Науково-дослідницька робота кафедри у 2017-2018 навчальному році

Об’єкт дослідження – теорія і методика викладання мов студентам іноземцям на початковому етапі, а також процес навчання російської й української мов як іноземних.

Мета роботи: залучення традиційних і найновіших методик викладання мов студентам-іноземцям на початковому етапі з урахуванням психолого-педагогічних особливостей викладання російської й української мов як іноземних.

Методи дослідження: психолого-педагогічні спостереження за навчальним процесом, систематизація та узагальнення педагогічного досвіду, аналіз відповідної наукової літератури.

За звітний період було опубліковано дві колективних монографії у співавторстві із зарубіжними партнерами (автори Шарапова О.В.; Бондаренко Л.М.). Викладачами кафедри було опубліковано 47 статей, у тому числі 6 у збірниках ВАК і 2 у далекому зарубіжжі; проголошено 51 доповідь на 11 міжнародних науково-методичних, науково-технічних і науково-практичних конференціях і семінарах, з них 2 у далекому та 2 у близькому зарубіжжі, опубліковано 56 статей  у співавторстві зі студентами.

Кафедрою було організовано та проведено Міжнародну  науково-практичну конференцію «Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов» (12 жовтня 2017 р.), Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам» (6 лютого 2018 р.) та ХХІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки» (5-6 червня 2018 р.).

Проблеми теорії і методики викладання мов студентами-іноземцям на початковому етапі мають важливе значення у процесі підготовки висококваліфікованих фахівців для далекого зарубіжжя у ВНЗ України.

Головне місце у дослідженні даної проблеми займають:

– застосування інноваційних і мультимедійних технологій у навчанні російської мови як іноземної на початковому етапі;

– особливості розробки інтерактивних лексико-граматичних презентацій з російської мови як іноземної для SMARTboard;

– особливості дистанційного курсу для студентів-іноземців на початковому етапі навчання та новітні підходи до самостійної роботи студентів;

– питання лінгвістичної, культурної та психологічної адаптації студентів-іноземців в умовах освітнього простору України;

– методика навчання аудіювання в умовах початкового етапу навчання;

–  роль статичної та цифрової наочності у процесі навчання російської мови як іноземної.

Результати науково-дослідної роботи кафедри продемонстрували, що проблеми теорії і методики викладання мов студентам-іноземцям на початковому етапі є актуальними в умовах української освіти. У роботі, яка проведена викладачами кафедри, значна увага приділялася застосуванню інноваційних технологій у навчанні РЯІ на початковому етапі, сучасним методам викладання російської (української) мов як іноземних, традиційним методам викладання мов.

Перспективними напрямками у науковому дослідженні проблем викладання російської (української) мов як іноземних є такі:

- захист дисертаційних досліджень та написання статей у фахових виданнях та у виданнях, що входять до реферативних баз Scopus і WebofScience;

- застосування інноваційних (мультимедійних, ігрових, комунікативних тощо) технологій у навчальному процесі;

- створення сучасних навчальних матеріалів та їх впровадження в навчальний процес.

Щодо науково-дослідної роботи студентів, кафедра філології традиційно щороку проводить студентську науково-практичну конференцію, що на меті має, по-перше, залучення іноземних студентів до науково-дослідницької роботи, по-друге, є одним із дієвих засобів підвищення рівня їх пізнавальної активності. Перша мета реалізує актуальне завдання вищої школи – навчити студентів виступати з науковою інформацією, сформувати в них навички наукового спілкування. Друга – саме для викладачів кафедри філології – дає можливість посилити мотивацію вивчення їх учнями російської/української мови як іноземної, а для студентів – практично реалізувати знання російської/української мови, що вони отримали на заняттях, та бажання самостійно розвивати їх, збагачуючи свій лексичний запас та розширюючи різноманітні мовленнєві можливості.

Проведення таких заходів, як студентська конференція, для викладачів РЯІ та іноземних учнів довузівського етапу підготовки є результатом кропіткої, відповідальної роботи, що передує проведенню самої конференції. Викладачі кафедри філології та студенти починають готувати доповіді  за 1-2 місяці за наступним планом: 1. Вибір теми, цікавої доповідачу і аудиторії. 2. Підбір матеріалу, гідного науково-дослідницького рівня. 3. Робота над мовою та стилем доповіді, що потребує від викладача вміння адаптувати текст; від студента – використання лексики та синтаксичних конструкцій, притаманних для наукового тексту. 4. Робота над композицією доповіді, що потребує висвітлення трьох основних розділів: вступу, головної та заключної частин. Вступне слово повинно містити в собі короткі відомості про доповідача та про мотивацію вибору ним даної теми. Головна частина має бути побудована за принципом прозорості, засвоюваності викладеної інформації, що потребує вибору певних мовних одиниць. Незважаючи на невеликий стаж вивчення студентами російської (української) мови як іноземної, текст доповіді не повинен бути спрощеним, оскільки це науково-дослідницька робота, цікавий матеріал для дорослих, певною мірою вже освічених людей, а ми знаємо, що складна думка не може бути висловлена зовсім просто. Заключна частина може містити в собі не лише висновки, підведення підсумків викладеного, але й певне звернення до аудиторії, інформацію про особисті уподобання автора. 5. Підготовка ілюстративної складової доповіді, в тому числі з використанням інноваційних технологій. 6. Напрацювання вмінь та навичок виступати з усним монологічним висловом перед публікою (робота над вимовою, інтонацією, правильною постановкою логічного наголосу, пауз, включення необхідної долі експресії, емоцій, тому що текст доповіді повинен бути почутим, зрозумілим, а в результаті ще й зацікавити та збагатити слухачів).

У 2017-2018 навчальному році ювілейна 80 Міжнародна студентська науково-практична конференція «Мовна особистість у полікультурному світі» відбулася 5 квітня. Конференція цього року була присвячена університетові ХНАДУ, адже проводилася у вісімдесятий раз.

Логічним завершенням конференції стало нагородження всіх учасників дипломами «За активну участь у конференції», а підсумком цієї роботи ми вважаємо чудовий, благодійний психологічний її вплив на пізнавальну активність наших студентів, оскільки вона викликає в учнів ентузіазм, почуття впевненості в своїх силах, сприяє самозатвердженню особистості студента і тому інтернаціоналізму, який так потрібен для мирного життя на Землі.

To top