З 2006 до 2012 рр. посаду завідувача кафедри природничих і гуманітарних дисциплін обіймав Олександр Петрович Кулик. Олександр Петрович народився 7 липня 1963 р. у місті Полтава. У 1985 р. з відзнакою закінчив Харківський державний університет (ХНУ ім. В. Н. Каразіна) за спеціальністю «Фізика» та здобув кваліфікацію фізика. В 1991 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.07 — фізика твердого тіла.
     Науково-педагогічну діяльність в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті розпочав з 1993 р. У 1998 р. йому було присвоєне вчене звання доцента кафедри фізики ХНАДУ. З 1997 р. має досвід викладацької роботи зі студентами-іноземцями. Працював на різних посадах у структурі департаменту ХНАДУ по роботі з іноземними студентами, брав активну участь у розбудові факультету підготовки іноземних громадян та його кафедр, За його безпосередньою участю на кафедрі був сформований високопрофесійний штат викладачів, опубліковано 32 навчально-методичних видання, зокрема, 14 навчальних посібників, чотири з яких з грифом МОН України.
     Упродовж тривалого часу О. П. Кулик працював у складі оргкомітету всеукраїнської студентської олімпіади з фізики, нагороджений почесною грамотою МОН України. Коло основних наукових інтересів О. П. Кулика пов’язане як з актуальними проблемами фізики твердого тіла, зокрема фізики поверхні та росту кристалів, так і дидактики вищої школи, зокрема у сфері доуніверситетської та пропедевтичної підготовки студентів-іноземців.
     О. П. Кулик брав участь у виконанні науково-технічних проектів, що фінансувалися Державним фондом фундаментальних досліджень ДКНТ України, міжнародному Темпус-проекті в галузі інженерно-педагогічної освіти, гранті МОН України «Викладання української мови як іноземної для студентів країн ближнього та дальнього зарубіжжя»; проходив короткотермінові стажування і тренінги в університетах м. Карлсруе та м. Веймара (Німеччина), університеті м. Клагенфурта (Австрія), є членом міжнародної спільноти з інженерної педагогіки IGIP. О. П. Кулик відзначений почесною грамотою МОН України та нагороджений почесним знаком ХНАДУ «За видатні заслуги перед колективом університету» III ступеня.

     З 2012 р. очолює кафедру природних і гуманітарних дисциплін Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Тетяна Борисівна Нікітіна. Тетяна Борисівна народилася 21 серпня 1976 р. у місті Харкові. У 1993 р. вступила до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» на спеціальність «Інформаційні системи в менеджменті та управлінні», після закінчення якого отримала кваліфікацію «менеджер-інженер-аналітик» по кафедрі автоматизованих систем управління.
     З 2001 до 2002 рр. пройшла стажування у Ліонському університеті (Франція), де опанувала французьку мову. Впродовж трьох років була учасником міжнародного проекту TEMPUS (Україна, Росія, Франція) та стипендіатом Європейської комісії.  У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію з питань оптимального керування електромеханічними системами з урахуванням від’ємного тертя. У 2012 р. їй присвоєно вчене звання доцента по кафедрі системного аналізу і управління НТУ «ХПІ». У 2012 р. захистила докторську дисертацію по багатокритеріальному синтезу нелінійного робастного керування багатомасовими електромеханічними системами з нелінійним навантаженням.
     Сфера її наукових інтересів пов’язана із сучасними проблемами синтезу складних електромеханічних систем із урахуванням різноманітних вимог їх роботи у різних режимах. Т. Б. Нікітіна є відомим вченим у галузі синтезу систем високоточного керування, фундатором теорії багатокритеріального синтезу нелінійного робастного керування різноманітними технічними об’єктами та технологічними процесами.
     Найважливішим напрямком її педагогічної діяльності є робота з іноземними студентами. Основні зусилля вона спрямовує на створення і розвиток науково-технічних, науково-методичних посібників та навчальних програм з викладання технічних і гуманітарних дисциплін іноземним студентам. Вільно володіє французькою та англійською мовами, що сприяє поліпшенню контактів з іноземними студентами при викладанні дисциплін.