Всеукраїнський науково-методичний семінар (із міжнародною участю) «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»

Незважаючи на затяжну холодну зиму та кризу в українських  вишах і душах, кафедра філології ФПІГ ХНАДУ започатковує нову наукову традицію: проводити наприкінці зими науково-методичний семінар для всіх, зацікавлених питаннями викладання мов іноземним студентам.

Так, 16 лютого 2017 року, у семінарі, що відбувся  в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, взяли участь майже 100 учасників не лише з Харкова, але й з ряду інших міст України. Міжнародну участь всеукраїнському семінарові забезпечили дописувачі з Білорусі, так само фахівці з викладання мов студентам-іноземцям. 

Обговорення доповідей на семінарі відбулося в ході пленарного засідання та під час роботи дискусійних платформ. Мета семінару полягала у обміні досвідом застосування новітніх педагогічних технологій у викладанні мов студентам-іноземцям, в обговоренні актуальних питань та перспектив розвитку цих технологій і методик, а також у залученні їх до аудиторної та дистанційної підготовки іноземних студентів у вищих навчальних закладах. Семінар проведено для розширення наукових зв’язків, обміну інформацією і знаннями між вченими та фахівцями України за напрямками:

· новітні педагогічні технології в методиці викладання мов;

· інтерактивні технології та мовна підготовка іноземних студентів; 

· питання мовної підготовки іноземних студентів в рамках вивчення фахових спец. дисциплін;

· мовна підготовка та культурно-психологічна адаптація студентів-іноземців у новому культурному середовищі.

Доповіді, що були заслухані на семінарі, свідчать про те, що викладачі-мовники активно працюють над залученням новітніх педагогічних технологій до навчального процесу на підготовчих відділеннях і факультетах підготовки іноземних громадян українських ВНЗ. Навчання іноземних студентів є однією з актуальних проблем сучасної освіти, адже певним чином формує міжнародний імідж нашої країни та демонструє її здобутки на ринку освітніх послуг. Реалії сучасного освітнього процесу зумовлюють необхідність залучення до нього нових педагогічних ресурсів і технологій, які стали б запорукою успішного оволодіння мовами студентів-іноземців, а також підвищили якість професійної підготовки іноземних громадян з метою поглиблення зв’язків в умовах глобалізованої міжнародної спільноти.

Отже, в умовах постійного оновлення методів і практик викладання іноземних мов, а  також через невпинний ріст технічних можливостей постає повсякчасна потреба таким чином вибудувати методику викладання мов іноземним слухачам і студентам українських вишів, аби вона відповідала вимогам сучасного ринку освітніх послуг і задовольняла потреби усіх учасників освітнього процесу. Тому використання в мовній підготовці іноземців найновіших педагогічних технологій стає першочерговим завданням науково-педагогічного складу підготовчих факультетів і відділень українських ВНЗ.

Питання оптимізації навчального процесу для іноземних громадян у світі, який постійно змінюється та вдосконалюється, потребує об’єднання зусиль колективів кафедр, які займаються підготовкою іноземних студентів.

Основними напрямками науково-методичною роботи в цій галузі  вважаються:

· удосконалення системи мовної підготовки іноземних студентів, що має базуватися на залученні новітніх методів і технологій відповідно до міжнародних стандартів якості вищої освіти та стандартів України;

· постійне вдосконалення педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів, розробка та впровадження інноваційних комп’ютерних технологій, створення сучасних програмних продуктів для забезпечення процесу мовної підготовки іноземних студентів і для підвищення їхньої мотивації у навчанні, чому сприяє зацікавленість предметом;

· поглиблене та різноманітне використання інтерактивних форм навчання, покликаних активізували комунікативну, пізнавальну і творчу діяльність студентів, забезпечували формування знань, умінь та навичок, необхідних для їх оволодіння російської та українською мовами як іноземними.

Отож, як бачимо, попри суспільні та економічні негаразди наукова спільнота продовжує працювати над актуальними проблемами, і тісне коло викладачів російської та української мов як іноземних – не виняток. Підтримуючи традиційні методи навчання, ми готові та відкриті до пізнання й запровадження найновіших педагогічних технологій у навчальний процес, аби зробити його справді ефективним, цікавим і сучасним.