Різноманітність студентського контингенту вимагає від науково-педагогічних працівників кафедри використання різних методик та технологій організації і проведення навчальних занять і консультацій.

Для підвищення науково-методичного рівня викладачів організовуються й проводяться міжнародні навчально-практичні конференції і навчально-методичні семінари.

З метою засвоєння студентами навчальної інформації регулярно проводяться додаткові заняття з обдарованими та студентами, які відстають у навчанні, консультації, круглі столи та інші навчально-методичні заходи, а також університетські та міжнародні студентські конференції з актуальних проблем мовної підготовки іноземних студентів.

 

                               Основні напрями навчальної діяльності кафедри:

1.Навчання іноземних громадян нерідної мови з метою отримання мовної підготовки для подальшого якісного засвоєння змісту навчання за обраною спеціальністю в університеті.

2. Знайомство з науковими, технічними й культурними набутками України з метою формування в іноземних студентів позитивного іміджу України. Подальша розробка та впровадження інноваційних технологій навчання у процесі викладання української мови як іноземної на базових факультетах університету.

3. Вдосконалення факультативного курсу з української мови для іноземних студентів з метою їхньої адаптації в мовному освітньому середовищі ХНАДУ.

4. Продовження роботи щодо підготовки та видання навчальних посібників з дисциплін мовної фахової підготовки іноземних студентів.

5. Проведення фундаментальних психолого-педагогічних досліджень з теорії і практики формування україномовної комунікативно-мовленнєвої компетенції у студентів-іноземців.

6. Організація й активізація науково-дослідної роботи студентів в галузі мовної підготовки, етнопсихології та лінгвокраїнознавства як складової професійної діяльності науково-педагогічних працівників кафедри.

 

Навчальну діяльність колективу кафедри спрямовано на подальше вдосконалення інформаційно-методичного забезпечення та навчально-матеріальної бази, що дозволяє оптимізувати та інтенсифікувати навчальний процес, тримати на високому навчально-методичному рівні викладання української мови як іноземної та навчально-методичні матеріали, що створені на кафедрі, ефективно використовувати сучасні засоби навчання, а також активізувати видавничу діяльність кафедри.

 

Велику увагу приділено організації та методичному забезпеченню комп’ютерних робіт з практики наукового стилю професійного спілкування, вдосконаленню навчально-матеріальної бази кафедри.