Сторінками Міжнародного науково-методичного семінару «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»

Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні  мов іноземним студентам» організовано та проведено 06-07 лютого 2018 року у ХНАДУ на кафедрі філології. Семінар проведено згідно з планом проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних та науково-методичних конференцій та семінарів ХНАДУ у 2017-2018 р. на підставі посвідчення № 759 від 26 грудня 2017 р., що видано Українським інститутом науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ).

Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару «Новітні технології у викладанні  мов іноземним студентам» видано після проведення семінару  у збірнику матеріалів семінару (Новітні технології у викладанні  мов іноземним студентам: Матеріали Міжнародного наук.-метод. семінару, м. Харків, 06-07 лютого 2018 р. – Харків: ХНАДУ, 2018. – 314 с.)Обговорення доповідей на семінарі відбулося в ході пленарного засідання та під час роботи дискусійних платформ.

Мета семінару полягала у обміні досвідом застосування новітніх педагогічних технологій у викладанні мов студентам-іноземцям, в обговоренні актуальних питань та перспектив розвитку цих технологій і методик, а також у залученні їх до аудиторної та дистанційної підготовки іноземних студентів у вищих навчальних закладах.

Семінар проведено для розширення наукових зв’язків, обміну інформацією і знаннями між вченими та фахівцями України, близького та далекого зарубіжжя за напрямками:- Використання мультимедійних технологій у мовній підготовці студентів;

-  Інтегрований підхід до організації  занять з УЯІ/РЯІ;

- Дистанційні та змішані форми викладання іноземних мов.

Доповіді, що були заслухані на семінарі, свідчать про те, що викладачі-мовники активно працюють над залученням новітніх педагогічних технологій до навчального процесу на підготовчих відділеннях і факультетах підготовки іноземних громадян українських ВНЗ.

Міжнародний  науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні  мов іноземним студентам» констатує:

Мовна підготовка іноземних студентів є однією з актуальних проблем сучасної освіти, адже певним чином формує міжнародний імідж нашої країни та демонструє її здобутки на ринку освітніх послуг. Реалії сучасного освітнього процесу зумовлюють необхідність залучення до нього нових педагогічних ресурсів і технологій, які стали б запорукою успішного оволодіння мовами студентів-іноземців, а також підвищили якість професійної підготовки іноземних громадян з метою поглиблення зв’язків в умовах глобалізованої міжнародної спільноти.

Учасники семінару прийшли до висновку:

В умовах постійного оновлення методів і практик викладання іноземних мов, а  також через невпинний ріст технічних можливостей постає повсякчасна потреба таким чином вибудувати методику викладання мов іноземним слухачам і студентам українських вишів, аби вона відповідала вимогам сучасного ринку освітніх послуг і задовольняла потреби усіх учасників освітнього процесу. Тому використання в мовній підготовці іноземців найновіших педагогічних технологій стає першочерговим завданням науково-педагогічного складу підготовчих факультетів і відділень українських ВНЗ.

Питання оптимізації навчального процесу для іноземних громадян у світі, який постійно змінюється та вдосконалюється, потребує об’єднання зусиль колективів кафедр, які займаються підготовкою іноземних студентів.

Основними напрямками науково-методичною роботи в цій галузі  вважаються:

· удосконалення системи мовної підготовки іноземних студентів, що має базуватися на залученні новітніх методів і технологій відповідно до міжнародних стандартів якості вищої освіти та стандартів України;

· постійне вдосконалення педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів, розробка та впровадження інноваційних комп’ютерних технологій, створення сучасних програмних продуктів для забезпечення процесу мовної підготовки іноземних студентів і для підвищення їхньої мотивації у навчанні, чому сприяє зацікавленість предметом;

· поглиблене та різноманітне використання інтерактивних форм навчання, покликаних активізували комунікативну, пізнавальну і творчу діяльність студентів, забезпечували формування знань, умінь та навичок, необхідних для їх оволодіння російської та українською мовами як іноземними.

На семінарі  ухвалили:

1. Продовжити запровадження в начальний процес новітніх освітніх технологій і методів навчання;

2. Активізувати розробку нових навчально-методичних матеріалів, що відповідають вимогам сучасної вищої школи;

3. Враховувати у навчальному процесі індивідуальні та національні особливості студентів – представників різних країн;

4. Розширювати співпрацю між провідними ВНЗ України та вищими навчальними закладами країн близького й далекого зарубіжжя в питаннях викладання української та російської мови, а також в організації підвищення кваліфікації викладачів у вигляді стажувань, семінарів, мовних шкіл тощо;

5. Визначити роботу семінару успішною, відзначити високий рівень доповідей і результативність обговорень;

6.  Основні результати роботи семінару  опублікувати у збірнику наукових праць.