Науково-дослідницька робота кафедри у 2019-2020 навчальному році

Наукова та науково-дослідницька робота на кафедрі філології та лінгводидактики велася згідно з річним планом наукової роботи на 2019-2020 навчальний рік і тематичним планом.

Об’єкт дослідження – лінгводидактичні основи мовної підготовки іноземних громадян на початковому етапі навчання.

Мета роботи: залучення традиційних і новітніх методик викладання мов студентам-іноземцям підготовчого відділення з у рахуванням психолого-педагогічних особливостей викладання російської й української мов як іноземних.

Методи дослідження: психолого-педагогічні спостереження за навчальним процесом, систематизація та узагальнення педагогічного досвіду, аналіз відповідної наукової літератури, розробка та залучення новітніх лінгводидактичних стратегій.

За звітний період було розроблено тематичні та граматичні матеріали  для використання SMART board (російська мова як іноземна, українська мова як іноземна) та широкий спектр навчальних матеріалів для дистанційного та віддаленого навчання із використанням ресурсів мережі Інтернет, опубліковано 1 монографію у далекому зарубіжжі та 2 навчальних посібники у співавторстві із колегами з інших ЗВО Харкова. Викладачами кафедри було опубліковано 30 статей й тез, у тому числі 4 у збірниках ВАК; проголошено 36 доповідей на 6 міжнародних науково-методичних, науково-технічних і науково-практичних конференціях і семінарах, у тому числі у далекому зарубіжжі (м. Печ, Угорщина), опубліковано 25 статей за участю студентів-іноземців під науковим керівництвом викладачів кафедри. Кафедрою було організовано та проведено Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам» (20 лютого 2020 р.)...

План наукової роботи за 2019-2020 навчальний рік виконано не в повному обсязі через зменшення кадрового складу кафедри. Але основні показники наукової та науково-дослідницької діяльності відповідають запланованим.

Результати науково-дослідної роботи кафедри продемонстрували, що проблеми мовної підготовки студентів-іноземців на початковому етапі є важливими й актуальними в сучасній освіті, якщо Україна хоче порсісти гідне місце на світовому ринку освітніх послуг. У дослідженні, проведеному викладачами кафедри філології та лінгводидактики, значна увага приділялася застосуванню інноваційних технологій у навчанні мов на початковому етапі, сучасним методам викладання російської й української мов як іноземних, традиційним методам викладання мов, самостійній та дистанційній підготовці студента в умовах інтенсифікації навчання на підготовчому відділенні, зокрема й через епідеміологічну ситуацію в світі.

Перспективними напрямками у науковому дослідженні проблем викладання мов іноземним громадянам є такі:

- захист дисертаційних досліджень та написання статей у фахових виданнях, у виданнях категорії Б та у виданнях, що містяться в міжнародних реферативних базах;

- застосування інноваційних технологій та принципів дистанційного, віддаленого та змішаного навчання у процесі викладання мов;

- створення сучасних навчальних матеріалів та їх впровадження в навчальний процес.

Nach oben