Протягом 2012-2013 н.р. викладачами кафедри мовної підготовки опубліковано 103 наукові статті, зокрема: 17 - за кордоном і 8 - у міжнародних наукометричних базах даних:

1) Рязанцева Д. В. Експеримент як традиція в дослідженні категорії оцінки // Філологія ХХІ століття : [зб. наук. праць за матер. ІІІ Міжнародн. конф. студентів і молодих учених 19–20 квітня 2013 р.]. — Харків, 2013. — С. 109–113.

2) Уварова Т.Ю. Основні етапи організації процесу виховання учнів загальноосвітньої школи на ідеях евдемонізму // Актуальные научные исследования: материалы XXIX Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (Украина, г. Горловка, 24-25 января 2013г.) – Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2013 – С. 85-88

3) Уварова Т.Ю. Методы изучения уровня эвдемонистической воспитанности у старшеклассников //Педагогика и психология в контексте современных исследований проблем развития личности: сборник материалов международной науч.-практ. конф., 31 января 2013. Часть 1 / НИЦ «Апробация» - Москва: Издательство Перо, 2013. – С. 160 – 162.

4) Уварова Т.Ю. Про створення умов виховання учня як щасливої дитини // День науки – 2013/ Матеріали науково-практичної конференції молодих учених Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, 10.04.2013. Харків – 2013. - С. 106-107

5) Гирич З. І. Предлоги в русском и тюркских языках// Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних студентів: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, 11-12 квітня 2013 р., Національний авіаційний університет / за заг. ред. М.М. Бондарчук, І.В. Жогіної. – К.: НАУ, 2013. – С.51-52.

6) Божко Н.М. Парадигма имен артефактов как система классов условной эквивалентности // Русский язык в поликультурном мире. 2012: VI Международная научно-практическая конференция (8-11 июня 2012, Ялта): Сб. научн. тр.–К.: «Освіта України, 2013.–С. 14-19.

7) Гирич З.И. Дистанционное обучение РКИ на основе Интернета тюркоязычных студентов-заочников в нефилологических вузах// Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 36-38.

8) Кісіль Л.М. Специфіка проблемно-діалогічного підходу у навчанні іноземних студентів. // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 73-76.

9) Манохіна Ю.Е. Личностно-ориентированный поход в обучении иностранцев русскому языку // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 99-101.

10) Моргунова Н.С. Актуальные проблемы формирования профессионально-языковой компетентности иностранных студентов на занятиях по РКИ // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 108-112.

11) Приходько А.М. Впровадження мультимедіа-технологій у процес навчання російської мови як іноземної (на прикладі мультимедійного навчального курсу для туркменських студентів-заочників економічних спеціальностей) // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 140-143.

12) Резван О.О. Диференціація як умова забезпечення продуктивності навчання іноземних студентів // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 143-146.

13) Рідкозубова С.О. Професійне самовдосконалення іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі мовної підготовки // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 146-149.

14) Рязанцева Д.В. Інноваційні підходи до вивчення морфології у викладанні української мови як іноземної (на матеріалі девіативних форм прикметника) // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 150-153.

15) Цимбал Т.Н. Потенциал проектной деятельности в обучении иностранных студентов русскому языку // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 175-178.

16) Божко Н.М. Поликультурность, двуязычие и обучение языку // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 243-247.

17) Демьянова В.Г., Моргунова Н.С. Социокультурная адаптация туркменских студентов, обучающихся в вузах Украины // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 263-266.

18) Князева І.А. Особенности аккультурации иностранных студентов в условиях высшего учебного заведения Украины // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 279-282.

19) Новіна Н.Н., Фісун С.С. Проблема емоційних порушень іноземних студентів першого року навчання у процесі психолого-педагогічної адаптації до навчальної діяльності у ВНЗ // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 297-300.

20) Овчарова О.Н. Внеаудиторная работа с иностранными студентами как средство воспитания толерантности // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 300-303.

21) Педан Т.В. Влияние адаптации иностранных студентов на продуктивность обучения в вузе // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 309-313.

22) Семененко І.Є. Особливості фахової підготовки іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г.,2013. – С. 324-327.

23) Крисенко Т.В., Суханова Т.Е. Мовна особистість, її основні характеристики з точки зору навчання// Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 340-343.

24) Головко В.А. Місце самоосвіти в саморозвитку особистості в роботі з іноземцями // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 255-259.

25) Божко Н.М. Українська мова - складовий компонент єдності нації.//зб. «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань». М-ли всеукр. наук-метод. семінару. - Х: РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2013. - С. 192-196.

26) Дем’янова В.Г., Моргунова Н.С. Профильно-ориентированное учебное пособие по русскому языку как иностранному как средство обеспечения результативности знаний студентов. // зб. «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань». М-ли всеукр. наук-метод. семінару. - Х: РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2013. - С. 212-217.

27) Моргунова Н.С. Навчальна гра як засіб активізації діяльності у процесі мовної підготовки іноземних студентів // зб. «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань». М-ли всеукр. наук-метод. семінару. - Х: РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2013. - С. 88-93.

28) Гирич З.І. Категория падежа имен существительных в русском и тюркском языках. Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. научн. ст. (по итогам международной научно-практической конференции) / под ред. И.Б. Игнатовой - Белгород: Политера, 2013. - Ч. II. - Вып. 8. - с. 31-36.

29) Семененко И.Е. Педагогическое сопровождение как психолого-педагогическая проблема. Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. научн. ст. (по итогам международной научно-практической конференции) / под ред. И.Б. Игнатовой - Белгород: Политера, 2013. - Ч. II. - Вып. 8. - с. 227-231

30) Демьянова В.Г., Моргунова Н.С. Профильно ориентированное учебное пособие по русскому языку как иностранному: проблемы, задачи, пути реализации. Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. научн. ст. (по итогам международной научно-практической конференции) / под ред. И.Б. Игнатовой - Белгород: Политера, 2013. - Ч. II. - Вып. 8. - с. 152-158.

31) Кисиль Л.Н. Ситуативность диалогической речи в лингводидактическом аспекте. Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. научн. ст. (по итогам международной научно-практической конференции) / под ред. И.Б. Игнатовой - Белгород: Политера, 2013. - Ч. II. - Вып. 8. - с. 191-196.

32) Дем'янова В.Г., Моргунова Н.С. Лінгвометодичні основи профільно-орієнтованого посібника з російської мови для іноземних студентів інженерних спеціальностей // Мова. Культура. Взаєморозуміння: зб. наук. праць / відп. ред. Т.А.Космеда. - Дрогобич: Коло, 2013. - Вип. ІІІ. - 356 с. (с. 278-284).

33) Манохіна Ю.Є., Малахова О., Помирча С. Пунктуаційна компетенція як складова комунікативної компетентності студентів. Лінгводидактика: методика, досвід, проблеми: зб. наук. праць / (за заг. ред. Проф. В.Г. Бадер) - Словянськ: СДПУ, 2012. - Вип. І. - с. 65-76. 

34) Моргунова Н.С., Нгумнанг Фофанг. Влияние особенностей национального характера на межкультурную коммуникацию // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75 международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С.4-5.

35) Божко Н.М., Ван Цзин Линь. Глобализация и процесс образования в Китае // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С.6-7.

36) Моргунова Н.С., Улуоша Мадубучи Питер. Современная система образования Нигерии // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С.86-88.

37) Моргунова Н.С., Муафик Мохамед. Марокканский фольклор как часть общечеловеческой культуры // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С.88-90.

38) Божко Н.М., Хишингсурен Балджиням. Патриотизм — важная черта национального характера монголов // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С.93-95.

39) Фисун Н.Н., Пань Шуай. Влияние Кун Фу Цзи на становление китайского менталитета // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С.100-102.

40) Рязанцева Д.В., Сагынтаева Салтанат. Формулы речевого этикета приветствия в русском и казахском языках // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– C.109-111.

41) Рязанцева Д.В., Дилмуханова Айтолкын. Особенности казахских пословиц и поговорок с концептом «еда» // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С.111-113.

42) Приходько А.М., Тасбулатов Мадияр. Конь в казахской и казацкой традициях // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С.113-115.

43) Приходько А.М., Эль Филали Эшшафик Мехди. Особенности свадебных традиций в Марокко и на Украине // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 115-117.

44) Моргунова Н.С., Муафик Мохамед. Фразеологизмы с соматическим компонентом в русском и арабском языках // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75 международной студенческой научной конференции15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 118-120.

45) Приходько А.М., Сапаров Чары. Тюркизмы в русском языке // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 121-123.

46) Уварова Т.Ю., Мадаминов Азизбек. Лингвокультурная специфика концепта «счастье» в узбекском и русском языках // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 127-129.

47) Гирич З.И., Овезов Давут. Имя прилагательное в русском и тюркских языках // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– 129-131.

48) Овчарова О.Н., Хыдыров Бердымухаммед. Сравнительный анализ украинских и туркменских пословиц // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 131-133.

49) Моргунова Н.С., Сунь Циюань. Украинские, русские и китайские традиции гостеприимства // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 135-137.

50) Семененко И.Е., Фан Юань. Сопоставительный анализ китайского и русского этикета // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 138-140.

51) Семененко И.Е.. Сапармырадов Якуб. Межкультурная адаптация иностранных студентов к условиям вуза // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 140-142.

52) Овчарова О.Н., Розыева Сурай. Роль женщины в украинском и туркменском обществе // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 142-144.

53) Князева И. А., Джумаев Рашид. Столкновение культур и причины культурного шока студентов-иностранцев // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 144-146.

54) Фисун Н.Н., Маметкулиев Баймурат. Традиции и новации в культуре Туркменистана // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 150-153.

55) Рязанцева Д.В., Мехдиханлы Сархан. Особенности современных азербайджанских имен // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 155-157.

56) Кисиль Л.Н., Ганболд Унурмандах. Монгольская «Яса» и ее роль в системе общественных отношений империи Чингисхана // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 157-159.

57) Кисиль Л.Н., Гани Байду Джонас. Адинкр и кенте как символы-иллюстрации ментальности ганцев // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 159-161.

58) Кисиль Л.Н., Шамырадов Анначары. Ратное музыкальное наследие предков как важная составляющая культуры туркменского народа // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 161-163.

59) Князева И. А., Шарипова Нигара. Роль женщины в современной туркменской семье // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 170-173.

60) Князева И. А., Кулиев Ихтияр. Имя Т. Г. Шевченко на карте Харькова // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 173-175.

61) Семененко И.Е. Сапармырадов Якуб. Адаптация иностранных студентов к условиям украинского вуза // VІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Національне та інтернаціональне в епоху глобалізації» (збірка матеріалів) 29-30.04.2013.– Харків, 2013 с. 43-4.

62) Кисиль Л.Н., Ганболд Унурмандах. Монгольский этикет: традиции и современность // VI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Національне та інтернаціональне в епоху глобалізації» (збірка матеріалів) 29-30.04.2013.- Харків, 2013 г. – С. 10-11.

63) Моргунова Н. С., Мвуджо Гастон Жуниор. Топонимы на карте Украины // VI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Національне та інтернаціональне в епоху глобалізації» (збірка матеріалів) 29-30.04.2013. - Харків, 2013 г. – С. 38-41.

64) Рязанцева Д. В. Субстантивні вихідні одиниці як дериваційна база компаративних та суперлативних форм прикметника української мови // Вісник Житомирського державного університету. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. — Випуск 69. — С. 300–303.

65) Моргунова Н.С. Шляхи формування позитивної мотивації при дистанційному навчанні студентів //Науковий вісник інноваційних технологій. № 1 (3) 2013. Кіровоград, КДПУ.– 2013. - с. 134-137.

66) Рязанцева Д. В. Рекламний текст: аксіологічна функція прикметників у фокусі прагмалінгвістики // Слов’янський збірник. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. — Вип. 17. — Ч. 1. — С. 386–391.

67) Рязанцева Д. В. Функціонування ненормативних форм прикметників із префіксом пре-: відображення аксіологічних смислів // Лінгвістичні дослідження: [зб. наук. праць] / [за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко]. — Харків : Харк. нац. пед. ун-т, 2013. — Вип. 3.

68) Рязанцева Д. В. Ступені порівняння прикметників як ефективний засіб створення граматичного значення оцінки (на матеріалі запозиченої лексики) // Мова. Культура. Взаєморозуміння : [зб. наук. праць]. — Дрогобич : Коло, 2012. — Вип. ІІ. — С. 135–141.

69) Уварова Т.Ю. Деякі аспекти забезпечення виховання учня як щасливої людини //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченко (педагогічні науки). - №5 (264) березень 2013. Частина 1. – С. 96-103

70) Рязанцева Д. В. Ненормативне ступенювання прикметників та прислівників як характерна тенденція сучасної української мови / Лінгвістичні дослідження : [зб. наук. праць] / [за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко]. — Харків: Харк. нац. пед. ун-т, 2012. — Вип. 32 . — С. 195-201.

71) Рязанцева Д. В. Інноваційні процеси у сфері функціювання прикметника в сучасному українському медіатексті / Уч. Зап. Таврич. Нац. Ун-та ім. В.И. Вернадського, 2012. - Т.24 (63). - №4. - Ч.1. - с. 177-181.

72) Рязанцева Д. В. Граматикалізація категорії оцінки як наслідок взаємодії філософських категорій: проекція – категорія ступенів порівняння / Мова і культура. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. — С. 41–47.

73) Рязанцева Д. В. Порушення норми при ступенюванні прикметників / Культура слова: [зб. наук. праць] / [за заг. ред. проф. С.Я. Єрмоленко]. — К.: Наукова думка, 2012. - №74. - с. 70-74.

74) Рязанцева Д. В. Ступені порівняння прикметників як ефективний засіб створення граматичного значення оцінки (на матеріалі сучасної української публіцистики) / Вісник Дніпроп. Ун-ту. Серія "Мовознавство". № 11. / (відп. Ред. Т.С. Пристайко). - Дніпропетровськ: Вид. ДДУ, 2012. - Вип. 17. - т.2. - с.155-161.

75) Овчарова О.М. Роль засобів художньої літератури у формуванні особистості майбутнього вчителя / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 13. Проблеми трудової та професійної підготовки:зб. наукових праць. - К.: НПУ імені Драгоманова, 2012. - Випуск 9 - с.130-136.

76) Уварова Т.Ю. Педагогічна діагностика евдемоністичної вихованості старшокласників// Вісник національного університету оборони України: зб. наукових праць. 2 (33) 2013. – Київ - 2013. С. 156 - 158.

77) Гирич З.І. Сучасний стан і динаміка розвитку освітнього середовища в тюркомовних країнах СНД // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко та ін.- Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 17. – С.209-215.

78) Приходько А.М. Використання блог-технології у процесі викладання російської мови як іноземної// // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв′язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна № 22.- 2013.– С. 202-208.

79) Кісіль Л.М. Сутність навчання професійно-орієнтованого мовлення студентів // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв′язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна № 22.– 2013.– С. 134-141.

80) Божко Н.М. Дослідження певних особливостей імен артефактів та вивчення мови// Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв′язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна № 22.- 2013. – С. 51-59.

81) Рязанцева Д. В. Коротка та повна форма прикметника: особливості прагматичного значення // Вісник Київського славистичного університету. - № 6. - Київ, 2012, с. 151-156.

82) Дем'янова В,Г., Моргунова Н.С. Реалізація комунікативно-діяльнісного підходу при створенні посібника з російської мови як іноземного для технічних ВНЗ України // Наукові записки. Вип 107. Серія "Педагогічні та історічні науки": зб. наук. статей МОНМС України. Нац. Педагог. ун-т ім. П. Драгоманова. - Київ: Вид-во ім. Драгоманова, 2012. - 286 с. (с. 48-54).

83) Рязанцева Д. В. Функціонування етикетних формул із прикметником як їх складовим: відображення аксіологічних смислів / Д. В. Рязанцева // Мова. Культура. Взаєморозуміння : [зб. наук. праць] / [відп. ред. проф. Т. А. Космеда]. — Дрогобич : Коло, 2013. — Вип. ІІІ. — С. 87–98.

84) Резван О.О. Професійна ідентичність як результат рефлексивної діяльності особистості // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології /зб. наук праць Херсонського національного технічного університету . - Вип. 1 (8). - Херсон, 2013. - 427 с. (с. 351-354).

85) Резван О.О. Рефлексія особистих ресурсів випускника автомобільно-дорожньої галузі в процесі пошуку роботи // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / редкол.: Т.Ш. Сущенко - Запоріжжя, 2013. Вип. 30(83). - 611 с. (с. 307-313).

86) Резван О.О. Рефлексія як структурна складова компетентності саморозвитку майбутніх бакалаврів економіки // Науковий вісник / зб. наук праць Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. Вип. 3-4. - Одеса, 2013. - с. 294-298.

87) Манохіна Ю.Є. Оказіональні іменники із семантикою збірності (ІСЗ) в художніх текстах / Ю.Є. Манохіна // Дослідження з лексикології і граматики української мови : зб. Наук. Пр. / за ред. Проф.. А.М. Попівського. – Д.: Видавець Біла К.О., 2012. – Випуск 11. – С. 149-158.

88) Моргунова Н.С. Використання гри як засобу активізації мовленнєвої діяльності у процесі мовної підготовки іноземних студентів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / редкол.: Т.Ш. Сущенко - Запоріжжя, 2013. Вип. 30(83). - 611 с. (с. 237-243).

89) Божко Н.М. Міжкультурна компетентність та успішність навчального процесу у ВНЗ. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / редкол.: Т.Ш. Сущенко - Запоріжжя, 2013. Вип. 30(83). - 611 с. (с. 513-518).

90) Семененко І.Є. Розробка індивідуально-пізнавальних маршрутів іноземних студентів у процесі набуття ними професійної компетенції: зб. наук. праць / редкол.: Т.Ш. Сущенко - Запоріжжя, 2013. Вип. 28(81). - 614 с. (с. 570-575).

91) Семененко І.Є. Педагогічний супровід як психолого-педагогічна проблема: зб. наук. праць / редкол.: Т.Ш. Сущенко - Запоріжжя, 2013. Вип. 29(82). - 611 с. (с. 346-351).

92) Рязанцева Д. В. Функціонування ненормативних форм прикметників із префіксом най-: відображення аксіологічних смислів // Studia Ukrainica Posnanieniensia. — Zeszyt I. — Posnań, 2013. — С. 157–162.

93) Rezvan O.O. Personal Professional Reflection as Interdisciplinary Problem / International conference the Danube – axis of European identity, Romania, Moldova, Bulgaria, Ukraine. – Izmail, June 29, 2013. P.51-60.

94) Резван О.О. Формирование профессиональной позиции как результат рефлексии личностных ценностей педагога высшего учебного заведения // Аксиологический подход в образовании: теория и практика: международный сб. научных трудов \ под общ ред. М.И. Лукьяновой, Е.А. Лодатко. - Черкассы - Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 504 с., с. 59-63.

95) Манохіна Ю.Є. Проблема языкового статуса имен существительных со значением собирательности / Теория и практика языковой коммуникации: Материалы V Международной научно- методической конференции / отв. Ред. Т.М. Рогожникова - Уфа: УГАТУ, 2013. - с. 318-323.

96) Моргунова Н.С. Психологические особенности осуществления самостоятельной работы как отдельного вида деятельности // Актуальные направления научных исследований ХХІ века: теория и практика (сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции).- ВГЛТА, 2013. - № 1 (1). – С.78-87.

97) Резван О.А. Технология формирования профессионально-рефлексивной позиции будущих специалистов транспортной отрасли экономики // Актуальные направления научных исследований ХХІ века: теория и практика (сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции).- ВГЛТА, 2013. - № 1 (1). – С.93-101.

98) Семененко И.Е. Психолого-педагогическое сопровождение иностранных студентов в условиях обучения в вузе Украины // Актуальные направления научных исследований ХХІ века: теория и практика (сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции).- ВГЛТА, 2013. - № 1 (1). – С.101-108.

99) Божко Н.М. Семантическая парадигма – один из важнейших концентров научных идей современной эпохи // Актуальные направления научных исследований ХХІ века: теория и практика (сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции).- ВГЛТА, 2013. - № 1 (1). – С.167-176.

100) Демьянова В.Г., Моргунова Н.С. Формирование социокультурной компетенции иностранных студентов, обучающихся в Украине, в процессе изучения русского языка // Актуальные направления научных исследований ХХІ века: теория и практика (сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции).- ВГЛТА, 2013. - № 1 (1). – С.176-183.

101) Кисиль Л.Н. Ситуативность как важный компонент в обучении профессионально-ориентированной диалогической речи // Актуальные направления научных исследований ХХІ века: теория и практика (сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции).- ВГЛТА, 2013. - № 1 (1). – С.191-197.

102) Рязанцева Д.В. Активное функционирование девиантных форм имени прилагательного как проблема преподавания Украинского языка как иностранного // Актуальные направления научных исследований ХХІ века: теория и практика (сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции).- ВГЛТА, 2013. - № 1 (1). – С.211-217.

103) Цимбал Т.Н. Современные компьютерные технологии в организации самостоятельной работы студентов при изучении русского языка как иностранного // Актуальные направления научных исследований ХХІ века: теория и практика (сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции).- ВГЛТА, 2013. - № 1 (1). – С.223-231.