Протягом 2012 календарного року викладачами кафедри опубліковано 13 наукових статей:

1. Моргунова Н.С. Метакогнітивні здібності як внутрішній чинник організації самостійної роботи студентів. Наука і освіта №9/СV, листопад 2011. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. Психологія. Тематичний спецвипуск: "Когнітивні процеси та творчість". С.174-178.

2. Гирич З.І.Організація самостійної роботи майбутніхінженерів-педагогів при вивченні педагогічних дисциплін. Новий колегіум. - № 3. -2011.- с. 20-26.

3. Уварова Т.Ю. Деякі аспекти евдемоністичного виховання дітей у вальфдорфській школі. Збірник наукових праць"наукові записки кафедри педагогіки. Випуск ХХХІХ. Харків, 2012. с. 161-167.

4. Моргунова Н.С. Когнітивно-регулятивний чинник організації самостійної роботи в навчальній діяльності студентів. Сковороди. Психологія. - Харків: ХНПУ, 2012. - Вип. 44. Част. І. - с. 163-169.

5. Моргунова Н.С. Психологічні особливості адаптації до навчання у ВНЗ студентів з різним рівнем саморегуляції. Актуальні проблеми психології:Збірник наукових праць Інституту психології ім Г.С.Костюка НАП України. - К.: Видавництво "Фенікс", 2012. т. ХІІ. Психологія творчості. Вип. 15. - Част. ІІ. - с. 225-231.

6. Бондаренко В.В., Бондаренко Л.Н. Міжкультурний контакт як фактор мотивації під час навчання будь-якій мові як іноземній. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 29: збірник наукових праць / за ред. В.І. Гончарова. – К.: Видавництво НПУім. М.П. Драгоманова, 2011. – 257 с. (с. 30-33).

7. Попеленко А.А., Плоткин В.И., Комышан А.И. Апробація рейтингової системи «Студент» . Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії, Випуск 7 (97), Харків,2011. с. 148-149.

8. Ткаченко І.В. Мова як один із засобів підвищення ефективності національного виховання. Харків: ХДАК, 2011. – С.96-98.

9. Резван О.О. Проблема рефлективності у формуванні особистої життєвої позиції. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за заг. ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, чл. - кор В.І. Лозової. - Харків: 2011. - Вип. 40. - 182 с., с.36-41.

10. Ткаченко І.В. Культурологічна складова як чинник виховання інженерів-педагогів. Сучасні аспекти виховання студентської молоді: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 5-6 квітня 2012 року (м. Харків). – Харків: ХНАМГ, 2012. – С.190-192.

11. Чепурна В.О. Формированиеэтико-эстетических ориентаций у студентов технических спеціальностей. Тезисы Международной научно-практической конференции "Возрождение духовности в современном мире: взаимодействие Церкви и образования", 26-27 апреля 2012 г. Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. c. 94-97c.( 432 с.).

12. Ткаченко І.В. Морально-етичне виховання студентської молоді. Тезисы Международной научно-практической конференции "Возрождение духовности в современном мире: взаимодействие Церкви и образования", 26-27 апреля 2012 г. Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. - c.327-330.

13. Бондаренко В.В., Бондаренко Л.Н. Лингво -культурологические особенности преподавания русского языка иностранным студентам. Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали V Міжнародної науково-практи-чної конференції. – Л.: ЛДУ БЖД, 2012. – 248 с. (с.27).