Історія кафедри від заснування до сьогодення

1974 року в Харківському автодорожньому інституті при кафедрі іноземних мов було засновано секцію російської мови як іноземної (РЯІ) з метою мовної підготовки іноземних студентів для навчання у вузах Радянського Союзу, яку 1977 року було розширено в кафедру під керівництвом доц. Н.М. Амстиславської. Першими викладачами - засновниками кафедри російської мови як іноземної були Н.М. Амстиславська, Н.Ф.Полякова, Л.І. Фетісова, Т.В. Педан. З 1978 року кафедру очолювала А.Є. Юрковська. За 8 років вона змогла створити працездатний, творчий колектив однодумців, який здійснював багатоаспектну роботу, спрямовану на навчання та виховання іноземних громадян. Понад 2000 іноземців з 56 країн світу отримали мовну підготовку на цій кафедрі.Педагогічний колектив кафедри кваліфіковано, грамотно, сумлінно здійснював навчально-виховну роботу. Викладачі кафедри зі студентами не обмежувалися лише аудиторними заняттями, а й проводили різноманітну виховну роботу: цікаві тематичні вечори, олімпіади, екскурсії. До 1990 року викладачами кафедри здійснювалося викладання РЯІ в різних країнах світу. Починаючи з 1979 року, у довготермінових відрядженнях були: доц. Т.В. Педан, ст. викладач Л.Є. Солодова, В.В. Рубцова, В.Ю. Сівінський - в Афганістані, доценти Л. С. Безкоровайна та Т.Г. Копиткова - на Кубі, доц. Ю.Г. Ясницький - в Судані, доц. В.В. Бондаренко - у Польщі. З 1986 року кафедрою керувала доц. Т.В. Педан, яка зуміла не лише зберегти колектив кафедри, але і виступила з ініціативою ввести в навчальний процес ХАДІ гуманітарні дисципліни «Культура спілкування», «Основи педагогіки та психології» та інші, метою яких було формування і розвиток світогляду вітчизняних студентів. За роки свого існування розширення тематики наукових досліджень та методичної роботи кафедри в галузі психології та педагогіки сприяло зміні її назви. З 1994 року кафедра російської мови як іноземної стала кафедрою філології та педагогіки. Шість фахівців за цей час захистили кандидатські дисертації з проблем педагогіки і філології: Н.М. Амстиславська, Н.Ф. Полякова, Ю.Г. Ясницький, В.Г. Дем'янова, Л.С. Безкоровайна, Т.Г. Копиткова. Кафедра філології та педагогіки ХДАДТУ першою в Україні почала застосовувати комп'ютерну техніку для навчання іноземних студентів нерідної мови. Очолив цей методичний напрямок доц. Ю.Г. Ясницький, який розробив основи комп'ютерної мовної методики, створив комплекс комп'ютерних навчальних програм. Ці програми було презентовано на обласних, міжвузівських конкурсах, де вони здобували призові місця. Викладачі кафедри здійснювали навчання російської мови іноземних студентів основних факультетів ХАДІ, а також аспірантів і стажерів. Кращі студенти 5 курсу мали можливість пройти педагогічну підготовку з методики викладання російської мови як іноземної. В результаті вивчення спецкурсу студенти отримували сертифікати, які робили правомірним викладання ними РЯІ у себе на батьківщині. Таким чином, студенти мали можливість отримати в технічному вузі додаткову (педагогічну) спеціальність. 2003 року на кафедрі ТМ і РМ (автомобільний факультет, завідувач кафедри проф. М. А. Подригало) було відкрито спеціальність «Професійна освіта» за напрямом «Педагогічна освіта». Кафедра філології та педагогіки активно залучилася до підготовки студентів з психолого-педагогічних дисциплін.У зв'язку з організацією довузівської підготовки іноземців в ХНАДУ було створено факультет підготовки іноземних громадян (2005 р.). Це сприяло створенню автономних структурних підрозділів, до складу яких увійшла кафедра педагогіки та мовної підготовки. У 2007 році кафедра отримала уточнену назву - кафедра педагогіки, психології та мовної підготовки. З 2004 по 2012 рік кафедру очолювали д.пед.н., проф. В.М. Гриньова, д.пед.н. доц. В.М. Олексенко, к.пед.н., доц. В.В. Бондаренко. У цей період було розроблено методичні принципи організації підготовки інженерів-педагогів, активізовано наукову роботу молодих викладачів, створено наукові школи з педагогіки  та психології. З метою підвищення педагогічної кваліфікації викладачів-інженерів ХНАДУ при ФПК створено майстер-клас для молодих викладачів вузів. Протягом зазначеного періоду розпочато створення бібліотечного фонду кафедри.

З 1 вересня 2012 року кафедру педагогіки, психології та мовної підготовки було реструктуризовано, внаслідок чого з'явилися дві самостійні кафедри: 1) педагогіки та психології професійної підготовки; 2) мовної підготовки. Очолює кафедру к.п.н., доц. Н.С. Моргунова. Оновлена кафедра мовної підготовки направила свої зусилля на оптимізацію та інтенсифікацію навчального процесу, активізацію виховної та кураторської роботи. Викладачі кафедри систематично підвищують рівень наукової і педагогічної  підготовки, впроваджують інноваційні технології навчання (мультимедійні лекції, комп'ютерні програмні пакети, комп'ютерний контроль знань студентів), користуються міжнародними банками інформації через мережу Internet.  

2012 рік

2013 рік

2015 рік

2017 рік

2019 рік