Наукові публікації викладачів кафедри Філології та лінгводидактики за період 1.01.2017–30.12.2017

(до списку додані статті, які були отримані авторами у цей період
та не фігурували у звіті за 2016 рік)

Безкоровайна Л.С

 1. Безкоровайная Л.С., Штыленко В.Е., Штыленко Е.Л. Обучение устной монологической речи на основелогико-смысловых схем текста // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С. 25-29

2.  Безкоровайная Л.С., Штыленко В.Е., Штыленко Е.Л. «Интервью» в системеобучения усному общению // Русскийязык в мировом и культурномпространствеЕвропы и мира: Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет. МатериалыVIIМеждународной научной конференции. – T. II. – Варшава, Из-во Варшавского университета, 2017. – С.326-330.

3. БезкоровайнаЛ.С., Штиленко О.Л., Штиленко В.Є. Забезпечення єдиного мовного режиму в навчальному процесі на початковому етапі навчання // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків: ХНАДУ, С. 268-272.

 

Копиткова Т.Г.

1. KopytkovaT.G.Ontheissueofnewlearningtechnologiesinteachinglanguagestoforeignstudents. //  Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С.128-130

2. Kopytkova T.G. Foreignstudentstraininginthescientificlanguageattheinitialstage//Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків: ХНАДУ, С. 244-248

 

Штиленко В.Є.

1. Штыленко В.Е., Безкоровайная Л.С., Штыленко Е.Л. Лексический аспект учебно-профессиональнойадаптациииностранныхстудентов // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 15 грудня 2016 р. – С.13-15.

2. Штыленко В.Е. Коммуникативно-сильныеодиночныепредложения в учебномнаучномтексте. // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки: Тези  XXI Міжнароднщї науково-практичної конференції. 1 -2 червня 2017 року. - Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017. - С.102-104.

 

Штиленко О. Л.

1. Штиленко О.Л., БезкоровайнаЛ.С., Штиленко В.Є. Використання навчального комплексу "Глобус" для організації самостійної роботи студентів початкового етапу навчання. // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі6 матеріали міжнар. Наук.-метод. Семінару, м. Харків, 17 травня 2017р. - Харків: ХНАДУ, 2017. - С.6-9.

1. Штыленко Е.Л., Безкоровайная Л.С., Штыленко В.Е. Логико-смысловая структура сюжетного текста в обученииустной речи. //  Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки: Тези  XXI Міжнароднщї науково-практичної конференції. 1 -2 червня 2017 року. - Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017. - С. 8-10.

 

Опришко Н.О.

1. Опришко Н.О. До питання створення навчального посібника з української мови як іноземної для студентів початкового етапу навчання ФПІГ ХНАДУ. // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі6 матеріали міжнар. Наук.-метод. Семінару, м. Харків, 17 травня 2017р. - Харків: ХНАДУ, 2017. - С.73-77.

2. Опрышко Н.А. Методика электронноготестирования при изучении лексики русскогоязыкакакиностранного на начальномэтапе. // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 15 грудня 2016 р. – С.123-126.

3. Опришко Н.О. Зміст факультативного курсу української мови для іноземних студентів підготовчого відділення: лексичний аспект. // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С. 201-204.

 

Шарапова О.В.

1. Шарапова О.В. Підготовка іноземних студентів у контексті концепції навчання протягом життя  // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків: ХНАДУ, С. 393-396

 

Артьомова О.І.

1.Артьомова О. І., Іванова В.А., Незовибатько О.В.Особливості оптимізації навчального процесу при навчанні РМІ на початковому етапі // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С.15-21.

2. Артьомова О. І., Іванова В.А., Незовибатько О.В. Формування комунікативної компетенції студентів-іноземців на підготовчому факультеті // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків: ХНАДУ, С. 412-415.

 

Бондаренко Л.М.

1.Бондаренко В.В., Бондаренко Л.М. Формування соціальної компетентності в іноземних студентів технічних ВНЗ. // Всеукраїнська науково-методична конференція "Аспекти формування освітньої діяльності у вищих учбових закладах на території України, 23 березня, 2017р. - С.66-67.

2. Бондаренко Л.М. Особливості процесу адаптації іноземних студентів до навчання у ВНЗ України // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С.40-42.

3. Бондаренко В.В., Бондаренко Л. М. Формування навичок комунікативно-мовленнєвої діяльності іноземних студентів у навчальному процесі. // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки: Тези  XXI Міжнароднщї науково-практичної конференції. 1 -2 червня 2017 року. - Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017. - С.15-17.

4. Бондаренко Л.М. Соціокультурні аспекти навчання мови іноземних студентів // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Збірник наукових праць. Вип.77. – Харків. – 2017. – С. 30-37.

5. Бондаренко Л.Н., Бондаренко В.В. Фразеологизм как инструмент активизации речевой деятельности иностранных студентов (на материале русского языка как иностранного) // Материалы VIМеждународной научной конференции «Слово в интерпретации языковеда и переводчика». Институт восточнославянской филологии Гданьского университета. – С. 117-124.

6. Бондаренко Л.М. Суб’єктнийпідхід до навчального процесу з точки зору викладання мови іноземним студентам // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків: ХНАДУ, С. 280-283.

 

Гура В.О.

1. Гура В.А. Организация ученого материала в сборнике адаптационных тестов для иностранных студентов подготовительного факультета. // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С.70-72.

2.  Гура В.О. Про раціональну мінімізацію мовного матеріалу для навчання наукового стилю мовлення іноземних студентів-початківців. // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки: Тези  XXI Міжнароднщї науково-практичної конференції. 1 -2 червня 2017 року. - Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017. - С.36-38.

3. Гура В.О.Багаторівневий мовний тест: особливості складання та застосування  // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків: ХНАДУ, С. 112-115.

4. Гура В.О. Деякі особливості моделювання структури мовного тесту для масового тестування // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків: ХНАДУ, С. 44-47.

 

Доценко Т.Г.

1.Доценко Т.Г. К вопросу об использовании лексико-грамматических презентаций по теме «Глаголы движения» на занятиях по РКИ на на чальном этапе обучения иностранных студентов. // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С.76-79.

2. Доценко Т.Г. О комплексе мультимедийных авторских программ на тему «Глаголы движения» в процессе преподавания РКИ на начальном этапе обучения // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків: ХНАДУ, С. 60-66.

 

Іванова В.О.

1. Іванова В.О., Артьомова О.І., Незовибатько О.В. Використання текстів за спеціальністю на уроках РМІ початкового етапу навчання // Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцяи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30-31 березня 2017р.). - Харків: Вид. Рожко С.Г., 2017. - С.3-8.

 

Кальниченко Н.М.

1. КальниченкоН.М. До російсько-українського діалогу: художній переклад 1917-1956 рр. // Матеріали XVI науковоїконференції "Каразинські читання. Людина. Мова. Комунікація."3.02.2017. -Харків. ХНУ ім. Каразіна - с. 68-71.

2. Кальниченко Н.М.Орієнтація навчальної програми на компетентності студента. //  Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С.107-110.

3. Кальниченко Н.М. Контроль процесу навчання російській мові як іноземній з боку студента // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків: ХНАДУ, С. 66-68.

4. Кальниченко Н.Н., Гринченко Е.В. Компетентностный подход к содержанию программ обучения РКИ // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків: ХНАДУ, С. 68-72.

 

Ковальова Г.М.

1.  Ковальова Г.М. Функціональні особливості російської мови при викладання музичної фонетики // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків: ХНАДУ, С. 72-78.

 

Малихіна Ю.О.

1. Малыхина Ю.А. Особенностиработы с лексикой на уроках украинскогоязыкакакиностранного // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С. 156-161.

2. Малихіна Ю.О. Знайомство з українською культурою як чинник готовності студентів-іноземців до міжкультурної комунікації. // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки: Тези  XXI Міжнароднщї науково-практичної конференції. 1 -2 червня 2017 року. - Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017. - С.70-72.

 

Незовибатько О.В.

1. Незовибатько О.В.,  Артьомова О.І., Іванова В.О. Щодо створення підручників з російської (української) мови як іноземної // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків: ХНАДУ, С. 265-268

 

Попова А.І.

1.Попова А.И.Экранная презентация лексики на занятиях по РКИ: механизмывосприятия и запоминания. //  Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С.219-224

2. Попова А.И. Поликодовые тексты как дидактическое средство формирования социокультурной компетенции иностранных студентов // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків: ХНАДУ, С. 353-357

 

Солодова Л.Є.

1. Солодова Л.Є. Словотворення як один з аспектів навчання наукового стилю мовлення на підготовчому факультеті // Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцяи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30-31 березня 2017р.). - Харків: Вид. Рожко С.Г., 2017. - С.18-22

2. Солодова Л.Є. К вопросу об организации самостоятельной работы иностранных студентов на подготовительном факультете. // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі6 матеріали міжнар. Наук.-метод. Семінару, м. Харків, 17 травня 2017р. - Харків: ХНАДУ, 2017. - С.94-98.

3. Солодова Л.Є. Використання відеоматеріалів в аудиторній і позааудиторній роботі з іноземними студентами // Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі (збірник наукових праць). – Випуск 4. – Суми: Сумський університет, 2017. – С. 262-267

4. Солодова Л.Е. Типичные ошибки в речи монгольских студентов при обучении русскому языку // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків: ХНАДУ, С. 168-172

 

Тараненко В.В.

1. Тараненко В.В. Особенности организации комментированного текста на экране SMARTboard. // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 15 грудня 2016 р. – С.164-166.

2. Тараненко В.В. Игровые формы обучения РКИ с использованием SMARTboard. // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С.301-303.

3. Тараненко В.В. К проблеме структуры комментария учебного художественного текста на уроках РКИ // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків: ХНАДУ, С. 172-175.

 

Ушакова Н.В.

1. Ушакова Н.В. Лінгвістичні характеристики наукової лекції як основа навчання аудіювання. // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі (міжпредметні зв'язки) . Наукові дослідження. досвід. Пошуки. // Збірник наукових праць.  -  Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2016. - Випуск № 29. - С. 135 – 147. 

2. Ушакова Н.В.К вопросу об обученииаудированиютекстанаучного стиля речи. // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С.313-319.

3. Ушакова Н.В. Специфика речевых упражнений при обучении аудированию на нчальном этапе изучения русского языка как иностранного // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків: ХНАДУ, С. 203-207.

 

Оробінська  М.В.

1.Orobinska M.V., Haidei K.I. Speaking club as the method of speaking skills improving. // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки Збірник наукових праць. Випуск 30 - Харків 2017- с. 24-33.

2. Оробинская М.В. Использование дискуссионно-игрового метода для развития разговорных навыков студентов (на примере игры «Мафия»). // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С.204-207.

 

Писаревська К.В.

1. Pisarevskaya O. V. Cоmicinthe poetry of Anatoly Pererva. // Nowoczesnaedukacja: filozofia, innowacja; doświadczenie” (Польща). WSIiU i CEASC.  – С.24-31.

 

Гайдей К.І.

1. Гайдей Е.И. Использование квеста во внеаудиторной работе при обучении руському язику как иностранному на начальном этапе. // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С.58-63.

 

Було опубліковано 54 статті та тез у співавторстві зі студентами у ВНЗ України, у тому числі:

1. Ель БагниСамия (Марокко),  Л.С. Безкоровайна Університети-лідери у світовому освітньому процесі, або де здобути академічну університетську освіту // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.4-8.

2. Фахери Техрани Анита (Иран), Е.Л. Штыленко Система образования Ирана // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.12-15.

3. ГанбатНамуунгерэл (Монголия),Л.Н. Бондаренко Высшее образование в Монголии // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.15-18.

4. Силфи Ибрагим (Марокко), Н.Н. Кальниченко О системе высшего образования в Марокко // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.18-20.

5. Лагру Амин (Марокко),  В. Е. Штыленко Личность преподавателя в учебном и воспитательном процессе в вузе // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.22-27.

6. Госни Исмаил (Марокко),  В. Е. Штыленко Приметы и суеверия в студенческой среде // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.30-34

7. Эль Махбуб Али (Марокко),  Л.Н. Бондаренко История экономического развития Марокко // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.34-37.

8. Аль Малхи Исмаил (Марокко),  О.И. Артёмова Марокканский базар как зеркало Марокко // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.37-40.

9. АитБихи Мохаммед (Марокко),  Н.Н. Кальниченко Фермерство в Марокко // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.40-43.

10. Бузики Алае (Марокко), Е.И. Гайдей COP-22 в Марракеше: шаги Марокко в мировой экологической политике // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.43-46.

11. Гошаев Ашикходжа (Туркменистан) ,  В.А. Гура Национальные праздники современного Туркменистана // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.46-48.

12. Билел Бен Гара (Тунис), В.А. Гура Древняя Бизерта вчера и сегодня // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.48-49.

13. НегарСейеди (Иран),  Л.С. Безкоровайная Национально-культурный аспект персидских народных сказок // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.49-61.

14. Белоунсі Фадуа (Марокко),  В.О.Іванова Тбуріда – фольклорний фестиваль кінноїмайстерності в Марокко // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.61-63.

15. Луи Оноре Зогбелему (Гвинея),  Н.Н. Кальниченко Национальные традиции музыкальной культуры в странах западного побережья Африки // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.63-65.

16. МаСян (Китай),  Н.Н. Кальниченко Гендерное равноправие в бизнесе Китая // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.65-70.

17. Бай Ес-Саадіа (Марокко), Т.Г. Копиткова Туризм у Марокко // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.70-72.

18. Нго Чи Дат (Вьетнам),  Ю.А. Малыхина Стратегии развития транспортной системы Вьетнама // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.76-79.

19. Мба Дахабу Ідрісс (Камерун),  О.В. Незовибатько Посмішка як засіб невербального спілкування // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.79-82.

20. БуаішаАшраф (Марокко),  О.В. Незовибатько Невербальні засоби комунікації в процесі спілкування представників різних культур // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.82-85.

21. Сахихи Басма (Марокко), Н.А. Опрышко Архитектура мусульманского мира: основные элементы и архитектурные формы // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.85-88.

22. Тузани Бадр (Марокко),  М.В. Оробинская Семейное право в Коране // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.88-91.

23. Шаба Фатима Эззахра (Марокко),  Л.Е. Солодова Григорий Сковорода – педагог, философ, поэт // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.91-93.

24. ДорлигЭрдене (Монголия), В.В. Тараненко Адресная система Монголии // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.98-101.

25. Эль Отмани Мохаммед (Марокко),В.В. Тараненко Транспортная инфраструктура Марокко как важная составляющая развития туризма // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.101-104.

26. Ли Цзялинь (Китай), Н.В. Ушакова Традиционная китайская еда // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.112-114.

27. БуананАйша (Марокко),  Н.В. Ушакова Неповторимая Ужда: история и современность // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.114-116.

28. Эль УалиТарик (Марокко), М.В. Оробинская Традиционная архитектура городского пространства в Марокко // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.116-118.

29. АфриОссама (Марокко), доцент Е. Л. Штыленко Рукопожатие как невербальное средство общения // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.118-121.

30. Эль Гузи Шеймаа (Марокко),  Н.Н. Кальниченко Философия тхэквондо как вида боевого искусства // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.121-124.

31. Буя Аюб (Марокко),  О.І. Артьомова Порівняльний аналіз ідіом російської та французької мов // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.124-127.

32. Ушинди ДонДю Вин (Конго), Е.И. Гайдей Языковая ситуация в Демократической Республике Конго // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.127-130.

33. Ахмад Абу Аль-Нур (Иордания),  Е.И. Гайдей Приемы запоминания иностранной орфографии // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.130-133.

34. Ровшенов Кувват (Туркменистан),  В.А. Гура Отражение аксиологических принципов в фольклоре туркменского народа // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.133-135.

35. ГунгорКадир (Турция),  Т.Г. Доценко Тюркизмы в русском и украинском языках // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.139-142.

36. Рамуши Реда (Марокко), Н.А. Опрышко Особенности порядка слов в английском, французском и русском языках // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.142-146.

37. Ель МамуніЯссір (Марокко), Н.О. Опришко Особливості мови Інтернет-спілкування // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.150-153.

38. БугуффаЗакария (Марокко),  М.В. Оробинская Амазигский язык как диалект народов Северной Африки // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.153-156.

39. АссуелШуаиб (Марокко),  А.И. Попова Редупликация в русском языке // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.156-158.

40. Бен АбдерразекКаутар (Марокко), А.И. Попова Эпонимы в медицинской терминологии // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.159-162.

41. АламАбделмалек (Марокко),  Л.Е. Солодова Из истории марокканской поэзии // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.162-165.

42. Дума Анасс (Франция),  Е.В. Шарапова Языки Франции // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.165-168.

43. АуинтиМанал (Марокко),  Е.В. Шарапова Мультилингвизм в Марокко как социолингвистический феномен // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.168-171.

44. Аршiя Кхадем (Iран), В.О.Іванова Магіякольору в українській та арабській культурах // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.57-60.

45. Ария ДжарбанМохаммадХассан (Иран), Т.Г. Доценко Великий персидский поэт, философ, учёный Омар Хайям // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.52-57.

46. ЕкізБушра (Туреччина), Т.Г. Копиткова Національна кухня Туреччини // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.67-69.

47. Ганбат Намуунгерел (Монголія), Л.М.Бондаренко Харьков – «Smartcity» для иностранных студентов // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: Матеріали міжнар. наук.-теор. Конференції студ. Та аспір. 5-6 квітня 2017 року. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – С. 473-475.

48. Sahihi Basma (Moroc), Natalya O. Opryshko Female Students from Arabic Countries in Ukrainian Higher Education // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: Матеріали міжнар. наук.-теор. Конференції студ. Та аспір. 5-6 квітня 2017 року. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – С.465-466

49. Дума Анасс (Марокко), М.В.Оробинская Программы канадско-украинского молодёжного сотрудничества // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: Матеріали міжнар. наук.-теор. Конференції студ. Та аспір. 5-6 квітня 2017 року. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – С.475-477.

50. Ахмед Абу Шаммала (Палестина) Соціально-психологічна адаптація як фактор успішного навчання студентів-іноземців на початковому етапі // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: Матеріали міжнар. наук.-теор. Конференції студ. Та аспір. 5-6 квітня 2017 року. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – С.471-473.

51. Абубакар Кулібалі (Гвінея), Л.Є.Солодова Образование в Африканских странах южнее Сахары: достижения и проблемы // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: Матеріали міжнар. наук.-теор. Конференції студ. Та аспір. 5-6 квітня 2017 року. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – С.481-482.

52. Араіш Уадіа (Марокко), М.В.Оробінська Образовательные программы Фулбрайта для Украины // Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 6 квітня 2017 р. – Харків: ХНУБА, 2017. – С. 10-12.

53. Лабиад Хаула (Марокко), А.І.Попова Латинский язык и его значение для формирования терминосистемы языка науки // Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 6 квітня 2017 р. – Харків: ХНУБА, 2017. – С.68-70.

54. Коне Абу (Кот-д’Івуар), А.І.Попова Топонимы в этимологической истории названий химических элементов // Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 6 квітня 2017 р. – Харків: ХНУБА, 2017. – С.57-59.