Протягом 2013-2014 н.р. викладачами кафедри опубліковано 149 наукових статей, зокрема: 37 - у збірниках ВАК; 35 - за кордоном і 7 - у міжнародних наукометричних базах даних:

1) Моргунова Н.С. Наукові підходи до дослідження психологічних особливостей адаптації іноземних студентів до навчання у ВНЗ України // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – Харків: ХНПУ, 2014. – Вип. 47. – С. 139-148.

2) Жигло О.О., Моргунова Н.С. Активізація мовленнєвої діяльності іноземних студентів засобами гри у процесі мовної підготовки // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. - Вип. 1 (9). - Херсон, 2013. - С. 259-264.

3) Семененко І.Є. Роль тьюторства в технології педагогічного супроводу фахової підготовки іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. - Вип. 1 (9). - Херсон, 2013. - С. 403-407.

4) Крисенко Т.В. "Говорить" в образной языковой картине мира // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць. - Х. : ХНПУ, 2013. - Вип. 14. - С. 16-22.

5) Уварова Т.Ю. Понятие самореализации личности и ее взаимосвязь с представлениями о счастье у подростков // Педагогика и современность. - № 6 (2013). Издание РИНЦ (ВАК Росія). - С. 92-97.

6) Головко В.А. Рівні взаємодії неперервної освіти і самоосвіти в контексті освітніх реформ // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // За заг. Ред. Нісімчука А.С., Бенери В.Є. - Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка. - 2013. - Вип. 2. - С. 52-56.

7) Моргунова Н.С. Вплив ургентної адикції на успішність організації самостійної роботи студентів / Н. С. Моргунова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. - Випуск 2. - Херсон: Видавничий дім "Гельметика", 2013. - С. 59-63.

8) Рідкозубова С.О. Проблема оволодіння іноземними студентами професійними комунікативними вміннями у вищих технічних навчальних закладах // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І.Сущенко (голов. ред.) та ін.]. - Запоріжжя, 2013. - Вип. 32 (85). - С. 585-591.

9) Крисенко Т.В. О периферийных пластах ФСГ "Говорение" // Вісник Харківського національного університету. Філологія. - 2013. - № 540. - С. 117-121.

10) Крисенко Т.В. Русские фразеологические единицы со значенпем говорения // Вісник ЛНПУ ім. Тараса Шевченка / Філологічні науки. - 2013. - №14 (132). - Ч. 2. - С. 108-116.

11) Крисенко Т.В. Некоторые аспекты изучения фразеологии в иностранной аудитории // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернандского. Серия "Филология. Социальные коммуникации". - Т. 26 (64). - №5. - Ч.1. - 2014. - С. 383-387.

12) Уварова Т.Ю. Взаємозв'язок понять "щастя" та "самореалізація" як системних розвиваючих особистості підлітка // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. - Зб. статей: - Ялта: РВВ КГУ, 2014. - Вип. 43. - Ч. 4. - С. 165-170.

13) Резван О.О. Реалізація рефлексивно спрямованих технологій у навчальному процесі вищого технічного закладу освіти // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – Вип. 1 (9). – Херсон, 2013. – 512 с. С. 376 – 381

14) Резван О.О. Особливості виявлення професійно-рефлективної позиції фахівців автомобільно-дорожньої галузі // Вісник Черкаського університету. 2013. № 30 (283). - С. 87-91

15) Резван О.О. Двойственность природы концепта «профессионально-рефлексивная позиция личности» // Образование. Наука. Инновации: Южное измерение / научно-образовательный журнал. – Южный федеральный университет. № 6 (32). – Ростов-на-Дону, 2013. – 254с. С. 217 – 223 (видання ВАК Росії)

16) Крисенко Т.В. Ошибки в русской речи иностранных студентов: типы и причины // Вісник Харківського національного університету. Філологія. - 2013. - №598. - С. 119-125.

17) Крисенко Т.В. Русские фразеологизмы латинского происхождения // Вісник ЖДУ (Філологічні науки). - Житомир : Видавництво ЖДУ, 2014. - №15. - С. 96-102.

18) Дем'янова В.Г. Типология коммуникативных текстов в в учебном пособии по РКИ // Наукові записки. – Серія: Філол. науки (мовознавство). - СумДУ, 2013. - С. 78-84. Ред. кол.: доктор філол. наук, професор Василь Ожоган (відп. ред.).

19) Дем’янова В.Г. Врахування комунікативних потреб іноземних студентів як основна вимога при створенні навчальних матеріалів / Наукові записки Чернігівського національного університету. Філологія. - 2013. - №22. - С. 130-135.

20) Манохіна Ю.Є., Малахова О., Помирча С. Формирование профессиональной позиции как результат рефлексии личностних ценностей педагога высшего учебного заведения // Аксиологический подход в образовании: теория и практика:международный сб. научных трудов \ под общ ред. М.И. Лукьяновой, Е.А. Лодатко. - Черкассы - Ульяновск: УИПКПРО, 2013. - 504 с., с. 59-64.

21) Дем’янова В.Г., Моргунова Н.С. Практична реалізація форм та засобів соціокультурної адаптації туркменських студентів до умов навчання в Україні / Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Педагогічні науки: зб. наукових праць. — К.: НПУ імені Драгоманова, 2014. — № 115. — С. 118-125.

22) Семененко И.Е. Елементи етапу адаптації технології педагогічного супроводу фахової підготовки іноземних студентів у вищих навчальних технічних закладах / Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Педагогічні науки: зб. наукових праць. — К.: НПУ імені Драгоманова, 2014. — № 115. — С. 127-135.

23) Князева И.А. Етапи адаптації студентів-іноземців у вищих технічних навчальних закладах / / Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Педагогічні науки: зб. наукових праць. — К.: НПУ імені Драгоманова, 2014. — № 115. — С. 145-152.

24) Овчарова О.М. Моральне виховання учнівської молоді у 50-80 рр. ХХ ст. / Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Педагогічні науки: зб. наукових праць. — К.: НПУ імені Драгоманова, 2014. — № 115. — С. 270-276.

25) Рязанцева Д.В. Роль куратора академічної групи у процесі соціокультурної адаптації іноземних студентів / Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Педагогічні науки: зб. наукових праць. — К.: НПУ імені Драгоманова, 2014. — № 115. — С. 280-287.

26) Божко Н.М. Этническая идентичность и особенности национально-культурной специфики выходцев из ближневосточных стран / Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Педагогічні науки: зб. наукових праць. — К.: НПУ імені Драгоманова, 2014. — № 115. — С. 256-262.

27) Божко Н.М. Учет этнокультурной специфики и психологических особенностей студентов из Монголии при обучении русскому язику // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наук. Праць.Випуск ХУШ. – Херсон:ХДУ, 2013. – С. 157-161.

28) Рязанцева Д.В. Functioning of etiquette formulas with adjectives as their components: display of axiological meanings / Збірник наукових праць „Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка” (серія „Філологічні науки”), №6 (289). - Луганськ : ЛНУ ім. Т.Шевченка, 2014. - С. 211-217.

29) Божко Н.М. Самостійна позааудиторна робота студентів: проблеми, шляхи реалізації, результати / Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет". Серія Педагогіка, психологія і соціологія : ДНТУ, 2014. № 1(15). Ч.2 - С.106-111.

30) Семененко І.Є. Роль самостійної роботи у процесі фахової підготовки іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів / Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет". Серія Педагогіка, психологія і соціологія : ДНТУ, 2014. № 1(15). Ч.2 - С.198-203.

31) Овчарова О.М. Самостійна робота студента як складова професійного саморозвитку майбутнього фахівця / Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет". Серія Педагогіка, психологія і соціологія : ДНТУ, 2014. № 1(15). Ч.2 - С.12-18.

32) Моргунова Н. С. Організація самостійної роботи студентів: програма психологічного супроводу / Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет". Серія Педагогіка, психологія і соціологія : ДНТУ, 2014. № 1(15). Ч.2 - С.165-170.

33) Рязанцева Д.В. Особливості організації самостійної роботи іноземних студентів у вивченні текстів за професійним спрямуванням / Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет". Серія Педагогіка, психологія і соціологія : ДНТУ, 2014. № 1(15). Ч.2 - С.193-198.

34) Головко В.А. Самостійна робота як аспект самоосвіти іноземного студента / Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет". Серія Педагогіка, психологія і соціологія : ДНТУ, 2014. № 1(15). Ч.2 - С. 50-55. 

35) Моргунова Н. С. Особливості використання навчальної гри як засобу активізації діяльності у процесі мовної підготовки іноземних студентів. Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. – Ч.: Вид-во ЧДУ. 2014. № 31 (284). - С. 95-101.

36) Головко В.А. Самоосвіта як складова професійної освіти та розвитку особистості у сучасному науковому педагогічному дискурсі. Наукові записки : зб. наук. ст. Серія педагогічні та історичні науки. Випуск СХVІІ (117). – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 30-36.

37) Цимбал Т.М. Можливості застосування технології проектної діяльності в мовній підготовці іноземних студентів. Наукові записки : зб. наук. ст. Серія педагогічні та історичні науки. Випуск СХVІІ (117). – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 196-202.

38) Rezvan O.O. Personal Professional Reflection as Interdisciplinary Problem | Journal of Danubian Studies and Research / Danubius University Press / - volume 3. № 2 /2013/ -363 p. P. 216-220.

39) Манохіна Ю.О. Особливості сполучуваності іменників із семантикою збірності з якісними прикметниками // Sci. Ed. N. Dim. Philology, I (2), Issue: 11, Nov, 2013. - С. 192-196.

40) Божко Н.М. Национально-культурная специфика восточного имени (на материале некоторых китайских, монгольских и туркменских имен)// «Бъдещето въпроси от света на науката – 2013» 17 – 25 декембри, 2013. Том 26.Филологични науки. София «БялГРАД-БГ» ООД 2013. – С. 89-94. (Научный журнал).

41) Рідкозубова С.О. Проблеми підготовки іноземних студентів у вищих навчальних закладах України // Сборник науч. публикаций 9й Международна научна практична конференция "Achievements of high school-2013, 17-25 November", 2013. - Том 20. Педагогические науки. - София: БялГРАД-БГ, ООД, 2013. - С. 94-99.

42) Резван О.О. Рефлексія професійних домагань майбутнього фахівця // зб. наук. публікацій за Materialy X mezinarodni vĕdecko-prakticka conference “Vĕda a vznik – 2013/2014”/ - Dil 18/ Pedagogika : Praha. Publishing Hous “Education and Science” s.r.o – 104 stran. S. 53 – 58.

43) Моргунова Н.С. Роль стильової саморегуляції поведінки особистості в навчальній діяльності студентів-іноземців // зб. наук. публікацій за Materialy X mezinarodni vĕdecko-prakticka conference “Vĕda a vznik – 2013/2014”/ - Dil 26/ Psychologie a sociologie : Praha. Publishing Hous “Education and Science” s.r.o – 96 stran. S. 55 – 60.

44) Божко Н.М. Межкультурная интеграция и модернизация содержания средств современного языкового образования. Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: Сб. науч. ст. – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2014. – Вып. 9.– С.48-54.

45) Дем’янова В.Г., Моргунова Н.С. Обучение научной речи иностранных студентов иженерных специальностей: система упражнений. Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: Сб. науч. ст. – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2014. – Вып. 9.– С.48-54.

46) Приходько А.М. Применение интернет-технологий (видеоконференций) в формировании профессионально-коммуникативной компетенции иностранных студентов высших технических учебных заведений. Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: Сб. науч. ст. – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2014. – Вып. 9.– С.48-54.

47) Семененко И.Е., Соколова Г.П. Деякі умови підвищення ефективності фахової підготовки іноземних студентів ВТНЗ. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы Международной научно-практической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 466-471.

48) Моргунова Н.С. Особливості формування позитивної мотивації до навчання в умовах дистанційної освіти. Новий колегіум. – № 8. –2014.– С. 21-28.

49) Рідкозубова С.О., Костюкова Д. Путешествие в страну русского языка. Доповіді XIII Підсумкової конференції малого Каразінскього університету 2013-2014 року : ХНУ ім. Каразіна, 2014. - С. 118-126.

 50) Семененко И.Е. Вимоги до діагностики готовності до навчально-професійної діяльності іноземних студентів технічних ВНЗ. Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції "Розвиток соціально-гуманітарної освіти і науки в контексті модернізації вітчизняної вищої школи", 24.12.13. - Дніпропетровськ : ТОВ "Інновація", 2014. - С. 110-112.

51) Рідкозубова С.О. Психодидактика высшего и среднего образования: материалы десятой юбилейной международной научно-практической конференции. Психодидактика высшего и среднего образования : материалы десятой юбилейной международной научно-практической конференции, Барнаул, 15-17 апреля 2014 года : в 2 ч. - Барнаул : АлтГПА, 2014. - Часть 1. - С.103-106.

52) Божко Н.М. Лингвистическое многообразие мира - важный ориентир развития современного общества. М-ли всеукр. наук-практ. сем. - Х: РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2014. - С. 202-209.

53) Моргунова Н.С. Зарубіжний досвід підготовки спецалістів автомобільно-дорожньої галузі. М-ли всеукр. наук-практ. сем. - Х: РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2014. - С. 215-220.

54) Дем’янова В.Г.Економічна лексика у структурі курсу УМІї. М-ли всеукр. наук-практ. сем. - Х: РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2014. - С. 115-121.

55) Рязанцева Д.В. Особливості вивчення української мови як іноземної у технічних ВНЗ. М-ли всеукр. наук-практ. сем. - Х: РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2014. - С. 202-209.

56) Овчарова О.М. Професійне мовлення викладача вищого навчального закладуМ-ли всеукр. наук-практ. сем. - Х: РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2014. - С. 202-209.

57) Дем’янова В.Г., Моргунова Н.С. Система упражнений по обучению научной речи в учебном пособии «Русский язык для студентов инженерных специальностей». Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы Международной научно-практической конференции. – Х.: ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 59-66.

58) Кісіль Л.М. Принцип ситуативности в обучении научному дискурсу. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы Международной научно-практической конференции. – Х.: ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 108-113.

59) Манохіна Ю.Є. Организация учебного материала на занятиях по РКИ через призму коммуникативного подхода в обучении. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы Международной научно-практической конференции. – Х.: ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 124-130.

60) Рідкозубова С.О. Стимулювання пізнавальної активності іноземних студентів через оцінювання знань з РЯІ. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы Международной научно-практической конференции. – Х.: ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 184-189.

61) Приходько А.М. Особливості використання комп’ютерних програм у навчанні іноземних студентів аудіюванню лекцій зі спеціальності. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы Международной научно-практической конференции. – Х.: ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 173-178.

62) Рязанцева Д.В. Особливості організації самостійної роботи іноземних студентів у вивченні текстів за професійним спрямуванням. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы Международной научно-практической конференции. – Х.: ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 195-200.

63) Цимбал Т.М. Контроль и оценка учебно-познавательной деятельности иностранных студентов при обучении русскому языку. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы Международной научно-практической конференции. – Х.: ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 262-267.

64) Божко Н.М. Некоторые аспекты этнолингвистической ориентации обучения студентов-иностранцев. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы Международной научно-практической конференции. – Х.: ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 383-390.

65) Головко В.А. Особливості педагогічного спілкування з іноземними студентами. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы Международной научно-практической конференции. – Х.: ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 402-407.

66) Новіна Н.Н., Фісун С.С. Адаптация студентов-иностранцев к обучению в технических вузах Украины. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы Международной научно-практической конференции. – Х.: ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 442-447.

67) Овчарова О.М. Этапы адаптации студентов-иностранцев на первом году обучения во ВТУЗе. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы Международной научно-практической конференции. – Х.: ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 447-454.

68) Педан Т.В. Розвиток навичок міжособистісного мовного спілкування в системі комунікативної іншомовної освіти. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы Международной научно-практической конференции. – Х.: ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 454-460.

69) Божко Н.М. Коммуникативная парадигма мусульманской суперэтнической картины мира. Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse“Educationandscience” s.r.o.2014. – P.29-35.

70) Божко Н.М. Национально-культурная семантика китайских антропонимов / Материалы VIII Международная научно-практическая конференция "Русский язык вне России: инновации и традиции в преподавании", 20-21 декабря 2013 г. - Выпуск 8, с. 36-39.

71) Демьянова В.Г. Методическое сопровождение социокультурной адаптации туркменских студентов, обучающихся в вузах Украины / Материалы VIII Международная научно-практическая конференция "Русский язык вне России: инновации и традиции в преподавании", 20-21 декабря 2013 г. - Выпуск 8, с. 112-114.

72) Кисиль Л.Н. Роль ситуативности в обучении профессионально ориентированному диалогу иностранных студентов на занятиях по русскому языку как иностранному / Материалы VIII Международная научно-практическая конференция "Русский язык вне России: инновации и традиции в преподавании", 20-21 декабря 2013 г. - Выпуск 8, с. 156-158.

73) Моргунова Н.С. Реализация социокультурной компетенции иностранных студентов в процессе изучения русского языка в Украине / Материалы VIII Международная научно-практическая конференция "Русский язык вне России: инновации и традиции в преподавании", 20-21 декабря 2013 г. - Выпуск 8, с. 238-242.

74) Овчарова О.М. Особливості процесу адаптації іноземних студентів на початковому етапі навчання у вищому навчальному технічному закладі / Материалы VIII Международная научно-практическая конференция "Русский язык вне России: инновации и традиции в преподавании", 20-21 декабря 2013 г. - Выпуск 8, с. 265-267.

75) Педан Т.В. Адаптация иностранных студентов как фактор продуктивности обучения в вузе / Материалы VIII Международная научно-практическая конференция "Русский язык вне России: инновации и традиции в преподавании", 20-21 декабря 2013 г. - Выпуск 8, с. 276-278.

76) Резван О.О. Гра як педагогічна умова формування пізнавального інтересу у навчанні іноземних студентів російській мові / Материалы VIII Международная научно-практическая конференция "Русский язык вне России: инновации и традиции в преподавании", 20-21 декабря 2013 г. - Выпуск 8, с. 301-303.

77) Рідкозубова С.О. Інтернаціоналізації вищої освіти в Україні як один із шляхів якісної підготовки вітчизняних та іноземних студентів / Материалы VIII Международная научно-практическая конференция "Русский язык вне России: инновации и традиции в преподавании", 20-21 декабря 2013 г. - Выпуск 8, с. 303-308.

78) Рязанцева Д.В. Девіативні форми прикметника у структурі курсу морфології сучасної української мови: постановка проблеми / Материалы VIII Международная научно-практическая конференция "Русский язык вне России: инновации и традиции в преподавании", 20-21 декабря 2013 г. - Выпуск 8, с. 313-315.

79) Семененко І.Є. Технологія педагогічного супроводу у процесі фахової підготовки іноземних студентів в умовах вищого технічного навчального закладу / Матеріали науково-практичної конференції "Сучасна вища і середня освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, практика" 22 листопада 2013 р. / За редакцією М.П. Васильєвої. - Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2013. - С. 116-118.

80) Семенєнко І.Є. Використання технології педагогічного супроводу фахової підготовки іноземних студентів ВНЗ у зб. «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань». М-ли всеукр. наук-метод. семінару. - Х: РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2013. - С. 197-202.

81) Рідкозубова С.О. Інтернаціоналізації вищої освіти в Україні як один із шляхів якісної підготовки вітчизняних та іноземних студентів / Сборник науч. публикаций VIII Международной научно-практической конференции "Русский язык вне России: инновации и традиции в преподавании", 20-21 декабря 2013 г. - Выпуск 8, с. 303-308.

82) Крисенко Т.В. О менталитете нации в процессе обучения культуре русскоязычной коммуникации (лексический уровень) / Т.В. Крысенко, Т.Е. Суханова // Русский язык в поликультурном мире, 2013. : VII Международная практическая конференция : сб. науч. тр. - К., 2014. - С. 200-205.

83) Рідкозубова С.О. Психодидактика высшего и среднего образования / Психодидактика высшего и среднего образования : сборник науч. статей десятой юбилейной международной научно-практической конференции, Барнаул, 15-17 апреля 2014 года : в 2 ч. - Барнаул : АлтГПА, 2014. - Часть 1. - С.103-108.

84) Резван О.О. Метод форсайт у визначенні професійних альтернатив майбутніх фахівців / Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за заг. ред. акад.. І.Ф. Прокопенка, чл.-кор. В.І. Лозової. – Харків : Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – Вип.. 45. – 228 с. С. 160 – 168.

85) Rezvan О.О. The role of emotions in the development of a future specialist’s professional and reflective views / Austrian Journal of Humanities and Social Sciences Scientific journal № 2. The University of Vienna. - 2014 (March–April). С. 132 – 137.

86) Резван О.О. Формирование профессиональной позиции как результат рефлексии личностних ценностей педагога высшего учебного заведения // Аксиологический подход в образовании: теория и практика:международный сб. научных трудов \ под общ ред. М.И. Лукьяновой, Е.А. Лодатко. - Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 504 с., с. 59-63.

87) Овчарова О.М. Особливості виховної позааудиторної роботи з іноземними студентами у вищому навчальному технічному закладі // зб. наук. публікацій за Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy - 2014» Volume 17. Pedagogiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia - Str. 62-67.

88) Крисенко Т.В. О научной терминологии на занятиях по русскому как иностранному / Т.В. Крысенко // Актуальные проблемы германистики, романистики и русистики: сб. науч. ст. Урал. пед. института. - Екатеринбург, 2014. - Ч. ІІ. - С. 67-73.

89) Овчарова О.М. Особливості підготовки іноземних студентів до самостійної роботи як важлива складова навчального процесу технічного ВНЗ / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції "Інноваційні педагогічні технології в науці та освіті". – С. 67-69.

90) Семененко І.Є. Тьюторство у вищій школі: нові напрямки та перспективи / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції "Інноваційні педагогічні технології в науці та освіті". – С. 58-60.

91) Крисенко Т.В. О принципах отбора и презентации языкового материала для контрольных работ по РКИ (начальный этап обучения) / Т.В. Крысенко, Т.Е. Суханова // Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 квітня 2014 р. - Харків : ХНМУ, 2014. - С. 138-140.

92) Божко Н.М. Учет этнопсихологических особенностей китайских студентов при обучении языку / Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в системе высшего образования: материалы V международной научно-практической конференции преподавателей высших учебных заведений. - М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2013. - С. 20-25.

93) Моргунова Н.С., Демьянова В.Г. Формирование профессионально-языковой компетентности иностранных студентов на занятиях по русскому языку как иностранному / Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в системе высшего образования: материалы V международной научно-практической конференции преподавателей высших учебных заведений. - М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2013. - С. 48-52.

94) Рідкозубова С.О. Педагогическая поддержка формирования профессиональных коммуникативных умений будущих иностранных инженеров / Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в системе высшего образования: материалы V международной научно-практической конференции преподавателей высших учебных заведений. - М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2013. - С.59-63.

95) Семененко И.Е., Моргунова Н.С. Использование учебных игр на занятиях по русскому языку как иностранному на основном этапе обучения / Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в системе высшего образования: материалы V международной научно-практической конференции преподавателей высших учебных заведений. - М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2013. - С. 70-75.

96) Резван О.О. Формирование профессиональной позиции как результат рефлексии личностних ценностей педагога высшего учебного заведения // Аксиологический подход в образовании: теория и практика:международный сб. научных трудов \ под общ ред. М.И. Лукьяновой, Е.А. Лодатко. - Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 504 с.,с. 59-63.

97) Овчарова О.М. Особливості виховної позааудиторної роботи з іноземними студентами у вищому навчальному технічному закладі / Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy - 2014» Volume 17. Pedagogiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia - Str. 62-67.

98) Резван О.О. Холістичний підхід у системі формування професійно-рефлексивної позиції майбутнього фахівця / Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Мукачево 23 листопада 2013): у 2-х частинах. – Д.: Вид. «Інновація», 2013. – Ч. 1. – 180 с. С 45 – 47.

99) Резван О.О. Потребово-мотиваційний компонент системи формування професійно-рефлексивної позиції майбутнього фахівця / Матеріали ІІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю "Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук" (м. Дніпропетровськ 20 грудня 2013): у 5-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. – ч.3. – 176 с. С. 118 – 121.

100) Божко Н.М. Социальная и этническая идентичность выходцев из ближневосточных стран и гендерный аспект / Naukowa myśl informacyjnej powieki - 2014. - Volume 19. Filologiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia. – 96 str. С.71-75.- 2014.

101) Божко Н.М. Учет этнопсихологических особенностей китайских студентов при обучении языку / Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в системе высшего образования: материалы V международной научно-практической конференции преподавателей высших учебных заведений. - М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2013. - С. 20-25.

102) Моргунова Н.С., Демьянова В.Г. Формирование профессионально-языковой компетентности иностранных студентов на занятиях по русскому языку как иностранному / Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в системе высшего образования: материалы V международной научно-практической конференции преподавателей высших учебных заведений. - М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2013. - С. 48-52.

103) Рідкозубова С.О. Педагогическая поддержка формирования профессиональных коммуникативных умений будущих иностранных инженеров / Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в системе высшего образования: материалы V международной научно-практической конференции преподавателей высших учебных заведений. - М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2013. - С.59-63.

104) Семененко И.Е., Моргунова Н.С. Использование учебных игр на занятиях по русскому языку как иностранному на основном этапе обучения / Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в системе высшего образования: материалы V международной научно-практической конференции преподавателей высших учебных заведений. - М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2013. - С. 70-75.

105) Рідкозубова С.О. Організація індивідуальної роботи з іноземними студентами. Наукові записки кафедри педагогіки: зб. наук. пр. / (редкол.: Л.С. Нечепоренко (голов. ред. та інш.). – Х., 2014. - Вип. 35. – С. 150-157.

106) Rezvan О.О. The role of emotions in the development of a future specialist’s professional and reflective views. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences Scientific journal № 2. The University of Vienna. - 2014 (March–April). С. 132 – 137.

107) Рідкозубова С.О. Проблема оволодіння іноземними студентами професійними комунікативними вміннями у вищих технічних навчальних закладах. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І.Сущенко (голов. ред.) та ін.]. - Запоріжжя, 2013. - Вип. 32 (85). - С. 585-591.

108) Уварова Т.Ю. Понятие самореализации личности и ее взаимосвязь с представлениями о счастье у подростков. Педагогика и современность. - № 6 (2013). Издание РИНЦ (ВАК Росія). - С. 92-97.

109) Резван О.О. Рефлексія особистих ресурсів випускника автомобільно-дорожньої галузі в процесі пошуку роботи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / редкол.: Т.Ш. Сущенко - Запоріжжя, 2013. Вип. 30(83). - 611 с. (с. 307-313).

110) Божко Н.М. Міжкультурна компетентність та успішність навчального процесу у ВНЗ. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І.Сущенко (голов. ред.. та ін.)]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 30 (83). – С. 513-518.

111) Семененко И.Е. Педагогічний супровід як психолого-педагогічна проблема. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр / [редкол.: Т.І.Сущенко (голов. ред. та ін.)]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 29 (82). – С. 346-352.

112) Моргунова Н.С. Використання гри як засобу активізації мовленнєвої діяльності у процесі мовної підготовки іноземних студентів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І.Сущенко (голов. ред. та ін.)]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 30 (83). – С. 237-243.

113) Рідкозубова С.О., Костюкова Д. Путешествие в страну русского языка / Доповіді XIII Підсумкової конференції малого Каразінскього університету 2013-2014 року : ХНУ ім. Каразіна, 2014. - С. 118-126.

114) Семененко І.Є. Вимоги до діагностики готовності до навчально-професійної дnbsp; реалізації, результати / Наукові праці вищого навчального зак/p/p /p/p ладу іяльності іноземних студентів технічних ВНЗ / Матеріали Міжрегіоналnbsp;ьної науково-практичної конференції "Розвиток соціально-гуманітарної освіти і науки в контексті модернізації вітчизняної вищої школи", 24.12.13. - Дніпропетровськ : ТОВ "Інновація", 2014. - С. 110-112.

115) Демьянова В.Г., Моргунова Н.С. Формирование социокультурной компетенции иностранных студентов, обучающихся в Украине, в процессе изучения русского языка // Актуальные направления научных исследований ХХІ века: теория и практика (сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции).- ВГЛТА, 2014. - № 1 (2). – С.106-113.

116) Кисиль Л.Н. Ситуативность как важный компонент в обучении профессионально-ориентированной диалогической речи // Актуальные направления научных исследований ХХІ века: теория и практика (сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции).- ВГЛТА, 2014. - № 1 (2). – С.182-188.

117) Рязанцева Д.В. Активное функционирование девиантных форм имени прилагательного как проблема преподавания Украинского языка как иностранного // Актуальные направления научных исследований ХХІ века: теория и практика (сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции).- ВГЛТА, 2014. - № 1 (2). – С.112-119.

118) Моргунова Н.С. Мотивы изучения русского языка иностранными студентами из стран ближнего зарубежья. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков: ХНАДУ, 2014. - С.15-19.

119) Цимбал Т.Н. Национально-культурная специфика функционирования русских имен. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур»: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 48-52.

120) Божко Н.М. Дорожное строительство в Монголии. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 96-99.

121) Приходько А.М. Антропонимическая модель узбеков: история становлення. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 31-35.

122) Манохина Ю.Е. Обзор и перспективы развития автомобильной промышленности Узбекистана. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 137-141.

123) Божко Н.М. Молодежь и современное образование за рубежом. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 161-165.

124) Кисиль Л.Н. Истоки национальной сценической культуры туркмен. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 109-112.

125) Моргунова Н.С. История топонимов - история народа // «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 46-48.

126) Головко В.А. Монгольские антропонимические традиции. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 57-62.

127) Крисенко Т.В. Сопоставительное лексикографическое исследование зоонимов на примере китайского и русского языков. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 19-23.

128) Моргунова Н.С. Имена туркмен как отражение национальной картины мира. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 42-46.

129) Демьянова В.Г. Сравнительный анализ русской и туркменской антропонимической модели. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 52-55.

130) Моргунова Н.С. Влияние учебно-воспитательной среды вуза на личность иностранного студента // «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 10-15.

131) Цимбал Т.Н. Категория вежливости в письменной официальной коммуникации. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С.38-42.

132) Моргунова Н.С. Особенности менталитета туркменского народа // «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур»: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 80-83.

133) Семененко И.Е. Что значит быть образованным человеком. // «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур»: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 152-155.

134) Головко В.А. Рамадан в культуре разных народов. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С.72-77.

135) Головко В.А. Духовные ценности современного ислама. . «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С.77-79.

136) Семененко И.Е. На перекрестке культур и традиций. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С.62-66.

137) Кисиль Л.Н. Семейные традиции мусульман. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур»: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 106-109.

138) Семененко И.Е. Обычаи и традиции Туркменистана. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур»: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 83-87.

139) Манохина Ю.Е. Кот-д'Ивуар – государство в Африке: история становления. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур»: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 120-123.

140) Моргунова Н.С. Историческая и культурная основа государственных символов Туркменистана. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур»: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С.123-127.

141) Овчарова О.Н. Монголия: особенности культуры. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С.99-103.

142) Овчарова О.Н. Национальная одежда Азербайджана: исторический экскурс. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С.103-106.

143) Новина Н.Н. Даосизм и его влияние на китайскую культуру. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С.112-116.

144) Новина Н.Н. Огуз-хан в развитии тюркской культуры. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 116-120.

145) Моргунова Н.С. История государственных символов Нигерии. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 127-130.

146) Князева И.А. Триумфальное путешествие украинского «щедрика». «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур»: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 143-146.

147) Приходько А.М. Иностранные студенты в украинских вузах: тенденции и перспективы. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 165-169.

148) Кисиль Л.Н. Образование в Ливане: престиж и качество. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 158-161.

149) Князева И.А. Влияние социальной сети Facebook на развитие полиязыковой культуры личности студента. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур»: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 176-181.