You are here: Chairs / Education and language training / Публікації
Русский
English
Deutsch
Français
Sunday, 19-05-2019

Протягом звітного періоду викладачі кафедри видали 200 наукових статей, у тому числі: в Україні - 161 (27 - у збірниках ВАК); 39 - за кордоном і 14 - у міжнародних науковометричних базах даних: 1. Моргунова С.О. Система оцінки готовності до соціальної взаємодії майбутніх менеджерів організацій і адміністрування / С.О.Моргунова // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. - №9. – 2016. – С. 60-65 2. Моргунова С.О. Суть соціальної взаємодії як педагогічної категорії / С.О. Моргунова // Наукові записки : зб. наукових статей / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Випуск СХХІХ (129). – С. 114-122 3. Дем’янова В.Г. Організація педагогічного спілкування з іноземними студентами / В.Г. Дем’янова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць за загальною редакцією : академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х. : Видавець Рожко С.Г., 2016. – Вип. 54. – С. 161-169 4. Моргунова Н.С. Особливості використання інтерактивного лінгвометодичного тренажера у вивченні початкового фонетичного курсу української мови як іноземної // Н.С.Моргунова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць за загальною редакцією : академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х. : Видавець Рожко С.Г., 2016. – Вип. 54. – С. 67-76 5. Моргунова С.О. Формування професійної комунікативної компетентності майбутнього менеджера засобами SMART-технологій / С.О. Моргунова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць за загальною редакцією : академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х., 2016. – Вип. 55. – С. 193-201. 6. Семененко І.Є. Формування професійної компетентності студентів в умовах реалізації індивідуально-пізнавальних маршрутів у навчанні / І.Є. Семененко // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць за загальною редакцією : академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х., 2016. – Вип. 54. – С. 76-84 7. Цимбал Т.М. Тестова система оцінювання і контролю у мовній підготовці іноземних студентів / Т.М. Цимбал // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією : академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х. : Видавець Рожко С.Г., 2016. – Вип. 55. – С. 81-89. 8. Кісіль Л.М. Система вправ із навчання діалогічного мовлення студентів-іноземців основних факультетів ВТНЗ / Л.М.Кісіль // Наукові записки. Серія: педагогічні науки . – Кропивницький : КДПУ імені В.Винниченка, 2017. – Вип. 150. – С. 194-198. 9. Уварова Т.Ю. Форми організації позааудиторної діяльності іноземних студентів з метою їхньої самореалізації / Т. Ю. Уварова // Педагогічні науки : зб. наук. праць . – Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – Вип. LXXIV. – Том 2. – С. 174-177. 10. Моргунова Н.С. Мовне портфоліо у системі педагогічної діагностики навчальних досягнень іноземних студентів / Н.С. Моргунова // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України. Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Випуск СХХХ (130). – (Серія педагогічні та історичні науки) – С. 168 - 178. 11. Рязанцева Д.В. Функціонування оцінних форм прикметників із префіксом пре-: відображення аксіологічних смислів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна": зб. наук. пр. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. - Вип. 62. - С. 292-294. 12. Уварова Т.Ю. Критерії та показники сформованості у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації // Наукові записки : зб. наукових статей / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Випуск СХХІХ (129). – С. 223-230 13. Уварова Т.Ю. Реалізація педагогічних умов формування у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації // Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 55 - 311 с.(c. 108-116). 14. Семененко І.Є. Застосування індивідуальних освітніх маршрутів іноземних студентів у процесі мовної підготовки / І.Є.Семененко // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки.– № 9. – 2016.– С. 46-50. НЕТ? 15. Головко В.А. Розвиток пізнавальної активності іноземних студентів на заняттях з української мови у технічному ВНЗ / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. - Запоріжжя: КПУ, 2016. – Вип. 48. – С. 261-268. 16. Цимбал Т.М. Реалізація проектних технологій у процесі мовної підготовки іноземних студентів технічних ВНЗ / Т.М.Цимбал // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України. Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Випуск СХХХ (130). – (Серія педагогічні та історичні науки) – С. 212 – 220. 17. Манохіна Ю.Є. Мовний портрет пана Купи як засіб психоментальної характеристики персонажа у романі О.Ільченка «Козацькому роду нема переводу» // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика.– Вип. 27. – 2017. – С. 157-161. 18. Манохіна Ю.Є. Методичний коментар щодо вивчення експресивної лексики на заняттях із сучасної української мови // Професіоналізм педагога: теоретичні і методичні аспекти. Наукове видання ДВНЗ «Донбаський державний педагогічни університет», м. Славянськ – Вип.5. – Ч.2.– 2017 р. – С. 57-64. 19. Приходько А.М. Формування комунікативної компетентності іноземних студентів засобами мобільних технологій // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». - Вип. LXXІІІ. - Том 2. - Херсон.-2016. - № 73.- С.104-108. 20. Головко В.А. Професійне виховання у вищому навчальному закладі як педагогічна категорія // Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с.(c. 11-18). 21. Моргунова С.О. Роль соціальної взаємодії у формуванні РR-компетенції майбутнього менеджера // Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с. (c. 215-223). 22. Уварова Т.Ю. Педагогічні умови формування у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації // Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с.(c. 233-240). 23. Божко Н.М. Особливості адаптації студентів з Китаю до навчального процесу у вищих навчальних закладах України // Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с.(c. 283-290). 24. Дем’янова В.Г. Роль викладача в організації самостійної роботи іноземних студентів / В.Г. Дем’янова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенко, проф. С.Т. Золотухіної. – Харків : Видавець Рожко С.Г., 2016. – Вип. 53 –С. 167-176 25. Кісіль Л.М. Особливості навчання українського професійного мовлення студентів іноземців в умовах білінгвізму / Л.М.Кісіль // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенко, проф. С.Т. Золотухіної. – Харків : Видавець Рожко С.Г., 2016. – Вип. 53 – С. 185-192 26. Семененко І.Є. Проблема підвищення якості професійної підготовки іноземних студентів / І.Є. Семененко // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенко, проф. С.Т. Золотухіної. – Харків : Видавець Рожко С.Г., 2016. – Вип. 53 – С. 224-233 27. Моргунова Н.С. Психологічний аспект тьюторської та кураторської діяльності у процесі роботи з іноземними студентами у ВНЗ України // Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с.(c. 330-339). 28. Morhunova S. Description of business and administration managers readiness for social interaction //Středoevropský vĕstnĺk pro vĕdu a výzkum" № 17(30) – 2016. –.40-45. 29. Уварова Т.Ю. Оцінка рівня самореалізації іноземних студентів у процесі їх навчання в українських ВНЗ // Materials of theXIII International scientific and practical Conference «Moderns cientific potential- 2017» (28 February - 07 March 2017). – Vol.3 : Pedagogical sciences. – Sheffield. Science and education LTD. – Р.12-15 30. Семененко І.Є. Мовна підготовка як інструмент професійно- пізнавальної діяльності іноземних студентів / І.Є. Семененко // Материали за ХІІ Международна научна практична конференция «Achievement of high sсhool-2016», Том 6 Педагогически . – София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2016. – С. 59-64. 31. Моргунова Н.С. Шляхі підвищення продуктивності навчання іноземних студентів // Raboty XIII mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2017». - Díl 9. Pedagogické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» - С. 35-40. 32. Демьянова В.Г. Взаємозвязок видів мовленнєвої діяльності у процесі мовної підготовки іноземців // Raboty XIII mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2017». - Díl 9. Pedagogické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» - С. 22-28. 33. Головко В.А. Розвиток самовиховання іноземних студентів у ВНЗ України // Raboty XIII mezinárodní vědecko-praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2017». - Díl 9. Pedagogické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» - С.41-47. 34. Цимбал Т.М. Заходи та засоби акультурації іноземних студентів у ВНЗ України // Science works of the XI International scientific and practical conference, "Science and civilization - 2017", (30.01-07.02.2017) Volume 6. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.77-81. 35. Семененко І.Є. Сучасні проблеми формування іншомовної компетенції майбутнього інженера // // Science works of the XI International scientific and practical conference, "Science and civilization - 2017", (30.01-07.02.2017) Volume 6. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.53-59. 36. Кисиль Л.Н. Розвиток професійного діалогічного мовлення іноземних студентів у процесі мовної підготовки // // Science works of the XI International scientific and practical conference, "Science and civilization - 2017", (30.01-07.02.2017) Volume 6. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.41-47. 37. Манохина Ю.Е. Комунікативний підхід як основа мовної підготовки іноземних студентів // Science works of the XI International scientific and practical conference, "Science and civilization - 2017", (30.01-07.02.2017) Volume 5. Philological sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.33-38. 38. Приходько А.М. Використання мульті-медіа технологій у мовній підготовці іноземних студентів у технічному ВНЗ. // Materiały XI Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Przestrzeń naukowa w Europie - 2017” (07.-15.04.2017) Sekcja 5. Pedagogiczne nauki. –Przemysl: “Nauka I studia”. – С.58-64. 39. Головко В.А. Pedagogical support of foreign students’ professional self-education in technical universities // Materiały XI Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Przestrzeń naukowa w Europie - 2017” (07.-15.04.2017) Sekcja 5. Pedagogiczne nauki. –Przemysl: “Nauka I studia”. – С.17-23. 40. Цимбал Т.Н. Визначення домінантних форм спілкування на заняттях з мовної підготовки іноземних студентів // Materiały XI Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Przestrzeń naukowa w Europie - 2017” (07.-15.04.2017) Sekcja 5. Pedagogiczne nauki. –Przemysl: “Nauka I studia”. – С.67-72. 41. Семененко И.Е. Реалізація індивідуальних освітніх маршрутів у професійно орієнтованій моделі навчання іноземних студентів // Materiały XI Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Przestrzeń naukowa w Europie - 2017” (07.-15.04.2017) Sekcja 5. Pedagogiczne nauki. –Przemysl: “Nauka I studia”. – С.44-49. 42. Моргунова Н.С. Взаємозв'язок психосоматичних особливостей іноземних студентів та вибору ними стратегії адаптації // Materiały XI Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna - Przestrzeń naukowa w Europie - 2017” (07.-15.04.2017) Sekcja 5. Pedagogiczne nauki. –Przemysl: “Nauka I studia”. – С.32-38. 43. Божко Н.М. Етнопсихологічні особливості сучасного контингенту іноземних студентів у ВНЗ України // Raboty XIII mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2017». - Díl 9. Pedagogické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» - С. 19-25. 44. Новина Н.Н. К вопросу о социально-психологической адаптации иностранных студентов в вузах Украины // Материали за XI Международен научно-практическа конференция "Основните проблеми на съвременната наука - 2017" (15-22.04.2017), София, Бял ГРАД-БГ. - С.42-47. 45. Божко Н.М. Количественная значимость и информативная ценность имен артефактов в современном русском языке // Материали за 12-а международна научна практична конференція «Achievement of high sсhool-2016». 17-25 November, 2016. Том 10. Филилогическите науки. София «Бял ГРАД-БГ». - С.52-57. 46. Божко Н.М. Проявления особенностей национального менталитета марокканских студентов в процессе обучения в вузах Украины // Материали за XI Международен научно-практическа конференция "Основните проблеми на съвременната наука - 2017" (15-22.04.2017), София, «Бял ГРАД-БГ». - С.11-16. 47. Головко В.А. Питання розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх менеджерів // Материали за ХІІ Международна научна практична конференция «Achievement of high sсhool-2016», Том 6 Педагогически . – София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2016. – С. 19-23. 48. Моргунова Н.С., Ахунджанов Х. Узбекистан – Украина: аспекты межкультурного взаимодействия // Materiály XII mezinárodní vědecko-praktická konference : Zprávy vědecké ideje – Díl 3. Pedagogické vědy. – Praha : Publishing House Education and Science s.r.o., 2017. – S. 7-11. 49. Кісіль Л.М. Professionally oriented dialogical speech in psychologistical aspect // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum . Central European Journal for Science and Research. 6 (42). 2017 . - Praha, Publishing house Education and Science. 2017. - 124 p. ( p. 34-41). 50. Уварова Т.Ю. Организационные формы внеаудиторной деятельности иностранных студентов с целью их успешной самореализации // «Дайджест педагогических новаций» : Альманах / сост. Ж.Нуршаихова. – Алматы, 2017. - № 6 апрель 2017 - С. 119-123. 51. Божко Н.М.Формирование полифункциональной межкультурной компетенции - одна из целей современного образования // «Дайджест педагогических новаций» : Альманах / сост. Ж.Нуршаихова. – Алматы, 2017. - №6 апрель 2017 - С. 17-22. 52. Демьянова В.Г. Профессионально-педагогическое общение преподавателей с иностранными студентами в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете // «Дайджест педагогических новаций» : Альманах / сост. Ж.Нуршаихова. – Алматы, 2017. - №6 апрель 2017 - С. 29-33. 53. Моргунова Н.С. Невербальная коммуникация в аспекте языковой подготовки иностранных студентов // «Дайджест педагогических новаций» : Альманах / сост. Ж.Нуршаихова. – Алматы, 2017. - №6 апрель 2017 - С. 59-64. 54. Моргунова С.А. Преодоление барьеров общения в процессе языковой подготовки иностранных студентов // «Дайджест педагогических новаций» : Альманах / сост. Ж.Нуршаихова. – Алматы, 2017. - №6 апрель 2017 - С. 64-70. 55. Приходько А.М. Учебный подкаст как средство обучения иностранных студентов аудированию лекций по специальности // «Дайджест педагогических новаций» : Альманах / сост. Ж.Нуршаихова. – Алматы, 2017. - №6 апрель 2017 - С. 89-94. 56. Семененко И.Е. Языковая подготовка как способ активизации познавательной деятельности иностранных студентов базовых факультетов // «Дайджест педагогических новаций» : Альманах / сост. Ж.Нуршаихова. – Алматы, 2017. - №6 апрель 2017 - С. 98-103. 57. Kisil L. M. Situationality of professionally-oriented dialogical speech as a lingvodidactic category // «Дайджест педагогических новаций» : Альманах / сост. Ж.Нуршаихова. – Алматы, 2017. - №6 апрель 2017 - С. 19-23. 58. Цимбал Т.Н. Современный учебник в языковой подготовке иностранных студентов технических вузов // «Дайджест педагогических новаций» : Альманах / сост. Ж.Нуршаихова. – Алматы, 2017. - №6 апрель 2017 - С. 156-161. 59. Кісіль Л.М. Специфіка взаємодії комунікативного методу з інтерактивним навчанням у процесі мовної підготовки іноземних студентів / Л.М. Кісіль // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 2016 р. – С. 69 – 72. 60. Манохина Ю.Е. Трудности при обучении аудированию на занятиях по РКИ / Ю.Е. Манохина // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 2016 р. – С.92-95. 61. Моргунова Н.С., Моргунова С.О. Особливості використання невербальних засобів спілкування викладачем у роботі з іноземними студентами / Н.С. Моргунова, С.О. Моргунова // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 2016 р. – С. 104-107. 62. Моргунова С.О. Шляхи формування толерантності в іноземних студентів у процесі мовної підготовки / С.О. Моргунова // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 2016 р. – С. 107-110. 63. Семененко І.Є. Умови підвищення ефективності фахової підготовки іноземних студентів / І.Є. Семененко // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 2016 р. – С.146-149. 64. Уварова Т.Ю. Використання текстів соціокультурної тематики при навчанні іноземних студентів російської мови в технічному вузі / Т.Ю. Уварова // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 2016 р. – С. 171-174. 65. Цимбал Т.Н. Современные приемы в обучении иностранных студентов русскому языку / Т.Н. Цимбал // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 2016 р. – С.183-186. 66. Бжезински А., Моргунова Н.С. Современные информационные технологии как инструмент эффективной организации самостоятельной работы канадских студентов / А. Бжезински, Н.С. Моргунова // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 10-13. 67. Головко В.А. Технології формування вмінь міжкультурного та міжособистісного спілкування іноземних студентів у процесі навчання / В.А. Головко // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 21-26. 68. Головко В.А., Овчарова О.М. Міжпредметні звязки у процесі професійно-мовної підготовки іноземних студентів на початковому етапі / В.А. Головко, О.М. Овчарова // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 26-30. 69. Демьянова В.Г. Система упражнений для обучения иностранных студентов технических вузов составлению монологического высказывания на научные темы / В.Г. Демьянова // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 30-34. 70. Димитров Д.Б., Моргунова Н.С. Актуальные проблемы организации самостоятельной деятельности иностранных студентов / Д.Б. Димитров, Н.С. Моргунова // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 34-39. 71. Кісіль Л.М. Ситуативність у професійно орієнтованому говорінні під час навчання української/російської мови як іноземної / Л.М. Кісіль // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 45-49. 72. Манохина Ю.Е. Аудирование как эффективный метод при обучении языку специальности / Ю.Е. Манохина // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 55-58. 73. Моргунова Н.С. Інтерактивні засоби навчання у вивченні початкового фонетичного курсу української мови як іноземної / Н.С. Моргунова // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 61-65. 74. Моргунова С.О. Роль SMART-технологій у формуванні професійної комунікативної компетентності іноземних студентів / Н.С. Моргунова // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 65- 69. 75. Новіна Н.Н., Фісун С.С. Обучение иностранных студентов в технических вузах Украины при использовании дистанционных курсов в системе Moodle / Н.Н. Новіна, С.С. Фісун // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 69-73. 76. Абдурахманов Сердар, Кісіль Л.М. Туркменские заимствования в русском языке: лексико-семантический аспект // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 20 апреля 2017 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2017. – С. 72-76. 77. Приходько А.М. Комунікативний тренінг як ефективний засіб формування професійно-комунікативної компетентності студентів-іноземців / А.М. Приходько // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 77 – 82. 78. Приходько А.М. Особливості мовної підготовки іноземних студентів у ВТНЗ на початковому етапі навчання / А.М. Приходько // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 82-86. 79. Рязанцева Д.В. Інноваційні підходи до вивчення морфології у викладанні української мови як іноземної (на матеріалі девіативних форм прикметника) / Д.В. Рязанцева // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 94-98. 80. Семененко І.Є. Організаційно-педагогічні умови підвищення якості фахової підготовки іноземних студентів у вищих технічних закладах / І.Є. Семененко // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 104-108. 81. Уварова Т.Ю. Організація педагогічної підтримки розвитку творчого інженерного мислення іноземних студентів в процесі навчання їх іноземної мови / Т.Ю. Уварова // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 121-124. 82. Уварова Т. Ю., Приходько А.М. Навчальні екскурсії та тексти української літератури як засоби формування соціокультурної компетенції іноземних студентів із країн Ближнього зарубіжжя А.М. Приходько, Т.Ю. Уварова // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 124 -128. 83. Цимбал Т.Н. Формирование коммуникативной языковой компетенции иностранных студентов технических вузов на современном этапе / Т.Н. Цимбал // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – С. 131-135. 84. Моргунова Н.С. Дидактичні особливості використання інтерактивного тренажера «Український алфавіт» у процесі навчання іноземців фонетиці української мови. «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: Матеріали всеукраїнського науково-методичного семінару. – Х. : ХНАДУ, 2017. – C. 186-190. 85. Моргунова С.О. Жестова комунікація викладача у процесі мовної підготовки іноземних студентів. «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: Матеріали всеукраїнського науково-методичного семінару. – Х. : ХНАДУ, 2017. – C. 190-195. 86. Семененко И.Е. Условия повышения эффективности образовательных процессов при профессиональной подготовке иностранных студентов / И.Е. Семененко // «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: Матеріали всеукраїнського науково-методичного семінару. – Х. : ХНАДУ, 2017. – С. 268-273. 87. Уварова Т.Ю. Організація позааудиторної діяльності іноземних студентів як умова їх подальшої особистісної самореалізації / Т.Ю. Уварова // «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: Матеріали всеукраїнського науково-методичного семінару. – Х. : ХНАДУ, 2017. – С. 299-305. 88. Демьянова В.Г. Обучение иностранных студентов реферированию профессионально-ориентированных научных текстов // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 17 травня 2017 р. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 120 с. (С. 26-29). 89. Манохина Ю.Е. Аудирование как эффективный прием обучения иностранному языку// Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 17 травня 2017 р. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 120 с. (С. 47-51). 90. Моргунова С.А. Пособие по обучению чтению как средство формирования лингвокультурной компетенций иностранных студентов // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 17 травня 2017 р. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 120 с. (С.63-67). 91. Уварова Т.Ю. Методические средства организации самостоятельной работы иностранных студентов, изучающих украинский язык // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 17 травня 2017 р. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 120 с. (С.106-111). 92. Божко Н.М. Врахування ментальності китайських студентів у процесі навчання в українському ВНЗ // Науковий вісник інноваційних технологій: науково-методичне видання. – № 12 (32). – Кропівницький, 2017. – С. 12 – 17. 93. Божко Н.М. Некоторые социально-психологические и коммуникативные характеристики студентов из Туркменистана // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 17 травня 2017 р. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 120 с. (С.17-21). 94. Кисиль Л.Н. Роль ситуативности в эффективности обучения профессионально ориентированной диалогической речи иностранных студентов // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 17 травня 2017 р. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 120 с. (С.33-37). 95. Моргунова Н.С. Из опыта организации самостоятельной работы по русскому языку как иностранному на основном этапе обучения в ХНАДУ // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 17 травня 2017 р. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 120 с. (С.58-63). 96. Новина Н.Н., Думбур Е.А. Педагогический дизайн при создании дистанционных курсов для иностранных студентов в системе Moodle // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 17 травня 2017 р. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 120 с. (С.70-73). 97. Приходько А.М. Нові форми організації професійно-комунікативної підготовки іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 17 травня 2017 р. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 120 с. (С.81-85). 98. Семененко И.Е. Информационные технологии (ИТ) как способ индивидуализации обучения иностранных студентов // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 17 травня 2017 р. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 120 с. (С. 88-91). 99. Цимбал Т.Н. К вопросу совершенствования системы оценивания и контроля качества языковой подготовки иностранных студентов // Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у сучасному полікультурному середовищі: матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 17 травня 2017 р. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 120 с. (С. 114-117). 100. Приходько А.М. Технологія інтенсифікації навчання на основі опорних схем і знакових моделей у системі мовної підготовки іноземних студентів ВТНЗ // Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – 145 с. (С. 86-90). 101. Божко Н.М. Цивилизационно-культурные и этнопсихологические особенности студентов из Монголии. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – 145 с. ( С. 17-20). 102. Моргунова Н.С. Роль і місце інформаційно-комунікативних технологій у процесі мовної підготовки іноземних студентів // Науковий вісник інноваційних технологій: науково-методичне видання. – № 12 (32). – Кропівницький, 2017. – С. 35 – 43. 103. Цимбал Т.М. Інтерактивні технології як засіб підвищення якості мовної підготовки іноземних студентів // Науковий вісник інноваційних технологій: науково-методичне видання. – № 12 (32). – Кропівницький, 2017. – С. 124 – 127. 104. Приходько А.М. Використання педагогічної технології «Відоконференція» у процесі вдосконалення комунікативних вмінь іноземних студентів // Науковий вісник інноваційних технологій: науково-методичне видання. – № 12 (32). – Кропівницький, 2017. – С. 77 – 85. 105. Моргунова С.А. Розвиток вмінь соціальної взаємодії у процесі професійної підготовки майбутніх менеджерів організацій і адміністрування / Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // За заг. ред. Нісімчука А.С., Бенери В.Є. - Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка. - 2016. - Вип. 9. - С. 85-93. 106. Демьянова В.Г. Підвищення якості навчання іноземних студентів мові навчання засобами навчально-методичного комплексу. // Освіта та розвиток обдарованої особистості: щомісячний науково-методичний журнал. – К., 2016. – № 10(41). – С. 28 – 33. 107. Кисиль Л.Н. Психолінгвістичний аспект професійно-орієнтованого діалогічного мовлення // Криворізький державний педагогічний університет: зб. наук. праць : Проблеми компетентнісного підходу у підготовці майбутніх вчителів: тенденції та перспективи. – Кривий Ріг, 2017 – С. 57-62. 108. Уварова Т.Ю. Використання можливостей художнього тексту у процесі формування соціокультурної компетентності іноземних студентів // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / ред. кол. В. В. Кузьменко (голова та ін.). – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – Випуск 27. – С. 29 – 36. 109. Божко Н.М. Приховані коди східної культури: семантичні особливості східних імен / Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень – 2017: Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції (21 березня 2017 р., м. Переяслав-Хмельницький) / відп. ред. О. В. Дробот; ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – м. Переяслав-Хмельницький, 2017. – 257 с. – [С. 43-47]. 110. Головко В.А. Шляхи реалізаційї педагогічного супроводу професійного самовиховання іноземних студентів // Зб. наук. пр. ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» "Освітній простір". - С. 33-39. 111. Уварова Т.Ю. Навчальні екскурсії як засіб формування толерантного ставлення іноземних студентів до скраїни навчання // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: РІПО, 2017. – Випуск 18. – Частина 1. – С. 304 – 310. 112. Кісіль Л.М. Дискусія як один з прийомів вдосконалення усного мовлення іноземних студентів основного етапу навчання // «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у XXI ст.»: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25-27 січня 2017 року): – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. – С. 128–131. 113. Головко В.А. Позааудиторна робота з іноземними студентами у умовах полі національного середовища // «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у XXI ст.»: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25-27 січня 2017 року): – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. – С. 34–40. 114. Цимбал Т.М. Механізми письмового мовлення, необхідні для складання продуктивних письмових висловлювань реферативного типу у процесі мовної підготовки іноземних студентів// Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні , методичні та соціально – психологічні аспекти : матеріали Всеукр . наук .- метод. конференції. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2017. – С. 125–128. 115. Божко Н.М. До питання про формування вторинной мовної особистості за допомогою діалогу культур // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми і перспективи розвитку: Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 26-27 січня 2017 р. – Переяслав-Хмельницький, 2017.– С. 18-23. 116. Новіна Н.Н. Соціокультурна адаптація та навчальна мотивація у процесі навчання іноземних студентів у ВНЗ України // Педагогічні та психологічні науки аналіз сучасності та прогноз майбутнього: зб. наук. робіт учасників Міжнар. наук.- практ. конф. – Одеса: ГО „Південна фундація педагогіки”, 2017. – С . 105–109. 117. Семененко І.Є. Інтерактивно-комунікативний потенціал навчальної гри у процесі мовної підготовки іноземних студентів // Педагогічні та психологічні науки аналіз сучасності та прогноз майбутнього: зб . наук . робіт учасників Міжнар . наук .- практ . конф . – Одеса : ГО „Південна фундація педагогіки ”, 2017. – С . 78–84. 118. Приходько А.М. Формування толерантності іноземних студентів у процесі мовної підготовки // Міжнародне співробітництво в освіті в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / відп. ред. В.М. Єфімова. – Одеса: Лідер, 2017. – С. 350 – 355. 119. Божко Н.М. Культурологический аспект на занятиях по грамматике с иностранными студентами (на примере изучения отрицательных конструкций) // Міжнародне співробітництво в освіті в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / відп. ред. В.М. Єфімова. – Одеса: Лідер, 2017. – С. 35 – 39. 120. Дем’янова В.Г. Методична організація навчального матеріалу у процесі вивчення фразеологізмів іноземними студентами // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів». – Тернопіль, 2017. – С. 32 – 38. 121. Моргунова Н.С. Принципи відбору навчального матеріалу у процесі мовної підготовки іноземних студентів у ВНЗ: змістовний і методичний аспекти // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів». – Тернопіль, 2017. – С. 59 – 64. 122. Ісса Хусейн, Кісіль Л.М Некоторые особенности разновидностей арабского язика // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 20 апреля 2017 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2017. – С. 56-59. 123. Кісіль Л.М. Діалогічне мовлення як ефективний засіб формування навичок мовленнєвої діяльності студентів-іноземців. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с. 15-19). 124. Манохина Ю.Е. Использование кейс-метода в обучении русскому языку как иностранному. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с.21-25). 125. Моргунова Н.С. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у мовній підготовці іноземних студентів. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с. 29-34). 126. Моргунова Н.С., Дем’янова В.Г. Возможности интерактивного учебного текста в обучении иностранных студентов языку специальности. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с.48-52). 127. Новина Н.Н.,, Фісун С.С. Создание дистанционных курсов для обучения иностранных студентов. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с. 56-61). 128. Божко Н.М. Языковая работа аспирантов иностранцев с текстами по философии. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с. 64-68). 129. Уварова Т.Ю. Текст як засіб формування соціокультурної компетенції іноземних студентів. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с. 78-82). 130. Моргунова Н.С. Навчання читання і розуміння змісту тексту у процесі мовної підготовки іноземних студентів ВТНЗ. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с. 90-95). 131. Уварова Т.Ю. Навчально-методичні комплекси як засіб професійно орієнтованого навчання іноземної мови у ВНЗ. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с. 106-110). 132. Цимбал Т.М. Проектна діяльність як сучасна тенденція у мовній підготовці іноземних студентів. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с. 110-115). 133. Кісіль Л.М. Принципи навчання мов у формуванні культури мовлення іноземних студентів. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с. 139-142). 134. Моргунова С.О. Сучасні підходи до читання як найважливішого з видів комунікативно-пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання мови. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с. 144-149). 135. Манохіна Ю.Є. Учебные ролевые игры в развитии коммуникативной компетенции студентов-иностранцев. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с. 154-158). 136. Цимбал Т.Н. К проблеме организации контроля при обучении иностранных учащихся русскому языку. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с.183-188). 137. Приходько О.М. Особливості мовної підготовки іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с.74-78). 138. Димитров Д.Б., Моргунова Н.С. Задачи и условия успешной организации самостоятельной работы иностранных студентов. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с.134-139). 139. Головко В.А., Овчарова О.М. Міжпредметні зв'язкі у процесі мовної підготовки іноземних студентів базових факультетів ВНЗ. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с.68-72). 140. Головко В.А. Роль фразеологизмов в формировании коммуникативной компетенции иностранных студентов. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 10 червня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– 190 с. (с.126-129). 141. Семененко І.Є. Організаційно-педагогічні умови підвищення якості фахової підготовки іноземних студентів у вищих технічних закладах. «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: Матеріали всеукраїнського науково-методичного семінару. – Х. : ХНАДУ, 2017. – 357 с. (с. 259-264). 142. Головко В.А., Овчарова О.М. Педагогический и воспитательный потенциал внеаудиторной работы с иностранными студентами. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – 145 с. (С. 73-77). 143 Цимбал Т.Н. Возможности формирования автономии в языковой подготовке иностранных студентов. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків : ХНАДУ, 2017 р. – С.377-382. 144. Драбкин Д., Новина Н.Н. Обучение русскоязычных студентов в Германии: тенденции и перспективы. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – 145 с. ( С. 39-42). 145. Уварова Т.Ю. Організація педагогічної підтримки розвитку творчого інженерного мислення іноземних студентів в процесі навчання їх іноземної мови. «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: Матеріали всеукраїнського науково-методичного семінару. – Х. : ХНАДУ, 2017. – 357 с. (с. 299-305). 146. Димитров Д.Б., Моргунова Н.С. Интерактивные экскурсии для иностранных студентов: лингвокультурологический аспект. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – 145 с. ( С. 22-26). 147. Моргунова Н.С., Бзежински А. Формирование межкультурной компетенции иностранных студентов в процессе обучения на краткосрочных курсах. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – 145 с. ( С. 47-52). 148. Уварова Т.Ю., Овчарова О.О. Изучение «новой лексики» на занятиях по русскому языку как иностранному. Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ : збірник наукових праць. – Харків : «Міськдрук», 2017. – 145 с. ( С. 116-121). 149. Божко Н.М. Марокканская этнокультурная составляющая современного студенчества вузов Украины. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків : ХНАДУ, 2017 р. – С. 425-431. 150. Демьянова В.Г. Обучение иностранных студентов технических вузов. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції(12-13 жовтня 2017 р.). – Харків : ХНАДУ, 2017 р. – С. 47-51. 151. Кісіль Л.М. Інноваційні методи формування діалогічного професійного мовлення студентів-іноземців. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків : ХНАДУ, 2017 р. –С. 320-325. 152. Моргунова Н.С. Особливості включення іноземних студентів до іншомовного середовища українського ВНЗ. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків : ХНАДУ, 2017 р. – С. 510-514. 153. Моргунова С.О. Шляхи розвитку позитивної мотивації до соціальної взаємодії у процесі професійної підготовки іноземних студентів – майбутніх менеджерів. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків : ХНАДУ, 2017 р. – С. 514 – 519. 154. Новіна Н.Н. Аспекти психолого-педагогічної адаптації іноземних студентів у період навчання на першому курсі технічного ВНЗ України. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків : ХНАДУ, 2017 р. – С. 519-523. 155. Приходько А.М. Комунікативний потенціал гри у системі мовно-професійної підготовки іноземних студентів ВТНЗ. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків : ХНАДУ, 2017 р. – С. 358-363. 156. Семененко І.Є. Тьюторство у професійному навчанні іноземних студентів. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків : ХНАДУ, 2017 р. – С.550-555. 157. Уварова Т.Ю. Вивчення фразеологізмів як засіб оволодіння іноземними студентами українською мовою. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків : ХНАДУ, 2017 р. – С. 175 - 180. 158. Приходько А.М., Абдурашидов Дилербек. Антропонимическая модель узбеков: история становлення // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (3-6). 159. Цимбал Т.Н., Амарир Хамза. Народные традиции в современных обрядах и празниках // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (14-17). 160. Моргунова С.А., Атамуразов Сурач. Настоящий смысл известных русских пословиц и поговорок // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (17-20). 161. Моргунова С.А., Сариєва Айна. Особенности адаптации туркменских студенток к социальным условиям жизни в Украине // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 20 апреля 2017 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2017. – С. 33-37. 162. Уварова Т.Ю., Солиев Аббосбек. Различия некоторых средств невербальной коммуникации украинцев и узбеков // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 20 апреля 2017 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2017. – С. 42-46. 163. Приходько А.М., Ягмуров Худояр. Русский и туркменский героический эпос: на перекрестке культур // Материалы XXXII-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2017 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2017 – С. 134-135. 164. Демьянова В.Г., Батбаяр Долгормаа. Монгольские свадебные традиции // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (24-27). 165. Кисиль Л.Н., Буфкри Илясс. Строительство автомобильных дорог в Марокко: технология и организаци // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (31-35). 166. Семененко И.Е., Ибрагимов Гасан. Традиционная архитектура Азербайджана // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (41-45). 167. Манохина Ю.Е., Лага Ихаб. Отражение исламских традиций в архитектуре // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (49-52). 168. Моргунова С.А., Мурадов Шамиль. Традиции чаепития в культурах мир // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (56-59). 169. Моргунова Н.С., Намжилсурен Тугулдур. Символика монгольской ономастики // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (64-67). 170. Новина Н.Н., Нуралиев Эльмаддин. Этническая культура Азербайджана: особенности, тенденции, проблемы // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (67-70). 171. Кисиль Л.Н., Худир Хамза. Русские и арабские имена собственные: сравнительный аспект // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (73-76). 172. Рязанцева Д.В., Эль Магири Моад. Марокко – страна футбола // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (88-92). 173. Моргунова Н.С., Рахматуллаева Диёра. Связь между типом темперамента и успеваемостью студентов // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (130-133). 174. Моргунова Н.С., Алтангерел Сандагцерен. Проблема розвитку креативності в процесі підготовки майбутніх інженерів // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (142-146) 175. Цимбал Т.Н., Батырова Гулшат. Культура общения в современном обществе // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (152-155). 176. Уварова Т.Ю. Солиев Аббосбек. Стратегии промышленного развития Узбекистана // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (171-175). 177. Семененко І.Є., Туваков Аннадурды. Национальный костюм как отражение культуры Туркменистана // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. С. 79-82. 178. Манохина Ю.Е., Аль Хахбар Ильяс. Арабская средневековая математика и поэзия. Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (11-13). 179. Головко В.А., Кафи Набиль. Семиотическая функция кофе у арабов. Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (47-49). 180. Приходько А.М., Назаров Сомон. Танец как олицетворение души народа. Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (60-62). 181. Демьянова В. Г., Эбаланке Аксель. Трудности конспектирования лекций по специальности. Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (139-141). 182. Уварова Т.Ю., Эрденебат Лувсандорж. Юрта как важная составляющая монгольской национальной самобытности. Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов" (15 марта 2017 г.). – Ч.1. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 185 с. (99-101). 183. Буфкри Илляс, Кисиль Л.Н. Возможности самореализации иностранных студентов в период обучения в Украине // Материалы XXXII-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2017 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2017 – С. 19-23. 184. Боумбоует Адриен, Божко Н.М. Особенности современного самосознания жителей Анголы // Материалы XXXII-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2017 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2017 – С. 32-35 185. Батырова Гульшат, Цимбал Т.Н. Вежливость в письменной официальной коммуникации // Материалы XXXII-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2017 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2017 – С. 36-39. 186. Халыков Халикберди, Цимбал Т.Н. Век нынешний и век минувший (проблемы современной молодежи) // Материалы XXXII-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2017 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2017 – С. 89-92. 187. Сердар Абдурахманов, Кисиль Л.Н. Туркменские заимствования в современном русском языке // Материалы XXXII-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2017 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2017 – С. 39-43. 188. Боли Жиль Вильфред, Моргунова Н.С. Экономика африканских стран сегодня: проблемы и перспективы развития // Материалы XXXII-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2017 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2017 – С. 45-49. 189. Исса Хусейн, Моргунова Н.С. Концепт семья в русских и арабских фразеологизмах // Материалы XXXII-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2017 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2017 – С. 52-57. 190. Хузали Насер, Моргунова С.О. Из истории возникновения арабських цифр // Материалы XXXII-ой междунaродной нaучной конференции студентов и молодых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпреля 2017 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2017 – С. 99-113. 191. Розмурадов Кемалджан, Семененко І.Є. Имидж преподавателя глазами студента // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 20 апреля 2017 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2017. – С. 96-100. 192. Батбаяр Долгормаа, Дем’янова В.Г. Роль праздников в культурной жизни Монголии // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 20 апреля 2017 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2017. – С. 78-82. 193. Хузалі Насер, Моргунова С.О Арабские пословицы как отражение культуры народа (на примере пословиц с концептом «еда») // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 20 апреля 2017 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2017. – С. 85-88. 194. Болормаа Хонголзур, Приходько А.М. Молодежный сленг как социальная разновидность речи // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции. НАУ «ХАИ», 20 апреля 2017 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2017. – С. 21-25. 195. Лашхаб Осман, Цимбал Т.М. Творчество А.С. Пушкина и Коран // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции. НАУ «ХАИ», 20 апреля 2017 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2017. – С. 124-126. 196. Агалієв Мухамет, Моргунова Н.С. Историческиеи культурние истоки государственных символов Туркменистана // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 255 с. (С. 108-112). 197. Батбаяр Долгормаа, Демьянова В.Г. Монгольские имена: традиции и современность // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 255 с. (С. 93-98). 198. Лі Ван Цінь, Уварова Т.Ю. Природа в русской, украинской и китайской поэзии // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 255 с. (С. 146-150). 199. Сейілханов Інаят, Моргунова С.А. Туркменская ономатсика как отражение национальной картины мира // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 255 с. (С. 104-108). 200. Ягмуров Худояр, Приходько А.М. Русский и туркменский героический эпос: на перекрестке культур // Проблемы и перспективы академической адаптации иностранных студентов: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 11 апреля 2017 г. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 255 с. (С. 135-139).

Наукові публікації за 2016 рік

Протягом 2016 року викладачі кафедри видали 181 наукових статей, у тому числі: в Україні - 148 (38 - у збірниках ВАК); 33 - за кордоном і 7 - у міжнародних науковометричних базах даних:

1) Дем’янова В.Г. Навчально-методичний комплекс як ефективний засіб мовної підготовки іноземних студентів / Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х. : «Смугаста типографія», 2015. – Вип. 51. – С. 29-38.

2) Моргунова Н.С. Мовне портфоліо як інструмент самооцінки досягнень студентів у процесі навчання української мови як іноземної / Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х. : «Смугаста типографія», 2015. – Вип. 51. – С. 66-76.

3) Цимбал Т.М. Технологія проектної діяльності в мовній підготовці іноземних студентів технічних ВНЗів Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х. : «Смугаста типографія», 2015. – Вип. 51. – С. 114-123.

4) Моргунова С.О. Наукові підходи до феномену PR-компетенції фахівця // Педагогіка та психологія: зібрник наукових праць / за заг. Ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. - Х. : "Смугаста типографія", 2015. Вип. 51. -С. 186-194.

5) Приходько А.М. Особливості формування професійно-комунікативної компетенції іноземних студентіву вищих технічних навчальних закладах // Педагогіка та психологія: зібрник наукових праць / за заг. Ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С. Т. Золотухіної. - Х. : «Смугаста типографія», 2015. Вип. 51. -С. 201-211.

6) Семенєнко І.Є. Аналіз теоретичних підходів до визначення поняття "фахова підготовка" іноземних студентів // Педагогіка та психологія: зібрник наукових праць / за заг. Ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. - Х.: "Смугаста типографія", 2015. Вип. 51. – С. 228-238.

7) Головко В.А. Особливості морального виховання учнівської молоді // Науковий вісник інноваційних технологій.– № 2.– 2016.– Кіровоград, 2016. - С. 34-36.

8) Моргунова Н.С. Психологічні особливості адаптації до навчання у ВНЗ студентів з різним рівнем саморегуляції / Н.С. Моргунова // Актуальні проблеми психології: зб наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Т. ХІV. – Вип. 18. – С. 225-232.

9) Божко Н.М. Азербайджанская этнокультурная парадигма в динамике современного образовательного пространства Украины / Н.М. Божко // Новий колегіум, № 4. – Харків : ПФ «Колегіум», 2015. – С. 58-64.

10) Рязанцева Д.В. Прикметник у сучасному розмовному стилі української мови / Д.В. Рязанцева // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство». № 12, 2016. Вип. 22. – С. 132-137.

11) Дем’янова В.Г., Моргунова Н.С. Взаємозв’язане навчання видів мовленнєвої діяльності іноземних студентів інженерних спеціальностей / В.Г. Дем’янова, Н.С. Моргунова // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України. Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск СХХIІІ (123). – (Серія педагогічні та історичні науки) - С. 65 - 77.

12) Рязанцева Д.В. Використання фразеологізмів у структурі курсу УМІ як необхідний фактор розвитку комунікативних вмінь іноземних студентів / Д.В. Рязанцева // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України. Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск СХХIІІ (123). – (Серія педагогічні та історичні науки) - С. 192 -203.

13) Божко Н.М. Некоторые особенности этнического самосознания азербайджанских студентов в условиях межкультурного контакта / Н.М.Божко // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України. Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск СХХIV (124). – (Серія педагогічні та історичні науки) - С. 21-29.

14) Приходько А.М. Структурні компоненти професійно-комунікативної компетентності студентів у вищих технічних навчальних закладах / А.М.Приходько // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України. Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск СХХIІІ (123). – (Серія педагогічні та історичні науки) - С. 177-186.

15) Кісіль Л.Н. Специфіка навчання діалогічного професійного мовлення студентів-іноземців транспортних спеціальностей / Л.Н.Кісіль // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України. Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск СХХIV (124). – (Серія педагогічні та історичні науки) - С. 89-95.

16) Приходько А.М. Технологія формування професійно–комунікативної компетентності іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів / А.М. Приходько // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: зб. наук. праць Херсон. нац. техн. ун– ту. – Вип.1 (12). – Херсон: Грінь Д. С., 2015. – Т. 2. – С. 90–93.

17) Приходько А.М. Навчальний блог як засіб формування професійно – комунікативної компетентності іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів / А.М. Приходько // Актуальні проблеми державного управління , педагогіки та психології : зб. наук. праць Херсон. нац. техн. ун – ту. – Вип. 1 (12). – Херсон: Грінь Д. С., 2015. Т. 3. – С. 85–88.

18) Приходько А.М. Відеоконференція як засіб формування професійно – комунікативної компетентності іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів / А М . Приходько // Вісн. Черкас. ун – ту. Серія: „Педагогічні науки ”: зб. наук. праць. – Черкаси, 2016. – No 1 – С. 15–19.

19) Моргунова С.О. Педагогічні умови формування ключових організаційно-управлінських компетенцій майбутніх менеджерів / С.О.Моргунова // Вісн. Дніпропетр. ун-ту імені Альфреда Нобеля: Серія: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. – 2016. – № 2 (12). – С. 57–64.

20) Божко Н.М. Формування лінгвоментальної моделі світу іноземних студентів у процесі мовної підготовки / Н.М. Божко // Вісн. Дніпропетр. ун-ту імені Альфреда Нобеля: Серія: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. – 2016. – № 2 (12). – С. 34–42.

21) Дем’янова В.Г. Складові навчального комплексу з професійно-мовної підготовки майбутніх менеджерів / В.Г.Дем’янова // Наук. зап. Сер. „Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя); за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2016. – № 4. – С 161–165.

22) Головко В.А. Психолого-педагогічні аспекти формування готовності іноземних студентів ВТНЗ до професійного саморозвитку / В.А. Головко // Наук. Вісник Ужгородського нац. ун-ту. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород: Говерла, 2016. – №37. – С. 84–89.

23) Рязанцева Д.В. Роль мережевих засобів навчання у системі мовної підготовки іноземних студентів. // Д.В. Рязанцева // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія: зб. наук. праць. Вип. 42. – Ч. 1 / редкол. : В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ „Нілан ЛТД”, 2016. – С. 163–171.

24) Кісіль Л.М. Сутність і структура комунікативної компетентності майбутніх інженерів транспортних спеціальностей / Л.М.Кісіль // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. Сер. : Педагогіка і психологія: зб. наук. праць. Вип. 42. – Ч. 1 / редкол. : В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ „Нілан ЛТД”, 2016. – С. 88–92.

25) Рязанцева Д.В. Шляхі впровадження мультімедійних техологій на заняттях з УМІ / Д.В.Рязанцева // Вісн. Кременчуц. нац.ун-ту імені Михайла Остроградського. Серія „Педагогічні науки”, 2016. –Вип. 1/2016(6). –С.48–59.

26) Манохіна Ю.Є. Особливості сполучуваності іменників із семантикою збірності зі словами різної частиномовної належності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 62. – С.211-213.

27) Моргунова С.О. Теоретична модель формування pr-компетенції майбутніх менеджерів організацій. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. –Запоріжжя : КПУ, 2016. – Вип. 48 (101). –С. 578-386.

28) Головко В.А. Професійне виховання у вищому навчальному закладі як педагогічна категорія. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с.(c. 11-18).

29) Дем’янова В.Г. Роль викладача в організації самостійної роботи іноземних студентів. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с.(c. 167-175).

30) Кісіль Л.М. Особливості навчання українського професійного мовлення студентів-іноземців в умовах білінгвізму. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с. (c. 185-191).

31) Моргунова С.О. Роль соціальної взаємодії у формуванні РR-компетенції майбутнього менеджера. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с. (c. 215-223).

32) Семенєнко І.Є. Проблема підвищення якості професійної підготовки іноземних студентів. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с.(c. 224-232).

33) Уварова Т.Ю. Педагогічні умови формування у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с.(c. 233-240).

34) Божко Н.М. Особливості адаптації студентів з Китаю до навчального процесу у вищих навчальних закладах України. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с.(c. 283-290).

35) Моргунова С.О. Структура соціальної взаємодії менеджера організацій і адміністрування. Сучасна педагогіка та психологія: від теорії до практики: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26-27 серпня 2016 р.- Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016.- 152 с. (С. 75-80).

36) Моргунова Н.С. Психологічний аспект тьюторської та кураторської діяльності у процесі роботи з іноземними студентами у ВНЗ України. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. - Харків: видавець Рожко С.Г., 2016. - Вип. 53 - 364 с.(c. 330-339).

37) Morhunova S.O. Сomponents of public relations competency of future managers. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. праць / ред. кол.: акад. І. Ф. Прокопенко (голов. ред.) та інші; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С.Сковороди. — Вип. 44. — Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2015.–С.107-118.

38) Моргунова С.О. Характеристика вмінь соціальної взаємодії менеджера організацій. Сучасна педагогіка та психологія: від теорії до практики: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. запоріжжя, 26-27 серпня 2016 р.- Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016.- С. 75-80.

39) Приходько А.М. Интернет-технологии в практике языковой и профессиональной подготовки иностранных студентов. Дайджест педагогических новаций": Альманах / сост. Ж. Нуршаихова. - Алматы, 2016. - № 4 апрель 2016. - 172 с. (с.80-83).

40) Дем'янова В.Г., Моргунова Н.С. Традиции и инновации в организации самостоятельной работы иностранных студентов по русскому языку как иностранному. Дайджест педагогических новаций": Альманах / сост. Ж. Нуршаихова. - Алматы, 2016. - № 4 апрель 2016. - 172 с. (с.19-23).

41) Моргунова С.О. Смарт-технологии как инструмент формирования профессиональной коммуникативной компетентности будущего менеджера. Дайджест педагогических новаций": Альманах / сост. Ж. Нуршаихова. - Алматы, 2016. - № 4 апрель 2016. - 172 с. (с.67-71).

42) Рязанцева Д.В. Современные аспекты применения информационных технологий в методике преподавания РКИ. Дайджест педагогических новаций": Альманах / сост. Ж. Нуршаихова. - Алматы, 2016. - № 4 апрель 2016. - 172 с. (с.92-94).

43) Семененко І.Є. Информационные технологии (ИТ) как фактор успешной адаптации иностранных студентов к условиям обучения в иноязычной среде. Дайджест педагогических новаций": Альманах / сост. Ж. Нуршаихова. - Алматы, 2016. - № 4 апрель 2016. - 172 с. (с.94-97).

44) Уварова Т.Ю. Формирование социокультурной компетенции иностранных студентов в процессе обучения их русскому язику. Дайджест педагогических новаций": Альманах / сост. Ж. Нуршаихова. - Алматы, 2016. - № 4 апрель 2016. - 172 с. (с.103-105).

45) Цимбал Т.М. Самостоятельная работа как предпосылка успешной реализации проектного подхода. Дайджест педагогических новаций": Альманах / сост. Ж. Нуршаихова. - Алматы, 2016. - № 4 апрель 2016. - 172 с. (с.107-111).

46) Божко Н.М. Лингвокультурные особенности китайских студентов. Дайджест педагогических новаций": Альманах / сост. Ж. Нуршаихова. - Алматы, 2016. - № 4 апрель 2016. - 172 с. (с.15-19).

47) Моргунова С.О. Структура соціальної взаємодії менежерів організацій і адміністрування. Практична психологія: методи і технології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 1-2 липня 2016 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016.– С. 68-73.

48) Цимбал Т.Н. Отбор текстов и определение доминантных форм общения на занятиях по русскому языку как иностранному в техническом вузе // Raboty XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2016». - Díl 9. Filologické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o - С. 35-40.

49) Манохіна Ю.Є., Помирча С.В. Орфографічно-пунктуаційний аналіз тексту як один із ефективних прийомів удосконалення писемної грамотності студентів // Raboty XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2016». - Díl 9. Filologické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – С. 30-35.

50) Семененко И.Е. Застосування індивідуальних освітніх маршрутів іноземних студентів у професійно орієнтованій моделі навчання // Raboty XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2016». - Díl 8. Pedagogika. Hudba a život.: Praha. Publishing House «Education and Science». – С. 21-26.

51) Уварова Т.Ю. Имидж преподавателя РКИ, как важная составляющая успешного обучения иностранных студентов русскому языку // Raboty XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2016». - Díl 6. Pedagogika.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o - С. 61-66.

52) Кісіль Л.М. Діалогічне мовлення у сфері професійного спілкування // Raboty XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2016». - Díl 6. Pedagogika.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o - С. 56-61.

53) Моргунова Н.С. Особливості прояву психосоматичних симптомів у іноземних студенів з різними стратегіями адаптації // Raboty XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2016». - Díl 10. Filologické vědy. Psychologie a sociologie.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – С. 79-84.

54) Новіна Н.Н., Думбур О.А. Психолого-педагогічні аспекти підготовки та перепідготовки майбутніх фахівців дизайнерських спеціальностей // Raboty of the XII International scientific and practical conference, «Areas of scientific thought», - 2015/2016. Volume 7. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD – С.55-60.

55) Рязанцева Д.В. Игровые технологии как средство активизации учебного процесса на уроках РКИ // Raboty of the XII International scientific and practical conference, «Areas of scientific thought», - 2015/2016. Volume 9. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD - С. 67-72.

56) Моргунова С.А. Public relations competency as a constituent of professional competence of future managers // Raboty of the XII International scientific and practical conference, «Areas of scientific thought», - 2015/2016. Volume 7. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD – С.50-55.

57) Рязанцева Д.В. Коммуникативные игры как прием интерактивных технологий на уроках РКИ // Raboty of the XII International scientific and practical conference, «Areas of scientific thought», - 2015/2016. Volume 9. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD - С. 59-64.

58) Новіна Н.Н., Думбур О.А. Підготовка та перепідготовка майбутніх фахівців дизайнерських спеціальностей: психолого-педагогічні аспекти // Raboty of the XII International scientific and practical conference, «Areas of scientific thought», - 2015/2016. Volume 7. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD – С. 65-70.

59) Божко Н.М. Этнопсихологические особенности отдельных представителей современного контингента иностранных учащихся вузов Украины // Raboty of the XII International scientific and practical conference, «Areas of scientific thought», - 2015/2016. Volume 11. Philological sciences. Music and life. Physical culture and sport. Sheffield. Science and education LTD – С. 67-72.

60) Prikhodko A. M. Role kvaziprofessionalnoy activity in the formation of professional communicative competence of foreign students in higher technical educational institutions / A. M. Prikhodko // Austrian journal of Humanities and Social Sciences / Scientific journal „East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, No 11-12 (November – December).– Vienna, 2015. – P. 39–42.

61) Уварова Т. Ю. Теоретичне обґрунтування критеріїв та показників сформованості у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації / Т. Ю. Уварова // «Naukowa przestrzen Europy-2015» : Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (Przemysl, 23-25 pazdziernika 2015). – Vol. 13, «Pedagogiczne nauki» – Przemysl :

62) Моргунова С.О. Впровадження навчально-практичного тренінгу як одна з педагогічних умов підготовки майбутніх менеджерів до соціальної взаємодії. Материали за ХІІ Международна научна практична конференция «Achievementofhighsсhool-2016», Том 6 Педагогически . – София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2016. – С. 64-67.

63) Моргунова С.О. Формування позитивної мотивації як одна з педагогічних умов підготовки майбутніх менеджерів до соціальної взаємодії. MaterialyXIIMiędzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji Perspektywiczne opracowania sanaukai technikami-2016» . – Volume6. Pedagogiczne nauki. : PrzemysłNaukaistudia. –S. 36-39.

64) Дем’янова В.Г. Навчально-методичний комплекс як ефективний засіб мовної підготовки іноземних студентів / Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х. : «Смугаста типографія», 2015. – Вип. 51. – С. 29-38. Index Copernicus.

65) Моргунова Н.С. Мовне портфоліо як інструмент самооцінки досягнень студентів у процесі навчання української мови як іноземної / Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х. : «Смугаста типографія», 2015. – Вип. 51. – С. 66-76. Index Copernicus.

66) Цимбал Т.М. Технологія проектної діяльності в мовній підготовці іноземних студентів технічних ВНЗів Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х. : «Смугаста типографія», 2015. – Вип. 51. – С. 114-123. Index Copernicus.

67) Моргунова С.О. Наукові підходи до феномену PR-компетенції фахівця // Педагогіка та психологія: зібрник наукових праць / за заг. Ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. - Х. : "Смугаста типографія", 2015. Вип. 51. -С. 186-194. Index Copernicus.

68) Приходько А.М. Особливості формування професійно-комунікативної компетенції іноземних студентіву вищих технічних навчальних закладах // Педагогіка та психологія: зібрник наукових праць / за заг. Ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С. Т. Золотухіної. - Х. : «Смугаста типографія», 2015. Вип. 51. -С. 201-211. Index Copernicus.

69) Семенєнко І.Є. Аналіз теоретичних підходів до визначення поняття "фахова підготовка" іноземних студентів // Педагогіка та психологія: зібрник наукових праць / за заг. Ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. - Х.: "Смугаста типографія", 2015. Вип. 51. – С. 228-238. Index Copernicus.

70) Божко Н.М. Коммуникативная парадигма мусульманской суперэтнической картины мира / Н.М. Божко // Придніпровський науковий вісник, 2015. – С. 29-35. Издание e-library.

71) Morhunova S.O. Сomponents of public relations competency of future managers. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. праць / ред. кол.: акад. І. Ф. Прокопенко (голов. ред.) та інші; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С.Сковороди. — Вип. 44. — Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2015.–С.107-118. Index Copernicus.

72) Уварова Т.Ю., Абдуллаев Олимжон. Детская колыбель – символ жизни в культуре народов Узбекистана // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 3-6.

73) Новина Н.Н., Аманов Рохмангелди. Истоки возникновения туркменской культуры // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 6-10.

74) Демьянова В.Г., Атанязов Атаджан. Досуг и духовное развитие туркменской молодежи // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 10-14.

75) Семененко И.Е., Ахунджанов Хумаюнмирзо. Памятники Т.Г. Шевченко в мире // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 14-17.

76) Цимбал Т.Н., Базаров Руслан. Языковая специфика повседневного общения в интернете // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 17-21.

77) Божко Н.М., Бамба Ламин. Африканский предок Пушкина – Ибрагим Ганнибал // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 21-22.

78) Демьянова В.Г., Батбаяр Долгормаа. Студенческие традиции Украины // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 25-27.

79) Семененко И.Е., Бешимова Тавус. Знаменитые харьковчане // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 27-30.

80) Божко Н.М., Боумбоует Андриен. Ангольские образовательные традиции // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 30-32.

81) Моргунова С.А., Гурбанов Байрамгелды. Туркменские ковры как один из брендов национальной культуры // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 32-35.

82) Божко Н.М., Доре Алексис. Африка – калейдоскоп народов и государств // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 43-44.

83) Рязанцева Д.В., Ланкеу Янник Стефан. Культура и традиции Камеруна // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 48-51.

84) Уварова Т.Ю., Мадаминов Азизбек. Символ зеркала в творчестве Алишера Навои и узбекском фольклоре // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 51-54.

85) Новина Н.Н., Мадаминов Мирзохид. Влияние Низами, Фирдоуси, Саади на узбекское поэтическое творчество // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 54-59.

86) Уварова Т.Ю., Мами Эжен Кидо. Особенности национальной кухни и связанные с ней традиции у жителей Гвинеи // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 59-63.

87) Моргунова Н.С., Мурадов Шамиль. Азербайджан: ментальность и культура народа // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 64-67.

88) Моргунова С.А., Намжилсурен Тугулдур. Неверрбальные средства в украинской и монгольской коммуникации // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 71-73.

89) Приходько А.М., Равшанбеков Жахонгир. Празднование весеннего Нового года в восточной и славянской культуре // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 80-83.

90) Манохина Ю.Е., Сапармырадов Мердан. Переводчик Махтумкули – Арсений Тарковский // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 87-89.

91) Приходько А.М., Сарыева Айна. Сопоставительный анализ героического эпоса в туркменской и русской литературе // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 91-93.

92) Манохина Ю.Е., Сейтиева Гульжан. Названия культовых сооружений и их частей в исламе // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 93-94.

93) Уварова Т.Ю., Хакимов Султанбек. Сходства и различия автомобильных терминов в русском и узбекском языках // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 103-105.

94) Кисиль Л.Н., Худир Хамза. Трансформация значения арабизмов во французском языке стран Магриба // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 111-115.

95) Эльшейх Мохаммед, Новина Н.Н. Египетские пирамиды – зашифрованное послание научных знаний // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 124-127.

96) Рязанцева Д.В., Ягмуров Худаяр. Волшебный мир туркменской сказки // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 130-134.

97) Моргунова Н.С., Ян Сяоцзюнь. Символическая роль животных в китайских и русских фразеологизмах // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 134-137.

98) Исса Хуссейн, Пронин С.В., Кисиль Л.Н. Особенности ультразвуковых систем измерения пространственного положения мобильных роботов // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 142-146.

99) Головко В.А., Сафаров Одинжон. Значение математики для инженерной деятельности // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 146-147.

100) Цимбал Т.Н., Бабаев Акмухаммет. Проблемы современной молодежи // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 173-177.

101) Моргунова Н.С., Питер Улуоша Мадубучи. Исследование особенностей мотивационной сферы иностранных студентов ХНАДУ // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов украинских вузов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2016. – С. 206-209.

102) Цимбал Т.М., Бабаєв Акмухаммет. Молодь у ХХ столітті // Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 20-24.

103) Приходько А.М., Равшанбєков Жахонгір. Система освіти в Польщі: погляд із України // Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 75-81.

104) Семенєнко І.Є., Чен Чжипен. Китайська система освіти // Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 102-107.

105) Манохіна Ю.Є., Абдурахманов Сердар. Конфесійний стиль у становленні релігійної лексики української мови // Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 166-171.

106) Цимбал Т.М., Базаров Руслан. Інтернет: особливості повсякденного спілкування // Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 177-182.

107) Моргунова С.О., Ділмуханова Айтолкин. Невербальні засоби комунікації в українському і казахському спілкуванні // Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 186-191.

108) Моргунова Н.С., Сагинтаєва Салтанат. Картина світу казахського народу крізь призму прислів’їв // Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 249-254.

109) Дем’янова В.Г., Батбаяр Долгормаа. Студентські традиції, звичаї, ритуали українців// Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 297-303.

110) Уварова Т.Ю., Корашев Носирбек. Дзеркало як символ долі у творчості Алішера Навої та узбецькому фольклорі // Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 372-375.

111) Уварова Т.Ю., Мамі Ежен Кідо. Національна кухня Гвінеї та пов’язані з нею традиції // Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 383-387.

112) Приходько А.М., Хамді Мохаммед. Весняне рівнодення – астрономічний Новий рік // Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 410-416.

113) Демьянова В.Г., Акботаев Арслан. Получение высшего экономического образования туркменскими студентами в вузах украины // зб. матер. IX Міжнародної науково-практичн. конференції мододих вчених та студентів «Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння», 6.04.2016, ХНУБА. – С. 2-3.

114) Моргунова Н.С., Дилмуханова Айтолкын. Жесты в казахском и русском общении // зб. матер. IX Міжнародної науково-практичн. конференції мододих вчених та студентів «Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння», 6.04.2016, ХНУБА. – С. 26-28.

115) Божко Н.М., Доре Алексис. Африка – колыбель народов и рас // зб. матер. IX Міжнародної науково-практичн. конференції мододих вчених та студентів «Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння», 6.04.2016, ХНУБА. – С. 36-37.

116) Семененко С.Е., Ибрагимов Гасан. Диалог культур // зб. матер. IX Міжнародної науково-практичн. конференції мододих вчених та студентів «Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння», 6.04.2016, ХНУБА. – С. 38-39.

117) Кисиль Л.Н., Надиф Ашраф. Адаптация заимствованной арабской лексики во французском языке // зб. матер. IX Міжнародної науково-практичн. конференції мододих вчених та студентів «Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння», 6.04.2016, ХНУБА. – С. 57-59.

118) Манохина Ю.Е., Сейтиева Гульджан. Названия в культовой сфере (храм и его части) караимов // зб. матер. IX Міжнародної науково-практичн. конференції мододих вчених та студентів «Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння», 6.04.2016, ХНУБА. – С. 74-75.

119) Моргунова С.А., Тилфани Мохаммед. Фразеологизмы-соматизмы в русском и арабском языках // зб. матер. IX Міжнародної науково-практичн. конференції мододих вчених та студентів «Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння», 6.04.2016, ХНУБА. – С. 75-80.

120) Моргунова С.А., Дилмуханова Айтолкын. Особенности невербальной коммуникации в украинской и казахской культурах // сб. матер. V Юбилейной Межд. научно-практ. конф. студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений «Язык в поликультурном мире: развитие международного образования», 19-21 апреля, ХНУРЭ, - С.3-5.

121) Рязанцева Д.В., Джумамурадов Мухат. Современные мировые требования к иностранному специалисту-инженеру // сб. матер. V Юбилейной Межд. научно-практ. конф. студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений «Язык в поликультурном мире: развитие международного образования», 19-21 апреля, ХНУРЭ, - С. 12-16.

122) Приходько А.М., Очирбат Монхбат. Обычаи Монголии // сб. матер. V Юбилейной Межд. научно-практ. конф. студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений «Язык в поликультурном мире: развитие международного образования», 19-21 апреля, ХНУРЭ, - С. 25-27.

123) Новина Н.Н., Смирани Маруан. Арабские традиции ведения переговоров // сб. матер. V Юбилейной Межд. научно-практ. конф. студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений «Язык в поликультурном мире: развитие международного образования», 19-21 апреля, ХНУРЭ, - С. 27-28.

124) Демьянова В.Г., Сабетов Алимжан. Речевая культура менеджера // сб. матер. V Юбилейной Межд. научно-практ. конф. студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений «Язык в поликультурном мире: развитие международного образования», 19-21 апреля, ХНУРЭ, - С. 31-33.

125) Моргунова Н.С., Ян Сяоцзюнь. Сравнительный анализ источников русских и китайских пословиц // сб. матер. V Юбилейной Межд. научно-практ. конф. студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений «Язык в поликультурном мире: развитие международного образования», 19-21 апреля, ХНУРЭ, - С. 35-37.

126) Моргунова С.А., Фен Эфей. Зоонимы в китайских и русских фразеологизмах // сб. матер. V Юбилейной Межд. научно-практ. конф. студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений «Язык в поликультурном мире: развитие международного образования», 19-21 апреля, ХНУРЭ, - С. 45-47.

127) Семененко И.Е., Аль-джабали Махмуд. Сравнительный анализ русских и арабских фразеологизмов // сб. матер. V Юбилейной Межд. научно-практ. конф. студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений «Язык в поликультурном мире: развитие международного образования», 19-21 апреля, ХНУРЭ, - С. 47-49.

128) Манохина Ю.Е., Эбаланке Аксель. Вербализация суточного отрезка как первичного в цикличной модели времени в русском, французском и конголезском языках // сб. матер. V Юбилейной Межд. научно-практ. конф. студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений «Язык в поликультурном мире: развитие международного образования», 19-21 апреля, ХНУРЭ, - С. 49-51.

129) Кисиль Л.Н., Нурмырадов Теркиш. Некоторые грамматические аспекты заимствования туркменских слов // сб. матер. V Юбилейной Межд. научно-практ. конф. студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений «Язык в поликультурном мире: развитие международного образования», 19-21 апреля, ХНУРЭ, - С. 51-53.

130) Уварова Т.Ю., Ахмедов Рустам. Сравнительный анализ автомобильных терминов в русском и узбекском языках // сб. матер. V Юбилейной Межд. научно-практ. конф. студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений «Язык в поликультурном мире: развитие международного образования», 19-21 апреля, ХНУРЭ, - С. 56-58.

131) Кисиль Л.Н., Надиф Ашраф. К вопросу о марокканской ментальности // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. – 169 c. (с. 31-34).

132) Моргунова С.А., Тилфани Мохаммед. Категория вежливости и формы её проявления в арабской культуре // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. – 169 c. (с. 39-44).

133) Моргунова Н.С., Сагинтаева Салтанат. Сравнительный анализ пословиц о труде в английском, казахском и русском языках // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. – 169 c. (с. 44-47).

134) Рязанцева Д.В., Дильмуханова Айтолкын. Концепт «вежливость» в культуре народов мира// Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. – 169 c. (с. 48-51).

135) Моргунова С.А., Фен Эфей. Зоонимы в китайских и русских фразеологізмах. Матеріали Міжнародної студентської наукової конференцції для студентів-іноземців "Студенчество как интеллектуальный потенциал будущего" - 12 квітня 2016р.- Алмати: Казак университеі, 2016. - 195с. (с.134-135).

136) Демьянова В.Г., Батбаяр Долгормаа. Фразеологизмы как отражение ментальности народа (на примере русского и монгольского языков) // Проблемы индивидуализации и социализации личности в современной образовательной среде: материалы международной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 26 апреля 2016 г. – Харьков: ХНАДУ, 2016. – 169 c. (с. 65-70).

137) Ягмуров Худaяр, Рязанцева Д.В. Волшебный мир туркменской скaзки//Студенчест¬во в нaуке кaк ин¬тел¬лек¬туaль¬ный по¬тен¬циaл бу¬ду¬ще¬го : материалы XXXI-ой меж¬дунaрод¬ной нaуч¬ной кон¬фе¬рен¬ции сту¬ден¬тов и мо¬ло¬дых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпре¬ля 2016 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2016 – С. 134-135.

138) Халиков Халикберди, Цимбал Т.Н. Метафорическая мотивация в понимании и продуцировании иностранных учащихся компьютерной технологии //Сту¬ден¬чест¬во в нaуке кaк ин¬тел¬лек¬туaль¬ный по¬тен¬циaл бу¬ду-ще¬го : материалы XXXI-ой меж¬дунaрод¬ной нaуч¬ной кон¬фе¬рен¬ции сту¬ден-тов и мо¬ло¬дых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпре¬ля 2016 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2016 – С. 115-117.

139) Шaмырaдов Аннaчaры, Кисиль Л.Н. Осо¬бен¬нос¬ти про¬ник¬но¬ве-ния турк¬менс¬кой лек¬си¬ки в русс¬кий язык //Сту¬ден¬чест¬во в нaуке кaк ин¬тел-лек¬туaль¬ный по¬тен¬циaл бу¬ду¬ще¬го : материалы XXXI-ой меж¬дунaрод¬ной нaуч¬ной кон¬фе¬рен¬ции сту¬ден¬тов и мо¬ло¬дых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпре¬ля 2016 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2016 – С. 127-129.

140) Атaня¬зов А., Уварова Т.Ю. Со¬постaви¬тель¬ный aнaлиз при¬мет и по¬ве¬рий у турк¬менс¬ко¬го и укрaинс¬ко¬го нaро¬дов //Сту¬ден¬чест¬во в нaуке кaк ин¬тел¬лек¬туaль¬ный по¬тен¬циaл бу¬ду¬ще¬го : материалы XXXI-ой меж¬дунaрод-ной нaуч¬ной кон¬фе¬рен¬ции сту¬ден¬тов и мо¬ло¬дых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпре¬ля 2016 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2016 – С. 49-59.

141) Эбaлaнке Ак¬сель, Манохина Ю.Е. Спе¬ци¬фикa кон¬цептa «вре¬мя» в русс¬кой, фрaнцузс¬кой и кон¬го¬ле¬зс¬кой язы¬ко¬вых кaртинaх мирa //Сту¬ден-чест¬во в нaуке кaк ин¬тел¬лек¬туaль¬ный по¬тен¬циaл бу¬ду¬ще¬го : материалы XXXI-ой меж¬дунaрод¬ной нaуч¬ной кон¬фе¬рен¬ции сту¬ден¬тов и мо¬ло¬дых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпре¬ля 2016 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2016 – С. 131-132.

142) Мухaммед Тилфa¬ни, Моргунова С.А. Не¬вербaльнaя ком¬му-никaция у aрaбс¬ких нaро¬дов //Сту¬ден¬чест¬во в нaуке кaк ин¬тел¬лек¬туaль¬ный по¬тен¬циaл бу¬ду¬ще¬го : материалы XXXI-ой меж¬дунaрод¬ной нaуч¬ной кон-фе¬рен¬ции сту¬ден¬тов и мо¬ло¬дых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпре¬ля 2016 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2016 – С. 92-93.

143) Ян Сяоц¬зюнь, Моргунова Н.С. Со¬постaвле¬ние сaмо¬быт¬нос¬ти русс¬кой и китaйс¬кой куль¬тур че¬рез приз¬му фрaзеоло¬гиз¬мов//Сту¬ден¬чест¬во в нaуке кaк ин¬тел¬лек¬туaль¬ный по¬тен¬циaл бу¬ду¬ще¬го : материалы XXXI-ой меж¬дунaрод¬ной нaуч¬ной кон¬фе¬рен¬ции сту¬ден¬тов и мо¬ло¬дых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпре¬ля 2016 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2016 – С. 137-138.

144) Ахунджaнов Хумaюн¬мир¬зо, Моргунова Н.С. Укрaинс¬кие ур¬бо-ни¬мы в не¬формaль¬ной ком¬му¬никa¬ции //Сту¬ден¬чест¬во в нaуке кaк ин¬тел¬лек-туaль¬ный по¬тен¬циaл бу¬ду¬ще¬го : материалы XXXI-ой меж¬дунaрод¬ной нaуч¬ной кон¬фе¬рен¬ции сту¬ден¬тов и мо¬ло¬дых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпре¬ля 2016 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2016 – С. 50-52.

145) Сaрыевa Айнa, Приходько А.М. Зaгaдоч¬ный день 29 феврaля //Сту¬ден¬чест¬во в нaуке кaк ин¬тел¬лек¬туaль¬ный по¬тен¬циaл бу¬ду¬ще¬го : материалы XXXI-ой меж¬дунaрод¬ной нaуч¬ной кон¬фе¬рен¬ции сту¬ден¬тов и мо¬ло¬дых учёных. Алмaты, Қaзaқстaн, 12 aпре¬ля 2016 годa. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2016 – С. 99-101.

146) Смирани Маруан, Новина Н.Н. Арабские традиции ведения переговоров. Матеріали ХХ ювілейного міжнародного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХ столітті", 19-20 квітня 2016р., Т. 12. V ювілейна міжнародна науково-практична конференція студентів-іноземців підготовчіх та основних факультетів, слухачів центрів навчання іноземних громадян вищих навчальних закладів "Мова в полікультурному світі: розвиток міжнародної освіти". Матеріали конференції. - Харків: ХНУРЕ. - 2016. - 296 с.(с. 162-164).

147) Нурмырадов Теркиш, Кисиль Л.Н. Некоторые грамматические аспекты заимствования туркменских слов. Матеріали ХХ ювілейного міжнародного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХ столітті", 19-20 квітня 2016р., Т. 12. V ювілейна міжнародна науково-практична конференція студентів-іноземців підготовчіх та основних факультетів, слухачів центрів навчання іноземних громадян вищих навчальних закладів "Мова в полікультурному світі: розвиток міжнародної освіти". Матеріали конференції. - Харків: ХНУРЕ. - 2016. - 296 с.(с. 201-203).

148) Бабаєв Акмухаммет, Цимбал Т.М. Молодь у ХХ столітті "Мовна особистість у полікультурному світі": матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції м. Харків, 31 березня 2016 р. - Харків:ХНАДУ, 2016. - 426 с. (с.20-24).

149) Равшанбєков Жахонгір, Приходько А.М. Система освіти в Польщі: погляд із України. "Мовна особистість у полікультурному світі": матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції м. Харків, 31 березня 2016 р. - Харків:ХНАДУ, 2016. - 426 с. (с.75-81).

150) Чен Чжипен, Семенєнко І.Є. Китайська система освіти. "Мовна особистість у полікультурному світі": матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції м. Харків, 31 березня 2016 р. - Харків:ХНАДУ, 2016. - 426 с. (с.102-107).

151) Абдурахманов Сердар, Манохіна Ю.Є. Конфесійний стиль у становленні релігійної лексики української мови // Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 166-171.

152) Базаров Руслан, Цимбал Т.М. Інтернет: особливості повсякденного спілкування. "Мовна особистість у полікультурному світі": матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції м. Харків, 31 березня 2016 р. - Харків:ХНАДУ, 2016. - 426 с. (с. 177-182).

153) Ділмуханова Айтолкин, Моргунова С.О. Невербальні засоби комунікації в українському і казахському спілкуванні // Мовна особистість у полікультурному світі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. студ. конф. – Х.: ХНАДУ, 31 березня 2016 р. – С. 186-191.

154) Корашев Носирбек, Уварова Т.Ю. Дзеркало як символ долі у творчості Алішера Навої та узбецькому фольклорі. "Мовна особистість у полікультурному світі": матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції м. Харків, 31 березня 2016 р. - Харків:ХНАДУ, 2016. - 426 с. (с.372-375).

155) Мамі Ежен Кідо, Уварова Т.Ю. Національна кухня Гвінеї та пов’язані з нею традиції. "Мовна особистість у полікультурному світі": матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції м. Харків, 31 березня 2016 р. - Харків:ХНАДУ, 2016. - 426 с. (с.383-386).

156) Хамді Мохаммед, Приходько А.М. Весняне рівнодення – астрономічний Новий рік. "Мовна особистість у полікультурному світі": матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції м. Харків, 31 березня 2016 р. - Харків:ХНАДУ, 2016. - 426 с. (с.410-415).

157) Сагинтаєва Салтанат, Моргунова Н.С. Картина світу казахського народу крізь призму прислів’їв. "Мовна особистість у полікультурному світі": матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції м. Харків, 31 березня 2016 р. - Харків:ХНАДУ, 2016. - 426 с. (с.249-253).

158) Батбаяр Долгормаа, Дем’янова В.Г. Студентські традиції, звичаї, ритуали українців. "Мовна особистість у полікультурному світі": матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції м. Харків, 31 березня 2016 р. - Харків:ХНАДУ, 2016. - 426 с. (с.297-303).

159) Моргунова С.О. PR-компетенція як складова професійної компетентності майбутніх менеджерів. Зб. наук. пр. ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» "Освітній простір". - С. 23-28.

160) Моргунова С.О. Структура соціальної взаємодії менежерів організацій і адміністрування. Практична психологія: методи і технології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 1-2 липня 2016 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016.– С. 68-73.

161) Божко Н.М. Этнокультурные особенности азербайджанского коммуникативно--языкового сообщества. Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. - Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. - 343 с. (с. 141-145)

162) Кісіль Л.М. Професійне мовленнєве спілкування: психолінгвістичний аспект. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези дововідей міжнародної науково-практичної конференції. - Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016 р. - 400 с. (с. 59-62).

163) Моргунова Н.С. Інтерактивний потенціал навчально-наукового тексту у процесі навчання читання іноземних студентів. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези дововідей міжнародної науково-практичної конференції. - Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016 р. - 400 с. (с. 93-96).

164) Моргунова С.О. Можливі шляхи подолання труднощів у процесі навчання аудіювання іноземних студентів у ВНЗ. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези дововідей міжнародної науково-практичної конференції. - Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016 р. - 400 с. (с. 96-98).

165) Приходько А.М. Комунікативна компетенція іноземного студента: зміст та структура. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези дововідей міжнародної науково-практичної конференції. - Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016 р. - 400 с. (с. 111-114).

166) Божко Н.М. Семантические особенности предметних лексем и изучение язика. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези дововідей міжнародної науково-практичної конференції. - Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016 р. - 400 с. (с. 171-175).

167) Манохіна Ю.Є. (Не)конференції як інноваційний формат проведення наукових і освітніх подій. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези дововідей міжнародної науково-практичної конференції. - Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016 р. - 400 с. (с. 222-225).

168) Семененко І.Є. Індивідуальний освітній маршрут як засіб підвищення пізнавальної діяльності іноземних студентів. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези дововідей міжнародної науково-практичної конференції. - Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016 р. - 400 с. (с. 250-252).

169) Цимбал Т.М. Smart технологии в языковой подготовке иностранных студентов технических вузов. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези дововідей міжнародної науково-практичної конференції. - Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016 р. - 400 с. (с. 266-268).

170) Головко В.А. Загальна характеристика адаптаційних проблем іноземних студентів в сучасному освітньому просторі та педагогічні рекомендації до їх подолання. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези дововідей міжнародної науково-практичної конференції. - Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016 р. - 400 с. (с. 298-301).

171) Новіна Н.Н. Исследование факторов стрессоустойчивости иностранных студентов в процессе адаптации к учебной деятельности в вузах Украъни. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези дововідей міжнародної науково-практичної конференції. - Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016 р. - 400 с. (с. 332-335).

172) Дем’янова В.Г. Об особенностях педагогического общения с иностранными студентами в Харьковском автомобильно-дорожном университете. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези дововідей міжнародної науково-практичної конференції. - Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016 р. - 400 с. (с. 311-317).

173) Кушнир И.Н., Уварова Т.Ю. Условия интенсификации обучения русскому языку иностранных студентов технических специальностей. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 6-7 жовтня 2016 р. – С. 219-222.

174) Отгон Джамиянсурен. Национальная одежда, как символ национальной идентичности монголов // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 22 апреля 2016 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2016. –С. 8-10.

175) Аллабердиев Артур. Украинские мотивы в произведениях туркменских писателей// Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 22 апреля 2016 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2016. – С. 22-24.

176) Ягмуров Худаяр. Личность преподавателя РКИ в системе подготовки иностранных граждан // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 22 апреля 2016 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2016. –С. 25-27.

177) Батцэнгэл Балдорж. Монгольские фразеологизмы - путь к пониманию мировосприятия монгольского народа // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 22 апреля 2016 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2016. –С. 28-30.

178) Абдурахмонов А. Традиции и обачаи узбекского народа// Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 22 апреля 2016 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2016. – С. 47-49.

179) Гоков Нурмырад. Традиции гостеприимства в Туркменистане // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 22 апреля 2016 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2016. – С. 53-55.

180) Дахмаш Мухаммад. Причудливая фантазия арабской сказки // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 22 апреля 2016 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2016. – С. 59-61.

181) Мурадов Шамиль. Топонимы в русской и азербайджанской фразеологии // Интеграция студентов-иностранцев в социокультурное и научно-образовательное пространство украинской системы высшего образования.Материалы всеукраинской студенческой научной конференции.НАУ «ХАИ», 22 апреля 2016 г. - ред. коллегия Хинкиладзе Е.В.; Чимирис Ю.В.: - Харьков: ЦИФРА ПРИНТ, 2016. – С. 64-66.

Наукові публікації за 2015 рік

Протягом 2015 року викладачі кафедри видали 152 наукових статей, у тому числі: 40 - у збірниках ВАК; 50 - за кордоном і 3 - у міжнародних науковометричних базах даних:

1) Моргунова Н.С. Форми та засоби соціокультурної адаптації іноземних студентів до умов навчання в Україні: практичний аспект реалізації / Новий колегіум: науковий інформаційний журнал. - Х.: ПФ "Колегіум". - № 4, 2014 (78). - С. 35-40.

2) Моргунова Н.С. Проблема оволодіння іноземними студентами професійними комунікативними вміннями у вищих технічних навчальних закладах / Наукові записки Чернігівського національного університету. Філологія. - 2014. - №23. - С. 156-162.

3) Моргунова Н.С. Використання ігрових методик у викладанні української мови як іноземної студентам технічних ВНЗ / Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Педагогічні науки: зб. наукових праць. — К.: НПУ імені Драгоманова, 2015. — № 121. — С. 125-133.

4) Приходько А.М. Наукові підходи до визначення поняття"професійно-комунікативна компетентність студентів у вищих технічних навчальних закладах / Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. Випуск № 34 (327). - 2014. - С. 137-144.

5) Новіна Н.Н. Методичні аспекти перепідготовки майбутніх фахівців дизайнерських спеціальностей / Теорія і практика дизайну [зб наук. праць]. Випуск 6. - К. : НАУ ім. Жуковського, 2014. - С. 68-75.

6) Рязанцева Д.В. Особливості організації самостійної роботи іноземних студентів / Новий колегіум: науковий інформаційний журнал. - Х.: ПФ "Колегіум". - № 4, 2014 (78). - С. 40-45.

7) Овчарова О.М. Основні завдання морального виховання студентів у вищому навчальному закладі / Новий колегіум: науковий інформаційний журнал. - Х.: ПФ "Колегіум". - № 4, 2014 (78). - С. 63-68.

8) Семененко І.Є. Деякі особливості організації навчального процесу для іноземних студентів базових факультетів / Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / збірник наук. праць Херсонського національного технічного університету. - Вип. 2 (11). - Херсон: Грінь Д.С., 2014. - С. 68-73.

9) Уварова Т.Ю. Специфіка забезпечення особистісної самореалізації учнів у підлітковому віці / Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / збірник наук. праць Херсонського національного технічного університету. - Вип. 2 (11). - Херсон: Грінь Д.С., 2014. - С. 86-92.

10) Уварова Т.Ю. Обгрунтування педагогічних умов формування в підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов.ред.) та ін.]. - Запоріжжя: КПУ, 2014. - Вип. 38 (91). - С. 345-352.

11) Семененко І.Є. Особливості адаптації студентів-іноземців у вищих технічних навчальних закладах / Наукові записки Чернігівського національного університету. Філологія. - 2014. - №23. - С. 164-170.

12) Семененко І.Є. Вплив адаптації іноземних студентів на продуктивність навчання у вищому навчальному закладі / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук пр. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. – С. 134-139.

13) Божко Н.М. Особливості акультурації іноземних студентів в умовах вищого навчального закладу України / Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет". Серія Педагогіка, психологія і соціологія : ДНТУ, 2014. № 2(16). Ч.1 - С. 105-110.

14) Приходько А.М. Особливості фахової підготовки іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах / Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет". Серія Педагогіка, психологія і соціологія: ДНТУ, 2014. № 2(16). Ч.1 - С. 105-110.

15) Головко В.А. Особливості міжкультурної комунікації: педагогічне спілкування у вузівській іноземній аудиторії / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 302-308.

16) Головко В.А. Педагогічний супровід як наукова категорія / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук пр. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. – С. 124-128.

17) Головко В.А. Професійне самовиховання як педагогічна категорія / Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. – Херсон: ХНТУ, 2014. – С. 27-32.

18) Рязанцева Д.В. Інноваційні процеси у сфері функціювання прикметника у сучасному розмовному стилі української мови / Вісник Дніпропетровського університету: науковий журнал. Серія Мовознавство, № 11, т. 23. Випуск 23 (3) - Дніпропетровськ: "Ліра", 2015. - С. 132-137.

19) Манохіна Ю.Є. Синтагматична репрезентація іменникових інновацій із семантикою збірності в мові ЗМІ / Вісник Дніпропетровського університету: науковий журнал. Серія Мовознавство, № 11, т. 23. Випуск 23 (3) - Дніпропетровськ: "Ліра", 2015. - С. 83-89.

20) Божко Н.М. Сучасні особливості етнонаціональної свідомості та психологічних характеристик студентів із Марокко / Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки / зб наук. пр. - Випуск 26. - Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - С. 17-24.

21) Педан Т.В. Личностно-ориентированный подход в обучении иностранных студентов русскому языку / Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАП України. - К.: Видавництво "Фенікс", 2015. т. ХІІ. Психологія творчості. Вип. 18. – Част. І. - С. 200-206.

22) Педан Т.В. Проблемы изучения и преподавания русского языка в современной Украине / Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / За заг. ред. проф. В.І. Сипченка. Вип. XX. Ч. І. - Слов'янськ: СДПУ, 2015. с. 120-125.

23) Семененко І.Є. Пропедевтичний етап технології педагогічного супроводу фахової підготовки іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів / Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Педагогічні науки: зб. наукових праць. — К.: НПУ імені Драгоманова, 2015. — № 121. — С. 175-182.

24) Семененко І.Є. Проблеми фахової підготовки іноземних студентів в умовах вищого навчального закладу освіти / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 41 (94). – С. 544-552.

25) Моргунова Н.С. Позитивна мотивація до навчання як педагогічне явище / Науковий вісник інноваційних технологій.– № 5.– 2015.– Кіровоград, 2015. - С. 31-36.

26) Кісіль Л.М. Особливості проблемно-діалогічного навчання іноземних студентів / Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 64. – Херсон: ХДУ, 2013. – С. 249-254.

27) Рязанцева Д.В. Ступенювання прикметників: сучасні девіації / Культура слова: зб. наук. праць / [за заг. ред. проф. C. Я. Єрмоленко]. — К. : Наукова думка, 2014. — № 79. — С. 89–94.

28) Приходько А.М. Використання інтернет-блогу у структурі курсу УКІ / збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – Вип. 2 (10). – Херсон, 2014. – С. 402 – 407.

29) Семененко І.Є. Психолого-педагогическое сопровождение адаптации иностранных студентов в учебном процессе высшего ученого заведения Украины / Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць / гол. ред. В. К. Буряк. – Випуск 33. – Кривий Ріг, 2015. – С. 56-61.

30) Моргунова Н.С. Використання можливостей інтерактивної дошки smart-board у процесі мовної підготовки іноземних студентів технічних ВНЗ / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. - Запоріжжя: КПУ, 2015. - Вип. 42 (95). - С. 562-569.

31) Семененко І.Є. Активізація пізнавальної діяльності іноземних студентів базових факультетів засобами мовної підготовки / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. - Запоріжжя: КПУ, 2015. - Вип. 42 (95). - С. 298-306.

32) Овчарова О.М. Основні етапи адаптації іноземних студентів у вищому технічному навчальному закладі (з досвіду роботи з іноземними студентами) / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. - Запоріжжя: КПУ, 2015. - Вип. 42 (95). - С. 569-575.

33) Манохіна Ю.Є. Категорія збірності як складова лінгвофілософської категорії кількості / Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : зб. наук. праць. - Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. - Вип. 56. - С. 179-184.

34) Божко Н.М. Национально-психологическая специфика студентов из Марокко / Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.27-32.

35) Овчарова О.М. Социально-психологическая адаптация иностранных студентов в вузе / Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.31-36.

36) Педан Т.В. Взаимосвязь успешности адаптации и продуктивного обучения иностранных студентов / Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.32-38.

37) Дем'янова В.Г., Моргунова Н.С. Обучение различным видам речевой деятельности в процессе преподавания РКИ / Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.38-43.

38) Головко В.А. Проблемы самовоспитания иностранных студентов в ВУЗах Украины / Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.43-48.

39) Князева И.А. Сопровождение процесса аккультурации иностранных студентов в ВУЗах Украины / Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.48-53.

40) Семененко І.Є. Проблемы формирования иноязычной компетенции будущего инженера / Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.53-58.

41) Кісіль Л.М. Развитие диалогической речи иностранных студентов в процессе преподавания РКИ / Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.58-63.

42) Рязанцева Д.В. Особенности использования инновационных технологий в преподавании РКИ / Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.21-27.

43) Манохіна Ю.Є. Коммуникативный подход в процессе преподавания РКИ / Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.51-56.

44) Приходько А.М. Мульти-медиа технологии в обучении иностранных студентов / Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.28-33.

45) Цимбал Т.М. Активизация коммуникативной компетенции средствами современных обучающих технологий /Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.33-38.

46) Новіна Н.Н. Роль эмоциональных нарушений / Science Materials of the XI International scientific and practical conference, "Modern european science", 2015. Volume 5. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. - P.22-27.

47) Божко Н.М. Современные особенности этнонационального сознания студентов из Азербайджана как участников учебного процесса в вузе / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 1. - С. 27-32.

48) Головко В.А. Характеристика процесу самовиховання як складової підготовки іноземних студентів в українських вишах / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 1. - С. 74-78.

49) Дем'янова В.Г. Застосування інноваційних технологій у викладанні російської мови як іноземної / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 1. - С. 88-92.

50) Кісіль Л.М. Особенности развития диалогической речи иностранных студентов основных факультетов на занятиях по русскому/украинскому языку как иностранному / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 1. - С. 130-134.

51) Князева И.А. Питання адаптації студентів-іноземців у навчальному середовищі вищого технічного закладу / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 1. - С. 134-138.

52) Манохіна Ю.Є. Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения русскому языку иностранных студентов / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 1. - С. 179-184.

53) Моргунова Н.С. Организация контроля на занятиях РКИ на основном этапе обучения в техническом вузе (психолого-педагогический аспект) / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 1. - С. 198-203.

54) Новіна Н.Н., Фісун С.С. Психолого-педагогические проблемы адаптации иностранных студентов к образовательной среде при обучении в украинских вузах / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 2. - С. 3-7.

55) Овчарова О.М. Компьютерные технологии в образовательной системе / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 2. - С. 7-11.

56) Педан Т.В. Сучасні концептуальні принципи комунікативного навчання іноземних мов / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 2. - С. 30-34.

57) Приходько А.М. Навчаня іноземних студентів із ближнього зарубіжжя аудіюванню лекцій зі спеціальності засобами комп'ютерних програм / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 2. - С. 67-71.

58) Рязанцева Д.В. Роль фразеологизмов в формировании коммуникативных навыков и умений у иностранных учащихся / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 2. - С. 86-90.

59) Семененко І.Є. Деякі проблеми використання інноваційного підходу до навчання у процесі мовної підготовки / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 2. - С. 102-106.

60) Цимбал Т.М. К вопросу о тестировании по русскому языку при обучении иностранных студентов / Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: сборник науч. трудов ІХ международной научно-практической конференции. - ХНУСА, Харьков, 2014. - Выпуск 9. - Ч. 2. - С. 178-182.

61) Рязанцева Д.В. Інноваційні процеси у сфері функціювання прикметника у сучасному розмовному стилі української мови / Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VII Международная научная конференция (Днепропетровск, ДНУ имени Олеся Гончара, 2-4 апреля 2015 г.): сб. науч. тр./ составитель Т.С. Пристайко. - Д.: Нова ідеологія, 2015. - С. 144-149.

62) Манохіна Ю.Є. Синтагматична репрезантація іменникових інновацій із семантикою збірності в мові ЗМІ / Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VII Международная научная конференция (Днепропетровск, ДНУ имени Олеся Гончара, 2-4 апреля 2015 г.): сб. науч. тр./ составитель Т.С. Пристайко. - Д.: Нова ідеологія, 2015. - С. 91-96.

63) Головко В.А. Особливості та проблематика методики навчання іноземних студентів у ВНЗ України / Сб. науч. тр. ІІІ Международной научно-практической конференции., Новосибирск, 2014. – С. 84-90.

64) Уварова Т.Ю. Визначення критеріїв та показників сформованності у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації / Materialy XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Naukowa przestrzen Europy - 2015" Volume 12. Pedagogiczne nauki. : Przemysl. Nauka i studia - p. 39-44.

65) Божко Н.М. Этнокультурная специфика и психологические особенности студентов из Азербайджана / сб. материалов ІІ Международной научно-методической конференции «Язык и специальность: актуальные проблемы обучения иностранцев в высшем учебном заведении». – Харьков: ХНУРЭ. – 2015. – С. 50-55.

66) Головко В.А. Теоретичне обгрунтування умов реалізації педагогічного супроводу професійного самовиховання іноземних студентів у ВНЗ / сб. материалов ІІ Международной научно-методической конференции «Язык и специальность: актуальные проблемы обучения иностранцев в высшем учебном заведении». – Харьков: ХНУРЭ. – 2015. – С. 112-117.

67) Кісіль Л.М. Профессионально-ориентированная диалогическая речь в психолингвистическом аспекте / сб. материалов ІІ Международной научно-методической конференции «Язык и специальность: актуальные проблемы обучения иностранцев в высшем учебном заведении». – Харьков: ХНУРЭ. – 2015. – С. 202-207.

68) Моргунова Н.С. Организация самостоятельной работы иностранных студентов основных факультетов в учебном процессе технического вуза / сб. материалов ІІ Международной научно-методической конференции «Язык и специальность: актуальные проблемы обучения иностранцев в высшем учебном заведении». – Харьков: ХНУРЭ. – 2015. – С. 242-247.

69) Семененко І.Є. Самостоятельная работа как метод обучения иностранных студентов базовых факультетов / сб. материалов ІІ Международной научно-методической конференции «Язык и специальность: актуальные проблемы обучения иностранцев в высшем учебном заведении». – Харьков: ХНУРЭ. – 2015. – С. 339-344.

70) Цимбал Т.М. К проблеме создания электронного учебника русского языка для иностранных студентов / сб. материалов ІІ Международной научно-методической конференции «Язык и специальность: актуальные проблемы обучения иностранцев в высшем учебном заведении». – Харьков: ХНУРЭ. – 2015. – С. 408-413.

71) Божко Н.М. Национальный характер и психологический тип студентов-выходцев из Азербайджана / Сборник науч. работ Международной научно-методической виртуальной конференции «Прогрессивный вектор лингвометодической науки: континуум новаций» Казахского национального университета им. Аль-Фараби, 23 апреля 2015 года. - Алматы: Казак университеті, 2015. - С. 12-17.

72) Дем'янова В.Г. Система упражнений по обучению научной речи иностранных студентов инженерных специальностей / Сборник науч. работ Международной научно-методической виртуальной конференции «Прогрессивный вектор лингвометодической науки: континуум новаций» Казахского национального университета им. Аль-Фараби, 23 апреля 2015 года. - Алматы: Казак университеті, 2015. - С. 17-22.

73) Приходько А.М. Учебный интернет-блог в методике преподавания русского языка как иностранного / Сборник науч. работ Международной научно-методической виртуальной конференции «Прогрессивный вектор лингвометодической науки: континуум новаций» Казахского национального университета им. Аль-Фараби, 23 апреля 2015 года. - Алматы: Казак университеті, 2015. - С. 22-27.

74) Семененко І.Є. Специфика профессиональной подготовки будущих иностранных специалистов инженерного профиля / Сборник науч. работ Международной научно-методической виртуальной конференции «Прогрессивный вектор лингвометодической науки: континуум новаций» Казахского национального университета им. Аль-Фараби, 23 апреля 2015 года. - Алматы: Казак университеті, 2015. - С. 27-32.

75) Головко В.А. К вопросу обеспечения профессионального самовоспитания иностранных студентов в украинских вузах / Сборник науч. работ Международной научно-методической виртуальной конференции «Прогрессивный вектор лингвометодической науки: континуум новаций» Казахского национального университета им. Аль-Фараби, 23 апреля 2015 года. - Алматы: Казак университеті, 2015. - С. 32-37.

76) Манохіна Ю.Є. Особенности использования кейс-метода в профессионально ориентированном обучении русскому языку как иностранному / Сборник науч. работ Международной научно-методической виртуальной конференции «Прогрессивный вектор лингвометодической науки: континуум новаций» Казахского национального университета им. Аль-Фараби, 23 апреля 2015 года. - Алматы: Казак университеті, 2015. - С. 37-42.

77) Цимбал Т.М. Коммуникативная направленность проектной деятельности в обучении русскому языку иностранных студентов / Сборник науч. работ Международной научно-методической виртуальной конференции «Прогрессивный вектор лингвометодической науки: континуум новаций» Казахского национального университета им. Аль-Фараби, 23 апреля 2015 года. - Алматы: Казак университеті, 2015. - С. 42-47.

78) Кісіль Л.М. Психолингвистические характеристики профессиональной диалогической речи / Сборник науч. работ Международной научно-методической виртуальной конференции «Прогрессивный вектор лингвометодической науки: континуум новаций» Казахского национального университета им. Аль-Фараби, 23 апреля 2015 года. - Алматы: Казак университеті, 2015. - С. 47-52.

79) Рязанцева Д.В. Использование компьютерных технологий в обучении русскому языку как иностранному / Сборник науч. работ Международной научно-методической виртуальной конференции «Прогрессивный вектор лингвометодической науки: континуум новаций» Казахского национального университета им. Аль-Фараби, 23 апреля 2015 года. - Алматы: Казак университеті, 2015. - С. 52-57.

80) Моргунова Н.С. Использование возможностей интерактивной доски SMART BOARD на занятиях по русскому языку как иностранному на основном этапе обучения в техническом вузе / Сборник науч. работ Международной научно-методической виртуальной конференции «Прогрессивный вектор лингвометодической науки: континуум новаций» Казахского национального университета им. Аль-Фараби, 23 апреля 2015 года. - Алматы: Казак университеті, 2015. - С. 57-62.

81) Новіна Н.Н., Фісун С.С. Интерактивное обучение в вузе / Сборник науч. работ Международной научно-методической виртуальной конференции «Прогрессивный вектор лингвометодической науки: континуум новаций» Казахского национального университета им. Аль-Фараби, 23 апреля 2015 года. - Алматы: Казак университеті, 2015. - С. 57-62.

82) Моргунова Н.С. Smart board на занятиях по РКИ на основном этапе обучения в техническом вузе: из опыта работы / Русский язык в поликультурном мире: IX Международная научно-практическая конференция (8-11 июня 2015 г.) / отв. ред. Е. Я. Титаренко: Сб. науч. ст. В 2-х частях. II часть. — Симферополь : ООО «Антиква», 2015. — C. 176-184.

83) Рязанцева Д.В. О некоторых аспектах применения информационных технологий в преподавании РКИ / Русский язык в поликультурном мире: IX Международная научно-практическая конференция (8-11 июня 2015 г.) / отв. ред. Е.Я. Титаренко: Сб. науч. ст. В 2-х частях. II часть. — Симферополь: ООО «Антиква», 2015. — C. 215-220.

84) Pedan T.V. The personality of a future engineer: personal and professional possible problems / Journal of Danubian Studies and Research / Danubius University Press / - volume 2. № 4 /2015/ -363 p. P. 200-205.

85) Божко Н.М. Учет в учебном процессе некоторых этнопсихологических характеристик студентов из Марокко / Dil 6. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.40-45.

86) Демьянова В.Г., Моргунова Н.С. Взаимосвязанное обучение виВзаимосвязанное обучение видам речевой деятельности иностранных студентов инженерных спеціальностей / Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.45-50.

87) Кісіль Л.М. Особенности развития диалогической речи иностранных студентов / Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.50-55.

88) Князева И.А. Аккультурация иностранных студентов в вузах Украины /Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.55-60.

89) Манохіна Ю.Є. Использование коммуникативного подхода в организации учебного материала на занятиях по РКИ / Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.60-65.

90) Новіна Н.Н., Фісун С.С. Проблема эмоциональных нарушений в процессе социально-психологической адаптации студентов к учебной деятельности в вузе / Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.65-70.

91) Педан Т.В. Взаимосвязь адаптации иностранных студентов и продуктивности обучения в вузе / Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.75-80.

92) Овчарова О.М. Основные этапы адаптации иностранных студентов в вузе / Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.70-75.

93) Приходько А.М. Мультимедиа-технологии в обучении русскому языку как иностранному (на примере мультимедийного учебного курса для студентов заочной формы обучения из стран ближнего зарубежья) / Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.80-85.

94) Рязанцева Д.В. О некоторых аспектах применения информационных технологий в преподавании РКИ / Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.85-90.

95) Семененко І.Є. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста средствами языковой подготовки / Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.90-95.

96) Цимбал Т.М. Нетрадиционные технологии обучения русскому языку как средство стимулирования коммуникативной компетенции иностранных студентов / Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.95-100.

97) Головко В.А. Особенности процесса профессионального самовоспитания студентов / Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse “Educationandscience” s.r.o.2015. – P.100-105.

98) Божко Н.М. Языковое многообразие современного общества и необходимость формирования нового языкового видения / Актуальные аспекты преподавания иностранного языка в современном оликультурном мире: материалы VI международной научно-практической конференции преподавателей высших учебных заведений. - М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2014. - С. 12-18.

99) Кісіль Л.М., Рязанцева Д.В. Особенности организации самостоятельной работы иностранных студентов при изучении текстов профессиональной тематики / Актуальные аспекты преподавания иностранного языка в современном оликультурном мире: материалы VI международной научно-практической конференции преподавателей высших учебных заведений. - М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2014. - С. 35-41.

100) Демьянова В.Г., Моргунова Н.С. Инновационные технологии в преподавании русского языка как иностранного / Актуальные аспекты преподавания иностранного языка в современном оликультурном мире: материалы VI международной научно-практической конференции преподавателей высших учебных заведений. - М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2014. - С. 27-33.

101) Головко В.А. Создание условий для реализации педагогического сопровождения профессионального самовоспитания иностранных студентов в технических вузах / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 56-59.

102) Демьянова В.Г. Повышение эффективности обучения иностранных студентов средствами учебно-методического комплекса / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 68-72.

103) Кісіль Л.М.Умови формування професійно орієнтованого діалогічного мовлення студентів-іноземців / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 97-100.

104) Моргунова Н.С. Интерактивные возможности информационных технологий в процессе языковой подготовки иностранных студентов в ВТНЗ / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 142-146.

105) Рязанцева Д.В. О некоторых аспектах применения информационных технологий в преподавании РКИ / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 179-182.

106) Цимбал Т.М. Формы общения студентов-иностранцев в учебно-профессиональной сфере в вузах нефилологического профиля / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 223-226.

107) Божко Н.М. Язык и некоторые другие этнодифференцирующие признаки арабского суперэтноса / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 259-263.

108) Новина Н.Н., Драбкин Д. Опыт межкультурной коммуникации в вузах Германии / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 290-293.

109) Новина Н.Н., Фисун С.С. Формирование межэтнической толерантности иностранных студентов в процессе языковой підготовки / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 328-333.

110) Моргунова С.О. Формирование межэтнической толерантности иностранных студентов в процессе языковой подготовки / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 324-328.

111) Приходько А.М. Специфіка формування професійної комунікації іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів у нерідному мовленнєвому середовищі / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 345-348.

112) Семененко І.Є. Деякі аспекти формування іншомовної комунікативної компетенції іноземних студентів базових факультетів / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 355-359.

113) Уварова Т.Ю. Использование текстов социокультурной тематики при обучении иностранных студентов русскому языку в техническом вузе / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 375-378.

114) Моргунова Н.С., Димитров Д.Б. Межкультурная интеграция иностранных студентов в образовательном пространстве ВУЗа / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 285-288.

115) Семененко И.Е., Бзежински А. Особенности подготовки преподавателей иностранных языков в системе образования Канады / "Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях": матер. Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков, Украина, ХНАДУ. - С. 251-255.

116) Манохіна Ю.Є. Синтагматика имен существительных с семантикой собирательности (на материале украинского языка) / Языковые категории и единицы: синтагматический аспект.Сборник науч. мат. XI Международной научной конференции (Россия, г. Владимир, 29 сентября – 1 октября 2015 года). – Владимир: Транзит-ИКС, 2015. – С. 308-313.

117) Рязанцева Д.В. О некоторых актуальных проблемах перевода научно-технических текстов на английском языке / Иностранный язык в контексте проблем профессиональной коммуникации:материалы II Международной научной конференции (Томск, 27–29 апреля 2015 г.). – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2015. – C. 167-171.

118) Рязанцева Д.В. Актуалізовані прикметникові форми як засоби вираження оцінки в науковому стилі української мови / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. пр. / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2015. – Вип. 58. – С. 63–68.

119) Манохіна Ю.Є. Виокремлення іменників із семантикою збірності методом лінгвістичного експерименту / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. пр. / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2015. – Вип. 58. – С. 160–165.

120) Головко В.А. Експериментальна перевірка умов реалізації педагогічного супроводу професійного самовиховання іноземних студентів інженерно-технічного профілю / Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. – Херсон : Херсон. нац. техн. ун-т, 2015. – Вип. 1 (12). – Т. 2. – С.17-21.

121) Педан Т.В. Психолого-педагогічна проблема педагогічного супроводу іноземних студентів / Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // За заг. ред. Нісімчука А.С., Бенери В.Є. - Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка. - 2015. - Вип. 6. - С. 115-121.

122) Дем’нова В.Г. Важливість самостійної роботи студентів як складової навчального процесу ВНЗ / Науковий вісник інноваційних технологій: науково-методичне видання. – Кировоград, 2015. – С. 124 – 128.

123) Семененко І.Є. Використання інноваційних методів навчання для адаптації студентів першокурсників ВНЗ / Науковий вісник інноваційних технологій: науково-методичне видання. – Кировоград, 2015. – 127 - 132.

124) Головко В.А. Теоретичне обґрунтування умов реалізації педагогічного супроводу професійного самовиховання іноземних студентів у технічних вишах / Теорія і методика виховання : зб. наук. пр. – Херсон : Укр. н.-д. ін-т естет. освіти, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 17-21.

125) Рязанцева Д.В. Интерактивные и компьютерные технологии как средство повышения качества обучения иностранных студентов / Сб. науч. трудов IV Международной научно-практической конференции "Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного", 26-28 нояб. 2015 г., МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, с. 75-80.

126) Приходько А.М. Использование компьютерной технологии «видеоконференция» в практике совершенствования коммуникативных умений иностранных студентов / Сб. науч. трудов IV Международной научно-практической конференции "Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного", 26-28 нояб. 2015 г., МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, с. 80-85.

127) Моргунова Н.С. Применение информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения иностранных студентов русскому языку / Сб. науч. трудов IV Международной научно-практической конференции "Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного", 26-28 нояб. 2015 г., МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, с. -85-90.

128) Дем’янова В.Г. Учебно-методический комплекс как средство повышения эффективности обучения РКИ / Сб. науч. трудов IV Международной научно-практической конференции "Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного", 26-28 нояб. 2015 г., МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, с. 91-96.

129) Головко В.А. Approbation of condition of ensuring of pedagogical support of foreign students’ professional self-education in technical universities / V. Golovko // Stredoevropsky vestnik pro vedu а vyzkum / Stredoevropsky vestnik pro vedu а vyzkum. – 2015. – № 7 (20). – Р. 63-67.

130) Божко Н.М. Семантические особенности восточных имен – скрытые коды восточных культур (на материале некоторых китайских, монгольских и туркменских имен) // Семантические особенности восточных имен – скрытые коды восточных культур (на материале некоторых китайских, монгольских и туркменских имен)//Поєднання інноваційних і традиційніх технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали П Всеукраїнської науково-практичної конференції/ Харківський торговельно-економічний інститут КНТЄУ. – Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – с. 247-251.

131) Моргунова С.О. PR-компетенція як складова професійної компетентності майбутніх менеджерів // Зб. наук. пр. ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» (29 жовтня 2015 р., Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області). "Освітній простір". - С. 23-28.

132) Моргунова Н.С. Врахування психологічних чинників в організації самостійної роботи студентів у технічному ВНЗ // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців транспортної галузі: збірник тез і доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, 10 листопада 2015 р. – Х.: ХНАДУ, 2015. – С.113-116.

133) Семененко І.Є. Проектування індивідуально-пізнавальних маршрутів іноземних студентів у процесі набуття ними професійних компетенцій // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Навчання іноземних студентів в Україні: традиції, реалії, перспективи», 20 листопада 2015 р., ПДАА, м. Полтава. - С.204-209.

134) Рязанцева Д.В., Моргунова С.О. Невербальные средства общения в аспекте языковой подготовки иностранных студентов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Навчання іноземних студентів в Україні: традиції, реалії, перспективи», 20 листопада 2015 р., ПДАА, м. Полтава. - С.37-42.

135) Дем'янова В.Г., Моргунова Н.С. Реалізація країнознавчого аспекту навчання іноземних студентів у процесі мовної підготовки у технічному ВНЗ // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Навчання іноземних студентів в Україні: традиції, реалії, перспективи», 20 листопада 2015 р., ПДАА, м. Полтава. - С.20-24.

136) Кісіль Л.М. Психолінгвістичні характеристики професійного діалогічного мовлення студентів-іноземців транспортних спеціальностей // Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції "Українська мова серед інших слов'янських: етнологічні та граматичні параметри", ДВНЗ "Криворізький національний університет", 15-16 жовтня 2015 р. - Кривий Ріг: ДВНЗ"Криворізький національний університет", 2015. - С. 71-74.

137) Кісіль Л.М. Складні питання методології проблемного навчання діалогічного мовлення студентів-іноземців // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі: теорія і практика», 29-30 жовтня 2015 р., ПНПУ імені К.Д. Ушинського, м. Одеса. - С. 32-34.

138) Моргунова Н.С. Мовне портфоліо як інструмент самооцінки досягнень студентів у процесі навчання української мови як іноземної / Педагогіка та психологія: зібрник наукових праць // за заг. Ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. - Х. : "Смугаста типографія", 2015. Вип. 51. - С. 66-76.

139) Дем'янова В.Г. Навчально-методичний комплекс як ефективний засіб мовної підготовки іноземних студентів // Педагогіка та психологія: зібрник наукових праць / за заг. Ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. - Х. : "Смугаста типографія", 2015. Вип. 51. - С. 29-38.

140) Цимбал Т.М. Технологія проектної діяльності в мовній підготовці іноземних студентів технічних ВНЗ // Педагогіка та психологія: зібрник наукових праць / за заг. Ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. - Х. : "Смугаста типографія", 2015. Вип. 51. - С. 114-123.

141) Моргунова С.О. Наукові підходи до феномену PR-компетенції фахівця // Педагогіка та психологія: зібрник наукових праць / за заг. Ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. - Х. : "Смугаста типографія", 2015. Вип. 51. - С. 186-194.

142) Приходько А.М. Особливості формування професійно-комунікативної компетенції іноземних студентіву вищих технічних навчальних закладах // Педагогіка та психологія: зібрник наукових праць / за заг. Ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. - Х. : "Смугаста типографія", 2015. Вип. 51. - С. 201-211.

143) Семененко І.Є. Аналіз теоретичних підходів до визначення поняття "фахова підготовка" іноземних студентів // Педагогіка та психологія: зібрник наукових праць / за заг. Ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. - Х. : "Смугаста типографія", 2015. Вип. 51. -С. 228-238.

144) Божко Н.М. Учет особенностей родного языка в обучении студентов-выходцев из Китая // Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. науч. ст. (по итогам межд. научно-практ. конф.) // под. ред. И.Б. Игнатовой, Л.ф. Свойкиной, Л.С. Безкоровайной. - Белгород: "Политерра", 2015. - Вып. 10. - С. 96-102.

145) Моргунова С.О. Формирование толерантной культуры иностранных студентов в процессе языковой подготовки // Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. науч. ст. (по итогам межд. научно-практ. конф.) / под. ред. И.Б. Игнатовой, Л.ф. Свойкиной, Л.С. Безкоровайной. - Белгород: "Политерра", 2015. - Вып. 10. - С. 144-150.

146) Кісіль Л.М. Профессионально-ориентированная диалогическая речь в психолингвистическом аспекте // Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. науч. ст. (по итогам межд. научно-практ. конф.) / под. ред. И.Б. Игнатовой, Л.ф. Свойкиной, Л.С. Безкоровайной. - Белгород: "Политерра", 2015. - Вып. 10. - С. 211-218.

147) Демьянова В.Г., Моргунова Н.С. Учебное пособие "Русский язык для иностранных студентов инженерных специальностей" в контексте взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности // Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. науч. ст. (по итогам межд. научно-практ. конф.) / под. ред. И.Б. Игнатовой, Л.ф. Свойкиной, Л.С. Безкоровайной. - Белгород: "Политерра", 2015. - Вып. 10. - С. 222-228.

148) Моргунова Н.С. Применение интерактивной доски smart-board на занятиях по РКИ на основном этапе обучения // Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. науч. ст. (по итогам межд. научно-практ. конф.) / под. ред. И.Б. Игнатовой, Л.ф. Свойкиной, Л.С. Безкоровайной. - Белгород: "Политерра", 2015. - Вып. 10. - С. 265-273.

149) Приходько А.М. Мультимедийные учебные курсы в обучении иностранных студентов-заочников из стран ближнего зарубежья // Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. науч. ст. (по итогам межд. научно-практ. конф.) / под. ред. И.Б. Игнатовой, Л.ф. Свойкиной, Л.С. Безкоровайной. - Белгород: "Политерра", 2015. - Вып. 10. - С. 277-283.

150) Рязанцева Д.В. О некоторых аспектах применения информационных технологий в методике преподавания РКИ // Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. науч. ст. (по итогам межд. научно-практ. конф.) / под. ред. И.Б. Игнатовой, Л.ф. Свойкиной, Л.С. Безкоровайной. - Белгород: "Политерра", 2015. - Вып. 10. - С. 283-288.

151) Семененко И.Е. Особенности организации учебного процесса для иностранных студентов базовых факультетов // Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. науч. ст. (по итогам межд. научно-практ. конф.) / под. ред. И.Б. Игнатовой, Л.ф. Свойкиной, Л.С. Безкоровайной. - Белгород: "Политерра", 2015. - Вып. 10. - С. 288-294.

152) Уварова Т.Ю. Художественный текст как средство формирования социокультурной компетенции иностранных студентов в техническом вузе // Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. науч. ст. (по итогам межд. научно-практ. конф.) / под. ред. И.Б. Игнатовой, Л.ф. Свойкиной, Л.С. Безкоровайной. - Белгород: "Политерра", 2015. - Вып. 10. - С. 294-299. 

Наукові публікації за 2014 рік

Протягом 2014 року викладачі кафедри видали 149 наукових статей, у тому числі: 37 - у збірниках ВАК; 35 - за кордоном і 7 - у міжнародних науковометричних базах даних:

1) Моргунова Н.С. Наукові підходи до дослідження психологічних особливостей адаптації іноземних студентів до навчання у ВНЗ України // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – Харків: ХНПУ, 2014. – Вип. 47.  – С. 139-148.

2) Жигло О.О., Моргунова Н.С. Активізація мовленнєвої діяльності іноземних студентів засобами гри у процесі мовної підготовки // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. - Вип. 1 (9). - Херсон, 2013.  - С. 259-264.

3) Семененко І.Є. Роль тьюторства в технології педагогічного супроводу фахової підготовки іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. - Вип. 1 (9). - Херсон, 2013.  - С. 403-407.

4) Крисенко Т.В. "Говорить" в образной языковой картине мира // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць. - Х. : ХНПУ, 2013. - Вип. 14. - С. 16-22.

5) Уварова Т.Ю. Понятие самореализации личности и ее взаимосвязь с представлениями о счастье у подростков // Педагогика и современность. - № 6 (2013). Издание РИНЦ (ВАК Росія). - С. 92-97.

6) Головко В.А. Рівні взаємодії неперервної освіти і самоосвіти в контексті освітніх реформ // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // За заг. Ред. Нісімчука А.С., Бенери В.Є. - Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка.  - 2013.  - Вип. 2. - С. 52-56.

7) Моргунова Н.С. Вплив ургентної адикції на успішність організації самостійної роботи студентів / Н. С. Моргунова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. - Випуск 2. - Херсон: Видавничий дім "Гельметика", 2013. - С. 59-63.

8) Рідкозубова С.О. Проблема оволодіння іноземними студентами професійними комунікативними вміннями у вищих технічних навчальних закладах // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І.Сущенко (голов. ред.) та ін.]. - Запоріжжя, 2013. - Вип. 32 (85). - С. 585-591.

9) Крисенко Т.В. О периферийных пластах ФСГ "Говорение" // Вісник Харківського національного університету. Філологія. - 2013. - № 540. - С. 117-121.

10) Крисенко Т.В. Русские фразеологические единицы со значенпем говорения // Вісник ЛНПУ ім. Тараса Шевченка / Філологічні науки. - 2013. - №14 (132). - Ч. 2. - С. 108-116.

11) Крисенко Т.В. Некоторые аспекты изучения фразеологии в иностранной аудитории // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернандского. Серия "Филология. Социальные коммуникации". - Т. 26 (64). - №5. - Ч.1. - 2014. - С. 383-387.

12) Уварова Т.Ю. Взаємозв'язок понять "щастя" та "самореалізація" як системних розвиваючих особистості підлітка // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. - Зб. статей: - Ялта: РВВ КГУ, 2014. -  Вип. 43. - Ч. 4. - С. 165-170.

13) Резван О.О. Реалізація рефлексивно спрямованих технологій у навчальному процесі вищого технічного закладу освіти // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – Вип. 1 (9). – Херсон, 2013. – 512 с. С. 376 – 381

14) Резван О.О. Особливості виявлення професійно-рефлективної позиції фахівців автомобільно-дорожньої галузі // Вісник Черкаського університету. 2013. № 30 (283).  - С. 87-91

15) Резван О.О. Двойственность природы концепта «профессионально-рефлексивная позиция личности» // Образование. Наука. Инновации: Южное измерение / научно-образовательный журнал. – Южный федеральный университет. № 6 (32). – Ростов-на-Дону, 2013. – 254с. С. 217 – 223 (видання ВАК Росії)

16) Крисенко Т.В. Ошибки в русской речи иностранных студентов: типы и причины // Вісник Харківського національного університету. Філологія. - 2013. - №598. - С. 119-125.

17) Крисенко Т.В. Русские фразеологизмы латинского происхождения // Вісник ЖДУ (Філологічні науки). - Житомир : Видавництво ЖДУ, 2014.  - №15. - С. 96-102.

18) Дем'янова В.Г. Типология коммуникативных текстов в в учебном пособии по РКИ // Наукові записки. – Серія: Філол. науки (мовознавство). - СумДУ, 2013. - С. 78-84. Ред. кол.: доктор філол. наук, професор Василь Ожоган (відп. ред.).

19) Дем’янова В.Г. Врахування комунікативних  потреб іноземних студентів як основна вимога при створенні навчальних матеріалів / Наукові записки Чернігівського національного університету. Філологія. - 2013. - №22. - С. 130-135.

20) Манохіна Ю.Є., Малахова О., Помирча С. Формирование профессиональной позиции как результат рефлексии личностних ценностей педагога высшего учебного заведения // Аксиологический подход в образовании: теория  и практика:международный сб. научных трудов \ под общ ред. М.И. Лукьяновой, Е.А. Лодатко. - Черкассы - Ульяновск: УИПКПРО, 2013. - 504 с., с. 59-64.

21) Дем’янова В.Г., Моргунова Н.С. Практична реалізація форм та засобів соціокультурної адаптації туркменських студентів до умов навчання в Україні / Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Педагогічні науки: зб. наукових праць. — К.: НПУ імені Драгоманова, 2014. — № 115. — С. 118-125.

22) Семененко И.Е. Елементи етапу адаптації технології педагогічного супроводу фахової підготовки іноземних студентів у вищих навчальних технічних закладах / Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Педагогічні науки: зб. наукових праць. — К.: НПУ імені Драгоманова, 2014. — № 115. — С. 127-135.

23) Князева И.А. Етапи адаптації студентів-іноземців у вищих технічних навчальних закладах / / Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Педагогічні науки: зб. наукових праць. — К.: НПУ імені Драгоманова, 2014. — № 115. — С. 145-152.

24) Овчарова О.М. Моральне виховання учнівської молоді у 50-80 рр. ХХ ст. / Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Педагогічні науки: зб. наукових праць. — К.: НПУ імені Драгоманова, 2014. — № 115. — С. 270-276.

25) Рязанцева Д.В. Роль куратора академічної групи у процесі соціокультурної адаптації іноземних студентів / Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Педагогічні науки: зб. наукових праць. — К.: НПУ імені Драгоманова, 2014. — № 115. — С. 280-287.

26) Божко Н.М. Этническая идентичность и особенности национально-культурной специфики выходцев из ближневосточных стран / Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Педагогічні науки: зб. наукових праць. — К.: НПУ імені Драгоманова, 2014. — № 115. — С. 256-262.

27) Божко Н.М. Учет этнокультурной специфики и психологических особенностей студентов из Монголии при обучении русскому язику // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наук. Праць.Випуск ХУШ. – Херсон:ХДУ, 2013. – С. 157-161.

28) Рязанцева Д.В. Functioning of etiquette formulas with adjectives as their components: display of axiological meanings / Збірник наукових праць „Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка” (серія „Філологічні науки”), №6 (289). - Луганськ : ЛНУ ім. Т.Шевченка, 2014.  - С. 211-217.

29) Божко Н.М. Самостійна позааудиторна робота студентів:  проблеми,  шляхи  реалізації, результати / Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет". Серія Педагогіка, психологія і соціологія : ДНТУ, 2014. № 1(15).  Ч.2 - С.106-111.

30) Семененко І.Є. Роль самостійної роботи у процесі фахової підготовки іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів / Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет". Серія Педагогіка, психологія і соціологія : ДНТУ, 2014. № 1(15).  Ч.2 - С.198-203.

31) Овчарова О.М. Самостійна  робота  студента  як  складова  професійного  саморозвитку майбутнього фахівця / Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет". Серія Педагогіка, психологія і соціологія : ДНТУ, 2014. № 1(15).  Ч.2 - С.12-18.

32) Моргунова Н. С. Організація  самостійної  роботи  студентів:  програма  психологічного супроводу / Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет". Серія Педагогіка, психологія і соціологія : ДНТУ, 2014. № 1(15).  Ч.2 - С.165-170.

33) Рязанцева Д.В. Особливості організації самостійної роботи  іноземних студентів у вивченні текстів за професійним спрямуванням / Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет". Серія Педагогіка, психологія і соціологія : ДНТУ, 2014. № 1(15).  Ч.2 - С.193-198.

34) Головко В.А. Самостійна робота як аспект самоосвіти іноземного студента / Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет". Серія Педагогіка, психологія і соціологія : ДНТУ, 2014. № 1(15).  Ч.2 - С. 50-55.

35) Моргунова Н. С. Особливості використання навчальної гри як засобу активізації діяльності у процесі мовної підготовки іноземних студентів. Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. – Ч.: Вид-во ЧДУ. 2014. № 31 (284).  - С. 95-101.

36) Головко В.А. Самоосвіта як складова професійної освіти та розвитку особистості у сучасному науковому педагогічному дискурсі. Наукові записки : зб. наук. ст. Серія педагогічні та історичні науки. Випуск СХVІІ (117). – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 30-36.

37) Цимбал Т.М. Можливості застосування технології проектної діяльності в мовній підготовці іноземних студентів. Наукові записки : зб. наук. ст. Серія педагогічні та історичні науки. Випуск СХVІІ (117). – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 196-202.

38) Rezvan O.O. Personal Professional Reflection as Interdisciplinary Problem | Journal of Danubian Studies and Research / Danubius University Press / - volume 3. № 2 /2013/ -363 p. P. 216-220.

39) Манохіна Ю.О. Особливості сполучуваності іменників із семантикою збірності з якісними прикметниками // Sci. Ed. N. Dim. Philology, I (2), Issue: 11, Nov, 2013. - С. 192-196.

40) Божко Н.М. Национально-культурная специфика восточного имени (на материале некоторых китайских, монгольских и туркменских имен)// «Бъдещето въпроси от света на науката – 2013» 17 – 25 декембри, 2013. Том 26.Филологични науки. София «БялГРАД-БГ» ООД 2013. – С. 89-94.  (Научный журнал).

41) Рідкозубова С.О. Проблеми підготовки іноземних студентів у вищих навчальних закладах України // Сборник науч. публикаций 9й Международна научна практична конференция "Achievements of high school-2013, 17-25 November", 2013. - Том 20. Педагогические науки. - София: БялГРАД-БГ, ООД, 2013. - С. 94-99.

42) Резван О.О. Рефлексія професійних домагань майбутнього фахівця // зб. наук. публікацій за Materialy X mezinarodni vĕdecko-prakticka conference “Vĕda a vznik – 2013/2014”/ - Dil 18/ Pedagogika : Praha. Publishing Hous “Education and Science” s.r.o – 104 stran. S. 53 – 58.

43) Моргунова Н.С. Роль стильової саморегуляції поведінки особистості в навчальній діяльності студентів-іноземців // зб. наук. публікацій за Materialy X mezinarodni vĕdecko-prakticka conference “Vĕda a vznik – 2013/2014”/ - Dil 26/ Psychologie a sociologie : Praha. Publishing Hous “Education and Science” s.r.o – 96 stran. S. 55 – 60.

44) Божко Н.М. Межкультурная интеграция и модернизация содержания средств современного языкового образования. Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: Сб. науч. ст. – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2014. – Вып. 9.– С.48-54.

45) Дем’янова В.Г., Моргунова Н.С. Обучение научной речи иностранных студентов иженерных специальностей: система упражнений. Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: Сб. науч. ст. – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2014. – Вып. 9.– С.48-54.

46) Приходько А.М. Применение интернет-технологий (видеоконференций) в формировании профессионально-коммуникативной компетенции иностранных студентов высших технических учебных заведений. Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: Сб. науч. ст. – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2014. – Вып. 9.– С.48-54.

47) Семененко И.Е., Соколова Г.П. Деякі умови підвищення ефективності фахової підготовки іноземних студентів ВТНЗ. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы Международной научно-практической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 466-471.

48) Моргунова Н.С. Особливості формування позитивної мотивації до навчання  в умовах дистанційної  освіти. Новий колегіум. – № 8. –2014.– С. 21-28.

49) Рідкозубова С.О., Костюкова Д. Путешествие в страну русского языка. Доповіді XIII  Підсумкової конференції малого Каразінскього університету 2013-2014 року : ХНУ ім. Каразіна, 2014.  - С. 118-126.

50) Семененко И.Е. Вимоги до діагностики готовності до навчально-професійної діяльності іноземних студентів технічних ВНЗ. Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції "Розвиток соціально-гуманітарної освіти і науки в контексті модернізації вітчизняної вищої школи", 24.12.13. - Дніпропетровськ : ТОВ "Інновація", 2014. - С. 110-112.

51) Рідкозубова С.О. Психодидактика высшего и среднего образования: материалы десятой юбилейной международной научно-практической конференции. Психодидактика высшего и среднего образования : материалы десятой юбилейной международной научно-практической конференции, Барнаул, 15-17 апреля 2014 года : в 2 ч. - Барнаул : АлтГПА, 2014. -  Часть 1. - С.103-106.

52) Божко Н.М. Лингвистическое многообразие мира - важный ориентир развития современного общества. М-ли всеукр. наук-практ. сем. - Х: РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2014. - С. 202-209.

53) Моргунова Н.С. Зарубіжний досвід підготовки спецалістів автомобільно-дорожньої галузі. М-ли всеукр. наук-практ. сем. - Х: РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2014. - С. 215-220.

54) Дем’янова В.Г.Економічна лексика у структурі курсу УМІї. М-ли всеукр. наук-практ. сем. - Х: РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2014. - С. 115-121.

55) Рязанцева Д.В. Особливості вивчення української мови як іноземної у технічних ВНЗ. М-ли всеукр. наук-практ. сем. - Х: РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2014. - С. 202-209.

56) Овчарова О.М. Професійне мовлення викладача вищого навчального закладуМ-ли всеукр. наук-практ. сем. - Х: РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2014. - С. 202-209.

57) Дем’янова В.Г., Моргунова Н.С. Система упражнений по обучению научной речи в учебном пособии «Русский язык для студентов инженерных специальностей». Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы  Международной  научно-практической  конференции. – Х.:  ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 59-66.

58) Кісіль Л.М. Принцип ситуативности в обучении научному дискурсу. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы  Международной научно-практической конференции. – Х.:  ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 108-113.

59) Манохіна Ю.Є. Организация учебного материала на занятиях по РКИ через призму коммуникативного подхода в обучении. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы Международной научно-практической конференции. – Х.:  ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 124-130.

60) Рідкозубова С.О. Стимулювання пізнавальної активності іноземних студентів через оцінювання знань з РЯІ. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы Международной научно-практической конференции. – Х.:  ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 184-189.

61) Приходько А.М. Особливості використання комп’ютерних програм у навчанні іноземних студентів аудіюванню лекцій зі спеціальності. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы  Международной научно-практической конференции. – Х.:  ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 173-178.

62) Рязанцева Д.В. Особливості організації самостійної роботи іноземних студентів у вивченні текстів за професійним спрямуванням. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы  Международной научно-практической конференции. – Х.:  ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 195-200.

63) Цимбал Т.М. Контроль и оценка учебно-познавательной деятельности иностранных студентов при обучении русскому языку. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы  Международной научно-практической конференции. – Х.:  ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 262-267.

64) Божко Н.М. Некоторые аспекты этнолингвистической ориентации обучения студентов-иностранцев. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы  Международной  научно-практической  конференции. – Х.:  ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 383-390.

65) Головко В.А. Особливості педагогічного спілкування з іноземними студентами. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы Международной научно-практической конференции. – Х.:  ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 402-407.

66) Новіна Н.Н., Фісун С.С. Адаптация студентов-иностранцев к обучению в технических вузах Украины. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы Международной научно-практической конференции. – Х.:  ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 442-447.

67) Овчарова О.М. Этапы адаптации студентов-иностранцев на первом году обучения во ВТУЗе. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы  Международной научно-практической конференции. – Х.:  ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 447-454.

68) Педан Т.В. Розвиток навичок міжособистісного мовного спілкування в системі комунікативної іншомовної освіти. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: материалы  Международной  научно-практической  конференции. – Х.:  ХНАДУ, 2-3 октября 2014 г., 2014. – С. 454-460.

69) Божко Н.М. Коммуникативная парадигма мусульманской суперэтнической картины мира. Dil 5. Filologickě vědy. Filosofie. Hudba a život.: Praha. PublishingHouse“Educationandscience” s.r.o.2014. – P.29-35.

70) Божко Н.М. Национально-культурная семантика китайских антропонимов / Материалы VIII Международная научно-практическая конференция "Русский язык вне России: инновации и традиции в преподавании", 20-21 декабря 2013 г.  - Выпуск 8, с. 36-39.

71) Демьянова В.Г. Методическое сопровождение социокультурной адаптации туркменских студентов, обучающихся в вузах Украины / Материалы VIII Международная научно-практическая конференция "Русский язык вне России: инновации и традиции в преподавании", 20-21 декабря 2013 г.  - Выпуск 8, с. 112-114.

72) Кисиль Л.Н. Роль ситуативности в обучении профессионально ориентированному диалогу иностранных студентов на занятиях по русскому языку как иностранному / Материалы VIII Международная научно-практическая конференция "Русский язык вне России: инновации и традиции в преподавании", 20-21 декабря 2013 г.  - Выпуск 8, с. 156-158.

73) Моргунова Н.С. Реализация социокультурной компетенции иностранных студентов в процессе изучения русского языка в Украине / Материалы VIII Международная научно-практическая конференция "Русский язык вне России: инновации и традиции в преподавании", 20-21 декабря 2013 г.  - Выпуск 8, с. 238-242.

74) Овчарова О.М. Особливості процесу адаптації іноземних студентів на початковому етапі навчання у вищому навчальному технічному закладі / Материалы VIII Международная научно-практическая конференция "Русский язык вне России: инновации и традиции в преподавании", 20-21 декабря 2013 г.  - Выпуск 8, с. 265-267.

75) Педан Т.В. Адаптация иностранных студентов как фактор продуктивности обучения в вузе / Материалы VIII Международная научно-практическая конференция "Русский язык вне России: инновации и традиции в преподавании", 20-21 декабря 2013 г.  - Выпуск 8, с. 276-278.

76) Резван О.О. Гра як педагогічна умова формування пізнавального інтересу у навчанні іноземних студентів російській мові / Материалы VIII Международная научно-практическая конференция "Русский язык вне России: инновации и традиции в преподавании", 20-21 декабря 2013 г.  - Выпуск 8, с. 301-303.

77) Рідкозубова С.О. Інтернаціоналізації вищої освіти в Україні як один із шляхів якісної підготовки вітчизняних та іноземних студентів / Материалы VIII Международная научно-практическая конференция "Русский язык вне России: инновации и традиции в преподавании", 20-21 декабря 2013 г.  - Выпуск 8, с. 303-308.

78) Рязанцева Д.В. Девіативні форми прикметника у структурі курсу морфології сучасної української мови: постановка проблеми / Материалы VIII Международная научно-практическая конференция "Русский язык вне России: инновации и традиции в преподавании", 20-21 декабря 2013 г.  - Выпуск 8, с. 313-315.

79) Семененко І.Є. Технологія педагогічного супроводу у процесі фахової підготовки іноземних студентів в умовах вищого технічного навчального закладу / Матеріали науково-практичної конференції "Сучасна вища і середня освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, практика" 22 листопада 2013 р. / За редакцією М.П. Васильєвої. - Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2013. - С. 116-118.

80) Семенєнко І.Є. Використання технології педагогічного супроводу фахової підготовки іноземних студентів ВНЗ у зб. «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань». М-ли всеукр. наук-метод. семінару. - Х: РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2013. - С. 197-202.

81) Рідкозубова С.О. Інтернаціоналізації вищої освіти в Україні як один із шляхів якісної підготовки вітчизняних та іноземних студентів / Сборник науч. публикаций VIII Международной научно-практической конференции "Русский язык вне России: инновации и традиции в преподавании", 20-21 декабря 2013 г. - Выпуск 8, с. 303-308.

82) Крисенко Т.В. О менталитете нации в процессе обучения культуре русскоязычной коммуникации (лексический уровень) / Т.В. Крысенко, Т.Е. Суханова // Русский язык в поликультурном мире, 2013. : VII Международная практическая конференция : сб. науч. тр.  - К., 2014. - С. 200-205.

83) Рідкозубова С.О. Психодидактика высшего и среднего образования / Психодидактика высшего и среднего образования : сборник науч. статей десятой юбилейной международной научно-практической конференции, Барнаул, 15-17 апреля 2014 года : в 2 ч. - Барнаул : АлтГПА, 2014. -  Часть 1. - С.103-108.

         84) Резван О.О. Метод форсайт у визначенні професійних альтернатив майбутніх фахівців / Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за заг. ред. акад.. І.Ф. Прокопенка, чл.-кор. В.І. Лозової. – Харків : Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – Вип.. 45. – 228 с. С. 160 – 168.

85) Rezvan О.О. The role of emotions in the development of a future specialist’s professional and reflective views / Austrian Journal of Humanities and Social Sciences Scientific journal № 2. The University of Vienna. - 2014 (March–April). С. 132 – 137.

86) Резван О.О. Формирование профессиональной позиции как результат рефлексии личностних ценностей педагога высшего учебного заведения // Аксиологический подход в образовании: теория  и практика:международный сб. научных трудов \ под общ ред. М.И. Лукьяновой, Е.А. Лодатко. - Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 504 с., с. 59-63.

87) Овчарова О.М. Особливості виховної позааудиторної роботи з іноземними студентами у вищому навчальному технічному закладі // зб. наук. публікацій за Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy - 2014» Volume 17. Pedagogiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia - Str. 62-67.

88) Крисенко Т.В. О научной терминологии на занятиях по русскому как иностранному / Т.В. Крысенко // Актуальные проблемы германистики, романистики и русистики: сб. науч. ст.  Урал. пед. института. - Екатеринбург, 2014. - Ч. ІІ. - С. 67-73.

89) Овчарова О.М. Особливості підготовки іноземних студентів до самостійної роботи як важлива складова навчального процесу технічного ВНЗ / Матеріали ІІІ  Міжнародної науково-методичної конференції "Інноваційні педагогічні технології в науці та освіті". – С. 67-69.

90) Семененко І.Є. Тьюторство у вищій школі: нові напрямки та перспективи / Матеріали ІІІ  Міжнародної науково-методичної конференції "Інноваційні педагогічні технології в науці та освіті". – С. 58-60.

91) Крисенко Т.В. О принципах отбора и презентации языкового материала для контрольных работ по РКИ (начальный этап обучения) / Т.В. Крысенко, Т.Е. Суханова // Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 квітня 2014 р. - Харків : ХНМУ, 2014. - С. 138-140.

92) Божко Н.М. Учет этнопсихологических особенностей китайских студентов при обучении языку / Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в системе высшего образования: материалы V международной научно-практической конференции преподавателей высших учебных заведений. - М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2013.  - С. 20-25.

93) Моргунова Н.С., Демьянова В.Г. Формирование профессионально-языковой компетентности иностранных студентов на занятиях по русскому языку как иностранному / Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в системе высшего образования: материалы V международной научно-практической конференции преподавателей высших учебных заведений. - М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2013.  - С. 48-52.

94) Рідкозубова С.О. Педагогическая поддержка формирования профессиональных коммуникативных умений будущих иностранных инженеров / Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в системе высшего образования: материалы V международной научно-практической конференции преподавателей высших учебных заведений. - М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2013.  - С.59-63.

95) Семененко И.Е., Моргунова Н.С. Использование учебных игр на занятиях по русскому языку как иностранному на основном этапе обучения / Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в системе высшего образования: материалы V международной научно-практической конференции преподавателей высших учебных заведений. - М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2013.  - С. 70-75.

96) Резван О.О. Формирование профессиональной позиции как результат рефлексии личностних ценностей педагога высшего учебного заведения // Аксиологический подход в образовании: теория  и практика:международный сб. научных трудов \ под общ ред. М.И. Лукьяновой, Е.А. Лодатко. - Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 504 с.,с. 59-63.

         97) Овчарова О.М. Особливості виховної позааудиторної роботи з іноземними студентами у вищому навчальному технічному закладі / Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy - 2014» Volume 17. Pedagogiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia - Str. 62-67.

98) Резван О.О. Холістичний підхід у системі формування професійно-рефлексивної позиції майбутнього фахівця / Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Мукачево 23 листопада 2013): у 2-х частинах. – Д.: Вид. «Інновація», 2013. – Ч. 1. – 180 с. С 45 – 47.

99) Резван О.О. Потребово-мотиваційний компонент системи формування професійно-рефлексивної позиції майбутнього фахівця / Матеріали ІІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю "Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук" (м. Дніпропетровськ 20 грудня 2013): у 5-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. – ч.3. – 176 с. С. 118 – 121.

100) Божко Н.М. Социальная и этническая идентичность выходцев из ближневосточных стран и гендерный аспект / Naukowa myśl informacyjnej powieki - 2014. - Volume 19. Filologiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia. – 96 str. С.71-75.- 2014.

101) Божко Н.М. Учет этнопсихологических особенностей китайских студентов при обучении языку / Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в системе высшего образования: материалы V международной научно-практической конференции преподавателей высших учебных заведений. - М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2013.  - С. 20-25.

102) Моргунова Н.С., Демьянова В.Г. Формирование профессионально-языковой компетентности иностранных студентов на занятиях по русскому языку как иностранному / Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в системе высшего образования: материалы V международной научно-практической конференции преподавателей высших учебных заведений. - М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2013.  - С. 48-52.

103) Рідкозубова С.О. Педагогическая поддержка формирования профессиональных коммуникативных умений будущих иностранных инженеров / Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в системе высшего образования: материалы V международной научно-практической конференции преподавателей высших учебных заведений. - М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2013.  - С.59-63.

104) Семененко И.Е., Моргунова Н.С. Использование учебных игр на занятиях по русскому языку как иностранному на основном этапе обучения / Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в системе высшего образования: материалы V международной научно-практической конференции преподавателей высших учебных заведений. - М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2013.  - С. 70-75.

105) Рідкозубова С.О. Організація індивідуальної роботи з іноземними студентами. Наукові записки кафедри педагогіки: зб. наук. пр. / (редкол.: Л.С. Нечепоренко (голов. ред. та інш.). – Х., 2014. - Вип. 35. – С. 150-157.

106) Rezvan О.О. The role of emotions in the development of a future specialist’s professional and reflective views. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences Scientific journal № 2. The University of Vienna. - 2014 (March–April). С. 132 – 137.

107) Рідкозубова С.О. Проблема оволодіння іноземними студентами професійними комунікативними вміннями у вищих технічних навчальних закладах. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І.Сущенко (голов. ред.) та ін.]. - Запоріжжя, 2013. - Вип. 32 (85). - С. 585-591.

108) Уварова Т.Ю. Понятие самореализации личности и ее взаимосвязь с представлениями о счастье у подростков. Педагогика и современность. - № 6 (2013). Издание РИНЦ (ВАК Росія). - С. 92-97.

109) Резван О.О. Рефлексія особистих ресурсів випускника автомобільно-дорожньої галузі в процесі пошуку роботи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / редкол.: Т.Ш. Сущенко - Запоріжжя, 2013. Вип. 30(83). - 611 с. (с. 307-313).

110) Божко Н.М. Міжкультурна компетентність та успішність навчального процесу у ВНЗ. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І.Сущенко (голов. ред.. та ін.)]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 30 (83). – С. 513-518.

111) Семененко И.Е. Педагогічний супровід як психолого-педагогічна проблема. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр / [редкол.: Т.І.Сущенко (голов. ред. та ін.)]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 29 (82). – С. 346-352.

112) Моргунова Н.С. Використання гри як засобу активізації мовленнєвої діяльності у процесі мовної підготовки іноземних студентів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І.Сущенко (голов. ред. та ін.)]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 30 (83). – С. 237-243.

113) Рідкозубова С.О., Костюкова Д. Путешествие в страну русского языка / Доповіді XIII Підсумкової конференції малого Каразінскього університету 2013-2014 року : ХНУ ім. Каразіна, 2014.  - С. 118-126.

114) Семененко І.Є. Вимоги до діагностики готовності до навчально-професійної дnbsp; реалізації, результати / Наукові праці вищого навчального зак/p/p /p/p ладу іяльності іноземних студентів технічних ВНЗ / Матеріали Міжрегіоналnbsp;ьної науково-практичної конференції "Розвиток соціально-гуманітарної освіти і науки в контексті модернізації вітчизняної вищої школи", 24.12.13. - Дніпропетровськ : ТОВ "Інновація", 2014. - С. 110-112.

115) Демьянова В.Г., Моргунова Н.С. Формирование социокультурной компетенции иностранных студентов, обучающихся в Украине, в процессе изучения русского языка // Актуальные направления научных исследований ХХІ века: теория и практика (сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции).- ВГЛТА, 2014. - № 1 (2).  – С.106-113.

116) Кисиль Л.Н. Ситуативность как важный компонент в обучении профессионально-ориентированной диалогической речи // Актуальные направления научных исследований ХХІ века: теория и практика (сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции).- ВГЛТА, 2014. - № 1 (2). – С.182-188.

117) Рязанцева Д.В. Активное функционирование девиантных форм имени прилагательного как проблема преподавания Украинского языка как иностранного // Актуальные направления научных исследований ХХІ века: теория и практика (сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции).- ВГЛТА, 2014.  - № 1 (2).  – С.112-119.

118) Моргунова Н.С. Мотивы изучения русского языка иностранными студентами из стран ближнего зарубежья. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков: ХНАДУ, 2014. - С.15-19.

119) Цимбал Т.Н. Национально-культурная специфика  функционирования русских имен. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур»: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 48-52.

120) Божко Н.М. Дорожное строительство в Монголии. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 96-99.

121) Приходько А.М. Антропонимическая модель узбеков: история становлення. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 31-35.

122) Манохина Ю.Е. Обзор и перспективы развития автомобильной промышленности Узбекистана. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 137-141.

123) Божко Н.М. Молодежь и современное образование за рубежом. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 161-165.

124) Кисиль Л.Н. Истоки национальной сценической культуры туркмен. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 109-112.

125) Моргунова Н.С. История топонимов - история народа // «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 46-48.

126) Головко В.А. Монгольские антропонимические традиции. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 57-62.

127) Крисенко Т.В. Сопоставительное лексикографическое исследование зоонимов на примере китайского и русского языков. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 19-23.

128) Моргунова Н.С. Имена туркмен как отражение национальной картины мира. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 42-46.

129) Демьянова В.Г. Сравнительный анализ русской и туркменской антропонимической модели. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 52-55.

130) Моргунова Н.С. Влияние учебно-воспитательной среды вуза на личность иностранного студента // «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 10-15.

131) Цимбал Т.Н. Категория вежливости в письменной официальной коммуникации. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С.38-42.

132) Моргунова Н.С. Особенности менталитета туркменского народа // «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур»: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 80-83.

133) Семененко И.Е. Что значит быть образованным человеком. // «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур»: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 152-155.

134) Головко В.А. Рамадан в культуре разных народов. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С.72-77.

135) Головко В.А. Духовные ценности современного ислама. . «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С.77-79.

136) Семененко И.Е. На перекрестке культур и традиций. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С.62-66.

137) Кисиль Л.Н. Семейные традиции мусульман. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур»: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 106-109.

138) Семененко И.Е. Обычаи и традиции Туркменистана. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур»: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 83-87.

139) Манохина Ю.Е. Кот-д'Ивуар – государство в Африке: история становления. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур»: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 120-123.

140) Моргунова Н.С. Историческая и культурная основа государственных символов Туркменистана. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур»: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С.123-127.

141) Овчарова О.Н. Монголия: особенности культуры. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С.99-103.

142) Овчарова О.Н. Национальная одежда Азербайджана: исторический экскурс. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С.103-106.

143) Новина Н.Н. Даосизм и его влияние на китайскую культуру. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С.112-116.

144) Новина Н.Н. Огуз-хан в развитии тюркской культуры. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 116-120.

145) Моргунова Н.С. История государственных символов Нигерии. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 127-130.

146) Князева И.А. Триумфальное  путешествие  украинского  «щедрика». «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур»: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 143-146.

147) Приходько А.М. Иностранные студенты в украинских вузах: тенденции и перспективы. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 165-169.

148) Кисиль Л.Н. Образование в Ливане: престиж и качество. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур» : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 158-161.

149) Князева И.А. Влияние  социальной  сети  Facebook  на  развитие полиязыковой  культуры  личности  студента. «Язык как фактор взаимодействия образовательных систем и культур»: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 апреля 2014 г.). - Харьков : ХНАДУ, 2014. - С. 176-181.

Наукові публікації за 2013 рік

Протягом 2013 року викладачами кафедри мовної підготовки було видано 103 наукових статті, у тому числі: 17 - за кордоном і 8 - у міжнародних науковометричних базах даних:

1) Рязанцева Д. В. Експеримент як традиція в дослідженні категорії оцінки // Філологія ХХІ століття : [зб. наук. праць за матер. ІІІ Міжнародн. конф. студентів і молодих учених 19–20 квітня 2013 р.]. — Харків, 2013. — С. 109–113.

2) Уварова Т.Ю. Основні етапи організації процесу виховання учнів загальноосвітньої школи на ідеях евдемонізму // Актуальные научные исследования: материалы XXIX Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (Украина, г. Горловка, 24-25 января 2013г.) – Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2013 – С. 85-88

3) Уварова Т.Ю. Методы изучения уровня эвдемонистической воспитанности у старшеклассников //Педагогика и психология в контексте современных исследований проблем развития личности: сборник материалов международной науч.-практ. конф., 31 января 2013. Часть 1 / НИЦ «Апробация» - Москва: Издательство Перо, 2013. – С. 160 – 162.

4) Уварова Т.Ю. Про створення умов виховання учня як щасливої дитини // День науки – 2013/ Матеріали науково-практичної конференції молодих учених Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, 10.04.2013. Харків – 2013. - С. 106-107

5) Гирич З. І. Предлоги в русском и тюркских языках// Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних студентів: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, 11-12 квітня 2013 р., Національний авіаційний університет / за заг. ред. М.М. Бондарчук, І.В. Жогіної. – К.: НАУ, 2013. – С.51-52.

6) Божко Н.М. Парадигма имен артефактов как система классов условной эквивалентности // Русский язык в поликультурном мире. 2012: VI Международная научно-практическая конференция (8-11 июня 2012, Ялта): Сб. научн. тр.–К.: «Освіта України, 2013.–С. 14-19.

7) Гирич З.И. Дистанционное обучение РКИ на основе Интернета тюркоязычных студентов-заочников в нефилологических вузах// Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 36-38.

8) Кісіль Л.М. Специфіка проблемно-діалогічного підходу у навчанні іноземних студентів. // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 73-76.

9) Манохіна Ю.Е. Личностно-ориентированный поход в обучении иностранцев русскому языку // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 99-101.

10) Моргунова Н.С. Актуальные проблемы формирования профессионально-языковой компетентности иностранных студентов на занятиях по РКИ // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 108-112.

11) Приходько А.М. Впровадження мультимедіа-технологій у процес навчання російської мови як іноземної (на прикладі мультимедійного навчального курсу для туркменських студентів-заочників економічних спеціальностей) // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 140-143.

12) Резван О.О. Диференціація як умова забезпечення продуктивності навчання іноземних студентів // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 143-146.

13) Рідкозубова С.О. Професійне самовдосконалення іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі мовної підготовки // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 146-149.

14) Рязанцева Д.В. Інноваційні підходи до вивчення морфології у викладанні української мови як іноземної (на матеріалі девіативних форм прикметника) // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 150-153.

15) Цимбал Т.Н. Потенциал проектной деятельности в обучении иностранных студентов русскому языку // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 175-178.

16) Божко Н.М. Поликультурность, двуязычие и обучение языку // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 243-247.

17) Демьянова В.Г., Моргунова Н.С. Социокультурная адаптация туркменских студентов, обучающихся в вузах Украины // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 263-266.

18) Князева І.А. Особенности аккультурации иностранных студентов в условиях высшего учебного заведения Украины // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 279-282.

19) Новіна Н.Н., Фісун С.С. Проблема емоційних порушень іноземних студентів першого року навчання у процесі психолого-педагогічної адаптації до навчальної діяльності у ВНЗ // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 297-300.

20) Овчарова О.Н. Внеаудиторная работа с иностранными студентами как средство воспитания толерантности // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 300-303.

21) Педан Т.В. Влияние адаптации иностранных студентов на продуктивность обучения в вузе // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 309-313.

22) Семененко І.Є. Особливості фахової підготовки іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 324-327.

23) Крисенко Т.В., Суханова Т.Е. Мовна особистість, її основні характеристики з точки зору навчання// Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 340-343.

24) Головко В.А. Місце самоосвіти в саморозвитку особистості в роботі з іноземцями // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международной научно-методической интернет-конференции. – Х.: ХНАДУ, 24 октября 2013 г., 2013. – С. 255-259.

25) Божко Н.М. Українська мова - складовий компонент єдності нації.//зб. «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань». М-ли всеукр. наук-метод. семінару. - Х: РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2013. - С. 192-196.

26) Дем’янова В.Г., Моргунова Н.С. Профильно-ориентированное учебное пособие по русскому языку как иностранному как средство обеспечения результативности знаний студентов. // зб. «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань». М-ли всеукр. наук-метод. семінару. - Х: РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2013. - С. 212-217.

27) Моргунова Н.С. Навчальна гра як засіб активізації діяльності у процесі мовної підготовки іноземних студентів // зб. «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань». М-ли всеукр. наук-метод. семінару. - Х: РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2013. - С. 88-93.

28) Гирич З.І. Категория падежа имен существительных в русском и тюркском языках. Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. научн. ст. (по итогам международной научно-практической конференции) / под ред. И.Б. Игнатовой - Белгород: Политера, 2013. - Ч. II. - Вып. 8. - с. 31-36.

29) Семененко И.Е. Педагогическое сопровождение как психолого-педагогическая проблема. Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. научн. ст. (по итогам международной научно-практической конференции) / под ред. И.Б. Игнатовой - Белгород: Политера, 2013. - Ч. II. - Вып. 8. - с. 227-231

30) Демьянова В.Г., Моргунова Н.С. Профильно ориентированное учебное пособие по русскому языку как иностранному: проблемы, задачи, пути реализации. Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. научн. ст. (по итогам международной научно-практической конференции) / под ред. И.Б. Игнатовой - Белгород: Политера, 2013. - Ч. II. - Вып. 8. - с. 152-158.

31) Кисиль Л.Н. Ситуативность диалогической речи в лингводидактическом аспекте. Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: сб. научн. ст. (по итогам международной научно-практической конференции) / под ред. И.Б. Игнатовой - Белгород: Политера, 2013. - Ч. II. - Вып. 8. - с. 191-196.

32) Дем'янова В.Г., Моргунова Н.С. Лінгвометодичні основи профільно-орієнтованого посібника з російської мови для іноземних студентів інженерних спеціальностей // Мова. Культура. Взаєморозуміння: зб. наук. праць / відп. ред. Т.А.Космеда. - Дрогобич: Коло, 2013. - Вип. ІІІ. - 356 с. (с. 278-284).

33) Манохіна Ю.Є., Малахова О., Помирча С. Пунктуаційна компетенція як складова комунікативної компетентності студентів. Лінгводидактика: методика, досвід, проблеми: зб. наук. праць / (за заг. ред. Проф. В.Г. Бадер) - Словянськ: СДПУ, 2012. - Вип. І. - с. 65-76.

34) Моргунова Н.С., Нгумнанг Фофанг. Влияние особенностей национального характера на межкультурную коммуникацию // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75 международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С.4-5.

35) Божко Н.М., Ван Цзин Линь. Глобализация и процесс образования в Китае // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С.6-7.

36) Моргунова Н.С., Улуоша Мадубучи Питер. Современная система образования Нигерии // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С.86-88.

37) Моргунова Н.С., Муафик Мохамед. Марокканский фольклор как часть общечеловеческой культуры // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С.88-90.

38) Божко Н.М., Хишингсурен Балджиням. Патриотизм — важная черта национального характера монголов // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С.93-95.

39) Фисун Н.Н., Пань Шуай. Влияние Кун Фу Цзи на становление китайского менталитета // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С.100-102.

40) Рязанцева Д.В., Сагынтаева Салтанат. Формулы речевого этикета приветствия в русском и казахском языках // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– C.109-111.

41) Рязанцева Д.В., Дилмуханова Айтолкын. Особенности казахских пословиц и поговорок с концептом «еда» // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С.111-113.

42) Приходько А.М., Тасбулатов Мадияр. Конь в казахской и казацкой традициях // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С.113-115.

43) Приходько А.М., Эль Филали Эшшафик Мехди. Особенности свадебных традиций в Марокко и на Украине // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 115-117.

44) Моргунова Н.С., Муафик Мохамед. Фразеологизмы с соматическим компонентом в русском и арабском языках // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75 международной студенческой научной конференции15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 118-120.

45) Приходько А.М., Сапаров Чары. Тюркизмы в русском языке // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 121-123.

46) Уварова Т.Ю., Мадаминов Азизбек. Лингвокультурная специфика концепта «счастье» в узбекском и русском языках // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 127-129.

47) Гирич З.И., Овезов Давут. Имя прилагательное в русском и тюркских языках // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– 129-131.

48) Овчарова О.Н., Хыдыров Бердымухаммед. Сравнительный анализ украинских и туркменских пословиц // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 131-133.

49) Моргунова Н.С., Сунь Циюань. Украинские, русские и китайские традиции гостеприимства // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 135-137.

50) Семененко И.Е., Фан Юань. Сопоставительный анализ китайского и русского этикета // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 138-140.

51) Семененко И.Е.. Сапармырадов Якуб. Межкультурная адаптация иностранных студентов к условиям вуза // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 140-142.

52) Овчарова О.Н., Розыева Сурай. Роль женщины в украинском и туркменском обществе // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 142-144.

53) Князева И. А., Джумаев Рашид. Столкновение культур и причины культурного шока студентов-иностранцев // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 144-146.

54) Фисун Н.Н., Маметкулиев Баймурат. Традиции и новации в культуре Туркменистана // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 150-153.

55) Рязанцева Д.В., Мехдиханлы Сархан. Особенности современных азербайджанских имен // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 155-157.

56) Кисиль Л.Н., Ганболд Унурмандах. Монгольская «Яса» и ее роль в системе общественных отношений империи Чингисхана // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 157-159.

57) Кисиль Л.Н., Гани Байду Джонас. Адинкр и кенте как символы-иллюстрации ментальности ганцев // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 159-161.

58) Кисиль Л.Н., Шамырадов Анначары. Ратное музыкальное наследие предков как важная составляющая культуры туркменского народа // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 161-163.

59) Князева И. А., Шарипова Нигара. Роль женщины в современной туркменской семье // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 170-173.

60) Князева И. А., Кулиев Ихтияр. Имя Т. Г. Шевченко на карте Харькова // Актуальные вопросы изучения естественных и гуманитарных дисциплин: Материалы 75-й международной студенческой научной конференции 15-19.04.2013.– Харьков: ХНАДУ, 2013.– С. 173-175.

61) Семененко И.Е. Сапармырадов Якуб. Адаптация иностранных студентов к условиям украинского вуза // VІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Національне та інтернаціональне в епоху глобалізації» (збірка матеріалів) 29-30.04.2013.– Харків, 2013 с. 43-4.

62) Кисиль Л.Н., Ганболд Унурмандах. Монгольский этикет: традиции и современность // VI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Національне та інтернаціональне в епоху глобалізації» (збірка матеріалів) 29-30.04.2013.- Харків, 2013 г. – С. 10-11.

63) Моргунова Н. С., Мвуджо Гастон Жуниор. Топонимы на карте Украины // VI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Національне та інтернаціональне в епоху глобалізації» (збірка матеріалів) 29-30.04.2013. - Харків, 2013 г. – С. 38-41.

64) Рязанцева Д. В. Субстантивні вихідні одиниці як дериваційна база компаративних та суперлативних форм прикметника української мови // Вісник Житомирського державного університету. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. — Випуск 69. — С. 300–303.

65) Моргунова Н.С. Шляхи формування позитивної мотивації при дистанційному навчанні студентів //Науковий вісник інноваційних технологій. № 1 (3) 2013. Кіровоград, КДПУ.– 2013. - с. 134-137.

66) Рязанцева Д. В. Рекламний текст: аксіологічна функція прикметників у фокусі прагмалінгвістики // Слов’янський збірник. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. — Вип. 17. — Ч. 1. — С. 386–391.

67) Рязанцева Д. В. Функціонування ненормативних форм прикметників із префіксом пре-: відображення аксіологічних смислів // Лінгвістичні дослідження: [зб. наук. праць] / [за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко]. — Харків : Харк. нац. пед. ун-т, 2013. — Вип. 3.

68) Рязанцева Д. В. Ступені порівняння прикметників як ефективний засіб створення граматичного значення оцінки (на матеріалі запозиченої лексики) // Мова. Культура. Взаєморозуміння : [зб. наук. праць]. — Дрогобич : Коло, 2012. — Вип. ІІ. — С. 135–141.

69) Уварова Т.Ю. Деякі аспекти забезпечення виховання учня як щасливої людини //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченко (педагогічні науки). - №5 (264) березень 2013. Частина 1. – С. 96-103

70) Рязанцева Д. В. Ненормативне ступенювання прикметників та прислівників як характерна тенденція сучасної української мови / Лінгвістичні дослідження : [зб. наук. праць] / [за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко]. — Харків: Харк. нац. пед. ун-т, 2012. — Вип. 32 . — С. 195-201.

71) Рязанцева Д. В. Інноваційні процеси у сфері функціювання прикметника в сучасному українському медіатексті / Уч. Зап. Таврич. Нац. Ун-та ім. В.И. Вернадського, 2012. - Т.24 (63). - №4. - Ч.1. - с. 177-181.

72) Рязанцева Д. В. Граматикалізація категорії оцінки як наслідок взаємодії філософських категорій: проекція – категорія ступенів порівняння / Мова і культура. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. — С. 41–47.

73) Рязанцева Д. В. Порушення норми при ступенюванні прикметників / Культура слова: [зб. наук. праць] / [за заг. ред. проф. С.Я. Єрмоленко]. — К.: Наукова думка, 2012. - №74. - с. 70-74.

74) Рязанцева Д. В. Ступені порівняння прикметників як ефективний засіб створення граматичного значення оцінки (на матеріалі сучасної української публіцистики) / Вісник Дніпроп. Ун-ту. Серія "Мовознавство". № 11. / (відп. Ред. Т.С. Пристайко). - Дніпропетровськ: Вид. ДДУ, 2012. - Вип. 17. - т.2. - с.155-161.

75) Овчарова О.М. Роль засобів художньої літератури у формуванні особистості майбутнього вчителя / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 13. Проблеми трудової та професійної підготовки:зб. наукових праць. - К.: НПУ імені Драгоманова, 2012. - Випуск 9 - с.130-136.

76) Уварова Т.Ю. Педагогічна діагностика евдемоністичної вихованості старшокласників// Вісник національного університету оборони України: зб. наукових праць. 2 (33) 2013. – Київ - 2013. С. 156 - 158.

77) Гирич З.І. Сучасний стан і динаміка розвитку освітнього середовища в тюркомовних країнах СНД // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко та ін.- Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 17. – С.209-215.

78) Приходько А.М. Використання блог-технології у процесі викладання російської мови як іноземної// // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв′язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна № 22.- 2013.– С. 202-208.

79) Кісіль Л.М. Сутність навчання професійно-орієнтованого мовлення студентів // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв′язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна № 22.– 2013.– С. 134-141.

80) Божко Н.М. Дослідження певних особливостей імен артефактів та вивчення мови// Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв′язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна № 22.- 2013. – С. 51-59.

81) Рязанцева Д. В. Коротка та повна форма прикметника: особливості прагматичного значення // Вісник Київського славистичного університету. - № 6. - Київ, 2012, с. 151-156.

82) Дем'янова В,Г., Моргунова Н.С. Реалізація комунікативно-діяльнісного підходу при створенні посібника з російської мови як іноземного для технічних ВНЗ України // Наукові записки. Вип 107. Серія "Педагогічні та історічні науки": зб. наук. статей МОНМС України. Нац. Педагог. ун-т ім. П. Драгоманова. - Київ: Вид-во ім. Драгоманова, 2012. - 286 с. (с. 48-54).

83) Рязанцева Д. В. Функціонування етикетних формул із прикметником як їх складовим: відображення аксіологічних смислів / Д. В. Рязанцева // Мова. Культура. Взаєморозуміння : [зб. наук. праць] / [відп. ред. проф. Т. А. Космеда]. — Дрогобич : Коло, 2013. — Вип. ІІІ. — С. 87–98.

84) Резван О.О. Професійна ідентичність як результат рефлексивної діяльності особистості // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології /зб. наук праць Херсонського національного технічного університету . - Вип. 1 (8). - Херсон, 2013. - 427 с. (с. 351-354).

85) Резван О.О. Рефлексія особистих ресурсів випускника автомобільно-дорожньої галузі в процесі пошуку роботи // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / редкол.: Т.Ш. Сущенко - Запоріжжя, 2013. Вип. 30(83). - 611 с. (с. 307-313).

86) Резван О.О. Рефлексія як структурна складова компетентності саморозвитку майбутніх бакалаврів економіки // Науковий вісник / зб. наук праць Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. Вип. 3-4. - Одеса, 2013. - с. 294-298.

87) Манохіна Ю.Є. Оказіональні іменники із семантикою збірності (ІСЗ) в художніх текстах / Ю.Є. Манохіна // Дослідження з лексикології і граматики української мови : зб. Наук. Пр. / за ред. Проф.. А.М. Попівського. – Д.: Видавець Біла К.О., 2012. – Випуск 11. – С. 149-158.

88) Моргунова Н.С. Використання гри як засобу активізації мовленнєвої діяльності у процесі мовної підготовки іноземних студентів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / редкол.: Т.Ш. Сущенко - Запоріжжя, 2013. Вип. 30(83). - 611 с. (с. 237-243).

89) Божко Н.М. Міжкультурна компетентність та успішність навчального процесу у ВНЗ. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / редкол.: Т.Ш. Сущенко - Запоріжжя, 2013. Вип. 30(83). - 611 с. (с. 513-518).

90) Семененко І.Є. Розробка індивідуально-пізнавальних маршрутів іноземних студентів у процесі набуття ними професійної компетенції: зб. наук. праць / редкол.: Т.Ш. Сущенко - Запоріжжя, 2013. Вип. 28(81). - 614 с. (с. 570-575).

91) Семененко І.Є. Педагогічний супровід як психолого-педагогічна проблема: зб. наук. праць / редкол.: Т.Ш. Сущенко - Запоріжжя, 2013. Вип. 29(82). - 611 с. (с. 346-351).

92) Рязанцева Д. В. Функціонування ненормативних форм прикметників із префіксом най-: відображення аксіологічних смислів // Studia Ukrainica Posnanieniensia. — Zeszyt I. — Posnań, 2013. — С. 157–162.

93) Rezvan O.O. Personal Professional Reflection as Interdisciplinary Problem / International conference the Danube – axis of European identity, Romania, Moldova, Bulgaria, Ukraine. – Izmail, June 29, 2013. P.51-60.

94) Резван О.О. Формирование профессиональной позиции как результат рефлексии личностных ценностей педагога высшего учебного заведения // Аксиологический подход в образовании: теория и практика: международный сб. научных трудов \ под общ ред. М.И. Лукьяновой, Е.А. Лодатко. - Черкассы - Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 504 с., с. 59-63.

95) Манохіна Ю.Є. Проблема языкового статуса имен существительных со значением собирательности / Теория и практика языковой коммуникации: Материалы V Международной научно- методической конференции / отв. Ред. Т.М. Рогожникова - Уфа: УГАТУ, 2013. - с. 318-323.

96) Моргунова Н.С. Психологические особенности осуществления самостоятельной работы как отдельного вида деятельности // Актуальные направления научных исследований ХХІ века: теория и практика (сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции).- ВГЛТА, 2013. - № 1 (1). – С.78-87.

97) Резван О.А. Технология формирования профессионально-рефлексивной позиции будущих специалистов транспортной отрасли экономики // Актуальные направления научных исследований ХХІ века: теория и практика (сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции).- ВГЛТА, 2013. - № 1 (1). – С.93-101.

98) Семененко И.Е. Психолого-педагогическое сопровождение иностранных студентов в условиях обучения в вузе Украины // Актуальные направления научных исследований ХХІ века: теория и практика (сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции).- ВГЛТА, 2013. - № 1 (1). – С.101-108.

99) Божко Н.М. Семантическая парадигма – один из важнейших концентров научных идей современной эпохи // Актуальные направления научных исследований ХХІ века: теория и практика (сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции).- ВГЛТА, 2013. - № 1 (1). – С.167-176.

100) Демьянова В.Г., Моргунова Н.С. Формирование социокультурной компетенции иностранных студентов, обучающихся в Украине, в процессе изучения русского языка // Актуальные направления научных исследований ХХІ века: теория и практика (сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции).- ВГЛТА, 2013. - № 1 (1). – С.176-183.

101) Кисиль Л.Н. Ситуативность как важный компонент в обучении профессионально-ориентированной диалогической речи // Актуальные направления научных исследований ХХІ века: теория и практика (сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции).- ВГЛТА, 2013. - № 1 (1). – С.191-197.

102) Рязанцева Д.В. Активное функционирование девиантных форм имени прилагательного как проблема преподавания Украинского языка как иностранного // Актуальные направления научных исследований ХХІ века: теория и практика (сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции).- ВГЛТА, 2013. - № 1 (1). – С.211-217.

103) Цимбал Т.Н. Современные компьютерные технологии в организации самостоятельной работы студентов при изучении русского языка как иностранного // Актуальные направления научных исследований ХХІ века: теория и практика (сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции).- ВГЛТА, 2013. - № 1 (1). – С.223-231.

Наукові публікації за 2012 рік

Протягом року викладачами кафедри було опубліковано 13 наукових статей:

1. Моргунова Н.С. Метакогнітивні здібності як внутрішній чинник організації самостійної роботи студентів. Наука і освіта №9/СV, листопад 2011. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. Психологія. Тематичний спецвипуск: "Когнітивні процеси та творчість". С.174-178.

2. Гирич З.І.Організація самостійної роботи майбутніхінженерів-педагогів при вивченні педагогічних дисциплін. Новий колегіум. - № 3. -2011.- с. 20-26.

3. Уварова Т.Ю. Деякі аспекти евдемоністичного виховання дітей у вальфдорфській школі. Збірник наукових праць"наукові записки кафедри педагогіки. Випуск ХХХІХ. Харків, 2012. с. 161-167.

4. Моргунова Н.С. Когнітивно-регулятивний чинник організації самостійної роботи в навчальній діяльності студентів. Сковороди. Психологія. - Харків: ХНПУ, 2012. - Вип. 44. Част. І. - с. 163-169.

5. Моргунова Н.С. Психологічні особливості адаптації до навчання у ВНЗ студентів з різним рівнем саморегуляції. Актуальні проблеми психології:Збірник наукових праць Інституту психології ім Г.С.Костюка НАП України. - К.: Видавництво "Фенікс", 2012. т. ХІІ. Психологія творчості. Вип. 15. - Част. ІІ. - с. 225-231.

6. Бондаренко В.В., Бондаренко Л.Н. Міжкультурний контакт як фактор мотивації під час навчання будь-якій мові як іноземній. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 29: збірник наукових праць / за ред. В.І. Гончарова. – К.: Видавництво НПУім. М.П. Драгоманова, 2011. – 257 с. (с. 30-33).

7. Попеленко А.А., Плоткин В.И., Комышан А.И. Апробація рейтингової системи «Студент» . Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії, Випуск 7 (97), Харків,2011. с. 148-149.

8. Ткаченко І.В. Мова як один із засобів підвищення ефективності національного виховання. Харків: ХДАК, 2011. – С.96-98.

9. Резван О.О. Проблема рефлективності у формуванні особистої життєвої позиції. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за заг. ред. Академіка І.Ф. Прокопенка, чл. - кор В.І. Лозової. - Харків: 2011. - Вип. 40. - 182 с., с.36-41.

10. Ткаченко І.В. Культурологічна складова як чинник виховання інженерів-педагогів. Сучасні аспекти виховання студентської молоді: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 5-6 квітня 2012 року (м. Харків). – Харків: ХНАМГ, 2012. – С.190-192.

11. Чепурна В.О. Формированиеэтико-эстетических ориентаций у студентов технических спеціальностей. Тезисы Международной научно-практической конференции "Возрождение духовности в современном мире: взаимодействие Церкви и образования", 26-27 апреля 2012 г. Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. c. 94-97c.( 432 с.).

12. Ткаченко І.В. Морально-етичне виховання студентської молоді. Тезисы Международной научно-практической конференции "Возрождение духовности в современном мире: взаимодействие Церкви и образования", 26-27 апреля 2012 г. Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. - c.327-330.

13. Бондаренко В.В., Бондаренко Л.Н. Лингво -культурологические особенности преподавания русского языка иностранным студентам. Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали V Міжнародної науково-практи-чної конференції. – Л.: ЛДУ БЖД, 2012. – 248 с. (с.27).

Наукові публікації за 2011 рік

Протягом року викладачами кафедри було опубліковано 23 наукові статті:

1. Бондаренко В.В., Бондаренко Л.Н. Классификация и уровни проблем в методике РКИ в Украине. Технологии обучения РКИ (языкам) и диагностика речевого развития: материалы Х Международной научно-практической конференции под эгидой МАПРЯЛ (Минск, 2-3 февраля 2011 г.) – Минск: БГЭУ, 2011. – 327 с. (с. 20-22).

2. Бондаренко В.В., Бондаренко Л.Н. Міжкультурний контакт як фактор мотивації під час навчання будь-якій мові як іноземній. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 29: збірник наукових праць / за ред. В.І. Гончарова. – К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 257 с. (с. 30-33).

4. Комишан А.І., Попеленко А.А., Хударковский К.І. Управление образовательной деятельностью студентов высших учебных заведений Украины на основе применения информационно-рейтинговой системы "студент". Сучасна парадигма формування професіоналізму майбутніх фахівців: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 20-21 квітня 2011р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Г. Сковороди" - К.: Міленіум - 2011. - 216 с.

5. Демьянова В.Г. Коммуникативная компетенция иностранных студентов как важная составляющая профессиональной компетенции будущего специалиста. Сучасна парадигма формування професіоналізму майбутніх фахівців: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 20-21 квітня 2011р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Г. Сковороди" – К.: Міленіум – 2011. – С.50-51.

6. Гирич З.І. Формування професійних компетенцій у майбутніх інженерів транспортної галузі. Сучасна парадигма формування професіоналізму майбутніх фахівців: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 20-21 квітня 2011р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Г. Сковороди" – К.: Міленіум - 2011. – С.58-59.

7. Резван О.О. Технологічний підхід у навчальному процесі вищої школи. Сучасна парадигма формування професіоналізму майбутніх фахівців: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 20-21 квітня 2011р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Г. Сковороди" – К.: Міленіум – 2011. – С.65-66.

8. Чепурна В.О. Організація процесу формування соціокультурної компетенгції іноземних студентів технічних спеціальностей. Сучасна парадигма формування професіоналізму майбутніх фахівців: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 20-21 квітня 2011р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Г. Сковороди" – К.: Міленіум – 2011. – С.67-68.

9. Беседін О.М. Проблеми підготовки випускників вищих навчальних закладів до управлінської діяльності. Сучасна парадигма формування професіоналізму майбутніх фахівців: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 20-21 квітня 2011р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Г. Сковороди" – К.: Міленіум – 2011. – С.48-49.

10. Колонтаєвська І.О. Студентська наукова діяльність у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. Сучасна парадигма формування професіоналізму майбутніх фахівців: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 20-21 квітня 2011р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Г. Сковороди" – К.: Міленіум – 2011. – С.61-62.

11. Моргунова Н.С. Формирование позитивной мотивации студентов при дистанционном обучении. Сборник научных трудов - Х.: "Міськдрук", 2011, 399с.

12. Гирич З.І. Методика структурирования учебного материала для компьютерного обучения при изучении русского языка как иностранного Сборник научных трудов - Х.: "Міськдрук", 2011, 399с.

13. Комишан А.І., Комишан Н.О., Парамєєва О.В. Інформаційно-методичне забезпечення як важлива компонента дистанційного навчання. Сборник научных трудов - Х.: "Міськдрук", 2011, 399с.

14. Демьянова В.Г. Использование форм дистанционного обучения в работе с иностранными студентами-заочниками над языком специальности.Сборник научных трудов - Х.: "Міськдрук", 2011, 399с.

15. Гладкий І.П., Кухаренко В.М. Інформаційно-освітній простір університета та дистанційне навчання.Сборник научных трудов - Х.: "Міськдрук", 2011, 399с.

16. Кухаренко В.М. Досвіт проведення масових відкритих дистанційних курсів.Сборник научных трудов - Х.: "Міськдрук", 2011, 399с.

17. Приходько А.М. Дидактический потенциал блога в обучении русскому языку как иностранному.Сборник научных трудов - Х.: "Міськдрук", 2011, 399с.

18. Чепурна В.О. Роль студентського самоврядування у формуванні політичної культури студентів технічних спеціальностей. Запоріжжя, КПУ. Вип. 17 (70) - с. 426-433.

19. Ткаченко І.В. Концепція соціального виховання школярів у дитячих оздоровчих таборах. Вісник Запорізького класичного приватного університету. Випуск 17 (70), 2011 р., с. 218-225.

20. Моргунова Н.С. Метакогнітивні здібності як внутрішній чинник організації самостійної роботи студентів. ІІІ міжнар наук.-практ. конф.: 13-14 вересня 2011р.: тези доп. - Одєса., 2011. - с. 73-75.

21. Ткаченко І.В. Мова як один із засобів підвищення ефективності національного виховання. Харків: ХДАК, 2010. – С.96-98.

22. Комишан А.І., Хударковський К.І. Педагогічне оцінювання навчальної діяльності студентів за умов кредитно-модульної системи навчання. Новий колегіум №6-2010 (61).

23. Хомуленко Т.Б., Моргунова Н.С. Засоби розвитку металінгвістичної обізнаності в професійному навчанні. Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб. наук. праць – Харків: ХНАДУ, 2011. – Вип. 1. – 112 с.

Наукові публікації за 2010 рік

Протягом року викладачами кафедри було опубліковано 20 наукових статей:

1) Олексенко В.М. Концептуальні положення студактивної педагогічної технології / В.М. Олексенко // Проблеми освіти. № 62. Київ.

2) Олексенко В.М. Технологія проведення студактивних занять / В.М. Олексенко // Нові технології навчання. – К.

3) Олексенко В.М., Олексенко Н.І. Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців на студактивних заняттях / В.М. Олексенко, Н.І. Олексенко // Педагогіка, психологія, медико-екологічні проблеми фізичного виховання і спорту. № 11. С. 76-79.

4) Олексенко В.М. Сучасна парадигма в контексті підготовки інженерів через інноваційні технології. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - Харків: НТУ "ХПІ", 2010. - №2. - с.106-116.

5) Олексенко В.М. Розвиток творчих здібностей студентів через студактивну педагогічну технологію. – Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ, 2010. – С. 18-21.

6) Моргунова Н.С. Шляхи та засоби організації самостійної роботи студентів з урахуванням їїзовнішніх та внутрішніх психологічних чинників. Вісник ХНПУ ім. Сковороди. Психологія. - Харків: ХНПУ, 2010. - Вип. 35. - 240 с.

7) Цимбал Т.М. Викладання наукового стилю мовлення іноземним студентам економічних спеціальностей. Проблеми и перспективы подготовки иностранных студентов в условиях реформирования высшего образования:Материалы Международной научно-методической конференции к 80-летию ХНАДУ. - Харьков: ХНАДУ, 2010. - 586с.

8) Ткаченко І.В. Культурологічна складова у підготовці педагога-вихователя до роботи в літніх оздоровчих таборах України. Психолого-педагогічні науки: Наукові записки. Частина 2. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – №6. – С.47-51.

9) Комишан А.Ы., Балакіна Д.В. Рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників за результатами їхньої методичної роботи. Проблеми и перспективы подготовки иностранных студентов в условиях реформирования высшего образования: Материалы Международной научно-методической конференции к 80-летию ХНАДУ. – Харьков: ХНАДУ, 2010. - 586с.

10) Резван О.О. Особливості процесу викладання у групах з іноземними студентами. Проблеми и перспективы подготовки иностранных студентов в условиях реформирования высшего образования:Материалы Международной научно-методической конференции к 80-летию ХНАДУ. - Харьков: ХНАДУ, 2010. - 586с.

11) Семененко І.Є., Моргунова Н.С. Особливості адаптації іноземних студентів у навчальному процесі в умовах кредитно-модульної системи навчання. Проблеми и перспективы подготовки иностранных студентов в условиях реформирования высшего образования:Материалы Международной научно-методической конференции к 80-летию ХНАДУ. - Харьков: ХНАДУ, 2010. - 586с.

12) Резван О.О. Критерії сформованості пізнавального інтересу у іноземних студентів. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №13. Проблеми трудової та прфесійної підготовки: зб. наук. праць. - Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова. , 2010. - №8. - с.174-179.

13) Резван О.О. Місце дисципліни "Методика викладання у вищій школі" у підготовці студентів кваліфікаційного рівня "магістр". Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук праць/ редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. - Запоріжжя. 2010. - Вип 7 (60) с. 269-273.

14) Ткаченко І.В. Концепція національного виховання в сучасній системі вищої освіти. Концептуальні підходи до формування профе-сійно-педагогічної компетентності майбутніх інженерів-викладачів вищої школи: Збірник наукових праць.- Харків: ХНАДУ, 2010-193с.

15) Колонтаєвська І.О. Проблемне навчання як метод розвитку творчих процесів сучасного фахівця. Концептуальні підходи до формування профе-сійно-педагогічної компетентності майбутніх інженерів-викладачів вищої школи: Збірник наукових праць.- Харків: ХНАДУ, 2010-193с.

16) Комишан А.І., Брославська Л.Я. Один аспект щодо формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх фахівців певних спеціальностей. Підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності: теорія і практика: [Зб. наук. праць / наук. кер. Коцур В., Євтух М., Доброскок І.] – Переяслав-Хмельницький: СКД, 2009. – Актуальні проблеми професійної підготовки студентів вищіх навчальних закладів. – Випуск 2. – С. 230-235.

17) Резван О.О. Місце дисципліни «Методика викладання у вищій школі» у підготовці студентів кваліфікаційного рівня «магістр». Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №13. Проблеми трудової та прфесійної підготовки: зб. наук. праць. - Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. - №8. – С.174-179.

18) Резван О.О. Критерії сформованості пізнавального інтересу у іноземних студентів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук праць / редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. - Запоріжжя. 2010. - Вип 7 (60). - С. 269-273.

19) Психолого-педагогічні науки: наукові записки. Частина 2. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – №6. – І.В. Ткаченко. - С.47-51.

20) Комишан А.І., Худорковский К.І. Аналіз підходів до визначення рейтингу студентів. Науковий інформаційний журнал «Новий колегіум». №1-2 (56-57). – Харків: ХНУРЕ. – 2010. – С. 63-70.

Наукові публікації за 2009 рік

Співробітниками кафедри опубліковано наукові статті.

Публікації в закордонних наукових збірниках:

1. Бондаренко В.В., Бондаренко Л.М. Методика контрактивного порівняння у викладанні української мови для студентів підготовчих факультетів./международный научный журнал «ActaUniversitatisPonticaEuxinus». Болгария, Варна. 2009г.

Публікації у вітчизняних наукових збірниках:

1. Бондаренко В.В. Инновационные педагогические технологии в управленческой подготовке современных экономистов/Вісник  Національ-ного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Тематичний випуск : Технічний прогрес і ефективність виробництва.- Харків: НТУ "ХПІ".- 2009.- №50.- с.156-160.

2. Гриньова В.М. Сутність поняття «образ педагога» /Зб. наукових праць Педагогіка і психологія. Формування творчої особистості: проблеми і пошуки, вип. 48, Запоріжжя, 2009. С. 65 – 71.

3. Резван О.О. Розвиток рівня мови компетенції іноземних студентів як умова їхньої соціалізації в країні навчання. /Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Збірник наукових праць. - Запоріжжя.- 2009.- Вип. 50.- с.264-268

4. Резван О.О. Дидактичні засади навчання іноземних студентів / Педагогіка і психологія. Формування творчої особистості: проблеми і пошуки. Зб. Наук. Пр. Вип.. 49: Запоріжжя, 2009. С. 243 – 247.

5. Гриньова В.М. Фахівець ХХ1 століття: пошуки. перспективи /Зб. наук. праць До проблем формування професійно значущих якостей особис-тості. Харків, Стиль-издат, 2009. С. 50 – 57.

6. Гриньова В.М. Підготовка майбутніх фахівців у системі вищої пе-дагогічної освіти /Зб.наук. статей Актуальні питання навчання та виховання особистості., випуск 2, Харків 2009, с. 1 – 10.

7. Гриньова В.М. Професіоналізм і професійна підготовка як під-грунтя надійної професійної діяльності фахівця /науково-педагогічно-прак-тичний журнал Наука і освіта № 1- 2 січень – березень 2009. Південний нау-ковий центр АПН України. Одеса, 2009. С. 147 – 152.

8. Резван О.О. Педагогічні конфлікти в сучасному вищому нав-чальному закладі. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Збірник наукових праць. - Запоріжжя.- 2009.- Вип. 55.- с.313

9. Бондаренко В.В., Бондаренко Л.М. Особенности обучения сту-дентов-иностранцев научному стилю речи в условиях двуязычного языкового пространства. Язык профессионального общения и лингвистические исследования: сб.статей междунар. науч.-практ. Семинара. - Белгород: ИПЦ "ПОЛИТЕРРА", 2009. - 370 с.

10. ДемяноваВ.Г., Солодова Л.Э. О "трудных" и "легких" учебных текстах. Язык профессионального общения и лингвистические исследования: сб.статей междунар. науч.-практ. семинара. - Белгород: ИПЦ "ПОЛИТЕРРА", 2009. - 370 с.

Далі...