции «Язык и специальность: актуальные проблемы обучения иностранцев в высшем учебном заведении». – Харьков: ХНУРЭ. – 2015. – С. 339-344.

70) Цимбал Т.М. К проблеме создания электронного учебника русского языка для иностранных студентов / сб. материалов ІІ Международной научно-методической конференции «Язык и специальность: актуальные проблемы обучения иностранцев в высшем учебном заведении». – Харьков: ХНУРЭ. – 2015. – С. 408-413.

71) Божко Н.М. Национальный характер и психологический тип студентов-выходцев из Азербайджана / Сборник науч. работ Международной научно-методической виртуальной конференции «Прогрессивный вектор лингвометодической науки: континуум новаций» Казахского национального университета им. Аль-Фараби, 23 апреля 2015 года. - Алматы: Казак университеті, 2015. - С. 12-17.

72) Дем'янова В.Г. Система упражнений по обучению научной речи иностранных студентов инженерных специальностей / Сборник науч. работ Международной научно-методической виртуальной конференции «Прогрессивный вектор лингвометодической науки: континуум новаций» Казахского национального университета им. Аль-Фараби, 23 апреля 2015 года. - Алматы: Казак университеті, 2015. - С. 17-22.

73) Приходько А.М. Учебный интернет-блог в методике преподавания русского языка как иностранного / Сборник науч. работ Международной научно-методической виртуальной конференции «Прогрессивный вектор лингвометодической науки: континуум новаций» Казахского национального университета им. Аль-Фараби, 23 апреля 2015 года. - Алматы: Казак университеті, 2015. - С. 22-27.

74) Семененко І.Є. Специфика профессиональной подготовки будущих иностранных специалистов инженерного профиля / Сборник науч. работ Международной научно-методической виртуальной конференции «Прогрессивный вектор лингвометодической науки: континуум новаций» Казахского национального университета им. Аль-Фараби, 23 апреля 2015 года. - Алматы: Казак университеті, 2015. - С. 27-32.

75) Головко В.А. К вопросу обеспечения профессионального самовоспитания иностранных студентов в украинских вузах / Сборник науч. работ Международной научно-методической виртуальной конференции «Прогрессивный вектор лингвометодической науки: континуум новаций» Казахского национального университета им. Аль-Фараби, 23 апреля 2015 года. - Алматы: Казак университеті, 2015. - С. 32-37.

76) Манохіна Ю.Є. Особенности использования кейс-метода в профессионально ориентированном обучении русскому языку как иностранному / Сборник науч. работ Международной научно-методической виртуальной конференции «Прогрессивный вектор лингвометодической науки: континуум новаций» Казахского национального университета им. Аль-Фараби, 23 апреля 2015 года. - Алматы: Казак университеті, 2015. - С. 37-42.

77) Цимбал Т.М. Коммуникативная направленность проектной деятельности в обучении русскому языку иностранных студентов / Сборник науч. работ Международной научно-методической виртуальной конференции «Прогрессивный вектор лингвометодической науки: континуум новаций» Казахского национального университета им. Аль-Фараби, 23 апреля 2015 года. - Алматы: Казак университеті, 2015. - С. 42-47.

78) Кісіль Л.М. Психолингвистические характеристики профессиональной диалогической речи / Сборник науч. работ Международной научно-методической виртуальной конференции «Прогрессивный вектор лингвометодической науки: континуум новаций» Казахского национального университета им. Аль-Фараби, 23 апреля 2015 года. - Алматы: Казак университеті, 2015. - С. 47-52.

79) Рязанцева Д.В. Использование компьютерных технологий в обучении русскому языку как иностранному / Сборник науч. работ Международной научно-методической виртуальной конференции «Прогрессивный вектор лингвометодической науки: континуум новаций» Казахского национального университета им. Аль-Фараби, 23 апреля 2015 года. - Алматы: Казак университеті, 2015. - С. 52-57.

80) Моргунова Н.С. Использование возможностей интерактивной доски SMART BOARD на занятиях по русскому языку как иностранному на основном этапе обучения в техническом вузе / Сборник науч. работ Международной научно-методической виртуальной конференции «Прогрессивный вектор лингвометодической науки: континуум новаций» Казахского национального университета им. Аль-Фараби, 23 апреля 2015 года. - Алматы: Казак университеті, 2015. - С. 57-62.

81) Новіна Н.Н., Фісун С.С. Интерактивное обучение в вузе / Сборник науч. работ Международной научно-методической виртуальной конференции «Прогрессивный вектор лингвометодической науки: континуум новаций» Казахского национального университета им. Аль-Фараби, 23 апреля 2015 года. - Алматы: Казак университеті, 2015. - С. 57-62.

82) Моргунова Н.С. Smart board на занятиях по РКИ на основном этапе обучения в техническом вузе: из опыта работы / Русский язык в поликультурном мире: IX Международная научно-практическая конференция (8-11 июня 2015 г.) / отв. ред. Е. Я. Титаренко: Сб. науч. ст. В 2-х частях. II часть. — Симферополь : ООО «Антиква», 2015. — C. 176-184.

83) Рязанцева Д.В. О некоторых аспектах применения информационных технологий в преподавании РКИ / Русский язык в поликультурном мире: IX Международная научно-практическая конференция (8-11 июня 2015 г.) / отв. ред. Е.Я. Титаренко: Сб. науч. ст. В 2-х частях. II часть. — Симферополь: ООО «Антиква», 2015. — C. 215-220.

84) Pedan T.V. The personality of a future engineer: personal and professional possible problems / Journal of Danubian Studies and Research / Danubius University Press / - volume 2. № 4 /2015/ -363 p. P. 200-205.

85) Божко Н.М. Учет в учебном процессе некоторых этнопсихологических характеристик студентов из Марокко / Dil 6. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.40-45.

86) Демьянова В.Г., Моргунова Н.С. Взаимосвязанное обучение виВзаимосвязанное обучение видам речевой деятельности иностранных студентов инженерных спеціальностей / Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.45-50.

87) Кісіль Л.М. Особенности развития диалогической речи иностранных студентов / Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.50-55.

88) Князева И.А. Аккультурация иностранных студентов в вузах Украины /Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.55-60.

89) Манохіна Ю.Є. Использование коммуникативного подхода в организации учебного материала на занятиях по РКИ / Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.60-65.

90) Новіна Н.Н., Фісун С.С. Проблема эмоциональных нарушений в процессе социально-психологической адаптации студентов к учебной деятельности в вузе / Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.65-70.

91) Педан Т.В. Взаимосвязь адаптации иностранных студентов и продуктивности обучения в вузе / Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.75-80.

92) Овчарова О.М. Основные этапы адаптации иностранных студентов в вузе / Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.70-75.

93) Приходько А.М. Мультимедиа-технологии в обучении русскому языку как иностранному (на примере мультимедийного учебного курса для студентов заочной формы обучения из стран ближнего зарубежья) / Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.80-85.

94) Рязанцева Д.В. О некоторых аспектах применения информационных технологий в преподавании РКИ / Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.85-90.

95) Семененко І.Є. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста средствами языковой подготовки / Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.90-95.

96) Цимбал Т.М. Нетрадиционные технологии обучения русскому языку как средство стимулирования коммуникативной компетенции иностранных студентов / Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.95-100.

97) Головко В.А. Особенности процесса профессионального самовоспитания студентов / Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.100-105.

98) Божко Н.М. Языковое многообразие современного общества и необходимость формирования нового языкового видения / Актуальные аспекты преподавания иностранного языка в современном оликультурном мире: материалы VI международной научно-практической конференции преподавателей высших учебных заведений. - М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2014. - С. 12-18.

99) Кісіль Л.М., Рязанцева Д.В. Особенности организации самостоятельной работы иностранных студентов при изучении текстов профессиональной тематики / Актуальные аспекты преподавания иностранного языка в современном поликультурном мире: материалы VI международной научно-практической конференции преподавателей высших учебных заведений. - М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2014. - С. 35-41.

100) Демьянова В.Г., Моргунова Н.С. Инновационные технологии в преподавании русского языка как иностранного / Актуальные аспекты преподавания иностранного языка в современном оликультурном мире: материалы VI международной научно-практической конференции преподавателей высших учебных заведений. - М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2014. - С. 27-33.

101) Головко В.А. Создание условий для реализации педагогического сопровождения профессионального самовоспитания иностранных студентов в технических вузах / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 56-59.

102) Демьянова В.Г. Повышение эффективности обучения иностранных студентов средствами учебно-методического комплекса / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 68-72.

103) Кісіль Л.М. Умови формування професійно орієнтованого діалогічного мовлення студентів-іноземців / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 97-100.

104) Моргунова Н.С. Интерактивные возможности информационных технологий в процессе языковой подготовки иностранных студентов в ВТНЗ / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 142-146.

105) Рязанцева Д.В. О некоторых аспектах применения информационных технологий в преподавании РКИ / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 179-182.

106) Цимбал Т.М. Формы общения студентов-иностранцев в учебно-профессиональной сфере в вузах нефилологического профиля / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 223-226.

107) Божко Н.М. Язык и некоторые другие этнодифференцирующие признаки арабского суперэтноса / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 259-263.

108) Новина Н.Н., Драбкин Д. Опыт межкультурной коммуникации в вузах Германии / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 290-293.

109) Новина Н.Н., Фисун С.С. Формирование межэтнической толерантности иностранных студентов в процессе языковой підготовки / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 328-333.

110) Моргунова С.О. Формирование межэтнической толерантности иностранных студентов в процессе языковой подготовки / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 324-328.

111) Приходько А.М. Специфіка формування професійної комунікації іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів у нерідному мовленнєвому середовищі / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 345-348.

112) Семененко І.Є. Деякі аспекти формування іншомовної комунікативної компетенції іноземних студентів базових факультетів / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 355-359.

113) Уварова Т.Ю. Использование текстов социокультурной тематики при обучении иностранных студентов русскому языку в техническом вузе / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 375-378.

114) Моргунова Н.С., Димитров Д.Б. Межкультурная интеграция иностранных студентов в образовательном пространстве ВУЗа / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 285-288.

115) Семененко И.Е., Бзежински А. Особенности подготовки преподавателей иностранных языков в системе образования Канады / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 251-255.

116) Манохіна Ю.Є. Синтагматика имен существительных с семантикой собирательности (на материале украинского языка) / Языковые категории и единицы: синтагматический аспект.Сборник науч. мат. XI Международной научной конференции (Россия, г. Владимир, 29 сентября – 1 октября 2015 года). – Владимир: Транзит-ИКС, 2015. – С. 308-313.

117) Рязанцева Д.В. О некоторых актуальных проблемах перевода научно-технических текстов на английском языке / Иностранный язык в контексте проблем профессиональной коммуникации:материалы II Международной научной конференции (Томск, 27–29 апреля 2015 г.). – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2015. – C. 167-171.

118) Рязанцева Д.В. Актуалізовані прикметникові форми як засоби вираження оцінки в науковому стилі української мови / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. пр. / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2015. – Вип. 58. – С. 63–68.

119) Манохіна Ю.Є. Виокремлення іменників із семантикою збірності методом лінгвістичного експерименту / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. пр. / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2015. – Вип. 58. – С. 160–165.

120) Головко В.А. Експериментальна перевірка умов реалізації педагогічного супроводу професійного самовиховання іноземних студентів інженерно-технічного профілю / Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. – Херсон : Херсон. нац. техн. ун-т, 2015. – Вип. 1 (12). – Т. 2. – С.17-21.

121) Педан Т.В. Психолого-педагогічна проблема педагогічного супроводу іноземних студентів / Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // За заг. ред. Нісімчука А.С., Бенери В.Є. - Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка. - 2015. - Вип. 6. - С. 115-121.

122) Дем’нова В.Г. Важливість самостійної роботи студентів як складової навчального процесу ВНЗ / Науковий вісник інноваційних технологій: науково-методичне видання. – Кировоград, 2015. – С. 124 – 128.

123) Семененко І.Є. Використання інноваційних методів навчання для адаптації студентів першокурсників ВНЗ / Науковий вісник інноваційних технологій: науково-методичне видання. – Кировоград, 2015. – 127 - 132.

124) Головко В.А. Теоретичне обґрунтування умов реалізації педагогічного супроводу професійного самовиховання іноземних студентів у технічних вишах / Теорія і методика виховання : зб. наук. пр. – Херсон : Укр. н.-д. ін-т естет. освіти, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 17-21.

125) Рязанцева Д.В. Интерактивные и компьютерные технологии как средство повышения качества обучения иностранных студентов / Сб. науч. трудов IV Международной научно-практической конференции "Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного", 26-28 нояб. 2015 г., МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, с. 75-80.

126) Приходько А.М. Использование компьютерной технологии «видеоконференция» в практике совершенствования коммуникативных умений иностранных студентов / Сб. науч. трудов IV Международной научно-практической конференции "Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного", 26-28 нояб. 2015 г., МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, с. 80-85.

127) Моргунова Н.С. Применение информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения иностранных студентов русскому языку / Сб. науч. трудов IV Международной научно-практической конференции "Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного", 26-28 нояб. 2015 г., МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, с. -85-90.

128) Дем’янова В.Г. Учебно-методический комплекс как средство повышения эффективности обучения РКИ / Сб. науч. трудов IV Международной научно-практической конференции "Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного", 26-28 нояб. 2015 г., МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, с. 91-96.

129) Головко В.А. Approbation of condition of ensuring of pedagogical support of foreign students’ professional self-education in technical universities / V. Golovko // Stredoevropsky vestnik pro vedu а vyzkum / Stredoevropsky vestnik pro vedu а vyzkum. – 2015. – № 7 (20). – Р. 63-67.

130) Божко Н.М. Семантические особенности восточных имен – скрытые коды восточных культур (на материале некоторых китайских, монгольских и туркменских имен) // Семантические особенности восточных имен – скрытые коды восточных культур (на материале некоторых китайских, монгольских и туркменских имен)//Поєднання інноваційних і традиційніх технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали П Всеукраїнської науково-практичної конференції/ Харківський торговельно-економічний інститут КНТЄУ. – Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – с. 247-251.

131) Моргунова С.О. PR-компетенція як складова професійної компетентності майбутніх менеджерів // Зб. наук. пр. ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» (29 жовтня 2015 р., Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області). "Освітній простір". - С. 23-28.

132) Моргунова Н.С. Врахування психологічних чинників в організації самостійної роботи студентів у технічному ВНЗ // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців транспортної галузі: збірник тез і доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, 10 листопада 2015 р. – Х.: ХНАДУ, 2015. – С.113-116.

133) Семененко І.Є. Проектування індивідуально-пізнавальних маршрутів іноземних студентів у процесі набуття ними професійних компетенцій // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Навчання іноземних студентів в Україні: традиції, реалії, перспективи», 20 листопада 2015 р., ПДАА, м. Полтава. - С.204-209.

134) Рязанцева Д.В., Моргунова С.О. Невербальные средства общения в аспекте языковой подготовки иностранных студентов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Навчання іноземних студентів в Україні: традиції, реалії, перспективи», 20 листопада 2015 р., ПДАА, м. Полтава. - С.37-42.

135) Дем'янова В.Г., Моргунова Н.С. Реалізація країнознавчого аспекту навчання іноземних студентів у процесі мовної підготовки у технічному ВНЗ // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Навчання іноземних студентів в Україні: традиції, реалії, перспективи», 20 листопада 2015 р., ПДАА, м. Полтава. - С.20-24.

136) Кісіль Л.М. Психолінгвістичні характеристики професійного діалогічного мовлення студентів-іноземців транспортних спеціальностей // Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції "Українська мова серед інших слов'янських: етнологічні та граматичні параметри", ДВНЗ "Криворізький національний університет", 15-16 жовтня 2015 р. - Кривий Ріг: ДВНЗ"Криворізький національний університет", 2015. - С. 71-74.

137) Кісіль Л.М. Складні питання методології проблемного навчання діалогічного мовлення студентів-іноземців // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі: теорія і практика», 29-30 жовтня 2015 р., ПНПУ імені К.Д. Ушинського, м. Одеса. - С. 32-34.

138) Моргунова Н.С. Мовне портфоліо як інструмент самооцінки досягнень студентів у процесі навчання української мови як іноземної / Педагогіка та психологія: зібрник наукових праць // за заг. Ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. - Х. : "Смугаста типографія", 2015. Вип. 51. - С. 66-76.

139) Дем'янова В.Г. Навчально-методичний комплекс як ефективний засіб мовної підготовки іноземних студентів // Педагогіка та психологія: зібрник наукових праць / за заг. Ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. - Х. : "Смугаста типографія", 2015. Вип. 51. - С. 29-38.

140) Цимбал Т.М. Технологія проектної діяльності в мовній підготовці іноземних студентів технічних ВНЗ // Педагогіка та психологія: зібрник наукових праць / за заг. Ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. - Х. : "Смугаста типографія", 2015. Вип. 51. - С. 114-123.

141) Моргунова С.О. Наукові підходи до феномену PR-компетенції фахівця // Педагогіка та психологія: зібрник наукових праць / за заг. Ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. - Х. : "Смугаста типографія", 2015. Вип. 51. - С. 186-194.

142) Приходько А.М. Особливості формування професійно-комунікативної компетенції іноземних студентіву вищих технічних навчальних закладах // Педагогіка та психологія: зібрник наукових праць / за заг. Ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. - Х. : "Смугаста типографія", 2015. Вип. 51. - С. 201-211.

143) Семененко І.Є. Аналіз теоретичних підходів до визначення поняття "фахова підготовка" іноземних студентів // Педагогіка та психологія: зібрник наукових праць / за заг. Ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. - Х. : "Смугаста типографія", 2015. Вип. 51. -С. 228-238.

144) Божко Н.М. Учет особенностей родного языка в обучении студентов-выходцев из Китая // Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. науч. ст. (по итогам межд. научно-практ. конф.) // под. ред. И.Б. Игнатовой, Л.ф. Свойкиной, Л.С. Безкоровайной. - Белгород: "Политерра", 2015. - Вып. 10. - С. 96-102.

145) Моргунова С.О. Формирование толерантной культуры иностранных студентов в процессе языковой подготовки // Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. науч. ст. (по итогам межд. научно-практ. конф.) / под. ред. И.Б. Игнатовой, Л.ф. Свойкиной, Л.С. Безкоровайной. - Белгород: "Политерра", 2015. - Вып. 10. - С. 144-150.

146) Кісіль Л.М. Профессионально-ориентированная диалогическая речь в психолингвистическом аспекте // Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. науч. ст. (по итогам межд. научно-практ. конф.) / под. ред. И.Б. Игнатовой, Л.ф. Свойкиной, Л.С. Безкоровайной. - Белгород: "Политерра", 2015. - Вып. 10. - С. 211-218.

147) Демьянова В.Г., Моргунова Н.С. Учебное пособие "Русский язык для иностранных студентов инженерных специальностей" в контексте взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности // Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. науч. ст. (по итогам межд. научно-практ. конф.) / под. ред. И.Б. Игнатовой, Л.ф. Свойкиной, Л.С. Безкоровайной. - Белгород: "Политерра", 2015. - Вып. 10. - С. 222-228.

148) Моргунова Н.С. Применение интерактивной доски smart-board на занятиях по РКИ на основном этапе обучения // Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. науч. ст. (по итогам межд. научно-практ. конф.) / под. ред. И.Б. Игнатовой, Л.ф. Свойкиной, Л.С. Безкоровайной. - Белгород: "Политерра", 2015. - Вып. 10. - С. 265-273.

149) Приходько А.М. Мультимедийные учебные курсы в обучении иностранных студентов-заочников из стран ближнего зарубежья // Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. науч. ст. (по итогам межд. научно-практ. конф.) / под. ред. И.Б. Игнатовой, Л.ф. Свойкиной, Л.С. Безкоровайной. - Белгород: "Политерра", 2015. - Вып. 10. - С. 277-283.

150) Рязанцева Д.В. О некоторых аспектах применения информационных технологий в методике преподавания РКИ // Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. науч. ст. (по итогам межд. научно-практ. конф.) / под. ред. И.Б. Игнатовой, Л.ф. Свойкиной, Л.С. Безкоровайной. - Белгород: "Политерра", 2015. - Вып. 10. - С. 283-288.

151) Семененко И.Е. Особенности организации учебного процесса для иностранных студентов базовых факультетов // Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. науч. ст. (по итогам межд. научно-практ. конф.) / под. ред. И.Б. Игнатовой, Л.ф. Свойкиной, Л.С. Безкоровайной. - Белгород: "Политерра", 2015. - Вып. 10. - С. 288-294.

152) Уварова Т.Ю. Художественный текст как средство формирования социокультурной компетенции иностранных студентов в техническом вузе // Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. науч. ст. (по итогам межд. научно-практ. конф.) / под. ред. И.Б. Игнатовой, Л.ф. Свойкиной, Л.С. Безкоровайной. - Белгород: "Политерра", 2015. - Вып. 10. - С. 294-299.