Наукові публікації викладачів кафедри Філології та лінгводидактики за період 1.01.2018–31.12.2018

(до списку додані статті, які були отримані авторами у цей період 
та не фігурували у звіті за 2017 рік)

Публікації у фахових виданнях

1. Artiomova O.,Ivanova V., Nezovibatko O. The problemjf creating the distance learning courses for foreign students at the initial stage of studying // Автомобильный транспорт. /Сборник научных трудов. Вып 41. -Харьков: ХНАДУ, 2018. - С.140-146.

2. Kopytkova T.Н., Formation of professional competence for the bachelors in transportation technologies / T.Н. Kopytkova, D.M. Kopytkov // Педагогічні науки. Збірник наукових праць. – №84 (1). – 2018. – С. 114 – 118.

3. T.H. Kopytkova, D.M.Kopytkov. The use of Innovative technologies in the transportation industry manager's training // Педагогічні науки. – 2018. – Вип. LXXXI. – Том 1. – C. 160 – 163.

4. Авдєєнко Ю.І., Шандиба О.В. Система контроля профессиональных знаний и методика оценки уровня подготовки иностранных студентов, обучающихся инженерным дисциплинам // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. праць / ред. кол.: С.М.Прийма (голов. ред.) та ін. – Мелітополь: Вид-во „Мелітополь”,2018. – (Серія „Педагогіка”; вип. 21 (2)). С. 12-20.

5. Артёмова О.И, Иванова В.А., Незовибатько О.В. Жанровые разновидности стихотворений в прозе И.А. Бунина // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського. Серія "Філологія. Соціальні комунікації".Том29(68).№3, Київ.2018.-с.96-101.

6. Артёмова О.И., Иванова В.А., Незовибатько О.В. Жанровое своеобразие стихотворения в прозе "Качели" И.А. Бунина // Науковий журнал "Вчені записки ТаврійськогоНаціонального університету ім. В.І. Вернадського.Серія: Філологія. Соціальні комунікації". Том 29 (68) №1 2018 - Київ, 2018. -С. 137-142.

7. Безкоровайна Л.С. Пояснювальна методична семантизація лексики як складова частина змісту навчання іноземних студентів російської та української мов // Науковий Вісник Міжнародного Гуманітарного Університету Cерія: ФІЛОЛОГІЯ  Науковий збірник No 35 том 1, Одеса, 2018 - С.4-7.

8. Безкоровайная Л.С., Штыленко Е.Л. Обучение неподготовленному  монологическому  высказыванию на основе проблемных ситуаций // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського. Серія "Філологія. Соціальні комунікації".Том29(68).№3, Київ.2018.-с.18-25.

9. Бондаренко Л.Н. Особенности формирования социокультурного минимума для иностранных студентов, обучающихся в украинских вузах // Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб. Наук. Пр. - Харків: ХНАДУ, 2017. - Вип.8. - С.5-13.

10. Гура В.А. Контроль уровня языковой компетенции иностранных студентов подготовительного факультета // Русская филология.Вестник Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды. Харьков, 2018.№4(66).- с.50-55.

11. Гура В.О. Особливості впровадження лінгводидактичного тестування у процесі навчання іноземної мови // Вісник ХНАДУ. Вип.83. Харків: ХНАДУ, 2018. С. 59-65.

12. Доценко Т.Г. Педагогический дизайн в практике преподавания русского языка как иностранного // Науковий Вісник Міжнародного Гуманітарного Університету. Cерія: ФІЛОЛОГІЯ  Науковий збірник No 35 том 1, Одеса, 2018 - С.25-30.

13. Опришко Н.О. Роман "Дванадцять обручів"Юрія Андруховича:містифікація біографії як спосіб проявлення орфіко-нарцисичної осмози // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського.Серія "Філологія. Соціальні комунікації".Том29(68).№3, Київ.2018.-с.788-96.

14. Оробинская М.В. Глубина текста как средство оценки адекватности перевода // Русская филилогия. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды. Харьков, 2018. #2 (64).- С. 3-8.

15. Оробінська М. Аналіз твору Джеймса Джойса «Джакомо Джойс» з огляду на глибину тексту // Лінгвістичні студії/Lingvistic Studies: зб.наук.праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; гол.ред.А.П.Загнітко. - Вінниця: ДонНУім. Василя Стуса,2018.- Вип.35. - С.119-122.

16. Оробінська Марія, Безкоровайна Любов. Порівняльний аналіз твору Джеймса Джойса «Джакомо Джойс» та його перекладу // Лiнгвiстичнi студiї / Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; гол. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2018. – Вип. 36. – с.67-72.

17. Попова А.И. Креолизация учебных текстов в практике преподавания РКИ // Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб. Наук. Пр. - Харків: ХНАДУ, 2017. - Вип.8. - С.67-79.

18. Солодова Л.Є. Банальные и небанальные тексты в обучении иностранцев русскому язику // Русская филология.Вестник Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды. Харьков, 2018.№3(65). С.47-51.

19. Тараненко В.В. Евангельская притча в контексте обучения чтению на церковнославянском языке // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського. Серія "Філологія. Соціальні комунікації".Том29(68).№2, Київ.2018.-с.7-11.

20. Тараненко В.В. Лексикографический опыт сопоставления межъязыковых формально-семантических соответствий церковнославянского и русского языков // Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды. Харьков, 2018.№4(66).- с.22-28

21. Штиленко О.Л. Угрупування лексики за рівнем інтенсивності ознаки як основа формування лексичних навичок // Науковий Вісник Міжнародного Гуманітарного Університету Cерія: ФІЛОЛОГІЯ  Науковий збірник No 35 том 1, Одеса, 2018 - С.58-62.

22. Штиленко Олена. Модальна характеристика мовленнєвого типу «роздум» // Лiнгвiстичнi студiї / Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; гол. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2018. – Вип. 36. – с.93-97.

Публікації в інших наукових збірниках

1.  Kopytkova T. Methodological aspect of foreign students' education to the scientific style of speech at the initial stage // Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб. наук. пр. – Харків : ХНАДУ, 2018. – Вип. 9. – С.64-70.

2. Kopytkova T. On the issue to create the computer versions of textbooks at the initial stage // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 15-16 лютого 2018 року. – Харків: ХНАДУ, 2018. – С.135-140.

3. Opryshko N., Rodrigues R. The intensive course of the language training: methods and approaches // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 15-16 лютого 2018 року. – Харків: ХНАДУ, 2018. – С.192-197.

4. Авдеенко Ю.И. Изучение сложных слов в аспекте русского языка  как иностранного // Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб. наук. пр. – Харків : ХНАДУ, 2018. – Вип. 9. – С.5-9.

5. Авдеенко Ю.И. История формирования суффикса -ск в сложных прилагательных // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 15-16 лютого 2018 року. – Харків: ХНАДУ, 2018. – С.3-9.

6. Артьомова О.І., Іванова В.О., Незовибатько О.В. Використання ігрових технологій на початковому етапі навчання російської і української мови як іноземної // Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб. наук. пр. – Харків : ХНАДУ, 2018– Вип. 10. – С.5-10.

7. Артьомова О.І., Іванова В.О., Незовибатько О.В. Письмові роботи на заняттях з російської мови як іноземної на початковому етапі навчання // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 15-16 лютого 2018 року. – Харків: ХНАДУ, 2018. – С. 33-38

8. Безкоровайна Л.С., Штиленко В.О. Використання питально-відповідних комплексів з метою  управління процесом формування мовної  компетенції іноземних учнів // Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб. наук. пр. – Харків : ХНАДУ, 2018. – Вип. 10. – С.10-16.

9. Безкоровайная  Л.С., Штыленко Е.Л. Повышение качества обучения научному стилю речи // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 15-16 лютого 2018 року. – Харків: ХНАДУ, 2018. – С.41-47.

10. Безкоровайная Л.С., Штыленко В.Е., Штыленко Е.Л. Педагогический такт в работе со студентами-иностранцами // Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. - Х.: ХНУБА, 14 грудня 2017 р. - С.28-32.

11. Бондаренко Л. Н., Князева И.А. Формирование социокультурного минимума иностранных студентов // Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб. наук. пр. – Харків : ХНАДУ, 2018. – Вип. 9. – С.17-24.

12. Бондаренко Л.Н. Проблематика в отборе и оптимизации заданий в курсе русского языка как иностранного // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 15-16 лютого 2018 року. – Харків: ХНАДУ, 2018. – С.56-62.

13. Гайдей К.И. Использование видеоматериалов на занятиях по РКИ для развития коммуникативных навыков студентов // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 15-16 лютого 2018 року. – Харків: ХНАДУ, 2018. – С.71-78.

14. Гайдей К.І. Курс з наукового стилю мовлення для студентів-іноземців початкового етапу навчання: складності викладання // Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб. наук. пр. – Харків : ХНАДУ, 2018. – Вип. 9. – С.24-30.

15. Гура В.А. Лингвострановедческий аспект преподавания РКИ на начальном этапе // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 15-16 лютого 2018 року. – Харків: ХНАДУ, 2018. – С.92-97.

16. Гура В.А. Разработка контролирующих материалов для проверки степени сформированности языковой компетенции  иностранных учащихся // Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб. наук. пр. – Харків : ХНАДУ, 2018. – Вип. 9. – С.30-35.

17. Демьянова В.Г. Условия успешного педагогического общения преподавателей и иностранных студентов в вузе. // Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: матеріали міжнар.наук.-метод. Семінару, м.Харків, 24 травня 2018р. - Харків: ФОП Іванченко І.С., 2018. -С.103-108.

18. Доценко Т.Г. Лингвокультурологический потенциал фразеологических единиц  в обучении иностранных студентов русскому языку // Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб. наук. пр. – Харків : ХНАДУ, 2018. – Вип. 9. – С.42-50

19. Доценко Т.Г. О дополнениях к комплексу мультимедийных авторских программ на тему «Глаголы движения» // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 15-16 лютого 2018 року. – Харків: ХНАДУ, 2018. – С.105-110.

20. Іванова В.О., Артьомова О.І., Незовибатько О.В. Использование приемов TPRS на начальном этапе  обучения РКИ // Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб. наук. пр. – Харків : ХНАДУ, 2018. – Вип. 10. – С.36-42.

21. Кальниченко Н.М. Драматургічний переклад // Handbook of Translation Studies (HTS) Online Volume 1 (2010), pp.94-104 Translation: October, 2017 ISSN 2210-4844 1 Режим доступу: https:// benjamins.com/online/hts/articles/dra 1.uk.

22. Кальниченко Н.М. Успішність оволодіння російською/ українською мовою як іноземною: фактори зовнішні та внутрішні // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 15-16 лютого 2018 року. – Харків: ХНАДУ, 2018. – С.123-130.

23. Кальниченко Н.М., Грінченко О.В. Чинники успішності опанування українською/російською мовою як іноземною // Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. - Х.: ХНУБА, 14 грудня 2017 р. - С.118-122.

24. Кальниченко Н.М., Хотяїнцева І.В. Підготовчі та мовленнєві вправи заудіювання на початковому етапі навчання іноземних студентівукраїнської /російської мові // Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 11-12 жовтня 2018 р. – Х. : ХНАДУ. – С.56-60.

25. Ковалева Г.М. Повышение речевой активности иностранных студентов на занятиях музыкальной фонетики // Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб. наук. пр. – Харків : ХНАДУ, 2018. – Вип. 9. – С.50-57.

26. Малихіна Ю.О. Використання мультимедійних навчальних програм для навчання лексики на уроках з РМ // Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. - Х.: ХНУБА, 14 грудня 2017 р. - С.164-166.

27. Малихіна Ю.О., Опришко Н.О. Work with the text at RSL classes using multimedia training programmes for vocabulary learning // Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 11-12 жовтня 2018 р. – Х. : ХНАДУ. – С.144.

28. Малыхина Ю.А. Работа над текстом на уроках РКИ с использованием мультимедийных учебных программ для обучения лексике // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 15-16 лютого 2018 року. – Харків: ХНАДУ, 2018. – С.162-169.

29. Опрышко Н.А. Развитие латерального мышления при языковой подготовке иностранных студентов на начальном этапе обучения // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. - Х.: ХНУБА, 13 грудня 2018р. -С.208-211.

30. Оробинская М.В. Использование дискуссии в преподавании РКИ // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 15-16 лютого 2018 року. – Харків: ХНАДУ, 2018. – С.197-204.

31. Оробинская М.В. Развитие креативности при изучении иностранного язика // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. - Х.: ХНУБА, 13 грудня 2018р. -С.211-213.

32. Оробинская М.В. Функционирование антропонимов в творчестве Егора Летова // Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб. наук. пр. – Харків : ХНАДУ, 2018. – Вип. 10. – С.58-63.

33. Оробинская М.В., Braud Gwenola Формирование национального самосознания на занятиях иностранного языка // Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб. наук. пр. – Харків : ХНАДУ, 2018. – Вип. 10. – С.63-68.

34. Писаревська К.В. Знайомство іноземних студентів з сучасними харківськими письменниками на прикладі Анатолія Перерви // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 15-16 лютого 2018 року. – Харків: ХНАДУ, 2018. – С.212-218.

35. Писаревська О. В. Аналіз мовленнєвих та екстралінгвістичних засобів сучасної української епіграми // Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб. наук. пр. – Харків : ХНАДУ, 2018. – Вип. 9. – С.86-91.

36. Попова А.И. Активизация речевой деятельности иностранных учащихся на интерактивном уроке // Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб. наук. пр. – Харків : ХНАДУ, 2018. – Вип. 10. – С.68-75.

37. Попова А.І. Перцептивні стратегії китайських студентів і візуалізація навчального матеріалу з РЯІ // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 15-16 лютого 2018 року. – Харків: ХНАДУ, 2018. – С.218-226.

38. Приходько А.М. Мультимедиа-технологии в обучении  русскому языку как иностранному (на примере мультимедийного учебного курса для иностранных студентов заочной формы обучения) // Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: матеріали міжнар.наук.-метод. Семінару, м.Харків, 24 травня 2018р. - Харків: ФОП Іванченко І.С., 2018. -С.69-74.

39. Солодова Л.Е. Использование ролевых игр на занятиях по русскому языку для активизации познавательной деятельности студентов  // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 15-16 лютого 2018 року. – Харків: ХНАДУ, 2018. – С.264-269.

40. Солодова Л.Е. К вопросу обучения иностранных студентов научному стилю речи на подготовительных факультетах // Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 11-12 жовтня 2018 р. – Х. : ХНАДУ. – С.202.

41. Тараненко В.В. Игровые формы обучения РКИ с использованием интерактивных компьютерных технологий // Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. - Х.: ХНУБА, 14 грудня 2017 р. - С.287-289.

42. Тараненко В.В. Интерактивные методы комментирования текста на уроках РКИ студентов  // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 15-16 лютого 2018 року. – Харків: ХНАДУ, 2018. – С.269-274.

43. Тараненко В.В. Принципы создания учебного сопоставительного словаря межъязыковых лексических соответствий // Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб. наук. пр. – Харків : ХНАДУ, 2018. – Вип. 9. – С.91-97.

44. Уварова Т.Ю. Навчальні екскурсії в аспекті формування в іноземних студентів соціокультурної компетенції // Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: матеріали міжнар.наук.-метод. Семінару, м.Харків, 24 травня 2018р. - Харків: ФОП Іванченко І.С., 2018. -С.109-114.

45. Ушакова Н.В. Особливості використання мультимедійних технологій під час навчання аудіювання // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 15-16 лютого 2018 року. – Харків: ХНАДУ, 2018. – С.279-284.

46. Ушакова Н.И. Направления оптимизации академической адаптации образовательных мигрантов в вузах Украины // Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб. наук. пр. – Харків : ХНАДУ, 2018. – Вип. 10. – С.87-95.

47. Шарапова Е.В. Педагогическая поддержка при организации самостоятельной учебной деятельности иностранных студентов на довузовском этапе обучения // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 15-16 лютого 2018 року. – Харків: ХНАДУ, 2018. – С.299-303.

48. Шарапова О.В., Радван Арафа. Особливості впровадження концепції навчання протягом життя в освітній простір арабських країн  на сучасному етапі // Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб. наук. пр. – Харків : ХНАДУ, 2018. – Вип. 10. – С.104-109.