Наукові публікації викладачів кафедри Філології та лінгводидактики за період 1.01.2016–31.12.2016

(до списку додані статті, які були отримані авторами у цей період 
та не фігурували у звіті за 2015 рік)

СТАТТІ ВАК

1. Писаревська К.В. Вплив творчого середовища на поетику Анатолія Перерви // Науковий вісник Миколаївського Національного університету імені В.О. Сухомлинського. Збірник праць. Філологічні науки (літературознавство). №17. -  2016. - С.191-197.

2. Писаревська К.В. Репрезентація образу дощу в поезії Анатолія Перерви // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки:(зб. наук. ст.)/(гол. Ред.. В.А. Зарва). - Бердянськ:ФОП Ткачук О.В., 2016. - Вип. Х. - С.167-175.

3. Haidei K.I., Orobinska M.V. Speaking club as the method of speaking skills improving. // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки Збірник наукових праць. Випуск 30 - Харків 2017- с. 24-33.

4. Ушакова Н.В. Лінгвістичні характеристики наукової лекції як основа навчання аудіювання. // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі (міжпредметні зв'язки) . Наукові дослідження. досвід. Пошуки. // Збірник наукових праць.  -  Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2016. - Випуск № 29. - С. 135 – 147.

 

СТАТТІ ПО УКРАЇНІ

1. Доценко Т.Г. Проблемы усвоения темы «Приставочные глаголы движения» иностранными студентами на начальном этапе обучения// Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016. – С.188-193.

1. Малихіна Ю.О. Організація самостійної роботи студентів з новим лексичним матеріалом на уроках української (російської) мови як іноземної // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016. – С.84-88

2. Гайдей Е.И., Оробинская М.В. Разговорный клуб как форма развития речевых навыков на начальном этапе обучения РКИ // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016. – С.178-182.

1. Бондаренко Л.М. Национальная культура как фактор мотивацииизученияиностранными студентами языкастраныобучения. // Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб. Наук. Пр. - Харків: "Міськдрук",2016. - Вип.7. -С.25-42.

1. Артьомова О. І., Іванова В.А., Незовибатько О.В.Особливості оптимізації навчального процесу при навчанні РМІ на початковому етапі // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С.15-21

2. Безкоровайная Л.С., Штыленко В.Е., Штыленко Е.Л.Обучениеустноймонологической речи на основелогико-смысловых схем текста // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С. 25-29

4. Гайдей Е.И. Использованиеквеставовнеаудиторнойработе при обучениирусскомуязыкукакиностранному на начальномэтапе. // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С.58-63

9. Малыхина Ю.А. Особенностиработы с лексикой на уроках украинскогоязыкакакиностранного // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С. 156-161

12. Попова А.И.Экраннаяпрезентация лексики на занятиях по РКИ: механизмывосприятия и запоминания. //  Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С.219-224

14. Ушакова Н.В.К вопросу об обученииаудированиютекстанаучного стиля речи. //  Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С.313-319

1. Артьомова О.І., Іванова В.О., Незовибатько О.В. Використання текстів за спеціальністю на уроках РМІ початкового етапу навчання // Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцяи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30-31 березня 2017р.). - Харків: Вид. Рожко С.Г., 2017. - С.3-8

2. Солодова Л.Є. Словотворення як один з аспектів навчання наукового стилю мовлення на підготовчому факультеті // Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцяи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30-31 березня 2017р.). - Харків: Вид. Рожко С.Г., 2017. - С.18-22

1. Опришко Н.О. До питання створення навчального посібника з української мови як іноземної для студентів початкового етапу навчання ФПІГ ХНАДУ. // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі6 матеріали міжнар. Наук.-метод. Семінару, м. Харків, 17 травня 2017р. - Харків: ХНАДУ, 2017. - С.73-77.

2. Солодова Л.Є. К вопросу об организациисамостоятельнойработыиностранныхстудентов на подготовительномфакультете. // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі6 матеріали міжнар. Наук.-метод. Семінару, м. Харків, 17 травня 2017р. - Харків: ХНАДУ, 2017. - С.94-98.

 

СТАТТІ У ДАЛЕКОМУ ЗАРУБІЖЖІ

1. Pisarevskaya O. V. CоmicinthepoetryofAnatolyPererva. // Nowoczesnaedukacja: filozofia, innowacja; doświadczenie” (Польща). WSIiU i CEASC.  –С.24-31.

2. Безкоровайная Л.С., Штыленко В.Е., Штыленко Е.Л. «Интервью» в системеобучения усному общению // Русскийязык в мировом и культурномпространствеЕвропы и мира: Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет. МатериалыVIIМеждународной научной конференции. – T. II. – Варшава, Из-во Варшавского университета, 2017. – С.326-330.

 

ТЕЗИ

1. Безкоровайная Л.С. Штыленко В.Е., Штыленко Е.Л. Развитиеречевойактивности на начальномэтапеобучения студентов-иностранцев // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016. – С. 12-15.

2.  Безкоровайная Л.С.Актуальные проблемы обучения научной речи на этапе предвузовской подготовки //  «Лингвокультурологическая парадигма в процессе обучения русскому и украинскому языкам в вузе и школе»: Материалы международного научно-методического семинара. - С.4-7

1. Копиткова Т.Г. Оволодіння навичками діалогічного спілкування іноземних студентів в навчально-професійній сфері // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016. – С.68-71.

1. Штыленко В.Е., Безкоровайная Л.С., Штыленко Е.Л. Учёт национального культурно-страноведческого опыта при развитии речевых навыков и умений // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016. – С.18-21.

1. Штыленко Е.Л., Безкоровайная Л.С., Штыленко В.Е. Обучениеписьменной речи иностранныхстудентов: этапыформирования умений и навыков // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016. – С.15-18.

1. Артемова О.И., Иванова В.А., Незовибатько О.В.К вопросу об адаптациистудентов-иностранцев // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016. – С. 286-288.

1. Бондаренко Л.М. Термінологічне забезпечення навчання російської мови як іноземної в умовах білінгвістичного мовного простору // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016. – С.27-29

1. Гура В.О. Лексика з національно-культурним компонентом семантики як основа для формування лінгвокраїнознавчої компетенції іноземних студентів-початківців // Південь України у вітчизняній та європейській історії: матеріали 3 Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 вересня 2016р., м. Одеса) ред. Кол.: Цубенко В.Л.(гол.ред.), Хмарський В.М. (заст. Гол. Ред.) . - Одеса: Астропринт, 2016. - с.439-442.

2.  Гура В.О. Мовні та мовленнєві граматичні навички: специфіка формування та функціонування // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016. – С.42-44.

1. Иванова В.А., Артёмова О.И., Незовибатько О.В. Использование мультипликационных фильмов на начальном этапе обучения русскому языку // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016. – С.163-166.

2. Кальниченко Н.М. Функціональний підхід до навчання російської/української мови як іноземної з використанням елементів перекладу // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016. – С.195-198.

1.  Ковалёва Г.М. Песня – лучшее фонетическое упражнение по обучению произношению и корректировке труднопроизносимых звуков у иностранных студентов на начальном этапе обучения // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016. – С.198-200.

2. Попова А.І. Дидактичний потенціал візуалізації навчальної інформації на уроках РМІ засобами SMARTboard // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016. – С.239-242.

1. Солодова Л.Е. Использование игр при формировании фонетических навыков и умений на занятиях по русскому языку // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016. – С.124-127.

1. Тараненко В.В. К вопросу о методике комментирования текста в иностранной аудитории с помощью средств SMARTboard // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016. – С.252-254.

1. Ушакова Н.В. Жанровые особенности лекции как вида учебной деятельности иностранных студентов // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016. – С.261-263.

2. Оробинская М.В.  Использование игрового метода для повышения уровня коммуникативной адаптации студентов-иностранцев на начальном этапе обучения русскому языку // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016. – С.231-234.

2. OlenaSharapova, ViktoriaNadeina. Mainfactorsinfluencingtheacquisitionofasecondlanguageasapartofeducationalprocess. // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016. – С.157-160.

5. Писаревська К.В. Аналіз мовленнєвих та екстралінгвістичних засобів сучасної української байки // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016. – С.108-111.

1. Гайдей Е.И. Семантическое поле в линвокультурологическойинтерпретации: антропоцентрический аспект // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016. – С.34-37

1. Безкоровайная Л.С., Штыленко В.Е., Штыленко Е.Л. Лексический аспект учебно-профессиональнойадаптациииностранныхстудентов // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 15 грудня 2016 р. – С.13-15.

2. Опрышко Н.А. Методика электронноготестирования при изучении лексики русскогоязыкакакиностранного на начальномэтапе. // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 15 грудня 2016 р. – С.123-126.

3. Тараненко В.В. Особенностиорганизациикомментированноготекста на экранеSMARTboard. // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 15 грудня 2016 р. – С.164-166.

1. Н.М.Кальниченко. До російсько-українського діалогу: художній переклад 1917-1956 рр. // Матеріали XVI науковоїконференції "Каразинські читання. Людина.Мова.Комунікація."3.02.2017. -Харків. ХНУ ім. Каразіна - с. 68-71

1.Бондаренко В.В., Бондаренко Л.М. Формування соціальної компетентності в іноземних студентів технічних ВНЗ. // Всеукраїнська науково-методична конференція "Аспекти формування освітньої діяльності у вищих учбових закладах на території України, 23 березня, 2017р. - С.66-67

 

3. Бондаренко Л.М. Особливості процесу адаптації іноземних студентів до навчання у ВНЗ України // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С.40-42

5. Гура В.А.Организацияучебногоматериала в сборникеадаптационныхтестов для иностранныхстудентовподготовительногофакультета. // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С.70-72

6. Доценко Т.Г.К вопросу об использованиилексико-грамматическихпрезентаций по теме «Глаголыдвижения» на занятиях по РКИ на начальномэтапеобученияиностранныхстудентов. // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С.76-79

7. Кальниченко Н.М.Орієнтація навчальної програми на компетентності студента. //  Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С.107-110

8. KopytkovaT.G.Ontheissueofnewlearningtechnologiesinteachinglanguagestoforeignstudents. //  Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С.128-130

10. Опришко Н.О.Зміст факультативного курсу української мови для іноземних студентів підготовчого відділення: лексичний аспект. // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С.201-204

11. Оробинская М.В.Использованиедискуссионно-игрового метода для развитияразговорныхнавыковстудентов (на примереигры «Мафия»). //  Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С.204-207

13. Тараненко В.В.Игровыеформыобучения РКИ с использованиемSMARTboard. //  Матеріали Всеукраїнського науково-методичного  семінару "Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам". - С.301-303

 

1. БезкоровайнаЛ.С., Штиленко В.Є., Штиленко О.Л. Використання навчального комплексу "Глобус" для організації самостійної роботи студентів початкового етапу навчання. // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі6 матеріали міжнар. Наук.-метод. Семінару, м. Харків, 17 травня 2017р. - Харків: ХНАДУ, 2017. - С.6-9

1. Безкоровайная Л.С., Штыленко В.Е, Штыленко Е.Л. Логико-смысловая структура сюжетного текста в обученииустной речи. //  Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки: Тези  XXI Міжнароднщї науково-практичної конференції. 1 -2 червня 2017 року. - Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017. - С. 8-10.

2. Бондаренко В.В., Бондаренко Л. М. Формування навичок комунікативно-мовленнєвої діяльності іноземних студентів у навчальному процесі. // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки: Тези  XXI Міжнароднщї науково-практичної конференції. 1 -2 червня 2017 року. - Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017. - С.15-17.

3. Гура В.О. Про раціональну мінімізацію мовного матеріалу для навчання наукового стилю мовлення іноземних студентів-початківців. // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки: Тези  XXI Міжнароднщї науково-практичної конференції. 1 -2 червня 2017 року. - Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017. - С.36-38.

4. Малихіна Ю.О. Знайомство з українською культурою як чинник готовності студентів-іноземців до міжкультурної комунікації. // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки: Тези  XXI Міжнароднщї науково-практичної конференції. 1 -2 червня 2017 року. - Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017. - С.70-72.

5. Штыленко В.Е. Коммуникативно-сильныеодиночныепредложения в учебномнаучномтексте. // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки: Тези  XXI Міжнароднщї науково-практичної конференції. 1 -2 червня 2017 року. - Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017. - С.102-104.

 

КОНФЕРЕНЦІЇ (проведені)

1.                Міжнародна науково-практична конференція «Проблемы и перспективыподготовкииностранныхстудентов» (6-7 жовтня 2016 р.)

2.                Всеукраїнський науково-методичний семінар (із міжнародною участю) «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам» (16 лютого 2017 р.)

3. Международнаянаучно-практическаястуденческаяконференция "Проблемы и перспективыакадемическойадаптациииностранныхстудентов" г. Харьков, 11 апреля2017 г.

4. Міжнародна наукова конференція «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі: міжпредметні зв’язки» (1-2 червня 2017 р.). - сумісно із ХНУ ім.В.Н.Каразіна

 

КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНА/СНД :

 

1. Міжнародна науково-практична конференція  «Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів», ХНАДУ,  6-7 жовтня

Доповіді:

-       К вопросу об адаптациистудентов-иностранцев, Артемова О.И., Иванова В.А., Незовибатько О.В.

-       Развитие речевой активности на начальном этапе обучения студентов-иностранцев - Безкоровайная Л.С. Штыленко В.Е., Штыленко Е.Л.

-       Обучение письменной речи иностранных студентов: этапы формирования умений и навыков - Безкоровайная Л.С. Штыленко В.Е., Штыленко Е.Л.

-       Учёт национального культурно-страноведческого опыта при развитии речевых навыков и умений - Безкоровайная Л.С. Штыленко В.Е., Штыленко Е.Л.

-       Семантическое поле в линвокультурологическойинтерпретации: антропоцентрический аспект - Гайдей Е.И.

-       Термінологічне забезпечення навчання російської мови як іноземної в умовах білінгвістичного мовного простору - Бондаренко Л.М.

-        Мовні та мовленнєві граматичні навички: специфіка формування та функціонування - Гура В.О.

-       Оволодіння навичками діалогічного спілкування іноземних студентів в навчально-професійній сфері  - Копиткова Т.Г.

-       Організація самостійної роботи студентів з новим лексичним матеріалом на уроках української (російської) мови як іноземної - Малихіна Ю.О.

-       Аналіз мовленнєвих та екстралінгвістичних засобів сучасної української байки - Писаревська К.В.

-       Использование игр при формировании фонетических навыков и умений на занятиях по русскому языку - Солодова Л.Е.

-       Mainfactorsinfluencingtheacquisitionofasecondlanguageasapartofeducationalprocess. OlenaSharapova, ViktoriaNadeina.

-       Разговорный клуб как форма развития речевых навыков на начальном этапе обучения РКИ - Гайдей Е.И., Оробинская М.В.

-       Проблемы усвоения темы «Приставочные глаголы движения» иностранными студентами на начальном этапе обучения -Доценко Т.Г.

-       Функціональний підхід до навчання російської/української мови як іноземної з використанням елементів перекладу - Кальниченко Н.М.

-       Песня – лучшее фонетическое упражнение по обучению произношению и корректировке труднопроизносимых звуков у иностранных студентов на начальном этапе обучения - Ковалёва Г.М.

-       Использование игрового метода для повышения уровня коммуникативной адаптации студентов-иностранцев на начальном этапе обучения русскому языку - Оробинская М.В

-       Дидактичний потенціал візуалізації навчальної інформації на уроках РМІ засобами SMARTboard - Попова А.І.

-       К вопросу о методике комментирования текста в иностранной аудитории с помощью средств SMARTboard - Тараненко В.В.

-       Жанровые особенности лекции как вида учебной деятельности иностранных студентов - Ушакова Н.В.

-       Использование мультипликационных фильмов на начальном этапе обучения русскому языку - Артёмова О.И., Иванова В.А., Незовибатько О.В.

 

2. Міжнародний науково-практичний семінар «Інновації і традиції у мовній підготовці іноземних студентів» (Харків, ХДТУБА, 15.12.2016):

Доповіді:

- Лексический аспект учебно-профессиональной адаптации студентов – Л.С.Безкоровайная, В.Е.Штыленко, Е.Л. Штыленко;

- Методика электронного тестирования  при идзучении русского языка как иностранного на начальном этапе – Н.А. Опрышко;

- Активізація пізнавальної діяльності іноземних студентів підготовчого факультету в навчально-виховному процесі – Л.Є.Солодова;

- Особенности организации комментированного текста на экране SMARTboard – В.В.Тараненко.

 

3. XVI наукова конференція "Каразинські читання. Людина.Мова.Комунікація." ("3.02.2017. -Харків. ХНУ ім. Каразіна).

Доповідь: До російсько-українського діалогу: художній переклад 1917-1956 рр. – Н.М.Кальниченко

 

4. Всеукраїнський науково-методичний семінар (із міжнародною участю) «Новітні технології у викладанні мов студентам-іноземцям» (16 лютого 2017 р.)

Доповіді:

- Особливості оптимізації навчального процесу при навчанні РМІ на початковому етапі - Артьомова О. І., Іванова В.А., Незовибатько О.В.

- Обучениеустноймонологической речи на основелогико-смысловых схем текста - Безкоровайная Л.С., Штыленко В.Е., Штыленко Е.Л.

- Особливості процесу адаптації іноземних студентів до навчання у ВНЗ України (Бондаренко Л.М.)

- Использованиеквеставовнеаудиторнойработе при обучениирусскомуязыкукакиностранному на начальномэтапе - Гайдей Е.И.

- Организацияучебногоматериала в сборникеадаптационныхтестов для иностранныхстудентовподготовительногофакультета - Гура В.А.

- К вопросу об использованиилексико-грамматическихпрезентаций по теме «Глаголыдвижения» на занятиях по РКИ на начальномэтапеобученияиностранныхстудентов - Доценко Т.Г.

- Орієнтація навчальної програми на компетентності студента - Кальниченко Н.М.

- Ontheissueofnewlearningtechnologiesinteachinglanguagestoforeignstudents - Kopytkova T.G.

- Зміст факультативного курсу української мови для іноземних студентів підготовчого відділення: лексичний аспект - Опришко Н.О.

- Использованиедискуссионно-игрового метода для развитияразговорныхнавыковстудентов (на примереигры «Мафия») - Оробинская М.В.

- Экраннаяпрезентация лексики на занятиях по РКИ: механизмывосприятия и запоминания - Попова А.И.

- Игровыеформыобучения РКИ с использованиемSMARTboard. - Тараненко В.В.

- К вопросу об обученииаудированиютекстанаучного стиля речи. - Ушакова Н.В.

 

5. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «СТРАТЕГІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В МОВНІЙ ОСВІТІ СУЧАСНОГО ВНЗ» 21 березня 2017 року Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Доповідь: Creation of artificial languages surrounding - Оробінська М.В.

 

6. Науково-методична конференція "Особливості викладання фахових дисциплін технічних спеціальностей - виклики часу та перспективи.21 березня 2017р."

Доповідь: Формування соціальної компетентності в іноземних студентів технічних ВНЗ - Бондаренко В.В., Бондаренко Л.М.

 

7. Всеукраїнська науково-методична конференція "Аспекти формування освітньої діяльності у вищих учбових закладах на території України, 23 березня, 2017р.

Доповідь: Формування соціальної компетентності в іноземних студентів технічних ВНЗ. - Бондаренко В.В., Бондаренко Л.М.

 

8. Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям" (Національний фармацевтичний університет, 30-31 березня 2017р.)

Доповіді:

- Використання текстів за спеціальністю на уроках РМІ початкового етапу навчання - Артьомова О.І., Іванова В.О., Незовибатько О.В.

- Словотворення як один з аспектів навчання наукового стилю мовлення на підготовчому факультеті – Солодова Л.Є.

 

9. Науково-методична та науково-технічна конференція ХНАДУ (11 травня 2017 р.)

Доповіді:

- Забезпечення організації самостійної роботи студентів з використання навчального комплексу з російської мови– Безкоровайна Л. С.

-  Щодо питання викладання наукового стилю мовлення - Копиткова Т. Г.

- Навчання діалогічному і монологічному мовленню студентів-іноземців на початковому етапі - Штиленко В.Є.

- Врахування специфіки контингенту іноземних студентів у процесі навчання на початковому етапі - Штиленко О.Л.

- Деякі особливості тренувальних вправ для навчання граматиці наукового мовлення іноземних-студентів початківців - Гура В.О.

- Класифікація і рівні проблем у методиці викладання РМІ в Україні - Бондаренко Л.М.

- Специфіка системи російської мови на заняттях з музичної фонетики - Ковальова Г.М.

- Навчання фонетиці на початковому етапі - Солодова Л.Є.

- Модель формування вмінь логіко-смислового аналізу навчального аудіо тексту - Ушакова Н.В.

- Щодо питання створення підручника з української мови для факультативного курсу - Опришко Н. О.

- Компетентісний підхід в організації підготовки іноземних студентів. -Шарапова О.В.

-  Організація самостійної роботи студентів з новим лексичним матеріалів на заняттях з української (російської) мов як іноземних. - Малихіна Ю.О.

- Використання ігрового методу для підвищення рівня комунікативної адаптації студентів-іноземців на початковому етапі навчання - Оробінська М.В.

-  Комічне у поезії А.Перерви - Писаревська К.В.

- Навчальні можливості гри на початковому етапі. - Гайдей К.І.

-  Щодо питання використання середовища Smartboard у роботі з текстом - Тараненко В.В.

- Візуалізація комунікативного мінімуму як засіб формування мовних навичок. - Попова А.І.

-Проблеми засвоєння теми «Дієслова руху» іноземними студентами початкового етапу навчання - Доценко Т.Г.

- Використання відеоматеріалів на початковому етапі вивчення РМІ - Кальниченко Н.М.

-Щодо питання створення дистанційного курсу РМІ для студентів-іноземців - Артьомова О.І.

-Впровадження дистанційного навчання на початковому етапі викладання РМІ - Іванова В.О.

-Використання елементів дистанційного навчання при вивченні наукового стилю мовлення - Незовибатько О.В.

 

10. Міжнародний науково-методичний семінар «Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі» (17 травня, Харків, ХНАДУ)

Доповіді:

- Використання навчального комплексу "Глобус" для організації самостійної роботи студентів початкового етапу навчання - БезкоровайнаЛ.С., Штиленко В.Є., Штиленко О.Л.

- До питання створення навчального посібника з української мови як іноземної для студентів початкового етапу навчання ФПІГ ХНАДУ – Опришко Н.О.

- К вопросу об организациисамостоятельнойработыиностранныхстудентов на подготовительномфакультете. – Солодова Л.Є.

 

11. Всеукраїнська науково-практична інтерент-конференція "Парадігма сучасної освіти XXI століття". Кам'янець-Подільський національний університет. 17-18 травня 2017 року

Доповідь: Комічне в поезії Анатолія Перерви - Писаревська О.В.

 

12. XXI Міжнародна науково-практична конференція "Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки" 1-2 червня 2017р. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Доповіді:

- Логико-смысловая структура сюжетного текста в обученииустной речи - Безкоровайная Л.С., Штыленко В.Е, Штыленко Е.Л.

- Формування навичок комунікативно-мовленнєвої діяльності іноземних студентів у навчальному процесі - Бондаренко В.В., Бондаренко Л. М.

- Про раціональну мінімізацію мовного матеріалу для навчання наукового стилю мовлення іноземних студентів-початківців - Гура В.О.

- Знайомство з українською культурою як чинник готовності студентів-іноземців до міжкультурної комунікації - Малихіна Ю.О.

- Коммуникативно-сильныеодиночныепредложения в учебномнаучномтексте - Штыленко В.Е.

- SpeakingClubastheMethodofSpeakingSkillsImproving - Haidei K., Orobinska M.

КОНФЕРЕНЦІЇ ДАЛЕКЕ ЗАРУБІЖЖЯ

 

1.VIMiędzynarodowakonferencjanaukowazcyklu «Słowo  z perspectywy językoznawcyi tłumacza (Gdańsk, 21.10.2016)

Доповідь: «Фразеологизмкакинструментактивизацииречевойдеятельностииностранныхстудентов (на материалерусскогоязыкакакиностранного)» -Бондаренко Л.М.  

 

МОНОГРАФІЇ

1. Оробинская М.В. С. Есенин и его окружение: А. Мариенгоф - Н. Клюев - С Клычков. Сопоставительный анализ лексики./Под ред И.И. Степанченко: коллективная монография. - Х.: Издатель Иванченко И.С., 2016. - 240с.

2. Бондаренко В.В., Бондаренко Л.Н., Безкоровайная Л. С., Штыленко В. Е.,

Штыленко Е.Л., Ушакова Н.В. Академическая адаптація образовательных мигрантов в стране обучения: монография [под ред. Н. И. Ушаковой]. – Х.:

ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. – 248 с.

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

Иванова В.А., Незовибатько О.В., Артёмова О.И. Учебное пособие по научному стилю речи для иностранных студентов начального этапа обучения (для самостоятельной работы студентов гуманітарного профиля). - Харьков: ХНАДУ, 2016. – 139 с.

 

 

ВИКЛАДАЧІ І СТУДЕНТИ!!!!!!

 

СТАТТІ (white) TEZY (yellow)

Університети-лідери у світовомуосвітньомупроцесі, або де здобутиакадемічнууніверситетськуосвіту

Ель БагниСамия (Марокко),  Л.С. Безкоровайна

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.4-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Система образования Ирана

ФахериТехрани Анита (Иран), Е.Л. Штыленко

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.12-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высшее образование в Монголии

ГанбатНамуунгерэл (Монголия),Л.Н. Бондаренко

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.15-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 О системе высшего образования в Марокко

Силфи Ибрагим (Марокко), Н.Н. Кальниченко

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.18-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Личность преподавателя в учебном и воспитательном процессе в вузе

Лагру Амин (Марокко),  В. Е. Штыленко

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.22-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приметы и суеверия в студенческой среде

Госни Исмаил (Марокко),  В. Е. Штыленко

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.30-34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История экономического развития Марокко

Эль Махбуб Али (Марокко),  Л.Н. Бондаренко

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.34-37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Марокканский базар как зеркало Марокко

Аль Малхи Исмаил (Марокко),  О.И. Артёмова

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.37-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фермерство в Марокко

АитБихи Мохаммед (Марокко),  Н.Н. Кальниченко

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.40-43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COP-22 в Марракеше: шаги Марокко в мировой экологической политике

БузикиАлае (Марокко), Е.И. Гайдей

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.43-46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Национальные праздники современного Туркменистана

ГошаевАшикходжа (Туркменистан) ,  В.А. Гура

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.46-48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДревняяБизерта вчера и сегодня

Билел Бен Гара (Тунис), В.А. Гура

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.48-49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Национально-культурный аспект персидских народных сказок

НегарСейеди (Иран),  Л.С. Безкоровайная

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.49-61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тбуріда – фольклорний фестиваль кінноїмайстерності в Марокко

БелоунсіФадуа (Марокко),  В.О.Іванова

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.61-63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Национальные традиции музыкальной культуры в странах западного побережья Африки

Луи Оноре Зогбелему (Гвинея),  Н.Н. Кальниченко

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.63-65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гендерное равноправие в бизнесе Китая

МаСян (Китай),  Н.Н. Кальниченко

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.65-70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Туризм у Марокко

Бай Ес-Саадіа (Марокко), Т.Г. Копиткова

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.70-72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стратегии развития транспортной системы Вьетнама

НгоЧи Дат (Вьетнам),  Ю.А. Малыхина

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.76-79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмішка як засібневербальногоспілкування

МбаДахабуІдрісс (Камерун),  О.В. Незовибатько

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.79-82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невербальнізасобикомунікації в процесіспілкуванняпредставниківрізних культур

БуаішаАшраф (Марокко),  О.В. Незовибатько

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.82-85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Архитектура мусульманского мира: основные элементы и архитектурные формы

Сахихи Басма (Марокко), Н.А. Опрышко

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.85-88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейное право в Коране

ТузаниБадр (Марокко),  М.В. Оробинская

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.88-91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Григорий Сковорода – педагог, философ, поэт

Шаба Фатима Эззахра (Марокко),  Л.Е. Солодова

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.91-93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Адресная система Монголии

ДорлигЭрдене (Монголия), В.В. Тараненко

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.98-101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Транспортная инфраструктура Марокко как важная составляющая развития туризма

Эль Отмани Мохаммед (Марокко),В.В. Тараненко

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.101-104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционная китайская еда

Ли Цзялинь (Китай), Н.В. Ушакова

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.112-114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неповторимая Ужда: история и современность

БуананАйша (Марокко),  Н.В. Ушакова

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.114-116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Традиционная архитектура городского пространства в Марокко

Эль УалиТарик (Марокко), М.В. Оробинская

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.116-118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рукопожатие как невербальное средство общения

АфриОссама (Марокко), доцент Е. Л. Штыленко

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.118-121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Философия тхэквондо как вида боевого искусства

Эль ГузиШеймаа (Марокко),  Н.Н. Кальниченко

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.121-124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняльнийаналізідіомросійської та французькоїмов

Буя Аюб (Марокко),  О.І. Артьомова

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.124-127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Языковая ситуация в Демократической Республике Конго

Ушинди ДонДю Вин (Конго), Е.И. Гайдей

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.127-130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемы запоминания иностранной орфографии

Ахмад Абу Аль-Нур (Иордания),  Е.И. Гайдей

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.130-133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отражение аксиологических принципов в фольклоре туркменского народа

РовшеновКувват (Туркменистан),  В.А. Гура

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.133-135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюркизмы в русском и украинском языках

ГунгорКадир (Турция),  Т.Г. Доценко

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.139-142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Особенности порядка слов в английском, французском и русском языках

Рамуши Реда (Марокко), Н.А. Опрышко

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.142-146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОсобливостімовиІнтернет-спілкування

Ель МамуніЯссір (Марокко), Н.О. Опришко

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.150-153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амазигский язык как диалект народов Северной Африки

БугуффаЗакария (Марокко),  М.В. Оробинская

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.153-156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Редупликация в русском языке

АссуелШуаиб (Марокко),  А.И. Попова

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.156-158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Эпонимы в медицинской терминологии

Бен АбдерразекКаутар (Марокко), А.И. Попова

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.159-162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Из истории марокканской поэзии

АламАбделмалек (Марокко),  Л.Е. Солодова

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.162-165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Языки Франции

Дума Анасс (Франция),  Е.В. Шарапова

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.165-168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультилингвизм в Марокко как социолингвистический феномен

АуинтиМанал (Марокко),  Е.В. Шарапова

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.168-171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магіякольору в українській та арабській культурах
ХНАДУ

АршiяКхадем (Iран), В.О.Іванова

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.57-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий персидский поэт, философ, учёный Омар Хайям

Ария ДжарбанМохаммадХассан (Иран), Т.Г. Доценко

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.52-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна кухня Туреччини

ЕкізБушра (Туреччина), Т.Г. Копиткова

Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. - С.67-69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕЗИ

 

Харьков – «Smartcity» для иностранных студентов

ГанбатНамуунгерел (Монголія), Л.М.Бондаренко

Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: Матеріали міжнар. наук.-теор. Конференції студ. Та аспір. 5-6 квітня 2017 року. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – С. 473-475

FemaleStudentsfromArabicCountriesinUkrainianHigherEducation

Sahihi Basma (Moroc), Natalya O. Opryshko

Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: Матеріали міжнар. наук.-теор. Конференції студ. Та аспір. 5-6 квітня 2017 року. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – С.465-466

Программы канадско-украинского молодёжного сотрудничества 

Дума Анасс (Марокко), М.В.Оробинская

Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: Матеріали міжнар. наук.-теор. Конференції студ. Та аспір. 5-6 квітня 2017 року. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – С.475-477

Соціально-психологічна адаптація як фактор успішного навчання студентів-іноземців на початковому етапі

Ахмед Абу Шаммала (Палестина)

Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: Матеріали міжнар. наук.-теор. Конференції студ. Та аспір. 5-6 квітня 2017 року. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – С.471-473

Образование в Африканских странах южнее Сахары: достижения и проблемы

АбубакарКулібалі (Гвінея), Л.Є.Солодова

Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: Матеріали міжнар. наук.-теор. Конференції студ. Та аспір. 5-6 квітня 2017 року. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – С.481-482

Образовательные программы Фулбрайта для Украины

АраішУадіа (Марокко), М.В.Оробінська

Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 6 квітня 2017 р. – Харків: ХНУБА, 2017. – С. 10-12

Латинский язык и его значение для формирования терминосистемы языка науки

ЛабиадХаула (Марокко), А.І.Попова

Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 6 квітня 2017 р. – Харків: ХНУБА, 2017. – С.68-70

Топонимы в этимологической истории названий химических элементов

Коне Абу (Кот-д’Івуар), А.І.Попова

Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 6 квітня 2017 р. – Харків: ХНУБА, 2017. – С.57-59