Наукові публікації викладачів кафедри Філології та лінгводидактики за період 1.01.2019–31.12.2019

(до списку додані статті, які були отримані авторами у цей період 
та не фігурували у звіті за 2018 рік)

Монографії:

1. Natalia Opryshko     Erotic-osmotic complex as the essence of postmodernism: philosophical aspect New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. – 6th ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. – pp. 130-153 - 24 с.

Посібники (в т.ч. які мають Гриф МОН або Дозвіл ХНАДУ):

1. Безкоровайна Л.С, Штиленко О.Л., Штиленко В.Є. Наукова мова. Елементарно : навчальний посібник з наукового стилю мовлення : частина 1 (рос. мовою) Научная речь. Элементарно: учебное пособие по научному стилю речи: часть 1 [Электронное издание на CD-ROM. Один электр. опт.диск] / Харьков : ХНАДУ, 2019, обʼєм 0,609 Мб     0,609 Мб.

2. Артьомова О.І., Бондаренко В.В., Бондаренко Л.М. Краткий частотный словарь устойчивых выражений (русско-туркменско-английско-французский): Учебно-методическое пособие. Краткий частотный словарь устойчивых выражений (русско-туркменско-английско-французский): Учебно-методическое пособие / Харьков : ХНАДУ, 2020. – 198 с. 

Статті у фахових виданнях:

1. Артьомова О.І., Бондаренко Л.М. Сложности адаптации иностранных студентов при обучении в украинских вузах // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 67: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац.пед.ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2019. -330 с., - С.33-37.

2. Опришко Н.О. Французький постмодерністський роман про любов як інтертекст: «Платформа» Мішеля Уельбека  // Закарпатські філологічні студії. – Випуск 9. – Том 2. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 164-169.

3. Тараненко В.В., Доценко Т.Г. Межъязыковые формально-семантические соответствия в церковно-славянском и современном русском языках. Лексикографический анализ евангельской Притчи о сеятеле Русская филология. // Вестник Харьковского национального педагогического университета им. Г.С.Сковороды: науч.-метод. журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды; [редкол.: И.И. Степанченко (гл.ред) и др.]. Харьков: ХНПУ, 2019. № 3(69). - С. 38-46.

4. Тараненко В.В., Безкоровайна Л.С. Межъязыковые формально-семантические соответствия в церковно-славянском и современном русском языках. Лексикографический анализ евангельской Притчи о сплевелах Русская филология. // Вестник Харьковского национального педагогического университета им. Г.С.Сковороды: науч.-метод. журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды; [редкол.: И.И. Степанченко (гл.ред) и др.]. Харьков: ХНПУ, 2019. № 4(70). - С. 26-31.

Статті:

1. Артьомова О.І., Ушакова Н.В. Змішане навчання УЯІ та РЯІ як форма організації навчального процесу на початковому етапі    Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами XIV Міжнародної науково-практичної конференції ( 10 жовтня 2019 р.). - Харків: ХНАДУ, 2019. - С.13-18.

2. Безкоровайна Л.С., Штиленко О.Л. Логіко-смислові текстові структури у навчанні усному монологічному висловлюванню Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами XIV Міжнародної науково-практичної конференції ( 10 жовтня 2019 р.). - Харків: ХНАДУ, 2019. - С.22-26.

3. Бондаренко Л.М. Проблеми мобільності та соціалізації іноземних студентів при входженні в навчальний процес в Україні Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами XIV Міжнародної науково-практичної конференції ( 10 жовтня 2019 р.). - Харків: ХНАДУ, 2019. - С.286-289.

4. Гура В.О. Деякі особливості діагностичного мовного тестування Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами XIV Міжнародної науково-практичної конференції ( 10 жовтня 2019 р.). - Харків: ХНАДУ, 2019. - С.41-46.

5. Гура В.О. Особливості навчання іншомовного аудіювання Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами XIV Міжнародної науково-практичної конференції ( 10 жовтня 2019 р.). - Харків: ХНАДУ, 2019. - С.46-50.

6. Доценко Т.Г. Преподавание сложноподчиненного предложения на начальном этапе обучения РКИ Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами XIV Міжнародної науково-практичної конференції ( 10 жовтня 2019 р.). - Харків: ХНАДУ, 2019. - С.50-60.

7. Копиткова Т.Г.        Навчання діалогічному спілкуванню студентів-іноземців у навчально-професійній сфері Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами XIV Міжнародної науково-практичної конференції ( 10 жовтня 2019 р.). - Харків: ХНАДУ, 2019. - С.92-96.

8. Опришко Н.О. Українська мова як іноземна на початковому етапі: аспектне навчання Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами XIV Міжнародної науково-практичної конференції ( 10 жовтня 2019 р.). - Харків: ХНАДУ, 2019. - С.126-129.

9. Тараненко В.В. К вопросу возникновения лексической интерференции у студентов-франкофонов при изучении русского языка Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами XIV Міжнародної науково-практичної конференції ( 10 жовтня 2019 р.). - Харків: ХНАДУ, 2019. - С.174-177.

10. Малихіна Ю.О. Вивчення краєзнавчого матеріалу на уроках з української мови як іноземної Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами XIV Міжнародної науково-практичної конференції ( 10 жовтня 2019 р.). - Харків: ХНАДУ, 2019. - С.239-244.

11. Божко Н.М. Важные особенности педагогического общения с марокканской студенческой аудиторией Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць Міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 21 травня 2019 р. – Харків: ХНАДУ, 2019. –   С. 145-151.

12. Опришко Н.О. Розвиток латерального мислення в процесі підготовки студентів-іноземців (філологічний профіль навчання) // Scientific and pedagogic internship "Philological educationas a component of the educational system in Ukraine and EU countries": Internship proceedings, March 25 - April 5, 2019. Wloclawek, Republic of Poland. - Pp. 76-79.

13. Опришко Н.О. Постмодерністський феномен «смерті автора» та його переосмислення в літературі початку ХХІ століття: «таємниця» Юрія Андруховича Теорія та практика сучасної науки та освіти: матеріали Міжнародної наукової конференції 29-30 листопада 2019 р., м. Дніпро, 2019, Ч.1 / Наук.ред. О.Ю.Висоцький. - Дніпро: СПД "Охотнік", 2019. - С.245-249.

14. Оробінська М.В. Особливості підготовки філологів-викладачів рідної мови як іноземної // Scientific and pedagogic internship "Philological educationas a component of the educational system in Ukraine and EU countries": Internship proceedings, March 25 - April 5, 2019. Wloclawek, Republic of Poland. - Pp. 79-81.

Тези доповідей:

1. Артьомова О.І. «Змішане навчання» як один з перспективних напрямків в освіті Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 28 лютого – 1 березня 2019 року. – Харків: ХНАДУ, 2019. – 272 с. – С. 11-13.

2. Артьомова О.І., Ушакова Н.В.  Особливості навчання іноземних студентів початкового етапу письмового мовлення з використанням мультимедійних програм Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2019. – С. 27-31.

3. Безкоровайна Л.С., Штиленко О.Л. Традиційні та інноваційні технології в навчанні мови іноземних студентів: співвідношення і застосування Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 28 лютого – 1 березня 2019 року. – Харків: ХНАДУ, 2019. – 272 с. – С. 22-26.

4. Безкоровайна Л. С., Штиленко О. Л. Образование на английском языке: предварительные итоги и трудности текущего периода Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2019. – С. 37-41.

5. Бондаренко Л.М. Професійні складові компетентності викладача мови іноземцям Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 28 лютого – 1 березня 2019 року. – Харків: ХНАДУ, 2019. – 272 с. – С. 30-33.

6. Гайдей Е.И. Использование визуального контента на занятиях по научному стилю речи Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 28 лютого – 1 березня 2019 року. – Харків: ХНАДУ, 2019. – 272 с. – С. 43-46.

7. Гура В.А. Лингвистическая олимпиада как средство контроля учебных дострижений иностранных учащихся    Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 28 лютого – 1 березня 2019 року. – Харків: ХНАДУ, 2019. – 272 с. – С. 54-57.

8. Гура В.О. Модель диагностического тестирования по русскому языку как иностранному Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2019. – C. 102-103.

9. Доценко Т.Г. К вопросу изучения фразеологических единиц студентами-иностранцами на начальном этапе обучения РКИ Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 28 лютого – 1 березня 2019 року. – Харків: ХНАДУ, 2019. – 272 с. – С. 61-65.

10. Kopytkova T.G. The problems of learning dialogue in the classroom in Russian as a foreign language Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 28 лютого – 1 березня 2019 року. – Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 85-88.

11. Малихіна Ю.О. Особливості проведення заняття-екскурсії як засобу трансляції краєзнавчої інформації крізь призму основних видів комунікативної діяльності Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 28 лютого – 1 березня 2019 року. – Харків: ХНАДУ, 2019. – 272 с. – С. 123-127.

12. Opryshko N. The main characteristics of the intensive-communicative method of teaching Russian as Second Language: practical experience with students from the USA Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 28 лютого – 1 березня 2019 року. – Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 156-160.

13. Orobinska M. The usage of “choiceboard” at second language classes Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 28 лютого – 1 березня 2019 року. – Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 160-162.

14. Попова А.И. Использование сервиса Google Arts&Culture в профессионально-коммуникативной подготовке китайських студентов Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 28 лютого – 1 березня 2019 року. – Харків: ХНАДУ, 2019. – 272 с. – С. 178-183.

15. Ушакова Н.В. Використання новітніх інформаційних технологій як засіб індивідуалізації самостійної роботи студента-іноземця Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 28 лютого – 1 березня 2019 року. – Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 225-228.

16. Шарапова О.В. Гугл Клас – революція в освіті Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 28 лютого – 1 березня 2019 року. – Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 257-259.

17. Безкоровайна Л. С., Штиленко О. Л.         Методичний потенціал адаптивного розмовника для іноземних студентів XXIII Міжнародна науково-практична конференція «Викладання мов у закладах вищої освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки» 6-7 червня 2019 р., доступ: www-center.univer.kharkov.ua/ru/tezis/tezis_2019.pdf, С. 5-7.

18. Гайдей К.І. Потенціал використання графічних та схематичних матеріалів на заняттях із наукового стилю мовлення XXIII Міжнародна науково-практична конференція «Викладання мов у закладах вищої освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки» 6-7 червня 2019 р. доступ: www-center.univer.kharkov.ua/ru/tezis/tezis_2019.pdf, С. 19-21.

19. Опришко Н.О. Мультимедийные и Интернет-технологии как метод закрепления лексики и контроля ее изучения XXIII Міжнародна науково-практична конференція «Викладання мов у закладах вищої освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки» 6-7 червня 2019 р., доступ: www-center.univer.kharkov.ua/ru/tezis/tezis_2019.pdf, С. 70-73.

20. Опришко Н.О. Использование возможностей сервиса Google Classroom при обучении лексике в преподавании русского языка как иностранного на начальном этапе Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания. Материалы ІІ Международной научно-практической конференции Минск, 21-29 марта 2019. Минск : 2019. - С. 245-252.

21. Опришко Н.О. Mind-Mapping как эффективное средство изучения лексики и грамматики иностранного языка: из опыта преподавания РКИ/УКИ Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2019. – С. 282-285.

22. Оробінська М. В. Использование физических упражнений при изучении иностранного язика Иностранные языки : инновации, перспективы исследования и преподавания. Материалы ІІ Международной научно-практической конференции Минск, 21-29 марта 2019. Минск : 2019. - С. 252-257.

Публікації зі студентами:

1. Го Ліцзюнь (Китай), Попова А.І. Использование проектной методики на занятиях по развитию устной речи китайских студентов-филологов Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами XIV Міжнародної науково-практичної конференції ( 10 жовтня 2019 р.). - Харків: ХНАДУ, 2019. - С.209-215.

2. Буссета Мухамед Аюб (Марокко), ст. викл. Ушакова Н.В. Особенности арабских сказок // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті: Збірник тезнаукових доповідей : ХХ Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р., м. Харків. - Харків : Нац. Аерокосм. Ун.-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ", 2019. - Ч. ІІ. – С. 25-27.

3. Муфлех Ашраф (Марокко), доц. Штиленко О.Л. Невербальные способы коммуникации в русской и арабской лингвокультурах // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті: Збірник тез наукових доповідей : ХХ Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р., м. Харків. - Харків : Нац. Аерокосм. Ун.-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ", 2019. - Ч. ІІ. - С. 27-29.

4. Захі Аюб (Марокко), Ісса Мохаммед (Палестина), доц. Оробінська М. В Новейшие технологии в освоении космоса // Роль науки в развитии общества: Матеріали 27-ої межвузівської науково-практичної конференції іноземних студентів 18 квітня 2019 р. м. Харків. - Харків : НТУ "ХПІ", 2019. - С. 12-13.

5. Лю Шанхон (Китай), ст. викл. Попова А.І. Значение цвета в дизайне // Роль науки в развитии общества: Матеріали 27-ої межвузівської науково-практичної конференції іноземних студентів 18 квітня 2019 р. м. Харків. - Харків : НТУ "ХПІ", 2019. - С. 42-44.

6. Лю Шанхон (Китай), ст. викл. Попова А.І. Заимствование англицизмов на -ing из сферы компьютерных технологий // Мовна особистість та культура у сучасному інформаційному просторі - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 4 квітня 2019 р. - Харків: ХНАДУ, 2019. - С. 14-18.

7. Ель Аіссауі Аюб (Марокко), ст. викл. Артьомова О.І. Структурно-семантический анализ французских фразеологизмов // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : Збірник тез наукових доповідей : ХХ Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р., м. Харків. - Харків : Нац. Аерокосм. Ун.-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ", 2019. - Ч. ІІ. - С. 29-31.

8. Лі Інхан (Китай), ст. викл. Попова А.І. Тема любви в китайском народном эпосе "Лян Шаньбо и Чжу Инта // Роль науки в развитии общества: Матеріали 27-ої межвузівської науково-практичної конференціїї іноземних студентів 18 квітня 2019 р., м. Харків. - Харків : НТУ "ХПІ", 2019. - С. 47-49.

9. Усалах Халід (Марокко), ст. викл. Гура В.О. Семантика арабских имен: национально-культурные особенности // Роль науки в развитии общества: Матеріали 27-ої межвузівської науково-практичної конференціїї іноземних студентів 18 квітня 2019 р., м. Харків. - Харків : НТУ "ХПІ", 2019. - С. 65-67.

10. Бібши Шимаа (Марокко), викл. Писаревська О.В. Репрезентация характера человека в украинских пословицах и поговорках // Роль науки в развитии общества: Матеріали 27-ої межвузівської науково-практичної конференціїї іноземних студентів 18 квітня 2019 р., м. Харків. - Харків : НТУ "ХПІ", 2019. - С. 47-49.

11. Ель Марзухі Салахеддін (Марокко), ст. викл. Малихіна Ю.О. Трудности в изучении русских фразеологизмов // Роль науки в развитии общества: Матеріали 27-ої межвузівської науково-практичної конференціїї іноземних студентів 18 квітня 2019 р., м. Харків. - Харків : НТУ "ХПІ", 2019. - С. 68-70.

12. Захі Аюб (Марокко), ст. викл. Доценко Т.Г. Современная городская архитектура барокко: традиции и новации // Діалог культур як засіб пізнання світу, щлях до взаєморозуміння: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів 17 квітня 2019 р., м. Харків. - Харків : ХНУБА, 2019. - С. 66 – 68.

13. Мессак Ашраф (Марокко) ст. викл. Гура В.О. Уникальные архитектурные сооружения мира // Діалог культур як засіб пізнання світу, щлях до взаєморозуміння: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів 17 квітня 2019 р., м. Харків. - Харків: ХНУБА, 2019. - С. 111 – 113.

14. Чу Шеньже (Китай), ст. викл. Попова А.І. Уличное искусство в Китае // Діалог культур як засіб пізнання світу, щлях до взаєморозуміння : Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів 17 квітня 2019 р., м. Харків. - Харків : ХНУБА, 2019. - С. 151-153.

15. Чу Шеньже (Китай), Дзен Ланді (Китай), ст. викл. Попова А.І. Особенности интернета в Китае // Мовна особистість та культура у сучасному інформаційному просторі - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 4 квітня 2019 р. - Харків: ХНАДУ, 2019. - С. 7-9.

16. Тенкенг Мбогнінг Фред Ароль (Камерун), Уламбаяр Целмег (Монголія), доц. Безкоровайна Л.С. Мости: інноваційні та традиційні технології в будівництві // Мовна особистість та культура у сучасному інформаційному просторі - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 4 квітня 2019 р. - Харків: ХНАДУ, 2019. - С. 3-7.

17. Нінга Саге Сорел (Камерун), доц. Штиленко О.Л. Использование ресурсов сети интернет при изучени русского языка как иностранного // Мовна особистість та культура у сучасному інформаційному просторі - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 4 квітня 2019 р. - Харків: ХНАДУ, 2019. - С. 9-11.

18. Ісса Ахмед (Палестина), cт. викл. Малихіна Ю.О. Функционирование заимствований из сферы информационных технологий в русском языке // Мовна особистість та культура у сучасному інформаційному просторі - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 4 квітня 2019 р. - Харків: ХНАДУ, 2019. - С. 20-25.

19. Отгонмунх Даваадорж (Монголія), викл. Гайдей К.І. Эмодзи – универсальный язык визуальной коммуникации // Мовна особистість та культура у сучасному інформаційному просторі - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 4 квітня 2019 р. - Харків: ХНАДУ, 2019. - С. 18-20.

20. Аюб Захі (Марокко), Дріф Хамза (Марокко), доц. Оробінська М.В. Новые слова в русском языке // Мовна особистість та культура у сучасному інформаційному просторі - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 4 квітня 2019 р. - Харків: ХНАДУ, 2019. - С. 25-28.

21. Аіт Лаамін Абдулрахман (Марокко), Дарраз Фахд (Марокко), доц. Штиленко О.Л.  Английские заимствования в русском языке // Мовна особистість та культура у сучасному інформаційному просторі - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 4 квітня 2019 р. - Харків: ХНАДУ, 2019. - С. 28-31.

22. Мотіа Маріам (Марокко), Ель Бахі Нізар (Марокко), викл. Гайдей К.І. Компьютерные игры как способ речевой практики // Мовна особистість та культура у сучасному інформаційному просторі - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 4 квітня 2019 р. - Харків: ХНАДУ, 2019. - С. 31-33.

23. Азмі Наржис (Марокко), Бішаві Фазея (Палестина), доц. Опришко Н.О. История символа «@» и его метафоры в национальных языковых картинах // Мовна особистість та культура у сучасному інформаційному просторі - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 4 квітня 2019 р. - Харків: ХНАДУ, 2019. - С. 33-38.

24. Схаірі Сана (Марокко), Цинь Сяосюань (Китай), ст. викл. Доценко Т.Г. Этимология названий месяцев в русском и украинском календарях // Мовна особистість та культура у сучасному інформаційному просторі - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 4 квітня 2019 р. - Харків: ХНАДУ, 2019. - С. 38-44.

25. Насер Сухейб (Йорданія), ст. викл. Артьомова О.І. Відображення французького національного характеру у фразеологізмах // Мовна особистість та культура у сучасному інформаційному просторі - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 4 квітня 2019 р. - Харків: ХНАДУ, 2019. - С. 44-47.

26. Ндіай Ель Хаджі Мамаду (Сенегал), ст. викл. Малихіна Ю.О. Языковая ситуация в Сенегале // Мовна особистість та культура у сучасному інформаційному просторі - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 4 квітня 2019 р. - Харків: ХНАДУ, 2019. - С. 47-50.

27. Усалах Халід (Марокко), Меззат Маруан (Марокко), викл. Гайдей К.І. Компьютерная зависимость: болезнь двадцать первого века // Мовна особистість та культура у сучасному інформаційному просторі - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 4 квітня 2019 р. - Харків: ХНАДУ, 2019. - С. 52-55.

28. Туев Церенпунцаг (Монголія), ст. викл. Бондаренко Л.М. Образование как основа развития Монголии // Мовна особистість та культура у сучасному інформаційному просторі - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 4 квітня 2019 р. - Харків: ХНАДУ, 2019. - С. 58-62.

29. Ужетті Ібрагім (Марокко), Беннсар Мулай Хішам (Марокко), ст. викл. Ушакова Н.В. Символика фитонимов в украинской и арабской культурах // Мовна особистість та культура у сучасному інформаційному просторі - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 4 квітня 2019 р. - Харків: ХНАДУ, 2019. - С. 62-66.

30. Сунь Цзянь (Китай), ст. викл. Доценко Т.Г. Индустрия жемчуга в Китае // Мовна особистість та культура у сучасному інформаційному просторі - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 4 квітня 2019 р. - Харків: ХНАДУ, 2019. - С. 66-68.

31. Бунгаб Манал (Марокко), доц. Безкоровайна Л.С. Вільні економічні зони: цілі створення та перспективи розвитку в Марокко // Мовна особистість та культура у сучасному інформаційному просторі - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 4 квітня 2019 р. - Харків: ХНАДУ, 2019. - С. 97-101.

32. Рассам Мустафа (Марокко), Баскар Бадр (Марокко), ст. викл. Тараненко В.В. Спортивный менеджмент: история и современность // Мовна особистість та культура у сучасному інформаційному просторі - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 4 квітня 2019 р. - Харків: ХНАДУ, 2019. - С. 104-107.

33. Ахмад Шаік (Палестина), доц. Копиткова Т.Г. Природно-географические особенности Украины // Мовна особистість та культура у сучасному інформаційному просторі - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 4 квітня 2019 р. - Харків: ХНАДУ, 2019. - С. 107-110.

34. Афіа Хішам (Марокко), Укмі Дрісс (Марокко), доц. Оробінська М.В.  Научные открытия Харькова     // Мовна особистість та культура у сучасному інформаційному просторі - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 4 квітня 2019 р. - Харків: ХНАДУ, 2019. - С. 110-112.

35. Нізар Ель Бахі (Марокко), Акеркау Амін (Марокко), ст. викл. Бондаренко Л.М.         Марокко на пути из пришлого в будущее // Мовна особистість та культура у сучасному інформаційному просторі - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 4 квітня 2019 р. - Харків: ХНАДУ, 2019. - С. 116-119.