Наукові публікації викладачів кафедри Філології та лінгводидактики за період 1.01.2015–31.12.2015

(до списку додані статті, які були отримані авторами у цей період 
та не фігурували у звіті за 2014 рік)

 СТАТТІ ВАК

1) Опришко Н.О. Робота з двомовними словниками як вид лабораторних робіт на заняттях  з української та російської мов як іноземних // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. - Вип.14. - Одеса, 2015. - С.21-24

2) Артёмова О.И., Иванова В.А., Незовибатько О.В. Особенности создания дистанционного курса для студентов-иностранцев начального этапа обучения // Новий колегіум. Науковий інформаційний журнал.№2. - С.11-14

3) Бондаренко Л.М. Урахування ментальних особливостей іноземних студентів, що навчаються у ВНЗ України // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. - Харьков:2015. - Вып.68. - С.7-12.

4) Шарапова О.В. Підготовка іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах України як наукова проблема // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 45 (98). – С. 513-518.

5) Писаревська К.В. Мовні засоби вираження ідейно-естетичного змісту в пейзажній поезії Анатолія Перерви // Наукові записки Бердянського державного університету. Філологічні науки:[зб.наук.ст.]/[гол. Ред. В.А. Зарва ]. - Бердянськ:ФО-П Ткачук О.В., 2016. - Вип.IX. - С.19-27.

6) Писаревська К.В. Жовтий колір в ідиостилі Анатолія Перерви // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Літературознавство. - Харків, 2015. - Вип.82. С.119-128.

7) Оробинская М.В. Анализ поэмы А Мариенгофа "Разврвтничаю с вдохновением" с точки зрения глубины текста // Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды. - Харьков, 2016. - №2(57). - С.47-52

8) Кальниченко Н.М. Труднощі передачі перекладознавчих концепцій іншим культурам // Наукові записки 13 Міжнародної наукової конференції "Мова і світ" Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Вінниченка. Серія: Філологічні науки.Вип.144, 2016, 27-28 березня . - Кіровоград, 2016. -С.152-157.

 

СТАТТІ ПО УКРАЇНІ

1) Артёмова О.И., Иванова В.А., Незовибатько О.В. Некоторые способы активизации учебного процесса на начальном этапе обучения РКИ // Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов: материалы Х Международной научно-практической конференции (1-2 октября 2015 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2015. - С.16-20

 

2) Безкоровайная Л.С., Штыленко В.Е., Штыленко Е.Л. Современный учебный комплекс для иностранных студентов: практический аспект// Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов: материалы Х Международной научно-практической конференции (1-2 октября 2015 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2015. - С.24-28

 

3) Бондаренко Л.Н. Инновационный взгляд на традиционные приемы обучения русскому языку как иностранному (изучение фразеологизмов) // Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов: материалы Х Международной научно-практической конференции (1-2 октября 2015 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2015. - С.39-42

 

4) Гура В.А. Формирование грамматических навыков говорения у иностранных студентов начального этапа обучения // Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов: материалы Х Международной научно-практической конференции (1-2 октября 2015 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2015. - С.64-68

 

5) Доценко Т.Г. Преподавание темы «Глаголы движения» с использованием компьютерных технологий на начальном этапе обучения РКИ // Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов: материалы Х Международной научно-практической конференции (1-2 октября 2015 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2015. - С.78-81

 

6) Ковалёва Г.М. Повышение речевой активности иностранных студентов на занятиях музыкальной фонетики // Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов: материалы Х Международной научно-практической конференции (1-2 октября 2015 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2015. - С.107-112

 

7)Опришко Н.О. Підручник з української мови для студентів-іноземців на початковому етапі: комунікативний аспект // Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов: материалы Х Международной научно-практической конференции (1-2 октября 2015 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2015. - С.171-174

 

8) Оробинская М.В. Разговорные клубы как форма обучения иностранному языку // Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов: материалы Х Международной научно-практической конференции (1-2 октября 2015 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2015. - С.174-176

 

9)Рубцова В.В. Методика обучения иностранных студентов речевой реализации стратегии компромисса в сфере делового общения // Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов: материалы Х Международной научно-практической конференции (1-2 октября 2015 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2015. - С.182-186

 

10) Ушакова Н.В. Особенности обучения аудированию на начальном этапе изучения русского языка как иностранного // Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов: материалы Х Международной научно-практической конференции (1-2 октября 2015 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2015. - С.225-229

 

11) Шарапова О.В., Кадрій Шехата Н.В. Проблема організації самостійної роботи студентів у вищій школі // Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов: материалы Х Международной научно-практической конференции (1-2 октября 2015 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2015. - С.241-244

 

12)Копиткова Т.Г. Невербальное общение как компонент общеязыковой культуры // Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов: материалы Х Международной научно-практической конференции (1-2 октября 2015 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2015. - С.311-314

 

13) Гайдей Е.И., Оробинская М.В.  Ролевые игры как один из способов повышения эффективности языковой подготовки иностранных студентов транспортных спеціальностей // Збірник тез і доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції "Шлях забезпечення якості підготовки фахівців транспортної галузі" - 10 листопада 2015. - Харків: ХНАДУ, 2015. - С.15-18

 

14) Опришко Н.О. Апоретична сутність любові у постмодерному тексті: роман "Платформа" М. Уельбека // Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання XXI ст.: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 25,26 грудня 2015 року. - Одеса: Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2015. – С. 36-41

 

15) Попова А.І. Соціальні мережі як інформаційне середовище формування міжкультурної компетенції іноземних студентів // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [електронний ресурс : зб. Матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції.,м.Київ (5 березня 2016р.). - К.: КНЄУ, 2016. -С.108-112.

 

СТАТТІ У ДАЛЕКОМУ ЗАРУБІЖЖІ

1) Sharapova O. Formation of foreign students’ self-reliant learning activity skills at preparatory departments of higher technical education institutions in Ukraine in the process of language training // Polska Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności (WSIU), Łódź, Polska NOWOCZESNA EDUKACJA: FILOZOFIA, INNOWACJA, DOŚWIADCZENIE Nr4 (2015) - P.273-278.

 

РЕФЕРАТИВНІ БАЗИ: (IndexCopernicus та ін.)

Опришко Н.О. Місто як територія любові у постмодерній версії Юрія Андруховича // Науковий журнал «Молодий вчений». - №4 (31) квітень. – Херсон: Видавничий дім  «Гельветика»,2016. – С.410-415

 

ТЕЗИ

1)Безкоровайная Л.С.Актуальные проблемы обучения научной речи на этапе предвузовской подготовки //  «Лингвокультурологическая парадигма в процессе обучения русскому и украинскому языкам в вузе и школе»: Материалы международного научно-методического семинара

С.4-7

 

2) Штыленко В.Е. Роль личности преподавателя в обучении русскому языку // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес (До 55 річниці перпшого польоту людини укосмос): тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів., м. Харків, 19-20 квітня 2016р.: у 3 ч. - Ч.3/ редкол. Є.І. Сокол та ін. - Харків:НТУ "ХПІ", 2016. - С135-137.

3) Артёмова О.И., Иванова В.А., Незовибатько О.В.  Разработка дистанционных курсов по русскому языку для студентов-иностранцев на кафедре филологии ХНАДУ   // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: Тези ХХ Міжнародної науково-практичної конференції. 2–3 червня 2016 року. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2016. -С.8-10

4) Безкоровайная Л.С., Штыленко В.Е., Штыленко Е.Л. Молвушки на начальном этапе обучения русскому языку как иностранному // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: Тези ХХ Міжнародної науково-практичної конференції. 2–3 червня 2016 року. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2016. -С.14-16

5) Бондаренко В.В., Бондаренко Л.Н. Социокультурная составляющая формирования коммуникативной культуры языка страны обучения // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: Тези ХХ Міжнародної науково-практичної конференції. 2–3 червня 2016 року. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2016. -С.21-23

6) Кальниченко Н.Н., Курилюк Т.И. Из опыта использования учебных видеоматериалов по русскому языку для студентов-иностранцев// Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: Тези ХХ Міжнародної науково-практичної конференції. 2–3 червня 2016 року. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2016. -С.68-70

7) Опришко Н.О. Викладання факультативного курсу української мови як іноземної (лексичний аспект // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: Тези ХХ Міжнародної науково-практичної конференції. 2–3 червня 2016 року. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2016. - С.105-107

8) Тараненко В.В. Методы использования некоторых интерактивных инструментов при работе с учебной презентацией SMARTboard// Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: Тези ХХ Міжнародної науково-практичної конференції. 2–3 червня 2016 року. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2016. - С.137-139

9) Ушакова Н.В. О некоторых особенностях научной лекции // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: Тези ХХ Міжнародної науково-практичної конференції. 2–3 червня 2016 року. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2016. - С.141-143

 

КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНА/СНД :

 

1)  Х Международная научно-практическая  конференциия "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов" (1-2 октября 2015 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2015. – 12 доповідей.

Доповіді:

- «Некоторые способы активизации учебного процесса на начальном этапе обучения РКИ», Артёмова О.И., Иванова В.А., Незовибатько О.В

- «Современный учебный комплекс для иностранных студентов: практический аспект», Безкоровайная Л.С., Штыленко В.Е., Штыленко Е.Л.

- «Инновационный взгляд на традиционные приемы обучения русскому языку как иностранному (изучение фразеологизмов)», Бондаренко Л.Н.

- «Формирование грамматических навыков говорения у иностранных студентов начального этапа обучения»,  Гура В.А.

- «Преподавание темы «Глаголы движения» с использованием компьютерных технологий на начальном этапе обучения РКИ», Доценко Т.Г.

- «Повышение речевой активности иностранных студентов на занятиях музыкальной фонетики»,  Ковалёва Г.М.

- «Підручник з української мови для студентів-іноземців на початковому етапі: комунікативний аспект»,  Опришко Н.О.

- «Разговорные клубы как форма обучения иностранному языку», Оробинская М.В.

- «Методика обучения иностранных студентов речевой реализации стратегии компромисса в сфере делового общения», Рубцова В.В.

- «Особенности обучения аудированию на начальном этапе изучения русского языка как иностранного», Ушакова Н.В.

- «Проблема організації самостійної роботи студентів у вищій школі», Шарапова О.В., Кадрій Шехата Н.В.

- «Невербальное общение как компонент общеязыковой культуры», Копиткова Т.Г.

 

2) Всеукраїнська науково-методична конференціїя"Шлях забезпечення якості підготовки фахівців транспортної галузі" - 10 листопада 2015. - Харків: ХНАДУ, 2015.

Доповідь:  «Ролевые игры как один из способов повышения эффективности языковой подготовки иностранных студентов транспортных специальностей», Е.К.Гайдей, М.В. Оробинская

 

3) Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття» (м. Одеса, Україна25-26 грудня 2015 р.)

Доповідь: «Апоретична сутність любові в постмодерному тексті: роман «Платформа» М. Уельбека», Н.О.Опришко

 

4) Международный научно-методический семинар «Лингвокультурологическая парадигма в процессе обучения русскому и украинскому языкам в вузе и школе», 17-18 декабря 2015 г

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

Доповідь: «Актуальные проблемы обучения научной речи на этапе предвузовской подготовки», Безкоровайна Л.С.

 

5) XVI Міжнародна конференція з актуальних проблем семантичних досліджень "Семантика мовних одиниць(на матеріалі української і російської мов)

Доповідь: «Анализ поэмы А Мариенгофа "Разврвтничаю с вдохновением" с точки зрения глубины текста», Оробинская М.В.

 

6) 13 Міжнародна наукова конференція "Мова і світ" Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Вінниченка

Доповідь: «Труднощі передачі перекладознавчих концепцій іншим культурам», Кальниченко Н.М.

 

7) Международная научно-теоретическая конференция студентов и аспирантов "Украина и мир: гуманитарно-техническая элита  и социальный прогресс". 19-20 апреля 2016г. НТУ ХПИ Харьков , Украина

Доповідь: «Роль личности преподавателя в обучении русскому языку», Штыленко В.Е.

 

8) ХХ Міжнародна науково-практичноа конференція Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки 2–3 червня 2016 року. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2016

Доповіді:

- «Разработка дистанционных курсов по русскому языку для студентов-иностранцев на кафедре филологии ХНАДУ», Артёмова О.И., Иванова В.А., Незовибатько О.В.

 - «Молвушки на начальном этапе обучения русскому языку как иностранному», Безкоровайная Л.С., Штыленко В.Е., Штыленко Е.Л

- «Социокультурная составляющая формирования коммуникативной культуры языка страны обучения», Бондаренко В.В., Бондаренко Л.Н.

- «Из опыта использования учебных видеоматериалов по русскому языку для студентов-иностранцев», Кальниченко Н.Н., Курилюк Т.И.

- «Викладання факультативного курсу української мови як іноземної (лексичний аспект)», Опришко Н.О.

- «Методы использования некоторых интерактивных инструментов при работе с учебной презентацией SMARTboard», Тараненко В.В.

- «О некоторых особенностях научной лекции», Ушакова Н.В.

 

 

КОНФЕРЕНЦІЇ ДАЛЕКЕ ЗАРУБІЖЖЯ

1) VII Международная научная конференция "Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет." Варшава. 6-8 мая 2016.

Доповідь: «Мастер-класс "Интервью" в системе обучения устному общению», Безкоровайная Л.С.

 

МОНОГРАФІЇ

1) Оробинская М.В. Русская рок-поэзия: моделирование глубины текста. - Русская рок-поэзия: моделирование глубины текста: монография / М.В. Оробинская - Х.: Издатель Иванченко И.С., 2016. - 164с.

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

1) Бондаренко В.В., Бондаренко Л.Н.,Лапуцкая И.И., Абрагимович М.Е. Краткий частотныйсловарь устойчивых выражений (русско-украинско-белорусско-английско-французско-испанско-китайский):Учебно-методическоепособие. - Харьков: КП "Міськдрук", 2015 - 134с.

 

2) Бондаренко В.В.. Бондаренко Л.Н., Артёмова О.И. Краткий ситуативный словарь устойчивых выражений (русско-туркменско-англо-французский). - Харьков: КП "Міськдрук", 2015 - 200с.

 

3) Семененко И.Е., Ушакова Н.В., Цимбал Т.И. Грамматика в таблицах и упражнениях (корректировочный курс): учебно-методическое пособие по русскому языку для иностранных студентов 1 курса. - Х.: Изд-во "Мадрид", 2015.- 162 с.

 

ВИКЛАДАЧІ І СТУДЕНТИ!!!!!!

 

СТАТТІ

1.       Аїт Маді Мохаммад (Марокко) доц. Т.Г. Копиткова Освіта у Марокко // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.8-12.

2.       Аїт Саяд Аюб (Марокко), ст. викл. А.І. Попова Національна специфіка стилю навчання арабських студентів       // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.12-17.

3.       Беніауф Мохамед (Марокко), Раммаш Смаїл (Марокко),ст. викл. Н.В. Ушакова Проблеми адаптації іноземних студентів в українських університетах // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.:

ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.24-29.

4.       Ельфаріссі Умайма (Марокко), ст.викл. Н.В. Ушакова,Педагогічна взаємодія викладачів і іноземних студентів у студентській науково-дослідницькій роботі // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.:
ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.29-34.

5.       Ерріталі Саїд (Марокко), ст. викл. Л.М. Бондаренко Вибір й оптимізація мовних вправ для вивчення російської мови як іноземної // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.34-39.

6.       Зауї Ель Мехді (Марокко), Харрас Аюб (Марокко),доц. В. Є. Штиленко Конфлікти у вузівському середовищі Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.39-44.

7.       Лазаар Нажлаа (Марокко), доц. Л.С.Безкоровайна Вивчення іноземних мов в сучасному світі // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.:

ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.46-51.

8.       Лахраш Омайма (Марокко), Мухді Абделуахед (Марокко), викл. Ю.О. Малихіна Прийоми самостійної роботи з лексичним матеріалом // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.51-59.

9.       Лімам Брахім (Марокко), Ель Фаріша Ахмед (Марокко), ст. викл. Л.М. Бондаренко      Вплив ментальних особливостей іноземних студентів на мотивацію до навчання  // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.59-66.

10.  Таррико Хаула (Марокко), Арескі Сухаїл (Марокко),викл. Ю.О. Малихіна Вплив кольору на працездатність студента // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.84-89.

11.  Халфауї Сальма (Марокко), доц. О.Л. Штиленко Якості характеру і успішність навчання у вузі   // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.94-100.

12.  Шаірі Ільясс (Марокко), Зауї Набіль (Марокко),ст. викл. Н.О. Опришко Освіта в арабських країнах: історія та сучасність         // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.107-114.

13.  Абуменділ Яссін (Марокко), Лагдач Мохаммед (Марокко),ст. викл. Н.О.Опришко      Тактильна комунікація як спосіб невербального спілкування // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів

Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.171-177.

14.  Вагне Куадіо Сімеон( Кот-д'Івуар), Уаттара Хуссан (Кот-д'Івуар),ст. викл. В.О. Іванова Історія вживання особових займенників ти і ви // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.182-186.

15.  Ель Атрасі Алі (Марокко), ст.викл. Л.Є. Солодова «Пульс» у слові     // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.191-196.

16.  Иле Аимиориа (Нигерия), ст. преп. Л.Е. Солодова Употребление метафорических оборотов в русском и английском язиках // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.196-201.

17.  Лага Бараа (Ліван), ст. викл. В.В. Тараненко Історія створення фінікійського алфавіту // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.:

ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.201-205.

18.  Марзіє Гаффарі (Іран), ст. викл. В.О. Гура Ахмад Шамлу – засновник нового стилю у сучасній іранській поезії // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.222-226.

19.  Мхізлі Аїша (Марокко), Тахі Ханае (Марокко),ст. викл. О.В. Шарапова Марокканська література арабською мовою // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.231-235.

20.   Рекік Амін (Тунис), Бенденун Фатіма (Марокко), ст. викл. О.І. Артьомова Інтернаціональні слова або«хибні друзі перекладача» // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.243-249.

21.  Халіс Сукайна (Марокко), доц. Л.С.Безкоровайна Таємниця імені: значення і походження інтернаціональних імені // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.258-264.

22.  Шахетт Закарія (Марокко), ст. викл. О.В. Незовибатько Антропоніми в соціально-психологічному аспекті // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.265-271.

23.  Аїт Уїссаден Хамза (Марокко), доц. Л.С. Безкоровайна Архітектурні курйози: незвичайні будівлі в різних країнах світу // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.272-277.

24.  Аламі Мерруні Мохамед Амін (Марокко), викл. К.В. Писаревська Сприйняття кольору різними народами світу // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.281-286.

25.  Алубі Ель Мехді(Марокко), викл. К.І. Гайдей Марокканські фестивалі духовної музики: традиції і тенденції // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.286-291.

26.  Амарір Хамза (Марокко), Хажрі Мохаммед Реда (Марокко), ст. викл. О.В. Незовибатько Обереги в українській та арабській культурах // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалівМіжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.291-297.

27.  Бенрахмун Яссін (Марокко), Бекрауї Ясін (Марокко),ст. викл. В.В. Рубцова Традиція носіння каблучок: значення та етикет у міжкультурній комунікації   // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.:ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.303-311.

28.  Болі Жиль Вільфріед (Кот-д’Івуар), ст. викл. Т.Г. Доценко Визначні пам'ятки Кот-д’Івуару // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.314-320.

29.  Болорма Хонгорзул (Монголія), ст. викл. В.В.Тараненко Символіка синього кольору в світогляді монголів // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.320-324.

30.  Гілабогі Кпабівой (Гвінея), ст. викл. Н.М. Кальниченко Гвінея: цікаві факти про мою країну // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.324-330.

31.  Ель Каддурі Ашраф (Марокко), доц. Т.Г. Копиткова Культура і традиції марокканців // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С330-335.

32.  Ель Маскурі Ель Хусаїн (Марокко), Зідан Ель Мехді (Марокко),ст. викл. В.В. Рубцова Теоніміка нижчих істот слов'янської міфології // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.335-343.

33.  Ель Юсфі Іман (Марокко), НікБушаїб (Марокко), ст. викл. В.В. Рубцова Багатовікова історія звичних речей із таємним сенсом Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.343-351.

34.  Ер-Рабуї Міріам (Марокко), Ашшиуї Ахмед (Марокко), ст. викл. Н.М. Кальниченко Східні мотиви в історії та культурі України // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.351-356.

35.  Зауї Ель Мехді (Марокко), Зухрі Закарія (Марокко), доц. В. Є. Штиленко Клятва Гіпократа і професійна етика лікаря // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.356-361.

36.  Ісмаїл Інгріуї (Марокко), ст.викл. В.О .Гура Міфи про мінеральні камені та їхні дивовижні властивості // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.361-367.

37.  Тарас Кальнооченко (Канада), York University, Toronto, ст. викл. О.В. Незовибатько «Українська» Канада // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.367-372.

38.  Ламніаі Ашраф (Марокко), Шаббуба Абделлах (Марокко), ст. викл. Т.Г Доценко Стародавнє місто Фес – символічне серце Марокко // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.375-383.

39.  Тломеланг Боемо Кутло (Ботсвана), ст. викл. В.О.Іванова Ботсвана: країна і люди // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.400-404.

40.  Фікрі Нада (Марокко), доц. О.Л. Штиленко Внесок арабських вчених у світову науку // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.:

ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.404-410.

41.  Харбуш Сальма (Марокко), ст. викл. О.І. Артьомова Марокканське весілля: переплетення старовини і сьогодення // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.416-421.

42.  ТакіКуакуВінсан (Кот-д`Івуар), ГондоГонкаліоАрсенДеві (Кот-д`Івуар) ст. викл. Н.М. Кальниченко Musical Culture of Côte d'Ivoire // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 г., 2016. – С.421-425.

 

ТЕЗИ

 

1.       Бакайока Абдул Карим (Кот-д `Ивуар), Л.Е. Солодова Проблемы образования в Республике Кот-д `Ивуар // Материалы XX юбилейного Международного молодёжного форума "Радиоэлектроника и  молодёжь в XXI веке" 19-21 апреля 2016г.Том 12.  Vюбилейная Международная научно-практическая конференция студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений "Язык в поликультурном мире: развитие международного образования". - С.168-170.

2.       Амакши Амин (Марокко), Е.В.Шарапова Соматические фразеологические единицы на уроке русского языка как иностранного // Материалы XX юбилейного Международного молодёжного форума "Радиоэлектроника и  молодёжь в XXI веке" 19-21 апреля 2016г.Том 12.  Vюбилейная Международная научно-практическая конференция студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений "Язык в поликультурном мире: развитие международного образования". - С.176-178.

3.       Эредеан Нухейла (Марокко), А.И. Попова         Зоометафоры в русском и арабском языковом сознании // Материалы XX юбилейного Международного молодёжного форума "Радиоэлектроника и  молодёжь в XXI веке" 19-21 апреля 2016г.Том 12.  Vюбилейная Международная научно-практическая конференция студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений "Язык в поликультурном мире: развитие международного образования". - С.181-183.

4.       Хаддуш Али (Марокко), доц. Т.Г. Копыткова Пословицы и поговорки и их значение // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно- практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. –  С.4-6.

5.       Халис Сукайна (Марокко) , Н.В. Ушакова Языковой код украинской вышиванки // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно- практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. –  С.7-8.

6.       Рекик Амин (Тунис) , Л.С. Безкоровайная Тунис: страна и люди // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно- практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. –  С.9-11.

7.       Рафибайли Агил (Азербайджан) , В.А. Гура      Азербайджан – «страна огня» // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно- практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. –  С.12-14.

8.        Абулкассим Набил (Марокко), Е.И. Гайдей Фестивальная культура Марокко // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно- практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. –  С.14-17.

9.       Фикри Нада (Марокко), доц. Е. Л. Штыленко Достижения арабских ученых средневековья // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно- практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. –  С.17-21.

10.  Эль Хаснауи Хаджар (Марокко), Л.Н. Бондаренко Праздники в Марокко // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно- практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. –  С.28-30.

11.  Эль Саяд Аюб (Марокко) ,А.И. Попова Телевидение, религия, кафе, сиеста: как марокканцы проводят свободное время // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно- практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. –  С.51-54.

12.  Аит Салах Карим (Марокко), Сомеи Гассан (Марокко),доц. Е.Л. Штыленко Арабские народные музыкальные инструменты // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно- практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. –  С.53-56.

13.  Раки Зинеб(Марокко), В.А. Гура // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно- практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. –  С.56-57.

14.  Харрас Аюб (Марокко),доц. В. Е. Штыленко Основные приемы разрешения межличностных конфликтов в вузе // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно- практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. –  С.74-77.

15.  Лисиги Зайнеб (Марокко), В.В.Тараненко Финикийский алфавит – родоначальник звуко-буквенной системы алфавитов // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно- практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. –  С.78-82.

16.  Шаун Эль Фаиз Иман (Марокко) Сехиб Адам (Марокко), Т.Г. Доценко Семантические особенности арабских, русских и украинских антропонимов // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно- практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. –  С.82-89.

17.  Фатих Зинеб (Марокко), Л.Е. Солодова Соматические фразеологизмы, характеризующие человека // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно- практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. –  С.90-95.

18.  Лумри Фатима Захра (Марокко), Ю.А. Малыхина Специфика многоязычия в Mарокко // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно- практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. –  С.95-97.

19.  Таррико Хаула (Марокко), Ю.А. Малыхина     Женское образование в арабском мире: проблемы и перспективы // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. –  С.102-106.

20.  Таррико Хаула (Марокко), Ю.А. Малыхина Влияние цвета на работоспособность студента // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно- практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. –  С.102-107.

21.  Vаgdi Ali The history of pharmacy in the Arab World Международная научно-теоретическая конференция студентов и аспирантов "Украина и мир: гуманитарно-техническая элита  и социальный прогресс". 19-20 апреля 2016г. НТУ ХПИ Харьков , Украина.

22.  Achraf Ettabaghi The Importance of Medical Profession in Modern World Международная научно-теоретическая конференция студентов и аспирантов "Украина и мир: гуманитарно-техническая элита  и социальный прогресс". 19-20 апреля 2016г. НТУ ХПИ Харьков , Украина.

23.  Голли Яо Франсис Арно          Образование в Республике Кот-д` Ивуар Международная научно-теоретическая конференция студентов и аспирантов "Украина и мир: гуманитарно-техническая элита  и социальный прогресс". 19-20 апреля 2016г. НТУ ХПИ Харьков , Украина.

24.   Бакайока Абдул Карим (Кот-д `Ивуар), Л.Е. Солодова Проблемы образования в Республике Кот-д `Ивуар V юбилейная Международная научно-практическая конференция студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений "Язык в поликультурном мире: развитие международного образования".

25.  Амакши Амин (Марокко), Е.В. Шарапова Соматические фразеологические единицы на уроке русского языка как иностранного V юбилейная Международная научно-практическая конференция студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений "Язык в поликультурном мире: развитие международного образования".

26.  Эредеан Нухейла (Марокко), А.И. Попова Зоометафоры в русском и арабском языковом сознании V юбилейная Международная научно-практическая конференция студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений "Язык в поликультурном мире: развитие международного образования".

27.  Рекик Амин, Артемова О.И. ОТ АВТОРИТАРИЗМА К ДЕМОКРАТИИ: ПУТЬ ТУНИСА ХXІV міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: 18-20 травня 2016р. - Харків. НТУ «ХПІ».

28.  Эжени Коссиа Таки, Иванова В.А. ПОЛИТИКА РЕФОРМ В РЕСПУБЛИКЕ КОТ-Д’ИВУАР ХXІV міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: 18-20 травня 2016р. - Харків. НТУ «ХПІ».      

29.  Шаири Ильяс, Опрышко Н.А ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МАРОККО ХXІV міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: 18-20 травня 2016р. - Харків. НТУ «ХПІ».

30.  Гайдей Е.И., Хуссам Дахамин ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ИОРДАНИИ ХXІV міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: 18-20 травня 2016р. - Харків. НТУ «ХПІ».    

31.  Эль Айяди Абделхай. Штыленко Е.Л. Образы животных в метафорической антропохарактеристике IX Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов  "Диалог культур как средство познания мира, путь к взаимопониманию".6 апреля 2016 .ХНУСА.

32.  Шаях Хаула, Попова А.И. Весенние народные праздники украинцев IX Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов  "Диалог культур как средство познания мира, путь к взаимопониманию".6 апреля 2016 .ХНУСА.

33.  Лахраш Омайма, Малыхина Ю.А. Символика огня в мифологической интерпретации славян и арабов IX Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов  "Диалог культур как средство познания мира, путь к взаимопониманию".6 апреля 2016.ХНУСА.